Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena cyklu istnienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this article is to demonstrate using the LCA methodology the environmental effects of material composition changes on Volkswagen Golf passenger cars over the past 30 years. The simplified LCA model of the engine presented in the work shows the energy consumption and total CO2 emissions based on the mass of materials. It was built to investigate general assumptions about material production and car recycling. The results of the research presented in the paper give an image of the modernity of a passenger car engine on the basis of consumption and the degree of recovery of materials used for its construction.
EN
The paper concerns an issue of the influence of car motion model on the indicators characterizing the environmental impact of the vehicle in Life Cycle Assessment (LCA). The research takes into account different conditions of car driving: urban (including congestions), extra-urban and high-speed traffic. Data on emission and fuel consumption corresponding to specific driving conditions were derived from the tests of a passenger car carried out on a chassis dynamometer. The obtained results revealed that the LCA of a car is highly susceptible to the conditions of its operation, described with the use of motion models. The results are strongly dependent on the quantities characterizing the combustion engine operating state, determined primarily by a vehicle speed process.
PL
Praca dotyczy zagadnienia wpływu modelu ruchu samochodu na wskaźniki charakteryzujące oddziaływanie pojazdu na środowisko w ocenie cyklu istnienia (Life Cycle Assessment – LCA). W badaniach uwzględniono różne warunki ruchu samochodów: w miastach (włączając zatory uliczne), poza miastami oraz na autostradach i drogach ekspresowych. Dane dotyczące emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa, odpowiadających poszczególnym warunkom ruchu, uzyskano na podstawie badań samochodu osobowego na hamowni podwoziowej. Stwierdzono znaczną wrażliwość wyników oceny cyklu istnienia samochodu na warunki jego użytkowania, opisywane przez różne modele ruchu. Uzyskane wyniki są silnie zależne od przebiegów wielkości charakteryzujących stan pracy silnika spalinowego, zdeterminowany przede wszystkim procesem prędkości pojazdu.
PL
Obecnie obserwuje się tendencje do kompleksowego traktowania zagadnień związanych z ochroną środowiska przed zagrożeniami ze strony motoryzacji. Analizując właściwości ekologiczne samochodu uwzględnia się cały jego umowny okres istnienia, składający się z projektowania, wytwarzania, użytkowania oraz zagospodarowania po zużyciu. Ilościowe określenie potencjalnego oddziaływania na środowisko w tak szerokim zakresie umożliwia metoda oceny cyklu istnienia (LCA). W artykule przedstawiono jej główne założenia oraz metodykę wykonywania analiz. Jako szczególny przykład rozpatrzono ocenę cyklu istnienia typowego samochodu osobowego z silnikiem o zapłonie samoczynnym w warunkach polskich. Wyznaczono całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych oraz emisję gazów cieplarnianych w cyklu istnienia samochodu. Oceny wpływu cyklu istnienia dokonano metodą Eco–indicator 99. Zbadano wrażliwość uzyskanych wyników na model ruchu opisujący użytkowanie pojazdu.
EN
Nowadays, a tendency for a comprehensive treatment of issues related to the environmental protection against the dangers of motorization can be observed. The analysis of the ecological properties of the car incorporates its whole contractual period of existence, consisting of the following phases: design, manufacture, use and disposal. Quantitative evaluation of the potential impact on the environment in such a wide range allows the Life Cycle Assessment (LCA) method. In this paper the main assumptions and methodology of performing such analyses have been presented. As a specific example, life cycle assessment of a typical passenger car with a compression ignition engine in Polish conditions was considered. The total energy consumption of non–renewable resources and greenhouse gas emissions in the life cycle of the car has been determined. LCA has been performed by the Eco–indicator 99 method. The sensitivity of the obtained results to the traffic model describing the use of the vehicle has been examined.
EN
The paper presents life cycle assessment (LCA) of motor vehicles with compression ignition engines powered with diesel oil, methyl esters of palm, rape, and soybean oils and methyl esters of used vegetable oil. The scope of the analysis included the environmental impact of the processes related to fuel preparation as well as to vehicle manufacturing, operation and disposal when worn out. A balance of the emission of greenhouse gases (GHG) and the consumption of energy obtained from non-renewable sources was compiled. The environmental impact was assessed with the use of the Eco–indicator 99 method. The results obtained have revealed significant differences in environmental loading by specific fuels. In the case of biofuels, a key role is played by the type of the biomass used for the production of fuel, especially by the method of cultivation of the plants to be used as the biomass.
PL
W pracy przedstawiono ocenę cyklu istnienia samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym zasilanym olejem napędowym, estrami metylowymi olejów: palmowego, rzepakowego i sojowego oraz estrami metylowymi zużytego oleju roślinnego. W analizie uwzględniono między innymi oddziaływanie na środowisko procesów związanych z przygotowaniem paliwa, wytwarzaniem samochodu, jego eksploatacją i zagospodarowaniem po zużyciu. Zbilansowano emisję gazów cieplarnianych i zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych. Oceny wpływu dokonano metodą Eco–indicator 99. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić znaczne różnice w obciążeniu środowiska dla poszczególnych paliw. Kluczową rolę w przypadku biopaliw odgrywa rodzaj biomasy wykorzystywanej do wytwarzania paliwa, a w szczególności sposób jej uprawy.
EN
The paper presents results of a comparative analysis of the environmental impact of an electric car and cars with spark ignition and compression ignition engines. The investigations were carried out with the use of the life cycle assessment (LCA) method, with the processes related to the manufacturing, operation, and disposal of the vehicles when worn out being taken into account in the analysis. The life cycle assessment was made according to the ReCiPe method, with taking into account ten impact categories. The results obtained have indicated very high susceptibility of the ecological properties of electric cars to the electricity generation technology used. In Polish conditions, where most of the electric energy is obtained from coal and lignite combustion processes, the use of electric cars may result in a higher environmental load than it is in the case of motor vehicles with internal combustion engines.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej oddziaływania na środowisko samochodu elektrycznego i samochodów z silnikami spalinowymi – o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Do badań wykorzystano metodę oceny cyklu istnienia (LCA). W analizie uwzględniono procesy związane z wytwarzaniem, eksploatacją, a także zagospodarowaniem pojazdów po zużyciu. Oceny wpływu cyklu istnienia dokonano metodą ReCiPe biorąc pod uwagę dziesięć kategorii wpływu. Uzyskane wyniki ukazują bardzo dużą wrażliwość właściwości ekologicznych samochodów elektrycznych na technologię wytwarzania energii elektrycznej. W warunkach polskich, w których większość energii elektrycznej pochodzi z procesu spalania węgla kamiennego i węgla brunatnego, użytkowanie samochodów elektrycznych może powodować większe obciążenie środowiska niż użytkowanie samochodów z silnikami spalinowymi.
PL
W referacie przedstawiono wyniki analizy, której colom było porównanie poziomu oddziaływań środowiskowych identyfikowanych w procesie wytwarzania różnych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie maszyn pakujących przemysłu spożywczego. Ponadto uwzględniono aspekty środowiskowe związane z zagospodarowaniem odpadów generowanych na etapie wycofywania maszyn pakujących z eksploatacji.
EN
The study presented in the paper concerns comparison of environmental effects identified in the production of packaging machines, taking into consideration different structural materials. Moreover, environmental aspects of recycling solution were considered as a part of the entire life cycle.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące sposobu dokonywania analiz oddziaływań środowiskowych oraz miejsca takich analiz w systemach zarządzania środowiskiem. Scharakteryzowano metodę oceny cyklu istnienia LCA oraz omówiono regulacje normatywne, w których metoda ta znajduje zastosowanie. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę identyfikacji efektów środowiskowych, związanych z oddziaływaniem różnego rodzaju wyrobów na środowisko. Przedstawiono również przegląd i przykład zastosowania analiz oddziaływań środowiskowych.
EN
In the paper selected topics concerning the way of realisation of environmental interactions analysis are presented. Additionally, the places of such analysis in environmental management systems are shown. The Life Cycle Assessment (LCA) method is characterised and the areas of standard regulations, where LCA is useful, are discussed. The special attention is paid on the need of identification of environmental effects, connected with environmental impacts of products. The review and the example of application of environmental interaction analysis is also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.