Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania sterowanych cyfrowo przetwornic impulsowych. Omówiono wpływ zastosowanego mikrokontrolera na rozdzielczość sterowania przetwornicą i precyzję regulacji napięcia wyjściowego. Pokazano możliwości zastosowania mikrokontrolera STM32F334 z modułem licznika wysokiej rozdzielczości do sterowania przetwornicą a także zaprezentowano przykładowe rozwiązanie przetwornicy dwustopniowej do ładowania kondensatorowych zasobników energii.
EN
Article presents novel methods of switching regulator control. Impact of microcontroller selection on regulation resolution and output voltage precision has been discussed. Possible applications of STM32F334 microcontroller with high resolution timer for switching regulator control have been shown. An example of double stage, digitally controlled switching regulator for capacitor bank charging has been presented.
PL
W artykule przedstawiono praktyczną realizację generatora fali sinusoidalnej o mocy dysponowanej 2 kW, przeznaczonego do diagnostyki ultradźwiękowych układów drgających [1-3] stosowanych w technologiach przemysłowych zgrzewania i wycinania ultradźwiękowego. Do generacji sygnału pomiarowego wykorzystano bezpośrednią syntezę cyfrową (DDS) oraz akustyczny wzmacniacz mocy klasy H. Generator realizuje pomiar impedancji elektrycznej przetwornika ultradźwiękowego [4-7] w zakresie częstotliwości od 18 do 62 kHz, z rozdzielczością przestrajania nie gorszą niż 0,1 Hz. Interfejs WiFi umożliwia wykorzystywanie generatora jako źródło sygnału pomiarowego w rozproszonym systemie pomiarowym zgodnym z koncepcją Przemysłu 4.0 - np. w systemie inteligentnych modułów IoT do analizy rozkładu amplitudy drgań mechanicznych sonotrody przedstawionym w [1].
EN
The paper presents the practical implementation of a sine wave generator, with rated power 2 kW designed for ultrasonic stack [1-3] diagnostic. A direct digital synthesis (DDS) and an H-class power amplifier were used to generate the measurement signal. The generator performs measurements of ultrasound transducer electrical impedance [4-7] in the frequency range 18 to 62 kHz with scanning resolution not worse than 0,1 Hz. The WiFi interface allows the generator to be used as a signal source in a distributed measurement system compatible with the Industry 4.0 concept - e.g. in the system of IoT devices for sonotrode vibration distribution analysis shown in [1].
PL
W artykule omówiono wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie zakłóceń przewodzonych w sieć zasilającą, stawiane generatorom sygnałowym przeznaczonym do systemów zgrzewania ultradźwiękowego. Przedstawiono poziomy dopuszczalne zaburzeń oraz ich zakres częstotliwości. Zaprezentowano topologię filtru przeciwzakłóceniowego przeznaczonego do redukcji poziomów zakłóceń oraz wyniki pomiarów zakłóceń w przebadanym prototypie generatora typu SBP320.
EN
The article discusses electromagnetic compatibility requirements, specially conducted disturbances for signal generators designed for ultrasonic welding systems. The permissible levels of disturbances and their frequency range are shown. The topology of the interference suppression filter to reduce interference levels has been described and the results of interference measurements in the tested prototype of the SBP320 generator.
PL
W artykule przedstawiono praktyczną realizację systemu do analizy rozkładu amplitudy drgań mechanicznych na powierzchni roboczej sonotrody, wykorzystującą koncepcję Internetu rzeczy (IoT). Głównymi elementami systemu są następujące moduły IoT: pozycjoner XY, pozycjoner Z, wibrometr optyczny oraz termometr optyczny. Każdy z modułów IoT wyposażono w interfejs WiFi do komunikacji z aplikacją sterującą. Zadaniem aplikacji sterującej jest pozycjonowanie sonotrody za pomocą pozycjonerów XY i Z, akwizycja i przetwarzanie danych pomiarowych z czujników amplitudy drgań i temperatury oraz analiza i wizualizacja rozkładu drgań mechanicznych sonotrody.
EN
The paper presents the practical implementation of a system for analyzing the amplitude of mechanical vibration of the sonotrode working surface, using the concept of the Internet of Things (IoT). The main components of the system are the following IoT modules: XY positioner, Z positioner, optical vibrometer, optical thermometer. Each IoT module has a WiFi interface for communicating with the remote control application. The task of the remote application is to position the sonotrode with XY and Z positioners, acquire and process measurement data from vibration amplitude and temperature sensors, analyze and visualize the distribution of mechanical vibration of the sonotrode.
EN
The paper presents a new type of high power ultrasonic generator for welding and cutting processes developed by the Tele & Radio Research Institute. The new generator can provide up to 5 kW of electrical power to an ultrasonic transducer in the frequency range of 16 kHz up to 60 kHz with regulation step down to 0.1 Hz. The device utilizes an innovative microcontroller with built-in high resolution timing blocks that enable direct synthesis of control signals for the generator's resonant converter, without the need of an external DDS unit or programmable device. This new approach to designing ultrasonic generators can benefit in greater flexibility and reliability of the device. New algorithms with cycle-by-cycle parameter control, and precise regulation of output frequency and power delivery, have been developed. Various parameters of ultrasonic stack, such as impedance and resonant frequency, are measured by the generator in real-time, and can be used for ultrasonic stack wear monitoring and fault detection.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury na parametry piezoceramicznych przetworników ultradźwiękowych dużej mocy, stosowanych w systemach zgrzewania i wycinania ultradźwiękowego. Stosunkowo silna zależność od temperatury parametrów przetwornika piezoceramicznego takich, jak częstotliwość rezonansowa, impedancja elektryczna, czy współczynnik sprzężenia elektromechanicznego, ma istotny wpływ na przebieg oraz jakość procesu technologicznego zgrzewania i wycinania ultradźwiękowego. Badania przeprowadzono dla 3 typowych w tej technologii przetworników w zakresie temperatury od 10 do 100°C. Do modelowania zależności parametrów przetwornika od temperatury wykorzystano aproksymację wielomianową.
EN
In the paper the results of temperature influence on the parameters of high power ultrasonic sandwich transducers - used in ultrasonic welding and cutting systems, have been presented. Relatively strong temperature dependence of parameters such as resonance frequency, electrical impedance, and electromechanical coupling coefficient has crucial impact on the quality of ultrasonic welding and cutting process. Research has been carried out for 3 standard transducers in the temperature range of 10 to 100°C. A polynomial approximation has been used for modeling temperature dependence.
PL
W artykule przedstawiono dostępne metody sterowania falownikiem rezonansowym w generatorach ultradźwiękowych. Skupiono się na najnowszych metodach sterowania o wysokiej rozdzielczości regulacji. Zaprezentowano metodę wytwarzania sygnałów sterujących falownikiem rezonansowym z wykorzystaniem mikrokontrolera STM32F334 oraz wyniki badań porównawczych różnych rozwiązań układów generacji przebiegów sterujących.
EN
The article presents available methods of resonant converter control in ultrasonic generators. New methods of control with high resolution of frequency regulation have been presented. Method of generation of resonant converter control signals with STM32F334 microcontroller have been shown as well as measurement results of various generation circuits.
PL
W artykule przedstawiono szeroki wachlarz zastosowań ultradźwięków oraz postęp w dziedzinie ich zastosowania w różnych technologiach na przykładach opracowywanych w ITR w okresie ostatnich dziesięciu lat (tj. 2006–2016).
EN
The article presents a wide range of applications of ultrasound and progress in the field of their application in various technologies in the examples developed in the ITR for the past ten years (ie . 2006–2016).
PL
W artykule przedstawiono wpływ efektów nieliniowych na parametry pracy ultradźwiękowego układu drgającego dużej mocy. W pracy zaprezentowano układ do pomiaru zależności pomiędzy napięciem zasilania amplitudą i mocą wydzielaną w przetworniku oraz impedancją. Omówiono i zaprezentowano wyniki pomiarów dla dwóch układów drgających złożonych z samego przetwornika ultradźwiękowego dużej mocy i przetwornika z dołączonym koncentratorem. W wyniku przeprowadzonego eksperymentu zaobserwowano efekt nasycenia się mechanicznego układu drgającego w rezonansie szeregowym.
EN
In the paper impact of the nonlinear effects on the high power ultrasonic vibrating system parameters was examined and shown. Authors presents the measurement stand for the ultrasonic stack nonlinear behavior measurements. The results of conducted experiment included measurements of the mechanical displacement amplitude and electrical power characteristics in the function of supplied voltage excitation amplitude. Experimental setup included two configurations of the vibrating systems: High power Langevin type transducer, and Langevin transducer connected to the mechanical amplitude booster. Measurement results have shown that mechanical displacement amplitude saturates for high voltage excitation.
10
EN
This article presents the main stages and challenges in modelling and designing of modern ultrasonic welding and cutting systems. First, the key components of such a system, such as an ultrasonic stack (consisting of a high power ultrasonic transducer and a sonotrode) and a digitally controlled ultrasonic power supply with precise control of the output power, have been considered. Next, a concept of measurement system for verification and validation of mathematical models of ultrasonic stacks and its components has been presented. Finally, a method of ultrasonic stack e-diagnosis based on ultrasonic transducer electrical impedance measurement during welding and cutting process has been described.
PL
W artykule przedstawiono praktyczną realizację wirtualnego przyrządu pomiarowego do optycznego pomiaru amplitudy drgań mechanicznych ultradźwiękowych układów drgających stosowanych w systemach zgrzewania i wycinania ultradźwiękowego. Wykorzystano światłowodowy czujnik optyczny RC25-H3 firmy PHILTEC oraz wielofunkcyjny moduł pomiarowy U2531A firmy Agilent. Przyrząd umożliwia pomiar amplitudy drgań mechanicznych w zakresie 1...100 μm dla drgań o częstotliwości w zakresie 10... 100 kHz.
EN
In the paper a practical realization of the virtual instrument for optical measurement of ultrasonic stack vibration amplitude has been presented. The PHILTEC RC25-H3 fiber optic sensor and the Agilent U2531A multifunction data acguisition unit have been used. The instrument can measure the amplitude of vibration in the range 1...100 μm for vibration freguency in the range 10... 100 kHz.
PL
W artykule przedstawiono układ do pomiaru impedancji elektrycznej ceramicznych przetworników piezoelektrycznych w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 100 kHz. Układ ten stanowi ulepszenie układu przedstawionego w publikacji [1]. Zwiększono znacznie dokładność pomiaru poprzez minimalizację wpływu niepożądanej pojemności wejściowej karty pomiarowej. Ponadto, zastosowano układ automatycznej zmiany wartości rezystancji wzorcowej w celu dodatkowej minimalizacji błędu pomiaru oraz zwiększenia równomierności jego rozkładu w całym zakresie pomiarowym.
EN
In the paper the circuit for ceramic piezoelectric transducer impedance measurements in the frequency range of 10 kHz to 100 kHz has been presented. This circuit is a modification of the measurement circuit presented in [1]. The measurement accuracy has been greatly increased through minimization of the data acguisition card input capacitance influence. Moreover, a circuit for automatic selection of the reference resistance value has been used in order to additionally minimize the measurement error and to increase the uniformity of its distribution over the entire measurement range.
PL
W artykule przedstawiono metodę oraz układ do pomiaru rezystancji izolacji uzwojenia wirnika generatora synchronicznego. Metoda ta polega na analizie odpowiedzi na pobudzenie przebiegiem sinusoidalnym. Rezystancja izolacji jest monitorowana w czasie pracy generatora i w obecności silnych zakłóceń impulsowych.
EN
In the paper the method and the circuit for the measurements of the insulation resistance of the synchronous generator rotor winding have been presented. The method consists in an analysis of the response to the reference sine-wave excitation. The resistance is monitored during operation of the generator and under strong impulse disturbances.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję liniowego wzmacniacza o mocy 1200 VA oraz procedurę jego wzorcowania w systemie pomiarowym do pomiarów nieliniowycłi właściwości ultradźwiękowych układów drgających dużej mocy stosowanych w systemach zgrzewania i wycinania ultradźwiękowego [1]-[3].
EN
In the paper the design of the 1200 VA linear amplifier and its calibration procedure in the system for measurements of nonlinear properties of high power ultrasonic stacks used in ultrasonic welding and cutting systems [1] - [3] have been presented.
15
Content available Platforma ASVCaSP
PL
W pracy przedstawiono modularny system sterowania i symulacji dla łodzi autonomicznych ASVCaSP (ang. Autonomous Surface Vehicle Control and Simulation Platform). W zależności od konfiguracji pozwala on na autonomiczne sterowanie łodzią, wspomaga planowanie i przeprowadzanie misji, umożliwia prowadzenie szkoleń oraz oferuje środowisko symulacyjne na potrzeby oceny algorytmow autonomicznego sterowania.
EN
The article presents control and simulation system modules for autonomous boats: ASVCaSP (Autonomous Surface Vehicle Control and Simulation Platform). Depending on the configuration, the system allows autonomous vehicle control, supports mission planning and execution, facilitates the conducting of trainings and offers a simulated environment with the purpose of evaluation of autonomous control algorithms.
PL
W artykule opisano matematyczny model przetwornika piezoceramicznego dla przypadku drgań osiowych o geometrii walcowej. Na podstawie modelu matematycznego wyprowadzono wyrażenia pozwalające wyznaczyć parametry statyczne przetwornika oraz charakterystykę impedancji. Przedstawiono rezultaty eksperymentalnej walidacji wyników teoretycznych uzyskanych z modelu.
EN
In this article electromechanical model of cylindrically shaped piezoelectric transducers have been presented. Based on described model static parameters and impedance characteristics formulas have been derived. The validation of the theoretical results with experimental data have been outlined.
17
Content available remote Logistyka specjalnych narzędzi skrawających - studium przypadku
PL
W artykule podjęto temat funkcjonowania logistyki w nowoczesnym przedsiębiorstwie o dużym potencjale produkcyjnym. Przeanalizowano logistykę narzędzi skrawających o istotnym znaczeniu. Dokonano analizy wartościowej oraz stworzono mapy procesów logistycznych rozpatrywanych narzędzi przez opisanie stanu obecnego i proponowanego. Podjęto próbę oszacowania spodziewanych rezultatów zmian. W podsumowaniu zawarto wnioski dotyczące zarządzania logistyką w strukturze przedsiębiorstwa.
EN
The paper deals with the subject of the functioning of logistics in a modern enterprise with a large production potential. Logistics of special cutting tools has been analyzed. A value analysis has been performed and maps of logistic processes have been made for the tools under consideration by describing the present state and the proposed one. An assessment of the expected modification results has been attempted. In the summary, conclusions concerning the management of logistics in the enterprise structure have been stated.
PL
W artykule opisano metody parametryzacji elektrycznego modelu zastępczego przetwornika piezoelektrycznego na podstawie charakterystyk w dziedzinie częstotliwości. Omówiono zastępcze modele RLC w oparciu o rodzaj analogii elektromechanicznej, z której się wywodzą.
EN
In this article parametric methods based on impedance characteristics for parameters estimation of equivalent electrical model of piezoelectric transducer have been presented. The equivalent RLC models were described based on electromechanical analogies from which they have been delivered.
PL
W artykule przedstawiono sterowany cyfrowo ultradźwiękowy generator mocy przeznaczony do zasilania przetworników ultradźwiękowych dużej mocy. Generator dedykowany jest dla systemów zgrzewania ultradźwiękowego w których charakterystyki częstotliwościowe impedancji obciążenia ulegają ciągłym zmianom podczas procesu zgrzewania. Zapewnienie jakości spoiny wymaga stabilizacji mocy wyjściowej elementu wykonawczego, a co za tym idzie regulacji częstotliwości i amplitudy napięcia wyjściowego generatora w czasie rzeczywistym. Wykorzystując falownik rezonansowy i układ sterowania złożony z układów: DDS, CPLD oraz procesora DSP, uzyskano możliwość precyzyjnego sterowania częstotliwością oraz mocą czynną na wyjściu generatora. Zakres częstotliwości pracy wynosi 18...42 kHz, a moc dysponowana do 6 kW. W celu maksymalizacji mocy czynnej estymowane są charakterystyki częstotliwościowe impedancji przetwornika i na ich podstawie wyznaczana jest bieżąca optymalna częstotliwość pracy przetwornika znajdująca się pomiędzy rezonansem szeregowym a równoległym.
EN
In the paper the ultrasonic power generator with a digital controller has been presented. The generator was developed to feed power ultrasonic transducers in modern ultrasonic welding systems where the frequency characteristics of the load change constantly during the welding process. Therefore, the output frequency and the voltage amplitude are controlled in real-time in order to stabilize the output power. Using the resonance inverter and taking advantage of: the Direct Digital Synthesizer, the Complex Programmable Logic Device, and the dual-core DSP Processor, the generator output frequency as well as the output true power can be precisely controlled in real-time. The frequency range is from 18...42 kHz and the output power can be as high as 6 kW. In order to maximize the output true power the generator estimates the frequency characteristic of the impedance of the ultrasonic power transducer and regulates the output frequency to lie at the optimal point between the resonance and anti-resonance frequencies.
PL
W artykule przedstawiono dwa przykłady zastosowania techniki ultradźwiękowej w mechatronice. Pierwszy z nich przedstawia matrycowy system ultradźwiękowy do zdalnej lokalizacji i rozpoznawania obiektów przemieszczających się na ruchomym przenośniku taśmowym. System ten dostarcza danych niezbędnych do budowy przestrzennej mapy otoczenia, na podstawie której sterowane jest ramię robota chwytającego detale przemieszczające się na przenośniku taśmowym. Drugi przykład dotyczy systemu ultradźwiękowego do zgrzewania i wycinania materiałów z tworzyw sztucznych. W systemie tym sterowany cyfrowo generator ultradźwiękowy dużej mocy zasila układ drgający, którego elementem wykonawczym jest sonotroda.
EN
In the article two examples of application of ultrasonic technique in mechatronics have been presented. The first example is an ultrasonic array system for remote localization and recognition of objects moving on an industrial belt conveyor. This system provides data necessary to create a spatial map of the working area. On the basis of this map the robots arm catching objects moving on the conveyor is controlled. The second example concerns an ultrasonic welding-and-cutting system for plastics materials. In this system a digitally controlled high power ultrasonic generator feeds an ultrasonic stack equipped with a sonotrode as a welding tool.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.