Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protokoły routingu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiony został wpływ rozszerzeń protokołu BGP na poprawę efektywności wykorzystania tego protokołu w szczególności wewnątrz systemów autonomicznych. Ogólnie omówiono zasadę działania protokołu BGP w wersji podstawowej oraz mechanizmy polegające na wykorzystaniu dedykowanych routerów stanowiących pośredniki między pozostałymi routerami BGP znanych pod nazwą Route Reflectors (RR) oraz wykorzystaniu konfederacji BGP. Przeprowadzono także analizę wyników badań na przykładowej sieci testowej systemu autonomicznego, które wykazały zasadność stosowania omawianych rozszerzeń w sieciach z protokołem BGP. Artykułu stanowi również zbiór dobrych praktyk dotyczących konfiguracji routerów z protokołem BGP, przydatnych w szczególności dla administratorów systemów autonomicznych.
EN
The article discusses the efficiency of selected mechanisms of the BGP routing protocol. The authors focused on two mechanisms used in BGP-based networks, i.e. Route Reflectors (RR) and BGP confederations. The testing results show that both mechanisms should be considered by the autonomous systems’ administrators to decrease the signaling traffic inside an autonomous system and to decrease the memory consumption by the border routers. The entire article is a collection of good practices regarding BGP configuration and guidelines for autonomous systems’ administrators.
PL
W niniejszej publikacji zebrano podstawowe informacje związane z wybranymi protokołami routingu w systemach Internetu Rzeczy. Przedstawiono genezę tychże protokołów wywodzącą się z sieci Ad Hoc a następnie wymagania stawiane protokołom routingu stosowanym w sieciach IoT, gdzie narzuty protokołów powinny być jak najmniejsze a same protokoły szybkozbieżne. W artykule przedstawiono podział protokołów routingowych oraz szerzej scharakteryzowano wybrane trzy (DSR, OLSR i AODV), które później poddano badaniom symulacyjnym.
EN
This publication gathers basic information about selected routing protocols used in Internet of Things systems. The genesis of these protocols originating from the Ad Hoc network is presented and then the requirements for routing protocols, where protocol overheads should be as small as possible and the high-speed protocols themselves. The article presents the division of routing protocols and more broadly characterized three (DSR, OLSR and AODV), which were later subjected to simulation research.
PL
W artykule przedstawiono zbiór mechanizmów pozwalających na wykrycie ataków na protokół routingu RPL dla sieci sensorowych. Dzięki obserwacji i weryfikacji zarówno zależności czasowych pomiędzy poszczególnymi komunikatami, jak i zawartości tych komunikatów możliwa jest ocena węzłów sąsiednich, jako zachowujące się poprawnie, niepoprawnie lub podejrzanie. Dzięki takiej klasyfikacji oraz odpowiednim reakcjom można wykryć zagrożenia i znacznie zminimalizować skutki popularnych ataków.
EN
The article presents the mechanisms for detecting the RPL routing protocol attacks in 6LoWPAN-based sensor networks. Combination of time-dependent events analysis and routing messages verifications enables the sensors to appropriately classify their neighbors and to react on the popular attacks.
EN
In recent years, we are observing the rapid development of information systems, especially distributed systems. One of the important components of these systems is the communication infrastructure, consisting of both the topology and routing protocols. The article presents an analysis of commonly used routing protocols in high-throughput computer networks conducted in OPNET environment. Possibilities of analysis of these protocols for different topologies are presented. From the point of the functioning of the routing protocol performance view, measurements were made for relevant parameters such as convergence time, bandwidth etc. In addition, there was proposed the use of the butterfly topology to create an effective environment for routing in computer networks based on the classic three layer connection system.
PL
W ostatnich latach jesteśmy światkami gwałtownego rozwoju systemów informatycznych, zwłaszcza systemów rozproszonych. Jednym z istotnych składników tychże systemów jest infrastruktura komunikacyjna, składająca się zarówno z topologii połączeniowej, jak również z protokołów routingu. W artykule przedstawiono analizę powszechnie wykorzystywanych protokołów routingu w wysokoprzepustowych sieciach komputerowych przeprowadzoną w środowisku Opnet. Zaprezentowano możliwości analizy takich protokołów dla różnych środowisk topologicznych. Dokonano pomiarów istotnych parametrów takich jak czas zbieżności, obciążenie łącza, itp. z punktu widzenia wydajności funkcjonowania protokołów routingu. Dodatkowo, zaproponowano wykorzystanie topologii Butterfly dla stworzenia efektywnego środowiska routingu w sieciach komputerowych bazujących na klasycznym trójwarstwowym systemie połączeniowym.
5
Content available remote Efektywny transfer danych w bezprzewodowych sieciach kratowych i sensorowych
PL
Wzrastające wymagania aplikacji czasu rzeczywistego wymuszają nowe zachowanie się protokołów routingu w sieciach kratowych. Aby spełnić oczekiwania użytkowników konieczne jest spełnienie wielu wymagań związanych z jakością świadczonych przez sieć usług (QoS). W artykule przedstawiono analizę proponowanych przez autorów rozwiązań w zakresie routingu spełniającego wymagania jakości usług, bazujących na protokole Optimized Link State Routing (OLSR) i wykorzystujących wiele metryk do wyznaczania tras. Przedstawione zostały wyniki wykonanych badań eksperymentalnych, które demonstrują efektywność proponowanych rozwiązań. W artykule przedstawiono również rozwiązania pozwalające na minimalizację rosnącego ruchu w sieciach sensorowych. Rozwiązania te bazują na mechanizmach kodowania sieciowego zaimplementowanych w sieciach wykorzystujących rozwiązania 6LoWPAN i jak przedstawiono w wynikach badań pozwalają na zwiększenie efektywnego transferu danych.
EN
The increasing demand of real time applications requires a new behavior of routing protocols in wireless mesh networks. It is necessary to support many requirements for quality of services (QoS) to meet user expectations. This paper is an analysis of the proposed quality-aware routing mechanism based on Optimized Link State Routing (OLSR) protocol, from a perspective of the network and the user. The experimental tests were performed to demonstrate the performance of our solutions considering different evaluation metrics. Also the wireless sensor networks are more popular and the traffic in such networks is increasing. The paper also presents the network coding mechanism implementation in 6LoWPANbased sensor network, which cause increasing the data transfer efficiency.
6
Content available Protokoły trasowania w sieciach AD HOC
PL
W artykule dokonano charakterystyki protokołów trasowania stosowanych w bezprzewodowych sieciach Ad Hoc, a także zilustrowano na drodze symulacji komputerowej zachowanie wybranych protokołów trasowania. Badania porównawcze zrealizowane zostały w środowisku symulacyjnym ns-2.
EN
The article presents the characteristics of routing protocols used in wireless ad hoc networks, and is illustrated through computer simulation of the behavior of some routing protocols. Comparative studies were carried out in an ns-2 simulation environment.
7
Content available remote Algorytm budowania topologii bezprzewodowej sieci czujników
PL
Bezprzewodowe sieci czujników umożliwiają tworzenie różnych topologii sieciowych. Możliwe jest takie zbudowanie połączeń pomiędzy elementami sieci aby zapewnić minimalny pobór mocy przez urządzenia. Jest to szczególnie istotne, gdyż jednym z głównych wymagań wobec WSN (Wireless Sensor Network) jest długi czas pracy urządzeń, bez wymiany źródła zasilania. Istotne jest zatem stosowanie takich algorytmów budowy topologii, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie energią.
EN
The wireless sensors networks makes possible creation of different network topologies. Such construction associations is possible between the network elements, to provide the minimum fence of force through settings. It is particular substantial, one of main queries before WSN (Wireless Sensor Network) and have a long time labor of settings, without the exchange of source of energy. Application of such building topologies algorithms which will allow on a rational manage energy is substantial consequently.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.