Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  domestic hot water
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article discusses the possibility of recovering waste heat from the exhaust air from the ventilation system of multi-family residential buildings. A system of waste heat recovery from the extracted air with an electric heat pump was proposed for the preparation of domestic hot water (DHW). The proposed system has been analysed in TRNSYS 17 software for exemplary multi-family residential building. The influence of exhaust air humidity and heat pump outlet temperature on the energy effect was analysed. For the analysed case and the Polish conditions of electricity production, a possible reduction of the final energy amount for DHW preparation (EKW) by 35.1% and primary energy consumption (EPW) by 9.1% was determined in comparison with the use of a gas condensing boiler only. The factors influencing the energy effect of the system for the recovery of waste heat from the exhaust air were indicated. The authors specified directions of further research aimed at determining how to recover available waste heat from the exhaust air with lower energy expenditure and for which installations in the building they should be used.
PL
W artykule podjęto temat możliwości odzyskania ciepła odpadowego z powietrza wywiewanego z systemu wentylacyjnego budynków wielorodzinnych mieszkalnych. Zaproponowano system odzysku ciepła odpadowego z powietrza wywiewanego elektryczną pompą ciepła dla potrzeb przygotowania ciepłej wody. Zaproponowany system przeanalizowano w oprogramowaniu TRNSYS 17 dla przykładowego budynku wielorodzinnego. Przedstawiono wpływ wilgotności względnej powietrza wywiewanego i temperatury zasilania pompy ciepłej na efekt energetyczny. Dla analizowanego przypadku i polskich warunków produkcji energii elektrycznej, wyznaczono możliwe zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (EKW) o 35,1% i energii pierwotnej (EPW) o 9,1% w porównaniu z zastosowaniem tylko gazowego kotła kondensacyjnego. Wskazano czynniki wpływające na efekt energetyczny systemu do odzysku ciepła odpadowego z powietrza wywiewanego. Autorzy podali kierunki dalszych badań zmierzających do określenia jak odzyskać dostępne ciepło odpadowe z wywiewu przy mniejszym nakładzie energetycznym i do jakich instalacji w budynku je wykorzystać.
PL
Wśród wszystkich produkowanych podgrzewaczy wody z pompą ciepła coraz większą grupę stanowią podgrzewacze małej mocy o niewielkich rozmiarach i stosunkowo małej pojemności zasobnika wody. Ich zwiększająca się popularność wynika z możliwości stosowania tych urządzeń w małych pomieszczeniach (łazienkach) w budynkach mieszkalnych. Niewielkie wymiary tego typu urządzeń sprawiają, że nadają się one do zastąpienia istniejących przepływowych, gazowych podgrzewaczy wody, które stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia użytkowników. Mogą one również zastąpić często stosowane elektryczne podgrzewacze pojemnościowe. Jednak zmniejszone wymiary omawianych pomp ciepła mogą wprowadzać pewne ograniczenia związane z ich użytkowaniem. Wynikają one głównie z mniejszej mocy urządzeń i niewielkiej pojemności zasobnika. Użytkownik powinien mieć świadomość wszystkich cech urządzenia, takich jak: wydajność, czas przygotowania wody, czy moc, aby optymalnie je wykorzystywać, jednocześnie zapewniając pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę w gospodarstwie domowym. W artykule omówiono badania laboratoryjne ogrzewacza z pompą ciepła małej mocy. Ocenie podlegały parametry funkcjonalne ogrzewacza w aspekcie pełnienia funkcji przygotowania ciepłej wody na potrzeby domowe.
EN
Among of all currently produced water heaters with a heat pump, constantly growing group are low power heaters with small dimensions and relatively low water tank capacity. Their increasing popularity results from the possibility to use these devices in small rooms (like bathrooms) in residential buildings. Small dimensions of this type of devices make them suitable as a replacement of existing instantaneous gas water heaters, which are potentially dangerous for health and life of their users. Also they are capable to replace often used tank electric water heaters. However, their small dimensions can also introduce some limitations in use. These limitations result mostly from lower power of these devices and their low water tank capacity. A potential user should be aware of all the characteristics of the device (like efficiency, time of water preparation and power) to utilize them optimally and to ensure coverage of demand for domestic hot water in the household at the same time. In the article the laboratory research of water heater with low power heat pump is described. Functional parameters of water heater in terms of performing the function of preparing domestic hot water for the household needs were the subject of evaluation.
PL
W artykule podjęto dyskusję dotyczącą metod obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach istniejących, w szczególności na potrzeby audytów energetycznych. W tym celu wykorzystano rzeczywiste pomiary zużycia ciepłej wody i energii cieplnej kierowanej na potrzeby grzewcze trzech budynków wielorodzinnych. Na podstawie kilku metod obliczeniowych wyznaczono zapotrzebowanie na c.w.u. w tych budynkach. Wyniki obliczeń odniesiono do rzeczywistych pomiarów. Na podstawie tych samych metod obliczeniowych wyznaczono roczne zapotrzebowanie na energię użytkową i końcową do przygotowania ciepłej wody oraz rzeczywiste (wynikające z pomiarów) zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania budynku. Uzyskane wyniki poddano dyskusji.
EN
The article discusses the methods of calculating the energy demand for preparing domestic hot water in existing buildings, in particular for the needs of energy audits. For this purpose, actual measurements of the domestic hot water consumption and heat energy demand of three multi-family buildings were used. On the basis of several calculation methods, the demand for domestic hot water in these buildings was determined. The results were referred to the actual measurements. On the basis of the same calculation methods, the annual demand for usable and final energy for the domestic hot water preparation and the actual (measured) demand for final energy for heating of the building were determined. The results obtained were discussed.
PL
Temat artykułu dotyczy problematyki sprawności energetycznej budynków. Jednym z założeń zrównoważonego rozwoju energetyki jest zmniejszanie zapotrzebowania na energię w budynkach istniejących. Opracowanie wykonano na podstawie danych pomiarowych uzyskanych z badań systemu przygotowania c.w. w wielorodzinnym budynku mieszkalnym we Wrocławiu.
EN
The topic of the article touches the energy efficiency of buildings. One of the assumptions of sustainable energy development is to reduce the energy demand in existing buildings. The study was made on the basis of the measurement data obtained from the hot water preparation system in a multi-family residential building in Wroclaw.
PL
W artykule podjęto próbę określenia wpływu wykorzystania ciepła przemiany fazowej parafiny w próżniowo-rurowym kolektorze słonecznym na parametry pracy instalacji ciepłej wody użytkowej. Wyznaczono temperaturę wody w zasobniku ciepłej wody oraz udział energii promieniowania słonecznego w jej przygotowaniu w ciągu typowego roku meteorologicznego miasta Częstochowy. Zastosowanie metody akumulacji ciepła z wykorzystaniem parafiny (temperatura onset topnienia 51,24 °C) w kolektorze próżniowo-rurowym umożliwiło wieczorem uwalnianie ciepła zmagazynowanego w parafinie, tj. w czasie gdy natężenie promieniowania słonecznego było niewystarczające do bezpośredniego podgrzania wody. W efekcie tego, odnotowano podgrzanie wody w zasobniku w okresie największego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową we wszystkich charakterystycznych okresach typowego roku meteorologicznego. Wyższa temperatura w zasobniku cieplej wody użytkowej, zasilanym przez kolektor próżniowo-rurowy z parafiną, spowodowała zwiększenie rocznego udziału energii promieniowania słonecznego w instalacji ciepłej wody użytkowej o 20,5%, w porównaniu z klasycznym próżniowo-rurowym kolektorem słonecznym bez parafiny.
EN
The article presents the influence of latent heat of paraffin in an evacuated tube solar collector on the operation parameters of domestic hot water installation. The water temperature in the domestic hot water tank and the share of solar energy in the preparation of domestic hot water were determined during a typical meteorological year for the city of Czestochowa. An application of latent heat storage (paraffin with melting point of 51.24 °C) in the evacuated tube solar collector allowed the delayed release of heat in the evening, when the intensity of solar radiation was insufficient. As a result, there was an increase in the obtained water temperature in the domestic hot water tank during the greatest demand for hot water in all characteristic periods of a typical meteorological year. Higher temperature in the domestic hot water tank supplied by the evacuated tube collector with storage resulted in an increase in the annual solar fraction in the domestic hot water system by 20.5% compared with the reference evacuated tube collector without storage.
6
EN
The article presents the case study of the comprehensive diagnosis of an existing residential building with natural ventilation. The results of quick diagnostics of thermal insulation of the building, the heating system, ventilation, domestic hot water preparation and the quality of the environment in the rooms were presented. Based on the data obtained by measurements, the energy performance of the building was prepared using the building certification calculation method. The energy performance of the building was also prepared using the developed method of determining energy performance based on measurements.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z planowaniem instalacji z kolektorami słonecznymi na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych. Wykorzystano wyniki wcześniejszych badań związanych z wyznaczeniem połaci dachowych cechujących się największą przydatnością do posadowienia instalacji solarnych na terenie jednego z osiedli Białegostoku. Przeanalizowano możliwość rozmieszczenia na dachach rurowych, próżniowych kolektorów słonecznych zapewniających w okresie letnim przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla 1-4 mieszkańców. W większości przypadków (80,92%) możliwe było zaspokojenie potrzeb rodziny 4-osobowej na c.w.u., w przypadku 2,89% połaci możliwe było umieszczenie 2 kolektorów, które zapewniłyby przygotowanie wody dla 2-3 osób, a w przypadku 12,79% budynków - 1 mieszkańca. Wykorzystanie technik GIS może być przydatne w fazie oceny możliwości zastosowania kolektorów słonecznych w przypadku istniejących budynków.
EN
In this paper the issues involved in planning of the systems with solar collectors for the domestic hot water preparation in single-family houses. The analysis is based on the results of previous studies related to the highest suitability of roofs in terms of mounting solar installations in one of the residential districts in Bialystok. The possibility of installation of tube, vacuum solar collectors on roofs to provide in summer full DHW heating for 1-4 people was analyzed. In the vast majority of cases (80,92%) it was possible to meet the needs of the 4-person family of 4-person, in the case of 2,89% slopes it was possible to install 2 collectors that would ensure the heating of water for 2-3 people, and 12,79% of the buildings could be used only for preparing water for 1 capita. The applying of GIS techniques may be useful in the evaluation phase of the possibility of the use of solar collectors in case of existing buildings.
PL
Obiektem analizy ekonomicznego efektu zastosowania stelaża w instalacji solarnej był budynek jednorodzinny zlokalizowany pod Tarnowem. W budynku zamieszkałym przez 4-5 osób instalację przygotowania ciepłej wody użytkowej wyposażono w system solarny. Na podstawie danych pomiarowych: nasłonecznienia oraz uzysków ciepła opracowano model matematyczny do oceny efektywności ekonomicznej zastosowania stelaża w celu uzyskania najkorzystniejszego azymutu i kąta nachylenia kolektora w danej lokalizacji. Obliczenia z użyciem modelu promieniowania HDKR wykonano w środowisku Matlab. W analizowanej lokalizacji, jeżeli połać dachowa jest nachylona pod kątem zbliżonym do 40° i dla azymutu od -20° do 20° montaż stelaża jest nieopłacalny. Przy założeniu ceny ciepła 0,50 zł za kWh zysk, jaki można osiągnąć, jeżeli stelaż zastosuje się w instalacji solarnej analizowanego budynku (kąt nachylenia 30°, azymut 45°), wynosi 1100 zł w okresie 20 lat.
EN
A single-family house was selected for the analysis, in which the hot water preparation system with solar system was supported by a rack At present, the way the collectors are placed is determined by the existing tilt angle of the roof and its direction. In order to increase the economic effect the use of the rack was suggested. Based on the recorded thermal results, a mathematical model was developed with the use of the Monte Carlo method to assess the cost-effectiveness of such a solution, The arguments used in this model were the azimuth and tilt angle of the collector. The calculation with the use of the HDKR radiation model was done in the Matlab software for the typical reference year in Tarnów. For the location to be analyzed, if the roof slope is inclined at an angle of up to 40° and for azimuth from -20° to 20°, mounting the rack is not viable. If a heat price was 0.50 PLN per kWh, the profit that can be achieved if the rack is applied to the analyzed building (inclination angle 30°, azimuth 45°) is 1100 PLN over a period of 20 years.
PL
Podczas przygotowywania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła, która jako dolne źródło ciepła wykorzystuje powietrze usuwane z pomieszczeń, może dojść do skroplenia pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych. W artykule przedstawiono uproszczoną metodę pozwalającą na sprawdzenie możliwości wykraplania wilgoci na ścianach murowanych kanałów wentylacyjnych, w których uwzględniono: wpływ temperatury powietrza kierowanego do kanału, wielkość strumienia powietrza oraz różne wysokości kanałów wentylacyjnych. Analizę numeryczną przeprowadzono w warunkach ustalonych. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w niekorzystnych warunkach, w kanałach wentylacyjnych istnieje ryzyko skraplania pary wodnej, szczególnie gdy powietrze usuwane jest z pomieszczenia o wysokiej wilgotności względnej. Podczas przepływu zużytego powietrza w kanałach wentylacyjnych może dojść do obniżenia temperatury powierzchni wewnętrznej kanałów poniżej temperatury punktu rosy. Jeżeli takie zjawisko nastąpi to będzie ono sprzyjało skraplaniu pary wodnej, co może sprzyjać rozwojowi grzybów pleśniowych, a w pewnych przypadkach może nastąpić zamarzanie wody. W celu zabezpieczenia konstrukcji kominów przed zniszczeniem, należy zastosować rury odporne na korozję oraz należy zapewnić odpływ skroplin z tych kanałów.
EN
During domestic hot water preparation using a heat pump charging energy from the removed air from the room, it may happen condensation of water vapor on the surface of the ventilation ducts. In the article variant calculations of the condensation risk on the walls of ventilation ducts were made. The influence of the air temperature directed to the duct, the airflow, and the different heights of the ventilation ducts were taken into account. Numerical analysis was performed in steady state. Based on the calculations, it was found that in ventilation ducts there is a risk of condensation, especially in rooms with high relative humidity. As a result of the cool air flow through the ventilation ducts, the temperature of internal surface of the ducts can be much lower. In some cases, it will foster the condensation of water vapor no surface, which can result in the development of molds. To protect the construction of chimneys from damage caused by the condensation of the water vapor in the chimney construction, corrosion-resistant pipes should be used and condensate drainage from these ducts should be provided.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki porównawczej analizy ekonomicznej dotyczącej przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych oraz powietrznej pompy ciepła) i gazowego kotła kondensacyjnego. W tym celu dobrano wielkość ww. urządzeń oraz wykonano niezbędne obliczenia przykładowego budynku, zlokalizowanego w Krakowie. Obliczenia zostały przeprowadzone z uwzględnieniem rynkowych wartości poszczególnych elementów instalacji, a także możliwości finansowania wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, realizowanego w Krakowie.
EN
The article presents the results of a comparative economic analysis associated with the preparation of domestic hot water in a detached house, with the use of renewable energy sources (solar panels and air heat pumps) and a gas condensing boiler. Therefore, a selection of the above devices was conducted and necessary calculations for the exemplary home, located in Krakow, were made. Calculations were performed for economic market values of individual installations, as well as taking into account the funding opportunities offered by the Limitations of Low Emission Programme, implemented by the city of Krakow.
PL
W artykule przedstawiono rozkład kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poza sezonem grzewczym w trzech wybranych źródłach ciepła: zautomatyzowanego kotła węglowego z zasobnikiem c.w.u., kotła gazowego z zasobnikiem c.w.u. oraz powietrznej pompy ciepła. W obliczeniach uwzględniono sprawności analizowanych urządzeń oraz koszty dostarczania energii na terenie kraju. W rezultacie wyznaczono całkowity oraz jednostkowy koszt przygotowania c.w.u. poza sezonem grzewczym w zależności od liczby użytkowników i wybranego źródła ciepła.
EN
The article presents the distribution of the exploitation costs associated with the process of domestic hot water (DHW) preparation beyond the heating season, using three various heat sources: automated coal-fired boiler, gas boiler and air-source heat pump. The efficiency of the analysed equipment and averaged prices of energy supply in Poland were taken into account. In consequence, the total and per capita costs of the preparation of DHW beyond the heating season were determined depending on the number of users and the heat source.
12
EN
The Polish National Centre for Research and Development has been coordinating the implementation of a strategic research project “Integrated System for Reducing Energy Consumption in the Maintenance of Buildings”. The main goal of the project is to support Poland's efforts to reduce energy consumption in buildings, which is a strategic goal of the European Union. Within the scope of the aforementioned project, Task 4, “Development of thermal diagnostics of buildings”, was realized. Silesian University of Technology in Gliwice was a leader of the scientific-industrial consortium implementing the task. The main objectives of Task 4 and achieved relevant results are presented in the paper. A new method for the rapid on-site thermal diagnosis of a building envelope and systems of heating, ventilation, air conditioning and domestic hot water preparation and the diagnosis of indoor environment quality, as well as a method for drawing up energy performance certificates based on the measurements were developed.
PL
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju koordynowało realizację strategicznego projektu badawczego „Zintegrowany System Zmniejszenia Eksploatacyjnej Energochłonności Budynków”. Głównym celem projektu było wsparcie działań Polski w zakresie zmniejszenia zużycia energii w budynkach, co jest strategicznym celem Unii Europejskiej. W ramach ww. Projektu zrealizowano Zadanie 4, „Rozwój diagnostyki cieplnej budynków”. Politechnika Śląska w Gliwicach była liderem konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego to zadanie. W artykule przedstawione zostały główne cele zadania 4 i osiągnięte wyniki. W ramach tego zadania badawczego opracowana została nowa metoda szybkiej diagnostyki izolacyjności cieplnej budynku, systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz jakości środowiska wpomieszczeniach. Opracowano także metodę sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków na podstawie pomiarów.
EN
The article discusses experimental set – up to research inductive heating of domestic hot water. The article presents parts which contain test stand include: water tank, measuring, heating and acquisition systems. Each part is described with important parameters. The paper further presents result of research in two setups – with the stirring of water by pump and without the stirring of water.
PL
Artykuł przedstawia stanowisko pomiarowe do badania indukcyjnego podgrzewacza wody użytkowej o pojemności 50 litrów. Szczegółowo opisano elementy stanowiska pomiarowego do automatycznej akwizycji danych wraz z aplikacją zbudowaną w LabView. Omówiono parametry zastosowanych czujników i przetworników. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań zebrane na stanowisku badawczym podczas dwóch procesów – z mieszaniem wody w zbiorniku w obiegu zamkniętym i bez mieszania wody, dzięki czemu można było zaobserwować uwarstwienie temperaturowe wody w bojlerze.
PL
W artykule omówiono i porównano najczęściej stosowane metody obliczeniowe zapotrzebowania na moc cieplną do podgrzania ciepłej wody w instalacjach c.w.u. Przedstawiono bilans cieplny instalacji ciepłej wody wg normy DIN [2]. Na podstawie przykładu obliczeniowego określono rozbieżności w wynikach obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną dla instalacji c.w.u. w wybranym budynku wielorodzinnym według różnych metod. Wskazano na konieczność weryfikacji wyników obliczeń z rzeczywistym zużyciem ciepła w instalacjach c.w.u.
EN
The article describe sand compares most commonly used methods for calculating the power demand in domestic hot water (DHW) systems. Differences in results obtained using different methods were shown for example residential building. Heat balance of analyzed system was made in accordance with DIN [2]. It has been concluded that further analysis is necessary to compare calculation results with real system performance.
PL
Ciepła woda użytkowa jest czynnikiem nieodłącznie towarzyszącym egzystencji człowieka. Budynki wielorodzinne zaopatrywane są w c.w.u. zazwyczaj przez duże przedsiębiorstwa siecią ciepłowniczą lub też ze zbiorowych kotłowni osiedlowych. Koszty wytworzenia i przesyłu c.w.u. wydają się dość znaczne, osiągają bowiem kwoty znacznie powyżej 20 zł/m3. Innym źródłem uzyskiwania wody ciepłej w budynkach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych są urządzenia do podgrzewania wody zasilane gazem ziemnym. Charakteryzują się one stałą gotowością eksploatacyjną, szybkim rozruchem i dużą sprawnością cieplną. Przy tym są proste w obsłudze i łatwe do regulacji. W artykule przedstawiono wyniki analizy kosztów wytworzenia c.w.u. za pomocą indywidualnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym.
EN
Hot water is a factor inextricably associated human existence. Multifamily buildings are supplied with hot tap water usually by large enterprises heating network or from the collective boiler housing estates. Costs of production and transmission of hot tap water seem to be fairly significant, reach for amounts well above 20 zł/m3. Another source for obtaining hot water in singlefamily houses and multifamily are water heaters powered by natural gas. They are characterized by a constant operational readiness, rapid start and a high thermal efficiency. At the same time they are simple to use and easy to adjust. The article presents the results of analysis of the production cost of hot tap water using an individual gas boiler in the multifamily housing.
PL
W pracy przedstawiono nową koncepcję instalacji słonecznej z podstawowym przeznaczeniem do podgrzewania wody do celów bytowych. Zaproponowano oryginalną konstrukcję zasobnika wody, w którego wnętrzu umieszczono ruchomą przegrodę z materiału izolującego termicznie. Nowe rozwiązanie pozwala na łatwe sterowanie i stabilizację temperatury ładowania zasobnika, uniemożliwia mieszanie cieczy ogrzanej z zimną oraz minimalizuje strumień ciepła pomiędzy nimi. Scharakteryzowano model matematyczny instalacji według opracowanej koncepcji oraz omówiono wyniki symulacji komputerowych. Nowe rozwiązanie pozwala na zwiększenie przydatności zakumulowanej energii cieplnej szczególnie w okresach niedoboru energii ze Słońca.
EN
Paper presents a concept of novel solar heating system primarily for domestic water heating. The original construction of hot water storage tank was introduced. A movable pistonlike divider, made from thermal insulating material, was installed inside the tank. The new solar system allows easy controlling and stabilizing the temperature of charging the heat storage tank. Furthermore, it prevents from mixing of hot and cold water inside the tank and drastically reduces the heat transfer between them. The mathematical model of the solar system was described as well as results of computer simulations. The novel heating system increases usability of accumulated thermal energy especially during seasons of solar energy deficiency.
PL
Z uwagi na coraz częściej wykonywane audyty energetyczne tylko na potrzeby modernizacji instalacji ciepłej wody istnieje konieczność określenia minimalnych oszczędności osiąganych przy takim usprawnieniu. W Ustawie [1] określono minimalne oszczędności możliwe do osiągnięcia dla przypadku po modernizacji instalacji grzewczej w wysokości 15%. Wartość ta uwzględnia oszczędności możliwe do osiągnięcia przy modernizacji nie tylko na potrzeby ciepłej wody, ale łącznie z innymi przeprowadzanymi ulepszeniami w obiekcie w ramach przeprowadzanej termomodernizacji. Na podstawie przeanalizowanych rożnych wariantów określono w artykule minimalne oszczędności możliwe do osiągnięcia przy modernizacji instalacji ciepłej wody, które powinny być zamieszczone w Ustawie [1].
EN
Due to increasing number of energy audits performed on modernization of just domestic hot water systems there is a need to define minimum savings achieved by the upgrade. The Act [1] sets out minimum savings which can be achieved after upgrading the heating system at the rate of 15%. This rate includes savings achievable by modernizing not only domestic hot water system but also other improvements carried out in the facility as part of the modernization. The article suggests minimal savings which should be specified in the Act [1] based on analyzed various options.
PL
W artykule opisano prace związane z przygotowaniem obiektu do badań, przebieg badań porównawczych i wyniki analizy opłacalności ekonomicznej modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym. Zmiany w układzie polegały na jego rozbudowie o dodatkowe źródło ciepła w postaci kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem dwu-wężownicowym łączącym dotychczasowe elementy instalacji. W badaniach wykorzystano wyniki rocznych pomiarów dotyczących efektów pracy instalacji oraz natężenia promieniowania słonecznego. Uzyskaną dostępność nasłonecznienia porównano z rokiem referencyjnym uzyskując w ten sposób współczynnik nierównomierności okresu pomiarowego względem średniej wieloletniej wyznaczonej na podstawie danych zebranych w najbliższej stacji pogodowej. W efekcie otrzymano oszacowane wartości wskaźników charakteryzujących ekonomikę zastosowania rozwiązania technicznego.
EN
The article presents the work on preparation of the study, the course of comparative studies and analysis results of the economic viability of upgrading domestic hot water installation in a detached house. Changes in the system relied on the expansion of an additional heat source in the form of solar collectors connected with the existing components of the hot water tank. The study used annual measurement data on the effects of the installation and solar radiation intensity. Available insolation data have been compared with the reference year. There was thus obtained uniformity coefficient of the measurement period in relation to the long-term average value determined on the basis of data collected at the nearest weather station. As a result, the estimates of indicators were obtained characterizing the economy of the use of the technical solution.
PL
Sposób rozmieszczenia kolektorów słonecznych na powierzchni płaskiej uwarunkowany jest zastosowanym rozwiązaniem technicznym. W przypadku kolektorów płaskich i próżniowych nie istnieją ograniczenia techniczne w zakresie minimalnej odległości pomiędzy panelami; ma to jednak wpływ na możliwy uzysk ciepła. Natomiast w przypadku kolektorów nadążnych z lustrami koncentrującymi promieniowanie słoneczne umożliwienie ruchu panelu wymusza zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy nimi. Kolektory te, dzięki zastosowaniu prowadzenia za słońcem w dwóch osiach, wyróżnia największy dostęp do promieniowania w skali roku obniżony do iloczynu szerokości i wysokości lustra. Zastosowanie luster sprawia, że ilość dostępnej energii pomniejsza się częściowo o sprawność odbijania luster, ale z drugiej strony mamy do czynienia z mniejszymi stratami ciepła w wyniku zagęszczenia strumienia energii. W przypadku, gdy trzeba rozmieścić więcej niż jeden kolektor na ograniczonej płaskiej powierzchni pojawia się problem wyboru sposobu usytuowania i doboru właściwej odległości międzysłupowej. Na podstawie wykonanej analizy stwierdzono przewagę rozmieszczenia kolektorów w linii południe-północ nad rozmieszczeniem w linii wschód-zachód. Następnie określono warunki temperaturowe pracy, w których występuje przewaga tego typu kolektorów nad kolektorami płaskimi.
EN
The way solar collectors are placed on a flat surface is conditioned by applied technical solutions. In the case of flat plate collectors and evacuated tube collectors there are no technical limitations regarding the minimum distance between the panels; however, distance between panels has an impact on the possible energy yield. Nevertheless, allowing the movement of two axis tracking concentrated solar panels with mirrors enforces a proper distance between them. These collectors, thanks to the use of two axis sun tracking have the greatest access to radiation per year calculated as the width and the mirror height product. The use of mirrors leads to the fact, that the amount of available energy is reduced, in which is partly achieved thanks to the efficiency of reflecting mirrors. On the other hand, using the mirrors results in the greater energy flux density, which, in consequences leads to reducing heat losses. When we want to place more than one collector on a limited flat surface, the problem of location choice arises, which is also connected with the selection of the proper distance between the poles. On the basis of the performed analysis, it was concluded that the location of collectors in the north-south line is superior to collectors placement in the east-west line. Subsequently, the temperature conditions of work in which is revealed the advantage of this type of collector over flat plate collectors. Additionally, the analysis of temperature work conditions was performed, thanks to which it was possible to compare concentrated solar panels with mirrors and flat plate collectors.
20
Content available remote Storage water heaters design in apartment buildings
EN
The paper is focused on the optimization and developing of design methodologies of storage water heaters for apartment buildings determined by experimental measurements in the different apartment buildings in Slovakia. The hourly maximum consumption of hot water in different apartment houses, the average hourly maximum of domestic hot water requirements determined for one person and energy balance of the domestic hot water system were found out by experimental measurements. Design methodology is composed of two steps. The first step is volume design of storage water heater and the second step is its power requirement design. This design methodology seems to be more accurate than the methodology of domestic hot water storage design in the Slovak Technical Standard currently in force. The proposed methodology better reflects the current demands of domestic hot water preparation in apartment buildings in Slovakia.
PL
Przedstawiono optymalizację i rozwój metodologii projektowania pojemnościowych podgrzewaczy wody dla budynków mieszkalnych na podstawie pomiarów przeprowadzonych w różnych budynkach mieszkalnych na Słowacji. Na podstawie pomiarów określono godzinowy maksymalny pobór ciepłej wody w różnych budynkach, średnie maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla jednej osoby i bilans energetyczny dla systemu ciepłej wody użytkowej. Metodologia składa się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje projekt, a drugi obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną. Proponowana metoda lepiej odzwierciedla aktualne wymagania związane z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na Słowacji.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.