Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drying kinetics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Wysychanie zasolonej ceramiki zabytkowej
PL
W artykule przedstawiono wpływ zasolenia na kinetykę wysychania ceramiki budowlanej. Podjęto próbę wykazania, iż stopień zasolenia znacząco wpływa na szybkość wysychania zabytkowej cegły.
EN
This paper intends to report the experimental work carried out with brick specimens, aiming to evaluate the effect of salt solution in the capillary absorption of brick specimen in comparison with water. Also the experiment was conducted to define the kinetics ratio of brick samples drying and determine the influence on the degradation of historical material.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wyników badań procesu wysychania zapraw cementowych zróżnicowanych rodzajem zastosowanego cementu oraz wskaźnikiem wodno-cementowym. Założono trzy poziomy wskaźnika w/c, a mianowicie 0,5; 0,55 oraz 0,6. Kondycjonowanie przygotowanych zapraw odbywało się przy trzech poziomach temperatury: +5, +20 oraz +30°C. Dane pomiarowe pozwoliły na sporządzenie wykresów przedstawiających tempo ubytku masy próbek zapraw cementowych w 27 ocenianych wariantach.
EN
The article presents an assessment of the results of the research process drying of cement mortars which are diversed by type of the cement and water-cement ratio w/c. It was assumed three levels of the w/c ratio, namely 0.5; 0.55 and 0.6. Conditioning of the prepared mortars was carried out at three levels of temperature: +5, +20 and +30°C. Measurement data enabled the determination of graphs depicting the rate of weight loss samples of cement mortars in 27 cases evaluated.
EN
The conducted study attempted to link the kinetics of convective drying of lavandin flowers with the quality of the obtained raw material determined by essential oil content, in order to optimize the process. The flowers were dried under natural convection conditions as well as in laboratory dryers with forced drying agent circulation under varying temperatures and periodical time of operation of the heating element in a continuous and intermittent mode. During the drying process, mass changes of the dried material were recorded. Essential oils content was determined using the hydrodistillation method with the use of Clevenger apparatus. For description of the kinetics of water content change, a model resulting from solution of a one-dimensional mass diffusion equation resulting from the Fick’s second law under preset initial and boundary conditions was used. A high matching coefficient of the model with the empirically obtained results was determined. Lavandin drying was conducted during the drying rate decrease stage in each of the established drying conditions. The highest amount of essential oils was observed in lavandin flowers dried under intermittent process conditions with initial temperature of 40°C, which was then decreased to 35°C, and with only cyclical provision of heat at 45-minute intervals.
PL
W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę powiązania kinetyki suszenia konwekcyjnego kwiatów lawendyny z jakością uzyskanego surowca, określoną zawartością olejków eterycznych, celem optymalizacji tego procesu. Kwiaty suszono zarówno w warunkach konwekcji naturalnej, jak i w suszarkach laboratoryjnych z wymuszonym obiegiem czynnika suszącego w zmiennych temperaturach i okresowym czasem pracy elementu grzewczego, w trybie ciągłym i okresowo zmiennym. W czasie procesu suszenia rejestrowano zmiany masy suszonego materiału. Zawartość olejków eterycznych określono metodą hydrodestylacji z wykorzystaniem aparataów Clevengera. Do opisu kinetyki zmian zawartości wody zastosowano model wynikający z rozwiązania jednowymiarowego równania dyfuzji masy wynikającego z II prawa Ficka przy zadanych warunkach początkowych i brzegowych. Stwierdzono wysoki współczynnik jego dopasowania z wynikami uzyskanymi empirycznie. Suszenie lawendyny zachodziło w okresie malejącej szybkości suszenia w każdych, założonych warunkach suszenia. Największą ilość olejków eterycznych odnotowano w kwiatach lawendyny suszonych w okresowo zmiennych warunkach procesowych z początkową temperaturą 40°C, a następnie obniżeniem jej do 35°C i tylko cyklicznym dostarczaniu ciepła w odstępach 45 minutowych.
EN
This article presents experimental studies on drying kinetics and quality effects of red beetroot (Beta vulgaris L.) after convective drying with a preliminary osmotic pretreatment. The effects of the osmotic agent (NaCl) concentration and the osmotic bath time on the product colour and nutrient content preservation, the water activity, and rehydration ability after drying were analysed. Osmotic dehydration curves and Solid Gain (SG), Water Loss (WL), Weight Reduction (WR) were determined. It was proved that drying of beetroot with osmotic pretreatment contributes to shorter drying time, smaller water activity, higher retention of betanin, better colour preservation, and a greater degree of water resorption.
EN
The paper presents the method of determining moisture transport coefficients during drying of porous media on the basis of two simple experimental data i.e.: desorption isotherm, drying kinetics and the numerical solution.
EN
In this study, the thin-layer drying characteristics of Figs (Ficus carica) are investigated in a pilot scale forced convective dryer. Experiments carried out under various operating conditions including air temperature (40, 50, 60, 70°C), air velocity (0.65, 2.1, 3.45, 4.85 m/s) and air humidity (0.005, 0.010, 0.015 kg/kg) and the effects of these operating conditions on the drying kinetics and the drying time determined. The obtained kinetics data are fitted into a conceptually developed model. The equilibrium moisture content of the dried figs is determined at different values of temperature and relative humidity of air. The values of effective moisture diffusivity (Deff) are obtained from the Fick’s second law and a temperature-dependent relation is proposed for this parameter.
EN
The experimentally determined temperature and moisture removal relationships are discussed. The experiments were carried out for model material (gypsum spheres) dried at 200, 300, 400 and 500 W power level settings of microwaves. To compare microwave drying with convective diying the series of experiments with hot air at 150°C were performed. The temperature and mass readings were taken continuously during microwave drying using fibre optic sensors. A significant irregularity in both temperature and drying rate were revealed in microwave drying at high power levels.
PL
W pracy omówiono wyznaczone na drodze doświadczalnej relacje między temperaturą a ubytkiem masy podczas procesu suszenia mikrofalowego. Eksperymenty zostały przeprowadzone na materiale modelowym (kulkach z gipsu) suszonym przy nastawie mocy mikrofal 200, 300, 400 i 500 W. W celu porównania procesu z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego oraz suszenia konwekcyjnego wykonano serię eksperymentów z gorącym powietrzem o temperaturze 150°C. Podczas suszenia rejestrowano w sposób ciągły zmiany masy (waga elektroniczna) i temperatury (czujniki światłowodowe). Przy wysokich poziomach mocy, zarówno w temperaturze jak i szybkości suszenia, zostały zaobserwowane istotne nieregularności.
EN
The purpose of this article is an application of experiment design method for describing of generalized drying kinetics. Generalized kinetic equation for the first drying period as the linear dependence of the material moisture content vs. drying time and temperature is obtained. For determination of generalized kinetic equation the limited number of experimental data (only two moisture contents of a material for two temperatures of drying agent) is needed. The comparison of calculations of generalized kinetic equation with experimental data for convection drying of sludge and for convectional drying of cotton fabric in the first drying period are fulfilled. The mathematical modification of the two-period model of drying kinetics over the entire drying process is obtained. This modified model permits to avoid of the determination of a characteristic drying time. The comparison of drying kinetic calculations with experimental data for convection drying of sludge in the first and second drying periods for four temperatures using of experiment design method was fulfilled. As follows from calculations, the experimental data of sludge correspond well to the lines obtained through the factorial design which means that this method can successfully be used to determine constant drying rates, total kinetics and the influence of temperature in drying process.
9
Content available remote Kinetyka suszenia materiału roślinnego metodą elektrohydrodynamiczną (EHD)
PL
Zbudowano stanowisko doświadczalne umożliwiające wykorzystanie tzw. viatru jonowego do intensyfikacji procesu suszenia konwekcyjnego. Określono szybkości przebiegu pierwszego okresu suszenia wybranych materiałów roślinnych w temperaturze pokojowej podczas odwadniania próbek N polu elektrycznym o natężeniu 328+527 kV m-1 i w warunkach suszenia konwekcyjnego przy przepływie powietrza ze średnią prędkością 0,1 m-s-1. Stwierdzono, że zastosowanie pola elektrycznego prowadzi do zwiększenia szybkości parowania wody z materiału 1,6-4,5-krotnie w stosunku do szybkości suszenia wyłącznie strumieniem powietrza.
EN
An experimental system has been assembled for utilization of so-called ionic- wind for the enhancement of convective drying process. The samples of several plant materials were dehydrated at average air velocity of 0.1 m.s-1 and ambient temperature in the electric field of strength equal to 328+527 kVm and in the regular convective drying performed as a reference process. The water evaporation rates within the first period of drying have been assessed. It was stated that the application of electric field may accelerate dehydration rate by 1.6:4.5 times in relation to the traditional convective process.
PL
Zbudowano stanowisko doświadczalne umożliwiające wykorzystanie tzw. viatru jonowego do intensyfikacji procesu suszenia konwekcyjnego. Określono szybkości przebiegu pierwszego okresu suszenia wybranych materiałów roślinnych w temperaturze pokojowej podczas odwadniania próbek N polu elektrycznym o natężeniu 328+527 kV m-1 i w warunkach suszenia konwekcyjnego przy przepływie powietrza ze średnią prędkością 0,1 m-s-1. Stwierdzono, że zastosowanie pola elektrycznego prowadzi do zwiększenia szybkości parowania wody z materiału 1,6-4,5-krotnie w stosunku do szybkości suszenia wyłącznie strumieniem powietrza.
EN
An experimental system has been assembled for utilization of so-called ionic- wind for the enhancement of convective drying process. The samples of several plant materials were dehydrated at average air velocity of 0.1 m.s-1 and ambient temperature in the electric field of strength equal to 328+527 kVm and in the regular convective drying performed as a reference process. The water evaporation rates within the first period of drying have been assessed. It was stated that the application of electric field may accelerate dehydration rate by 1.6:4.5 times in relation to the traditional convective process.
EN
This article presents a quality analysis of convectively dried fruits and vegetables with preliminary osmotic dehydration. Tests were carried out on banana fruit and red beetroot samples. Hypertonic solutions of fructose for the banana and those of sucrose for the red beetroot were used, each one at three different concentrations. After osmotic dewatering treatment conducted at different time intervals and after osmotic dehydration the samples were dried convectively until an equilibrium with the surroundings was attained. Osmotic dehydration and convective drying curves were determined. The values of Solids Gain (SG), Water Loss (WL) and Weight Reduction (WR) were measured and changes in the samples’ colour and shape after convective drying with and without osmotic pretreatment were assessed.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę i zasoby węgla brunatnego w Polsce oraz podstawowe dane dotyczące kinetyki suszenia dwóch typów węgla brunatnego ziemistego i ksylitowego.
EN
This paper presents the sources and resources of brown coal in Poland suitable for energy production. The analysis of brown coal properties are included as well as the kinetic of drying for xylite and earth brown coal.
PL
W przeprowadzonej pracy badawczej przedstawiono propozycję zarysu nowej technologii otrzymywania funkcjonalnych dodatków do żywności z kości ryb, stanowiących dotychczas odpad w procesie ich fi letowania. Dla realizacji badań procesu suszenia zbudowano doświadczalną suszarnię próżniową i opracowano metodykę przeprowadzania eksperymentu. Uzyskano dane dotyczące kinetyki suszenia kości z dorsza i sandacza, w zależności od różnych parametrów procesu. Czynnikami wpływającymi na przebieg procesu suszenia są temperatura płyt grzejnych i ciśnienie wewnątrz komory. Eksperyment określił zależność tych parametrów od szybkości (tempa) odwodnienia kości, o różnych zawartościach tłuszczu, w postaci wielomianu drugiego stopnia.
EN
The article presents the outline of the new technology of production of functional additives for food from fi sh bones, which are waste in the process of fi lleting yet. An experimental vacuum dryer and drying method was elaborated to carry out the experiment. Obtained data on the kinetics of drying the bones of the cod and perch, depending on various parameters of the process. Factors infl uencing the drying process are temperature of the heating plates located inside the dryer chamber and pressure into the chamber. Dependence of drainage rate of bone with various fat contents of these parameters in the form of second-degree polynomial was determined.
EN
This paper concerns convective drying of carrot preliminary dehydrated in aqueous solutions of three types of osmotic agents (sucrose, fructose, glucose). Three solution concentrations (20, 40 and 60%) were examined to work out efficient conditions of osmotic dewatering. The parameters such as water loss (WL), solid gain (SG) and osmotic drying rate (ODR) indicating the real efficiency of osmotic dehydrations (OD) were determined. The samples dehydrated with osmotic solutions underwent further convective drying to analyze influence of dehydration process on drying kinetics and final products quality. The quality of products was assessed on the basis of visual appearance of the samples and colorimetric measurements. It was found that osmotic pretreatment improves significantly the final product quality as the samples were less deformed and their colour was better preserved compared to samples, which had not been preliminarily dehydrated. Preliminary dehydration, however, did not influence significantly the overall drying time of the samples.
15
Content available remote Ocena jakości suszenia hybrydowego materiałów biologicznych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kombinowanego suszenia materiałów biologicznych z wykorzystaniem techniki konwekcyjnej (CV), mikrofalowej (MV) i promieniowania podczerwonego (IR). Głównym celem było opracowanie optymalnej metody suszenia i jej ocena pod względem energochłonności oraz jakości otrzymanych produktów. Jako materiał badawczy użyto owoców papryki czerwonej (Capsicum annum L., odm. Annum). Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że hybrydowe techniki suszenia umożliwiają skrócenie czasu suszenia, obniżenie zużycia energii i poprawę jakości otrzymanych produktów.
EN
The results of combined drying of biological materials with the use of convective (CV), microwave (MV) and infrared (IR) techniques are presented in this paper. The main aim of research was to elaborate an optimal method of drying and its assessment in terms of energy consumption and quality of dried products. Fruit of red bell pepper (Capsicum annum L., var. Annum") were used as the experimental material. The obtained results allowed one to state that the hybrid drying technique enabled the drying time shortening, energy consumption decrease and improvement of product quality.
16
Content available remote Kinetyka suszenia mikrofalowego pod obniżonym ciśnieniem
PL
Celem prezentowanej pracy jest analiza kinetyki suszenia mikrofalowego pod obniżonym ciśnieniem dla materiałów roślinnych. W związku z tym dane, uzyskane doświadczalnie poprzez rejestrację ubytku masy próbek podczas suszenia, porównane zostały z dostępnymi w literaturze matematycznymi modelami kinetyki suszenia oraz z nowymi, zaproponowanymi modelami. Stwierdzono, że jeden z zaproponowanych modeli wykazuje najlepsze dopasowanie w każdym analizowanym przypadku.
EN
The aim of presented work was the experimental analysis of kinetics of microwave drying under decreased pressure. A mass loss of probes was registered continuously during drying and the data obtained experimentally were compared with mathematical models of drying kinetics taken from literature and the proposed ones. It was found out that one of the proposed models showed the best fit for all cases analyzed.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza wpływu grubości warstwy materiału na kinetykę oraz wydajność suszenia konwekcyjnego spienionego przecieru jabłkowego. Suszenie konwekcyjne prowadzono w temperaturze 60°C przy prędkości powietrza 1,2 m/s. Suszono warstwy materiału o grubości l, 2,4,6,8 i 12 mm. Krzywe suszenia opisano równaniem Midilliego. Wykazano, że grubość warstwy suszonego materiału istotnie wypływa na szybkość suszenia, przebieg procesu zależy od grubości warstwy suszonego materiału. Największą wydajność procesu odnotowano przy grubości warstwy 2 mm.
EN
The aim of this work was to determine the influence of foam layer thickness on drying kinetics of foamed apple pulp. Foamed pulp was dried as the layer of 1, 2, 4, 6, 8 and 12 mm at 60°C and air velocity of 1.2 m/s. The drying curves were well fitted by Midilli's equation. It was shown that the thickness of foam influences drying kinetics. The most efficient was drying of apple foam layer of 2 mm.
PL
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu temperatury powietrza na kinetykę suszenia konwekcyjnego spienionego przecieru jabłkowego. Suszenie prowadzono w suszarce konwekcyjnej przy prędkości 1,2 m/s i grubości warstwy 4 mm powietrzem o temperaturze: 40, 50, 60, 70 i 80°C. Wykazano, że ze wzrostem temperatury suszenia rośnie szybkość procesu, a spienianie przecieru jabłkowego w istotny sposób wpływa na kinetykę suszenia.
EN
The aim of research was to determine an influence of air temperature on drying kinetics of foamed apple pulp. Foamed pulp was dried as the 4 mm layer at 40, 50, 60, 70 and 80°C and at air velocity of 1.2 m/s. Non-foamed pulp was dried at temperature of 600°C. It was shown that both the pulp foaming and drying temperature strongly influence on drying kinetics.
19
Content available remote Kinetyka suszenia wybranych ziół w złożu fontannowym
PL
Badano kinetykę suszenia w złożu fontannowym liści dziesięciu wybranych ziół w zakresie temperatur 30÷50st.C oraz dla różnego stopnia rozdrobnienia. Wyniki badań skorelowano za pomocą zależności Mw = Mwoexp(-kPt) wynikającej z założenia proporcjonalności szybkości suszenia do zawartości wody w materiale suszonym i prężności pary wodnej w temperaturze procesu.
EN
The drying kinetics in a fountain bed for leaves of ten chosen herbs in a temperature range from 30 to 50"C was studied. Two different levels of a size reduction of leaves were applied. The results of studies were correlated by Mw = Mwv cxp(-kPi), assuming the drying rate proportionality to water content in dried material and water vapour pressure at the process temperature.
20
Content available remote Bilans cieplny suszenia żywności
PL
Proces suszenia jest operacją jednostkową o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, stosowaną w przemyśle spożywczym i przetwórczym. Niewielka nawet poprawa jego efektywności przynosi duże oszczędności, a w konsekwencji wpływa na obniżęnic kosztów produkcji oraz spadek emisji zanieczyszczeń. Dla optymalizacji przebiegu suszenia konieczna jest znajomość i analiza jego kinetyki i dynamiki.
EN
The drying process used in food and manufacturing industry requires a lot of energy, even for the industrial standards. The slightest improvement of its efficiency can bring significant savings and, in consequence, the decreasing of production costs and emission of pollutants. In order to achieve the optimization of drying process, the knowledge and analysis of kinetics and dynamics is necessary.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.