Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental indicators
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - osiedle Zawiszów na stan i jakość przestrzeni miejskiej. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły na zweryfikowanie przestrzennego oddziaływania na środowisko, wynikającego ze zmian zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach badań przeprowadzono etapową ocenę przestrzeni miejskiej w oparciu o wskaźniki jakości środowiska analizowanych z użyciem macierzy przyczynowo-skutkowej Leopolda oraz prognozę możliwego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska wynikające z planowanych przekształceń terenu. Analizy przeprowadzono w oparciu o ogólnodostępne źródła danych przestrzennych oraz statystycznych wspieranych narzędziami GIS.
EN
The aim of the research was to determine the impact of local spatial development plan for area of the city of Świdnica – Osiedle Zawiszów entries on the condition and quality of the urban space. The results of the analyses allowed us to verify the spatial impact on the environment resulting from changes in spatial development and socio-economic development. As part of the research, a gradual assessment of the urban space was carried out based on the environmental quality indicators analysed using Leopold’s cause and effect matrix. Then, a forecast of possible impact on individual components of the environment resulting from the planned transformation of the area was made. The analyses were based on generally available spatial and statistical data sources supported by GIS tools.
2
Content available remote Wybrane wskaźniki monitorowania drogi do zrównoważonego rozwoju
PL
Wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju jest długotrwałym procesem, który powinien podlegać kontroli. Można to osiągnąć dzięki wskaźnikom charakteryzującym np. stan środowiska, zachodzące w nim zjawiska, czy cechy grupy ludzi tworzących społeczeństwo. Określanie wskaźnika polega na analizie dużej ilości danych i pokazanie ich w najprostszej formie. Celem artykułu była analiza przykładowych wskaźników w kontekście zrównoważonego rozwoju. Analizę o charakterze lokalnym wykonano na przykładzie powiatu lubaczowskiego.
EN
Implementing sustainable development is a long-term process that should be controlled. This can be achieved thanks to indicators that show the characteristics of, for example, the state of the environment, phenomena occurring in it, or the characteristics of a group of people forming a society. Specifying the indicator consists in reducing a large amount of data and showing it in the simplest form. The goal of the article was to present examples of sustainable development indicators. As an example of local indicators, a list was selected on the example of the Lubaczów poviat.
EN
Analogies between the life cycle assessment (LCA) and multicriteria decision analysis (MCDA) methodologies have been discussed as well as LCA as an MCDA problem for resolving the trade-offs between multiple environmental objectives. The objective of this study is to compare a variety of specialised multicriteria methods and knowledge-based methods used to aggregate the results from LCA. The studies were conducted using examples of LCA on private passenger vehicles. The research used two classical methods for multicriteria decision making (AHP and TOPSIS), the method of conventional (crisp) reasoning and Mamdani’s method of fuzzy inference. The results demonstrate that among the methods analysed, only crisp reasoning does not provide satisfactory results.
EN
This paper presents interpretation of results of a series of monitoring tests on O2, CO2, dust, noxious gases, microclimate, noise and illumination, conducted in seven mining faces of a metal mine, with vertical depths of -30 m, -70 m, -110 m, -150 m, -190 m, -230 m and -300 m. Through research on a vertical trend of a particular factor, several findings can be concluded as follows: concentration of CO2 rises up, while O2 decreases with deeper mining depth; concentrations of noxious gases increase with the deeper mining depth; dust amount exceeds seriously the limit, and grows linearly with the mining depth; dry-bulb temperature, effective temperature and relative humidity demonstrate a linear increase with the mining depth; sound pressure level in mining faces seriously exceed the limit value, and may cause a great harm to miners; illumination values in most mining faces are lower, comparing to the standard. Comprehensive evaluation of environmental quality of faces is carried out by introducing a model of grey clustering combined with G1-method, to determine the weight values and classify quality of the working environment. Results reveal that the environmental quality grade (EQG) of mining faces decrease with the increasing depth. In particular, EQG is excellent when above -150 m exploitation level, at which it becomes mediocre, and changes to bad when below -150 m.
5
Content available remote The Influence of Selected Factors on PV Systems Environmental Indicators
PL
Rosnąca świadomość zagrożeń dla środowiska naturalnego i klimatu powodowanych przez działalność człowieka stała się motorem zmian w sposobie eksploatacji zasobów naturalnych. Wiele porozumień międzynarodowych, począwszy od Deklaracji podsumowującej konferencję Narodów Zjednoczonych z 1972 roku, a skończywszy na Porozumieniu Paryskim (2015) zostało podpisanych w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko, związanego w szczególności z energetyką. Jednym z podstawowych celów stawianych przed tą branżą jest spełnienie kryteriów rozwoju zrównoważonego. Instalacje fotowoltaiczne są jednym z odnawialnych źródeł energii, dotowanym z budżetu organizacji międzynarodowych oraz poszczególnych państw jako zmniejszające potencjalne oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Jednakże produkcja, użytkowanie i zagospodarowanie końcowe modułów fotowoltaicznych nie są obojętne dla środowiska, istnieje więc konieczność porównania pozytywnych i negatywnych efektów powodowanych przez wymienione procesy. Bilans środowiskowy tego rodzaju instalacji może zostać oceniony za pomocą Oceny Cyklu Życia (Life Cycle Assessment). Celem pracy jest porównanie aspektów środowiskowych wybranych systemów fotowoltaicznych pracujących w różnych lokalizacjach.
PL
W pracy dokonano oceny wskaźników monitorowania efektów ekologicznych z zakresu ochrony gleb i gruntów, zawartych w 19 programach ochrony środowiska, uchwalonych przez rady gmin reprezentujących wszystkie powiaty województwa kujawsko-pomorskiego. Analizę tę poprzedzono rozpoznaniem zakresu i stopnia uwzględnienia problematyki ochrony środowiska glebowego w przyjętych w programach celach i priorytetach ekologicznych oraz harmonogramach realizacyjnych. W celu rozpoznania dostępności informacji oraz ich przydatności do budowy wskaźników skuteczności ochrony gleb i gruntów, a także możliwości ich wykorzystania w gminnych programach ochrony środowiska oraz w raportach z ich realizacji, dokonano przeglądu dostępnych baz danych oraz istniejących opracowań. Przedstawiono przykłady wskaźników możliwych do zastosowania na poziomie lokalnym.
EN
The paper presents an assessment of indicators of soil and land conservation efficiency, contained in 19 environmental protection plans for communes of all counties in Kujawsko-Pomorskie Province. Their aims, ecological priorities and time-tables of environmental-friendly actions were also evaluated in view of soil protection. The secondary goal is to review the Information available in existing databases and studies in terms of their suitability for the construction of environmental indicators of soil and land conservation efficiency. Their potential was determined for use in commune environmental protection plans and reports on their implementation. The paper presents some exarnples of indicators for use at the local level.
PL
Współczesne tłokowe silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym charakteryzują się parametrami i wskaźnikami pracy porównywalnymi z parametrami silników o zapłonie wymuszonym. Są to silniki po-wszechnie stosowane do napędu samochodów osobowych. Charakteryzują się one małymi objętościami skokowymi, mniejszymi masami i wymiarami gabarytowymi oraz mniejszą hałaśliwością w porównaniu z silnikami starszych generacji. Postęp w obecnie stosowanych silnikach o zapłonie samoczynnym spowodowany jest przede wszystkim zastosowaniem w nich nowoczesnych, wydajnych elektronicznie sterowanych układów doładowania i za-silaniu silnika paliwem z zastosowaniem wysokociśnieniowych układów wtryskowych. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań nowoczesnego turbodoładowanego silnika o zapłonie samoczynnym 1.3 SDE z układem zasilania Common Rail. W czasie badań silnik pracował przy stałej prędkości obrotowej wału korbowego silnika i regulacji układu zasilania odpowiadającego zewnętrznej charakterystyce prędkościowej. Badania przeprowadzono na stanowisku hamownianym znajdującym się w Laboratorium Silników Cieplnych Politechniki Świętokrzyskiej.
EN
Modern internal combustion piston engines with compression ignition have operational parameters that are comparable with those of positive ignition engines. The former are commonly used to power passenger vehicles. Those are characterised by low cubic capacity, lower weight and dimensions and they generate less noise when compared with older generation engines. Advancement in presently used compression ignition engines results mainly from the employment of modern, efficient, electronically controlled charging systems and engine fuel systems with high- pressure injectors. The paper presents selected test results for a modern turbocharged compression ignition 1.3 SDE engine with the Common Rail fuel system. During the tests, the engine operated at constant crankshaft rotational speed and the fuel system setting that corresponded to the full load characteristics. The tests were conducted at the Laboratory of Heat Engines of the Kielce University of Technology.
PL
W artykule zawarto przede wszystkim podstawowe informacje dotyczące poszczególnych wskaźników środowiskowych (zużycie energii i wody, emisje gazów, marnowanie żywności), a także wyniki analizy hot spot dla europejskiego łańcucha dostaw wołowiny. Opisano również możliwości redukcji oddziaływania na środowisko (wzdłuż całego łańcucha).
EN
The article primarily give general information of individual environmental indicators (energy and water consumption, emissions, food looses), the hot spot analysis and summary of results concerning the European beef supply chain. As well, the meaningful opportunities to reduce the environmental impact (along the chain) were described.
EN
An industrial planning is made based on the optimization model. Factor analysis was used to reject relativity among the environmental indicators. Then, thirty nine industries were clustered into four clusters. Lastly, optimization model was used to plan the industrial structure. Adjusting the industrial structure, it is difficult to reduce vast SO2, smoke, and dust with total industrial output value growth; the air pollutant emission only can be decreased by 10%. The parameters of smoke emission are limited constrains for the optimization. The reasonable and feasible way to solve the problem is to introduce the lower smoke emission technique of the cluster 2 and 4 industries.
PL
Zagospodarowanie przestrzenne to aktualny stan przestrzeni, wynikający z prowadzonej gospodarki przestrzennej. Polskie ramy prawne zagospodarowania przestrzennego stanowi Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. Zgodnie z literą prawa planowanie przestrzenne polegające na przeznaczaniu terenów na określone cele oraz ustalaniu zasad ich zagospodarowania i zabudowy ma za podstawę swych działań przyjmować ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. W ustawie ład przestrzenny jest definiowany jako takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Rozwój zrównoważony z kolei defi niowany jest w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. jako taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
EN
The aim of this paper is to propose indicators to assess spatial order from the environmental perspective in communes. The secondary goal is to review the information available in existing databases in terms of their suitability for the construction of environmental indicators of spatial order. The proposed list of indicators contains 35 indices divided into 10 fields of environmental order. Each indicator is characterized in detail. The indicator description includes, among others, its applicability on the commune level, mathematical formula, data source and general meaning.
PL
Dezaktualizacji dotychczasowych syntez informacji sozologicznej Polski, przy równoczesnym ogromnym wzroście ilości danych środowiskowych w ostatnich dwóch dekadach, stanowiły bodziec do opracowania metody kompleksowego diagnozowania sozologicznego. Na podstawie danych pochodzących z kilkunastu instytucji, dokonano wyboru około 70 mierników dotyczących presji na środowisko, jego jakości i działań w zakresie ochrony środowiska. Traktując gminę (2478 jednostek) jako pole podstawowe analizy i oceny, zbudowano bazę danych obejmującą lata 2000-09. Przy zastosowaniu metod statystycznych przeprowadzono analizę zgromadzonych danych, która w dalszym etapie prac posłuży do opracowania regionalizacji sozologicznej Polski metodą klasyfikacji wielocechowej. Uzyskane rezultaty mogą znaleźć zastosowanie w optymalizacji polityk (szczególnie ekologicznej), prowadzonych na poziomie krajowym i regionalnym.
EN
The expiry of former synthesis of Polish sozological information and huge amount of environmental data quantity in past twenty years, were the motives for studies on methods for integrated sozological diagnosis and their implementation. After selection of environmental information, about 70 data sets from several institutions were applied for further studies. Data concerning three main fields of sozological problems: pressure on environment, environmental quality and activities (reactions) in environmental protection. The Polish communes (2478 units) were the base fields of data aggregation and analysis. The study period comprised ten years (2000-2009). The majority of information were accessible in Local Data Bank of Central Statistical Office and databases or publications of Chief and Regional Inspectorates of Environmental Protection. The statistical analysis of collected data were the start point for sozological regionalization of Poland, planned in next stage of studies with application of multiattributes classification. The study results will be useful for optimization of policy planning (particularly ecological policy) on state and regional levels.
12
Content available remote Indicators of technological processes environmental estimation
EN
Purpose: The paper presents a possiblity using indicators of technological processes estimation which make possible decrease negative environmental influence these processes on the environment. Design/methodology/approach: The article shows the direction of enterprises efficiency estimation in favour of environment. It also presents the necessity of production with responsibility of environment. It requires formulating definite aims and justification of workers to integration of the environment protection. Findings: The environmental indicators should have more and more meaning in the enterprises development. Complying to suitable principles makes possible technological processes realization and products producing which do not negative influence on the environment. They save energy and getting out natural resources and assure the safer work conditions. Research limitations/implications: Using environmental indicators is connected with many advantages for enterprises, for example: control by given indicator of characterized areas, help in decision making in the range of environment protection, enlarging efficiency and effectiveness of companies. Practical implications: Knowledge of environmental indicators (develop by ISO, GRI, CWRT, etc.) makes possible conducting of ecological activity effects estimation of every organization. Originality/value: In this article the main indicators of technological processes ecological estimation were reviewed. It identifies major functions of indicators and proceeds to presenting the role of indicators in achievement of sustainable production.
EN
The objective of this research project was to develop technical environmental indicators of textile products for ISO Type III environmental product declaration. The standardisation of an environmental declaration for products (Type III) currently under way in the ISO offers an interesting opportunity for communicating the environmental effects of products in a global and uniform manner. The research was conducted in co-operation between the Tampere University of Technology, the Federation of Finnish Textile and Clothing Industries and the more important Finnish textile producers and sellers. This paper examines the manufacturing processes of the selected textiles by using Life Cycle Inventory Analyses (LCI) of the Life Cycle Assessment (LCA) method, and also compares the data available with the criteria for different environmental labels (EU eco-labelling and the Oko-Tex standard). As a result of this research project, a proposal is presented for the formulation of technical environmental indicators of different types of textile products, i.e., of essential environmental effects, to support the development of ISO Type III environmental declaration criteria.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.