Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reception
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Aranżacja przestrzeni w budynkach biurowych
PL
Termin recepcja, zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN [1] oznacza „przyjmowanie lub przyswajanie sobie czegoś". W pracach filologicznych jest on używany często i chętnie w tytułach prac dotyczących przyjęcia książek czy też różnego typu publikacji analizowanych autorów przez czytelników w poszczególnych krajach. W tym artykule, który nie jest pracą filologiczną, termin recepcja jest używany w odniesieniu do europejskiej normy EN-752 (Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Drain and sewer systems outside buildings). Warto, a nawet trzeba zadać sobie pytanie na ile zapisy, czy może jeszcze ogólniej mówiąc filozofia projektowania i eksploatacji systemów kanalizacyjnych sformułowana w tej normie generalnie dla całego obszaru Europy jest przyjmowana, rozumiana i na koniec stosowana w Polsce? Pytanie to jest bardzo aktualnym, gdyż ostanie lata przyniosły olbrzymie inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy systemów kanalizacji zwłaszcza bytowo-gospodarczych, realizowane głównie w ramach Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) i współfinansowane znacząco ze środków europejskich.
PL
Państwa członkowskie NATO zaangażowane są w operacje w różnych rejonach kuli ziemskiej, z reguły znacznie oddalonych od stałych baz sił zbrojnych państw sojuszu. Główny wysiłek związany z przerzutem wojsk spoczywa na strategicznym transporcie morskim, w którym przewóz sprzętu i środków zaopatrzenia realizowany jest pomiędzy morskim portem załadunku i morskim portem wyładunku. Głównym zadaniem jednostki przeznaczonej do przyjęcia, ześrodkowania i dalszego przemieszczania jest przeprowadzenie bezpiecznego rozładunku transportowanego drogą morską sprzętu i zaopatrzenia, zorganizowanie rejonu koncentracji oraz dalsze przesłanie wyposażenia do miejsca docelowego przeznaczenia. Zadania te realizowane są w morskich portach wyładunku, które organizowane są w rejonie prowadzonej operacji, w porcie morskim lub na przystosowanym do rozładunku odcinku nieuzbrojonego brzegu.
EN
NATO member countries are involved in operations in various parts of the world, as a rule far away from military bases of the allied countries. The main effort aimed at transporting troops is borne by maritime strategic transport, where supplies are carried between an embarkation and a disembarkation port. The main task of a unit designed to receive, concentrate and then move them further is to make a safe disembarkation of supplies carried by sea, organize an area of concentration and further dispatch them to the place of destination. These tasks are carried out in maritime disembarkation ports established in the area of operation, in a maritime harbor, in a stretch of coast adapted to disembarkation.
4
Content available remote Kultura miasta
PL
Budowane w celu wzbogacania kultury miasta scenariusze przestrzenne, komponowane sekwencje przestrzeni publicznej miasta - stanowiące przestrzenną część spektaklu życia codziennego interaktywnie z nim związaną - powinny zachęcać do odczytu tej głębszej, bogatszej w przeżycia, emocje, znaczenia warstwy niż warstwa użytkowo-funkcjonalna. Szukając okazji do przeciwdziałania 'kryzysowi tożsamości', analizuje się podejście sprzyjające temu celowi - działanie na rzecz jakości przestrzeni publicznej miasta rozumianej jako 'komunikatywność' ściśle związana z tożsamością miejsca: przestrzenne 'scenariusze inspiracyjne'.
EN
In order to enrich the culture of the city, the construction of spatial scenarios, composed sequences of the public space of a city - making the spatial part of the spectacle of everyday life interactively related to it - ought to encourage people to interpret this layer which is deeper, richer with experiences, motions and meanings than the usable and functional layer. Searching for an 'opportunity' to counteract an 'identity crisis', one analyzes an approach conducive to this purpose - an activity for the sake of the quality of the public space of a city understood as 'communicativeness' closely related to the identity of a place: spatial 'inspirative scenarios'.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.