Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  entrepreneurial orientation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The current study aims to investigate the impact of four exogenous variables, namely, entrepreneurial orientation, entrepreneurial education, environmental factors, college experience toward the entrepreneurial intention of banking sector of Indonesia. To achieve this objective, data has been collected from the 450 managers of the banking sectors, and PLS-SEM was used to test the hypotheses. The key findings of the study have shown that entrepreneurial orientation, college experience, and environmental factors have a positive and significant effect on the entrepreneurial intention of banking sector of Indonesia. Based on the findings of the study, there are several practical and theoretical implications. The findings of the study could provide help to the policymakers to know about the importance to increase the entrepreneurial intention by the following exogenous variables. The findings of the study could also provide help to the researchers to conduct future research to increase the importance of the following study.
PL
Obecne badanie ma na celu zbadanie wpływu czterech zmiennych egzogenicznych, a mianowicie: orientacji przedsiębiorczej, edukacji przedsiębiorczej, czynników środowiskowych, doświadczenia uczelni na intencję przedsiębiorczości sektora bankowego w Indonezji. Aby osiągnąć ten cel, zebrano dane od 450 menedżerów sektorów bankowych, a do przetestowania hipotez wykorzystano PLS-SEM. Kluczowe wyniki badania wykazały, że orientacja na przedsiębiorczość, doświadczenie w nauce i czynniki środowiskowe mają pozytywny i znaczący wpływ na intencję przedsiębiorczości sektora bankowego w Indonezji. W oparciu o wyniki badania istnieje kilka praktycznych i teoretycznych implikacji. Wyniki badania mogą pomóc decydentom w zrozumieniu znaczenia zwiększenia intencji przedsiębiorczości przez następujące zmienne egzogeniczne. Wyniki badania mogą również pomóc naukowcom w przeprowadzeniu przyszłych badań w celu zwiększenia znaczenia następnego badania.
EN
The current study examined the impact of influential factors innovation capability and competitiveness on entrepreneurial orientation. Entrepreneurial orientation leads towards business success, the study examined the influence of entrepreneurial orientation on business performance with moderating role of entrepreneurial education. The present study collected data from professional entrepreneurs with different experience and industries in South Korea. The study depicted that all direct hypotheses were accepted but moderating role was rejected on statistical grounds. Entrepreneurial activities escalate business activity through utilization of capable and competitive workforce. South Korea shifting their industry based economy towards entrepreneurial setups to strengthen their economy and to utilize the educated unemployed youth. Entrepreneurship provides business opportunities on creative and innovative grounds to contribute for nations' economy.
PL
W przedstawionym artykule pokazano wpływ wpływających czynników na innowacyjność i konkurencyjność na zorientowanie na przedsiębiorczość. Orientacja na przedsiębiorczość prowadzi do sukcesu w biznesie, w badaniu zbadano wpływ orientacji na przedsiębiorczość oraz na wyniki biznesowe z moderującą rolą edukacji w zakresie przedsiębiorczości. W niniejszym badaniu zebrano dane od profesjonalnych przedsiębiorców z różnym doświadczeniem i branżami w Korei Południowej. Badanie pokazało, że wszystkie bezpośrednie hipotezy zostały zaakceptowane, ale moderująca rola została odrzucona ze względów statystycznych. Działalność przedsiębiorcza prowadzi do eskalacji działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie zdolnej i konkurencyjnej siły roboczej. Korea Południowa zmienia gospodarkę opartą na przemyśle na rozwiązania przedsiębiorcze, aby wzmocnić swoją gospodarkę i wykorzystać wykształconą bezrobotną młodzież. Przedsiębiorczość zapewnia możliwości biznesowe w oparciu o kreatywne i innowacyjne podstawy, przyczyniając się do rozwoju gospodarki narodowej.
EN
Understanding the degree of entrepreneurial orientation (EO) in the context of small and medium-sized enterprises (SMEs) is vitally important, since it priorities may vary among business sectors. Previous studies have extensively studied EO using simple and common method of measuring EO at the construct level (summated scale), ignoring the fact that different business sectors have different priorities in terms of the dimensions of EO. The purpose of this paper is to discuss these limitations based on a multi-criteria decision making (MCDM) method for each dimension and items using the Analytic Hierarchy Process (AHP). This method is used to analyse and classify the perception of managers or owners-managers of SMEs based on each dimension of EO. 409 SMEs were involved in ranking the EO score based on the dimensions (criteria) and multiple items (sub-criteria) at the industry and business sector level (e.g., handicraft, cakes, embroidery, and crackers). To illustrate the findings, a Cartesian diagram exhibits the priority of EO level in different business sectors. The findings indicate that innovativeness is the most important or main criteria, followed by proactiveness. At the level of sub-criteria, ‘research and product development’ obtained the highest score of innovativeness. Finally, mapping based on business sectors showed that cakes, as well as embroidery, considered innovativeness as main criteria compared with proactiveness, contrary to the handicraft, and crackers business sectors that have high proactiveness, but low innovativeness. The empirical findings hold important implications for SMEs managers and contribute to EO literature by using the AHP approach as a meaningful tool in management.
PL
Zrozumienie stopnia orientacji na przedsiębiorczość (EO) w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest niezwykle ważne, ponieważ priorytety mogą się różnić w zależności od sektora biznesowego. Wcześniejsze badania dogłębnie badały EO przy użyciu prostej i powszechnej metody pomiaru EO na poziomie konstrukcyjnym (skala sumowana), ignorując fakt, że różne sektory biznesu mają różne priorytety pod względem wymiarów EO. Celem tego artykułu jest omówienie tych ograniczeń w oparciu o metodę podejmowania decyzji wielokryterialnych (MCDM) dla każdego wymiaru i pozycji przy użyciu Procesu Hierarchii Analitycznej (AHP). Metodę tę stosuje się do analizy i klasyfikacji postrzegania menedżerów lub właścicieli-menedżerów MŚP na podstawie każdego wymiaru EO. W rankingu EO wzięło udział 409 MŚP na podstawie wymiarów (kryteriów) i wielu pozycji (podkryteriów) na poziomie przemysłu i sektora biznesowego (np. Rękodzieło, ciasta, hafty i krakersy). Aby zilustrować te ustalenia, diagram kartezjański pokazuje priorytet poziomu EO w różnych sektorach biznesowych. Wyniki wskazują, że najważniejszym lub głównym kryterium jest innowacyjność, a następnie proaktywność. Na poziomie podkryteriów „badania i rozwój produktu” uzyskały najwyższy wynik w zakresie innowacyjności. Wreszcie, mapowanie oparte na sektorach biznesowych wykazało, że ciasta, podobnie jak hafty, uważały innowacyjność za główne kryteria w porównaniu z proaktywnością, w przeciwieństwie do rękodzieła, oraz sektory biznesu crackerów, które mają wysoką proaktywność, ale niską innowacyjność. Ustalenia empiryczne mają ważne implikacje dla menedżerów MŚP i wnoszą wkład w literaturę EO, wykorzystując podejście AHP jako znaczące narzędzie w zarządzaniu.
EN
This paper aims to deepen in the influence played by the institutional burdens on the entrepreneurial orientation using a comparative analysis of opportunity vs necessity entrepreneurship. To prove our hypotheses, a Partial Least Squares - Structural Equation Modeling Multi-Group Analysis with repetition of indicators approach was implemented to run the hierarchical construct model in order to evaluate the effects on entrepreneurial orientation (EO) by institutional burdens in a sample of 250 micro and small firms in Mexico. The results show that, in a general view, the institutional burdens affect the entrepreneurial orientation in a stronger way when an opportunity entrepreneurship exists; the positive influence seems to benefit the proactivity of the firm. Regarding policy implications, it reveals the importance of the institutions to promote a competitive perception for increasing the entrepreneurship by opportunity.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu pogłębienie wiedzy na temat wpływu obciążeń instytucjonalnych na orientację przedsiębiorczą, wykorzystując analizę porównawczą możliwości i konieczności przedsiębiorczości. Aby dowieść hipotez, zastosowano metodę częściowych najmniejszych kwadratów (Modelowanie Równań Strukturalnych, analiza wielogrupowa z powtarzaniem wskaźników), aby uruchomić hierarchiczny model konstrukcji w celu oceny wpływu na orientację przedsiębiorczości (EO) przez obciążenia instytucjonalne w próbie 250 mikro i małych przedsibiorstw w Meksyku. Wyniki pokazują, że w ogólnym ujęciu obciążenia instytucjonalne silniej wpływają na orientację przedsiębiorczą, gdy istnieje szansa na działalność gospodarczą; pozytywny wpływ wydaje się sprzyjać proaktywności firmy. Jeśli chodzi o implikacje polityczne, ujawnia się znaczenie instytucji w promowaniu konkurencyjnego postrzegania zwiększania przedsiębiorczości przez jej umożliwianie.
EN
The underlying assumption of this study is that it is possible to define some principles of strategic management. These principles, called strategic orientations, influence and direct the activities of an organisation and are intended to ensure its viability and superior performance. So far, studies into strategic orientations that set out to explain different levels of organisational performance prove that each type of strategic orientation can have a positive impact on business performance. The purpose of this study is to discuss the key aspects of the three strategic orientations - entrepreneurial, market and organizational learning, outlining the relationship between them and the consequences of their choice on the development of the organization. In addressing entrepreneurial, market and learning orientations, the study has described some of the relationships between orientations and their effect on organisational performance. This has allowed us to identify areas of future studies on strategic orientations – that is to say, their integration, the effect of their configurations on organisational performance in different environments, and internal factors underlying strategic orientations.
PL
U podstaw opracowania leży założenie o możliwości zdefiniowania zasad strategicznego zarządzania, wpływających na zachowania organizacji i skoncentrowanych na realizację celów oraz na zapewnienie wysokiego poziomu sprawności funkcjonowania określanych mianem strategicznych orientacji. Dotychczasowe badania nad strategicznymi orientacjami, pozwalające na wyjaśnianie odmiennych poziomów rezultatów osiąganych przez organizacje, udowadniają, że każdy z rodzajów strategicznych orientacji może wywierać korzystny wpływ na osiągane przez organizacje rezultaty działalności biznesowej. Celem opracowania jest przeprowadzenie dyskusji nad kluczowymi aspektami trzech orientacji strategicznych, tj.: przedsiębiorczej, rynkowej i organizacyjnego uczenia się, zarysowanie relacji pomiędzy nimi i konsekwencji ich wyboru na rozwój organizacji. W opracowaniu odnosząc się do orientacji przedsiębiorczej, orientacji rynkowej orientacji i orientacji na organizacyjne uczenie się wskazano na relacje między poszczególnymi orientacjami i ich wpływ na rezultaty organizacji. Pozwoliło to na identyfikację obszarów, w których powinny być realizowane przyszłe badań nad strategicznymi orientacjami – integrację orientacji, wpływ konfiguracji strategicznych orientacji na efektywność organizacji w różnych warunkach otoczenia, wewnętrzne uwarunkowania strategicznych orientacji.
PL
Celem artykułu jest empiryczne sprawdzenie, czy istniejące w praktyce gospodarczej wymiary orientacji przedsiębiorczej pokrywają się z wymiarami przedstawionymi i zaproponowanymi w warstwie teoretycznej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istnienie pięciu wymiarów orientacji przedsiębiorczej: autonomii, innowacyjności, proaktywności, podejmowania ryzyka i konkurencyjnej agresywności.
EN
The aim of the paper is empirical verification of whether the existing business practice of entrepreneurial orientation dimensions correspond to the dimensions laid down and proposed theoretical layer. Findings indicate the existence of five dimensions of entrepreneurial orientation: autonomy, innovation, proactive, risk-taking and competitive aggressiveness.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie, na bazie analizy literatury, istoty orientacji przedsiębiorczej, ze szczególnym uwzględnieniem jej składników i wymiarów. Wyniki analiz teoretycznych wskazują, że orientacja przedsiębiorcza jest konstruktem wielowymiarowym i może być konceptualizowana i manifestowana na wiele równie uprawnionych sposobów, na rożnych poziomach analizy (jednostki, zespołu, organizacji). W niniejszym artykule przyjęto pięciowymiarową koncepcję orientacji przedsiębiorczej.
EN
This paper aims to present provide, on the basis of the analysis of the literature, the essence of entrepreneurial orientation, with particular emphasis on its components and dimensions. The results of the theoretical analyses indicate that the entrepreneurial orientation construct is multidimensional and can be conceptualized and manifested in a number of equally ways, at different levels of analysis (individual, team, organization). This paper assumes five-dimensional concept of entrepreneurial orientation.
EN
Entrepreneurial orientation is a crucial element for a firm’s success. Nonetheless, most of the findings from previous studies provide the results of testing the direct effect of entrepreneurial orientation on firm performance. Various factors have been used to determine the relationship between entrepreneurial orientation and firm performance by past studies. In this study, we contribute to the entrepreneurial orientation and firm performance literature by proposing a wider perspective with intermediate step: type of process innovation effectiveness. A quantitative approach and simple random sampling through self-administered questionnaire was adopted to collect the data from SMEs sector which consist of the SMEs owners, directors, and the general managers in Algeria. There were 291 respondents who participated and 258 respondents were usable for further analysis after the screening process. SPSS - 20 and Smart-PLS 2.0 were utilized to screen and analyze the data. The results of data analysis showed that the entrepreneurial orientation does not have significant direct effect on the firm performance. It means that there is an intervening variable between entrepreneurial orientation and firm performance namely process innovation effectiveness. Further, this study found that the process innovation effectiveness mediates the relationship between entrepreneurial orientation and the firm performance.
PL
Orientacja przedsiębiorcza jest kluczowym elementem sukcesu firmy. Niemniej jednak, większość wniosków z dotychczasowych badań dostarcza wyników dotyczących testowania bezpośredniego wpływu orientacji przedsiębiorczej na wydajność firmy. W badaniach tych w celu określenia zależności między orientacją przedsiębiorczą a wydajnością firmy wykorzystywano różne czynniki. Niniejsze opracowanie stanowi przyczynek do literatury na temat orientacji przedsiębiorczej i wydajności firmy, proponując szerszą perspektywę z etapem pośrednim: rodzajem efektywności innowacji w obrębie procesu. W celu zebrania danych z sektora MŚP, obejmujących właścicieli, dyrektorów i dyrektorów naczelnych MŚP w Algierii, przyjęto podejście ilościowe i proste losowe pobieranie próbek przy wykorzystaniu samodzielnego kwestionariusza. W badaniu wzięło udział 291 respondentów, po przeglądzie, odpowiedzi 258 respondentów nadawały się do dalszej analizy. Do przeszukiwania i analizy danych wykorzystane zostały programy SPSS - 20 i Smart-PLS 2.0. Wyniki analizy danych wykazały, że orientacja przedsiębiorcza nie ma istotnego bezpośredniego wpływu na wydajność przedsiębiorstwa. Oznacza to, że pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a wydajnością firmy istnieje interwencyjna zmienna, zwana efektywnością innowacji w obrębie procesu. Ponadto, niniejsze opracowanie wykazało, że efektywność innowacji w obrębie procesu pośredniczy w relacji między orientacją przedsiębiorczą a wydajnością firmy.
EN
The concept of entrepreneurial intention is developed within management studies as a source of competitive advantage and economic development in the world. University education plays an important role in promoting entrepreneurship and stimulating the entrepreneurial intention of students. The main aim of the paper is to find out whether among universities from selected V4 countries we can observe differences in approaches of universities toward students’ entrepreneurial intention creation from students’ point of view. The conclusions are based on the results of a questionnaire survey which was conducted in 2016 in selected universities among 300 students. The general conclusion is that although Polish students seem to have the strongest entrepreneurial intentions, the university’s role in creating entrepreneurial intention, as assessed by them, is lower compared to Slovak or Czech students.
PL
Problematyka intencji przedsiębiorczych, badana w ramach nauk o zarządzaniu, stanowi źródło przewagi konkurencyjnej organizacji i rozwoju ekonomicznego na świecie. Edukacja uniwersytecka odgrywa ważną rolę w promowaniu przedsiębiorczości oraz stymulowaniu intencji przedsiębiorczych wśród studentów. Celem głównym artykułu jest pozyskanie wiedzy czy wśród uniwersytetów z wybranych krajów V4 można zaobserwować różnice w podejściu do kształtowania intencji przedsiębiorczych przez uczelnie wyższe, z punktu widzenia studentów. Wnioski opierają się o badania ankietowe, które były przeprowadzone w 2016 r. na wybranych uczelniach wyższych wśród 300 studentów. Ogólnie można stwierdzić, że, pomimo iż polscy studenci wykazują się najsilniejszymi intencjami przedsiębiorczymi, oceniają oni gorzej rolę uniwersytetów w kształtowaniu tych intencji niż słowaccy i czescy studenci.
EN
Risk-taking and competitive aggressiveness, substantial elements of the entrepreneurial orientation of SMEs, have a significant impact on the management of SMEs. The aim of this contribution is to define the importance of these elements and to quantify the differences between entrepreneurs in terms of entrepreneur’s gender and education, and company’s age and size. Our research conducted in 2015 in the Czech Republic revealed some significant specifics within the relationships among gender, risk and competitive aggressiveness in the field of SMEs. Statistically significant differences between the designated social groups were compared through Pearson statistics at the significance level of 5%. According to our results since male and higher educated managers more intensively incline to initiative, to the realization of riskier projects and to aggressiveness against competitors, management of the entrepreneurially oriented companies should include these type of team members in order to formulate riskier and more competitively aggressive strategies. Companies which operate on the market for more than 10 years have a positive attitude and the “need” of risk and aggressive behaviour towards its competitors.
PL
Podejmowanie ryzyka i agresywna konkurencja, stanowią bardzo istotne elementy działalności małych i średnich przedsiębiorstw, mające znaczący wpływ na ich zarządzanie. Celem tego artykułu jest podjęcie próby określenia znaczenia tych elementów oraz wyznaczenie różnic między przedsiębiorcami w zakresie płci przedsiębiorcy, w Czechach. Badanie wykazało istotne różnice w ramach relacji pomiędzy płcią, ryzykiem i agresywną konkurencją w obszarze MŚP. Statystycznie istotne różnice między wyznaczonymi grupami społecznymi zostały porównane przy wykorzystaniu współczynnika korelacji Pearsona na poziomie istotności 5%. Wyniki badań w sposób jednoznaczny pokazują, ze istnieje potrzeba stosowania ryzykownych i agresywnych strategii wobec firm konkurencyjnych.
PL
Sprostanie wymogom zmiennego otoczenia, w tym nasilającej się konkurencji, wymaga odmiennego niż dotąd przewodzenia organizacją. Dotyczy to także przedsiębiorców działających w sektorze ekonomii społecznej, stojących przed wyzwaniem realizowania misji uwzględniającej zarówno cele społeczne, jak i ekonomiczne. Zamierzeniem dotychczas artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a postrzeganym poziomem sukcesu w przedsiębiorstwach społecznych. Aby potwierdzić postawioną hipotezę przeprowadzono badania wśród 141 zarządzających w polskich przedsiębiorstwach społecznych.
EN
The contemporary organisations, functioning in a turbulent environment, face the need to meet many complex requirements, which demands different way of managing an organisation. This also applies to entrepreneurs in the non-profit sector, who face the challenge of realizing both economic and social mission. The aim of this paper is to identify relationship between entrepreneurial orientation and perceived success in social enterprises. Using data from executives employed in 141 social enterprises in Poland s key hypothesis is confirmed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.