Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przenikalność elektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Material permittivity measurement with the use of HPM pulses
EN
In the work the method of the permittivity measurement of non-magnetic material has been presented. The method allows to derive investigation in the free-space condition with exposure to pulsed strong microwave field. Presented method is particularly useful to investigate absorbers intended to shield of the electronics against destructive influence of high power pulses HPM. In introduced method modules of S21 coefficients for two slabs of material with different thicknesses have to be measured.
PL
W pracy przedstawiono metodę pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów niemagnetycznych. Metoda pozwala prowadzić badania w wolnej przestrzeni w warunkach ekspozycji na silne impulsowe pola mikrofalowe. Metoda jest szczególnie przydatna do badań absorberów przeznaczonych do zabezpieczania elektroniki przed destrukcyjnym wpływem wysokomocowych impulsów HPM. W przedstawionej metodzie pomiarom podlegają dwa moduły współczynników S21 dla materiału o różnych grubościach.
EN
The article describes the establishment of the location of agate geodes using the GPR method in the area of the Simota gully (Lesser Poland Voivodeship). Agates (a multicolored variety of gemstone of chalcedony group) have multifaceted values that informed their study. Traditional methods of geode location are less reliable, hence the attempt to use the GPR method. Measurements were taken at two study test sites with subsurface geology of weathered melaphyre and pyroclastic deposits using a GPR system (ProEx). A high-frequency antenna (1.6 GHz) was used along with the pre-established profles of lengths of 6-m and 10-cm intervals. Furthermore, simple soil tests using the soil sampler tool were made prior to the GPR measurement. The GPR results show signifcant high attenuation of the electromagnetic energy interpreted to be due to clay components of the regolith. Advanced signal processing procedures (such as the attribute of the signal) were used on the data for better enhancement that aided interpretation. Other anomalies depicted on the radargrams were thought to be the presence of roots, pieces of melaphyres-targeted agates. Furtherance to ascertain the refection coefcients as recorded on the GPR data, in situ samples (root pieces, melaphyres, agates) taken were tested in the laboratory for electric permittivity property. Based on the interpretation results, several agate geodes were dug out from the ground.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych zespolonej przenikalności elektrycznej w dziedzinie wysokiej częstotliwości, przeprowadzone na próbkach izolacji impregnowanej. Warstwę izolacji stałej wykonano z dwóch rodzajów papierów elektrotechnicznych: w pełni aramidowego typu NOMEX® T410 oraz z celulozowo-aramidowego typu NOMEX® T910. Jako impregnat wykorzystano trzy rodzaje cieczy dielektrycznej: olej mineralny Nynas Nytro 10X, ester syntetyczny Midel 7131 oraz ester naturalny Midel en1204. Celem badań była obserwacja oraz analiza zmian właściwości dielektrycznych tych materiałów. W badaniach uwzględniono wpływ oddziaływania temperatury w zakresie od 20°C do 100°C, co odpowiada typowym warunkom eksploatacji izolacji impregnowanej w transformatorach mocy.
EN
The article presents the results of experimental research on complex electric permittivity in the high frequency domain, carried out on impregnated insulation samples. The solid insulation layer was made of two types of electrotechnical papers: NOMEX® T410 fully aramid type and NOMEX® T910 cellulose-aramid type. As impregnation, three types of dielectric liquid were used: mineral oil Nynas Nytro 10X, synthetic ester Midel 7131 and natural ester Midel en1204. The purpose of the research was to observe and analyze changes in the dielectric properties of these materials. The studies took into account the impact of temperature in the range from 20°C to 100°C, which corresponds to the typical conditions of exploitation of impregnated insulation in power transformers.
4
Content available remote Prediction of Electric Permittivity of Threads in Woven Fabric
EN
In the article, a new method for the estimation of electric permittivity of threads (filaments) was presented. The proposed recursive method is based on the results of computer simulation of 3D model of transmission stripline. This model contains a model of flat fabric having threads, with which electric permittivity should be determined. The described procedure uses the method proposed by Barry to obtain permittivity of flat fabric from the so-called s parameters of the simulated stripline. In the proposed method, the permittivity of the flat fabric obtained from simulation is compared with the measured value of permittivity of real flat fabric in order to estimate the threads’ permittivity. This comparison is needed to obtain the electric permittivity of threads forming this fabric. The article also presents examples of the obtained values of threads’ permittivity and discussion about the accuracy of the method. The presented method will be useful in situations where the knowledge of permittivity of threads is necessary in the conducted research.
PL
Celem pracy było porównanie komercyjnie dostępnych oraz opracowanych nowych folii szklano-ceramicznych pod kątem predyspozycji do zastosowań w elektronice mikrofalowej. Wytworzone technologią LTCC porowate oraz lite kompozyty LTCC bazujące na ceramice Al2O3 lub kordierycie zostały poddane analizie SEM z EDS, która ujawniła ich niejednolitą strukturę wewnętrzną. Przeprowadzono pomiary przenikalności elektrycznej w wysokiej częstotliwości dla opracowanych i komercyjnych folii. Porównanie parametrów opracowanych folii z dostępnymi komercyjnie materiałami (DuPont 9k7, DuPont 951-GT, ESL 41110-T) pozwoliło wytypować folię LTCC, charakteryzującą się niską przenikalnością elektryczną oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną (ESL 41110-T). Artykuł przedstawia również wyniki badań mających na celu optymalizację procesu technologicznego w kierunku jak najwyższej jakości układów przeznaczonych do pracy w wysokich częstotliwościach.
EN
The aim of the study was the comparison of the commercially available and experimentally developed green tapes suitable for LTCC technology at the angle of their predispositions for microwave applications. The analysis using SEM and EDS method of the developed porous and nonporous composites based on Al2O3 ceramic (or alternatively cordierite) revealed their irregular microstructure and channel-shaped porosity. The measurements of dielectric permittivity at high frequencies were performed for both the commercial and the fabricated dielectric tapes. Comparison of the developed tapes and commercial materials (DuPont 9k7, DuPont 951-GT, ESL 41110- T) led to the choice of a LTCC system (ESL 41110-T) with low dielectric permittivity, high mechanical strength, and regular smooth surface. The paper presents also the results of studies aimed at optimization of technological process in order to achieve the highest quality of circuits destined for work at high frequencies.
EN
This paper presents the impact of microwave penetration depth on the process of heating the moulding sand with sodium silicate. For each material it is affected by: the wavelength in vacuum and the real and imaginary components of the relative complex electrical permittivity εr for a selected measurement frequency. Since the components are not constant values and they change depending on the electrical parameters of materials and the frequency of the electromagnetic wave, it is indispensable to carry out laboratory measurements to determine them. Moreover, the electrical parameters of materials are also affected by: temperature, packing degree, humidity and conductivity. The measurements of the dielectric properties of moulding sand with sodium silicate was carried out using the perturbation method on a stand of waveguide resonance cavity. The real and imaginary components of the relative complex electrical permittivity was determined for moulding sand at various contents of sodium silicate and at various packing degrees of the samples. On the basis of the results the microwave penetration depth of moulding sand with sodium silicate was established. Relative literature contains no such data that would be essential to predicting an effective process of microwave heating of moulding sand with sodium silicate. Both the packing degree and the amount of sodium silicate in moulding sand turned out to affect the penetration depth, which directly translates into microwave power density distribution in the process of microwave heating of moulding sand with sodium silicate.
PL
W pracy zaproponowano koncepcję wykorzystania falowodu o przekroju prostokątnym z poprzecznie umieszczonym przelotowym otworem do kontroli wybranych wielkości fizycznych takich jak: przenikalność elektryczna i wilgotność, dla różnego rodzajów stałych materiałów dielektrycznych. W zaproponowanym rozwiązaniu wielkości te kontroluje się za pomocą pomiaru zmian mocy na końcu toru falowodowego. Sposób i miejsce wycięcia prostokątnego otworu przelotowego w ściankach oraz miejsce umieszczenia wpływają na jego możliwości badawcze.
EN
The paper proposes the concept of using a waveguide with rectangular cross section with transversely arranged through bore for the control of selected physical quantities, such as dielectric and humidity for various types of solid dielectric materials. In the proposed embodiment, these values are controlled by measuring changes in power at the end of the waveguide path. The method and cutting the rectangular hole through the wall and its positioning affects its research capabilities.
8
Content available remote Charge pumping characterization of MISFETs with SiO2/BaTiO3 as a gate stack
EN
The results of charge pumping measurements of MISFETs with SiO2/BaTiO3 as a gate stack were presented and discussed. The characterization method was used for verification of thershold voltage and trap density values obtained by static current-voltage (I-V) measurements.
PL
W pracy zaprezentowano i przeanalizowano wyniki pomiarów tranzystorów MISFET wykorzystujących dwuwarstwowy dielektryk SiO2/BaTiO3. Pomiary wykonano przy użyciu metody pompowania ładunku. Stosowana metoda charakteryzacji posłużyła do weryfikacji wartości napięcia progowego tranzystora oraz gęstości pułapek powierzchniowych uzyskanych w oparciu o pomiar statycznych charakterystyk prądowonapięciowych (I-V) tranzystora.
EN
Within the research, carried-out were examinations of foundry rejects in form of waste moulding and core sands in order to determine effectiveness of the microwave utilization process. Presented are measurements of permittivity and loss tangent that determine behaviour of materials in electromagnetic field. Measurements were performed on a stand of waveguide resonance cavity that permits precise determination of the above-mentioned parameters with the perturbation method. Examination results of five waste moulding sands confirm that effectiveness of microwave utilization depends on electrical properties of the sandmixes (permittivity and loss tangent).
PL
W pracy podjęto badania odpadów odlewniczych w postaci zużytych mas formierskich i rdzeniowych w celu określenia skuteczności procesu mikrofalowej utylizacji. Przedstawiono wyniki pomiarów przenikałności elektrycznej oraz tangensa kąta stratności. które określają zachowanie materiałów w polu elektromagnetycznym. Pomiary przeprowadzono na stanowisku falowodowej wnęki rezonansowej, która umożliwia precyzyjne wyznaczenie metodą perturbacyjną wymienionych parametrów. Badania pięciu zużytych mas formierskich i rdzeniowych potwierdzają, iż skuteczność mikrofalowej utylizacji jest zależna od ich właściwości elektrycznych (przenikalności elektrycznej oraz tangensa kąta stratności).
EN
In the present work, the magnetoelectric coupling coefficient, from the temperature dependences of the dielectric permittivity for the multiferroic composite was determined. The research material was ferroelectric-ferromagnetic composite on the based PZT and ferrite. We investigated the temperature dependences of the dielectric permittivity (ε) for the different frequency of measurement’s field. From the dielectric measurements we determined the temperature of phase transition from ferroelectric to paraelectric phase. For the theoretical description of the temperature dependence of the dielectric constant, the Hamiltonian of Alcantara, Gehring and Janssen was used. To investigate the dielectric properties of the multiferroic composite this Hamiltonian was expressed under the mean-field approximation. Based on dielectric measurements and theoretical considerations, the values of the magnetoelectric coupling coefficient were specified.
PL
W niniejszej pracy określono współczynnik sprzężenia magnetoelektrycznego na podstawie pomiarów temperaturowych zależności przenikalności dielektrycznej, wykonanych dla multiterroikowego kompozytu. Materiałem badań był ferroelektryczno-ferromagnetyczny kompozyt powstały na bazie PZT i ferrytu. Przebadano temperaturowe zależności przenikalności dielektrycznej (ε) dla kilku różnych częstotliwości pola pomiarowego. Z pomiarów dielektrycznych określono temperaturę przemiany fazowej z fazy ferroelektrycznej do fazy paraelektrycznej. Do teoretycznego opisu temperaturowych zależności stałej dielektrycznej zastosowano hamiltonian Alcantary, Gheringa i Janssena. Do badania własności dielektrycznych multiterroikowego kompozytu, hamiltonian ten został przedstawiony w przybliżeniu średniego pola. Bazując na pomiarach dielektrycznych oraz teoretycznych rozważaniach określono wartość współczynnika sprzężenia magnetoelektrycznego.
11
PL
W pracy poruszono problem określenia zastępczej przewodności i przenikalności elektrycznej dla materiałów wielowarstwowych składających się z cienkich, naprzemiennie ułożonych warstw stratnych i bezstratnych. Wyprowadzono odpowiednie zależności, które przedyskutowano, oraz przedstawiono przykładowe wyniki symulacji komputerowej.
EN
The problem of the effective conductivity and permittivity of the thin (regarding to the wavelength) layered media have been analyzed. Successive layers are alternately lossy and lossless. The cases with electric field vector perpendicular and longitudinal to the layers were considered. Obtained results have been illustrated and discussed.
PL
Naziemne pomiary wilgotności gleby są niezbędne do kalibracji i weryfikacji modeli wyznaczania wilgotności wierzchniej warstwy gleby za pomocą zdjęć satelitarnych. Analiza długoterminowej zmienności czasowo-przestrzennej wilgotności gleby może bowiem ujawnić trendy w obiegu wody, związane ze zmianami klimatu i zmianami pokrycia terenu roślinnością. Stacje monitoringu wilgotności gleby są nadal nieliczne, a istniejące systemy nie są ujednolicone pod względem technik pomiarowych, formatu danych, dostępu, itp. Nowo powstała instytucja o nazwie International Soil Moisture Network (ISMN) ma służyć jako scentralizowana baza danych, dostępnych użytkownikom oraz jako próba standaryzacji informacji, odnoszących się do wilgotności gleby. Za pomocą przeglądarki internetowej zapewnia ona globalny dostęp do wyników pomiaru wilgotności gleby z istniejących stacji pomiarowych i pomiarów walidacyjnych w formie znormalizowanych i zharmonizowanych zbiorów danych. Obecnie ISMN zawiera dane z 16 sieci i ponad 500 stacji zlokalizowanych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Australii, w tym 6 stacji pomiarowych, należących do Instytutu Agrofizyki PAN (IA PAN) w Lublinie. Baza danych ciągle jest poszerzana, zarówno w odniesieniu do liczby stacji pomiarowych, jak i okresów pomiaru. Wkrótce ISMN stanie się ważnym źródłem informacji do weryfikacji modeli klimatycznych i zwiększenia dokładności satelitarnych pomiarów wilgotności gleby. Praca przedstawia podstawowe elementy systemu ISMN oraz sieci monitoringu wilgotności gleby, opracowanej i wdrożonej przez IA PAN w Lublinie oraz działającej również na poletkach doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Użytkownicy systemu z IA PAN mogą udostępniać swoje dane w ramach sieci ISMN oraz korzystać z dostępnych danych na zasadzie dobrowolności i bez ponoszenia żadnych kosztów.
EN
Ground measurements of soil moisture are invaluable for calibration and verification of models determining the surface soil moisture from satellite images. Furthermore, the analysis of long-term time-spatial variation of soil moisture can reveal trends in the water cycle related to climate change and changes in land cover vegetation. Soil moisture monitoring stations are still scarce, and the existing systems are not standardized in terms of measurement techniques, data format, access, etc. The newly formed organization called the International Soil Moisture Network (ISMN) has to serve as a centralized database available to users as well as an attempt to standardize information relating to soil moisture. It provides global access using a web browser to soil moisture data from the existing stations and validation campaigns in the form of standardized and harmonized data sets available to users. ISMN currently contains data from 16 networks and more than 500 stations located throughout North America, Europe, Asia and Australia, including six stations that belong to the IA PAS in Lublin. The database is still growing, both in terms of the number of stations and measurement periods. In the near future ISMN will be an increasingly important source of information to verify and improve the accuracy of satellite measurements of soil moisture. The paper presents the basic elements of the ISMN system and soil moisture monitoring network developed, implemented by the IA PAS in Lublin and operating also on experimental plots at the University of Life Sciences in Wroclaw. Users of the system from IA PAS can share their data in the ISMN voluntarily and at no cost.
PL
Przedstawiono konstrukcję anteny planarnej o paśmie pracy znacznie większym od powszechnie uzyskiwanych w konstrukcjach anten planarnych, osiągając wartość powyżej 50%. Jednocześnie opisano wpływ parametrów poszczególnych warstw anteny na jej parametry elektryczne. Przedstawiono proces optymalizacji anteny wielowarstwowej pod względem uzyskania maksymalnie szerokiego pasma pracy. Wyniki numeryczne potwierdzono na drodze eksperymentalno-pomiarowej. Wykazano przewagę wielowarstwowych anten mikropaskowych nad jednowarstwowymi.
EN
The present paper described a method of analysis that can be applied to these geometries, as well as related configurations. The paper presents a model of the antenna on which the simulation was conducted on the impact parameter on bandwidth. The influence of the changes of the value of these parameters of individual layers on the bandwidth was talked over. Paper shows the analysis of multilayer microstrip antennas process is very complex and time consuming and compare between calculation and measurements. One of the most important parameters which have been calculated is the bandwidth. The paper describes a clear advantage of multilayer antennas over monolayer ones, where the bandwidth is significantly narrower.
14
Content available remote Właściwości fizyczne i przemiany fazowe w ceramice PLZT i PLZTS
PL
W pracy przedstawiono sposób otrzymywania i wyniki pomiarów właściwości fizycznych ceramiki (Pb1-xLax)(Zr1-yTiy)O3, gdzie x = 0,03 lub 0,06, y = 0,9 (PLZT) oraz (Pb1-xLax)[(Zr1-yTiy)1-zSnz]O3, gdzie x = 0,04, y = 0,9, z = 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 (PLZTS). Materiały te należą do roztworów stałych tlenowooktaedrycznych o strukturze typu perowskitu. Badane materiały zostały wykonane przy użyciu klasycznej technologii ceramicznej z wykorzystaniem tlenków. Przedstawione zostały wyniki badań mikrostruktury, przenikalności elektrycznej oraz pętli histerezy P-E. W przypadku PLZT 3/90/10 stwierdzono, że materiał ten w temperaturze pokojowej wykazuje dobrze określone właściwości antyferroelektryczne. W przypadku PLZTS stwierdzono, że zależność między temperaturą Tm, w której występuje maksimum przenikalności elektrycznej, a zawartością cynianu ołowiu jest słaba. Analizując zależność ε(E) otrzymaną w wyniku obliczenia pochodnej zależności P-E stwierdzono, że PLZT 3/90/10 raczej nie jest odpowiednim materiałem do zastosowań w urządzeniach, w których potrzebna jest duża przenikalność elektryczna w silnych polach. Alternatywna ceramika PLZTs wykazywała jednak niską wartość przebicia elektrycznego.
EN
This paper presents the results of preparing and investigating the solid solutions of the formulae (Pb1-xLax)(Zr1-yTiy)O3, where x = 0.03 or 0.06, y = 0.9, (PLZT) and (Pb1-xLax)[(Zr1-yTiy)1-zSnz]O3, where x = 0.04, y = 0.9, z = 0.02, 0.04, 0,06, 0,08, (PLZTS). These materials belong to perovskite type oxygen octahedral compounds. The investigated ceramic samples were obtained by using the classical ceramic technology, utilizing oxides. The results of investigations of the microstructure, dielectric permittivity and P-E hysteresis loops are presented. In the case of PLZT 3/90/10 it has been stated that this material exhibits well defined antiferroelectric properties at room temperature. In the case of PLZTS it has been stated that there is rather weak dependency between the Tm temperature, at which the dielectric permittivity reaches its maximum value, and PbSnO3-content. Analysing the ε(E) relationship, which was obtained as the derivative of the P-E curve, it has been stated that PLZT 3/90/10 is rather not a suitable material to use in making devices that require high values of dielectric permittivity in high electric fields. Alternative PLZTS ceramics showed rather low fi elds of electric breakthrough.
PL
Przenikalność elektryczną materiału dielektrycznego bada się przy małych częstotliwościach m.in. w zestawie trzech elektrod, stosowanym przede wszystkim do badania rezystywności materiału. Próbka materiału ma zazwyczaj postać arkusika cienkiej folii. Niecałkowity kontakt powierzchni folii z elektrodami jest przyczyną błędu wyznaczenia przenikalności. W opracowaniu przedstawiono analizę wpływu m.in. grubości folii oraz wartości przenikalności na ten błąd.
EN
The electrical permittivity of dielectric material is tested at low frequencies also in a test set with three electrodes, designed first of all to test the resistivity of a material. A material sample has the form of a very thin sheet of foil. Poor contact between a very thin sample and the electrodes may cause an error in the permittivity value determination. This paper presents the impact analysis of the sample thickness and the permittivity value on this error.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję anteny planarnej o paśmie pracy znacznie większym od powszechnie uzyskiwanych w konstrukcjach anten planarnych i osiągającej wartość powyżej wielkości rzędu 50%. Jednocześnie przedstawiono wpływ parametrów poszczególnych warstw anteny na jej parametry elektryczne. Przedstawiono proces optymalizacji anteny wielowarstwowej pod kątem uzyskania maksymalnie szerokiego pasma pracy. Uzyskane wyniki numeryczne zostały potwierdzone na drodze eksperymentalno pomiarowej. Artykuł przedstawia przewagę wielowartswowych anten mikropaskowych nad jednowarstwowymi.
EN
The present paper described a method of analysis that can be applied to these geometries, as well as related configurations. The paper presents a model of the antenna on which the simulation was conducted on the impact parameter on bandwidth. The influence of the changes of the value of theae parameters of individual layers on the bandwidth was talked over. Paper shows the analysis of multilayer microstrip antennas process is very complex and time consuming and compare between calculation and measurements. One of the most important parameters which have been calculated is the bandwidth. The paper describes a clear advantage of multilayer antennas over monolayer ones, where the bandwidth is significantly narrower.
EN
This paper describes the sol - gel method barium and titanium compounds materials obtaining, which their physicochemical parameters could be competitive with the materials obtained by classic methods. Additionally dielectric thin layers was obtained with the use of spin and dip coaters. Based on selected precursor elements which form appropriate crystal net, the capacitance construction was created. Dielectric in this contraction was a barium titanate with high electrical permittivity and small grain size. The optimal dry, calcinations and sintering temperature of the dielectric with base was determined. On that capacitor the microscopic analysis with the use of scanning electron microscope (SEM) was carried out. The thickness of the dielectric layer and electrical parameters use by impedance analyzer Solatron SI 1260 was carried out. The capacitance, dielectric loss and electrical permittivity was carried out, cooperative influence of the frequency and temperature on the measurements was determined. The best results had a samples sintered in the 1000°C. The electrical permittivity for measurements in few Hertz for the samples with the base of nickel and BaTiO3 layer coated by spin and dip coaters, in the room temperature and measurements for few Hertz, amount to 4700. The electrical capacity for low frequency was about 3,2ź10-8F.
PL
W pracy przedstawiono metode zol – żel otrzymywania materiałów na bazie związków tytanu i baru, których właściwości fizykochemiczne mogą być konkurencyjne dla materiałów uzyskiwanych metodami klasycznymi. Dodatkowo wykorzystując urządzenia typu spin i dip coater uzyskano cienkie warstwy dielektryczne. Na podstawie wytypowanych prekursorów pierwiastków tworzących odpowiednia sieć krystaliczna, wykonano układ pojemnosciowy, w którym dielektryk stanowił tytanian baru o wysokiej wartości przenikalności elektrycznej i niewielkich rozmiarach ziaren. Wyznaczono optymalna temperature suszenia, kalcynacji i wypalania dielektryku wraz z podłożem. Na przygotowanym elemencie stanowiącym rodzaj kondensatora wykonano analize mikroskopowa za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego oraz przeprowadzono pomiary grubości nałożonych warstw jak i pomiary właściwości elektrycznych wykorzystując analizator impedancji Solatron SI 1260. Wyznaczono pojemność elektryczną, współczynnik strat dielektrycznych, przenikalność elektryczną materiału, określając jednocześnie wpływ częstotliwości i temperatury na wyniki pomiaru. Stwierdzono, że najlepszymi wynikami charakteryzowały się próbki wypalane w temperaturze 1000 C. Wartość przenikalności przy częstotliwości pojedynczych herców dla próbek o podłożu ze stali kwasoodpornej z cienką warstwą BaTiO3 wypalanych w 1000 C, przy temperaturze pomiarowej 40-50 C, wynosiła ok. 300 zaś w podwyższonych temperaturach pomiaru przenikalność osiągała wartość rzędu 14000. Dla próbek gdzie podłoże stanowił nikiel a warstwa BaTiO3 nakładana była za pomocą metod spin coatingu i powolnego zanurzania, już w temperaturze pokojowej przy pojedynczych hercach zmierzona wartość przenikalności elektrycznej osiągała wartości rzędu 4700. Pojemność elektryczna przy pomiarze dla niskich częstotliwości osiągała wartości rzędu 3,2x10-8F.
PL
W pracy opisano metodę otrzymywania materiałów o dużej przenikalności elektrycznej, które mogą być wykorzystane do konstrukcji układów pojemnościowych. Przedstawiono wyniki pomiarów podstawowych parametrów elektrycznych i materiałowych otrzymanych próbek. Określono optymalną temperaturę wypalania materiałów, która dla próbek BaTiO3 nie domieszkowanych ZrO wynosiła ok. 1000°C.
EN
In this paper, the method of the obtaining the material with high electrical permittivity, which can be available to the capacitive constructions, was described. The results of the fundamental electrical and material parameters for the samples was showed. The optimal sintering temperature was determined, for the BaTiO3 samples unadulterated, without ZrO, this temperature was ca. 1000°C.
PL
W pracy podjęto próbę identyfikacji źródeł błędu pomiaru małych wartości wilgotności gleby sondą reflektometryczną TDR, które powstają na skutek efektu splotu sygnałów. Wykazano, że wybór mediów kalibracyjnych o wartościach przenikalności elektrycznej bliskich dolnemu i górnemu zakresowi pomiarowego przenikalności elektrycznej mierzonej gleby zmniejsza błąd pomiaru tej wielkości i w konsekwencji błąd pomiaru wilgotności gleby oraz umożliwia użycie sond TDR o różnych długościach prętów.
EN
Reflectometric TDR sensors working in time domain (TDR - Time Domain Reflectometry) are successfully used for laboratory and field measurements of the soil bulk dielectric permittivity and, indirectly, the soil water content. Commonly applied methods for calibrating these sensors use two media, in which the respective parallel waveguides of the TDR sensor are inserted into: air - for low and water - for high values of dielectric permittivity. However, the variability range of the soil bulk dielectric permittivity is much smaller than the one associated with these calibration media. Application of air to calibration of short TDR sensors causes output waveform overlapping errors of the pulse reflected from the rods beginning with the pulses reflected from the rods open termination, which results in a relative time shift of these pulses. In the paper there is shown the way how to minimise these errors, called convolution effect errors, by application of other than air and water calibration media. The authors try to identify the error sources of low soil water content values measured by a TDR reflectometric sensor caused by the convolution effect. It is shown that the proper choice of calibration media having dielectric permittivity values close to low and high limits of the measurement range of the measured porous medium (soil) decreases the dielectric permittivity measurement error and, consequently, the measurement error of water content as well as enables application of variable length TDR sensors.
PL
Przenikalność elektryczna mąki zależy w znaczącym stopniu zarówno od jej składu chemicznego jak i granulacji. W pracy przedstawiono etapy tworzenia opartego o sztuczne sieci neuronowe modelu opisującego przenikalność elektryczną mąki w zależności od wyznaczanych dla niej zmiennych niezależnych. Przebadanie wielu różnych architektur sieci, jak również powtarzanie wielokrotne procesu uczenia zwiększa prawdopodobieństwo wyboru najlepszej sieci dla opisu analizowanych zależności.
EN
To a large extent, flour permittivity depends both on flour chemical constitution and granulation. The paper presents individual stages for developing an artificial neural network-based model describing flour permittivity related to independent variables determined for it. Examination of many different network architectures and multiple repetitions of teaching process increase probability for selecting best network to describe the analysed relationships.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.