Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optimization method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper, a new operational matrix of variable-order fractional derivative (OMV-FD) is derived for the second kind Chebyshev wavelets (SKCWs). Moreover, a new optimization wavelet method based on SKCWs is proposed to solve multi variable-order fractional differential equations (MV-FDEs). In the proposed method, the solution of the problem under consideration is expanded in terms of SKCWs. Then, the residual function and its errors in 2-norm are employed for converting the problem under study to an optimization one, which optimally chooses the unknown coefficients. Finally, the method of constrained extremum is applied, which consists of adjoining the constraint equations obtained from the given initial conditions to the object function obtained from residual function by a set of unknown Lagrange multipliers. The main advantage of this approach is that it reduces such problems to those optimization problems, which greatly simplifies them and also leads to obtain a good approximate solution for them.
EN
In this paper, we present a new optimization method based on a new class of functions, namely generalized polynomials (GPs) for solving linear and nonlinear fractional differential equations (FDEs). In the proposed method, the solution of the problem under study is expanded in terms of the GPs with fixed coefficients, free coefficients and control parameters. The initial conditions are employed to compute the fixed coefficients. The residual function and its ǁ.ǁ2 are employed for converting the problem under consideration to an optimization one and then choosing the unknown free coefficients and control parameters optimally. As a useful result, the necessary conditions of optimality are derived as a system of nonlinear algebraic equations with unknown free coefficients and control parameters. The validity and accuracy of the approach are illustrated by some numerical examples. The obtained results show that the proposed method is very efficient and accurate.
PL
W artykule przedstawiono porównanie dwóch metod optymalizacji korpusów maszyn. Obie metody wykorzystują zarówno metodę elementów skończonych jak i algorytm ewolucyjny. Pierwsza z nich zakłada, że znany jest model wstępny obiektu i wówczas należy użyć tylko optymalizacji parametrycznej. Natomiast w drugim przypadku, kiedy nie ma żadnych informacji o modelu obiektu należy zastosować zarówno optymalizacje topologiczną jak i parametryczną. Ta druga metoda wykorzystuje prymitywy, jako modele wstępne obiektu. W artykule zamieszczono wyniki porównania obu metod dla wybranego korpusu obrabiarki. Porównaniu podlegały optymalne rozwiązania w postaci: wskaźników sztywności, ich rozrzutu, masy korpusów i częstotliwość drgań własnych. Wyniki tych porównań są dosyć oczywiste: metoda optymalizacji, bazująca na prymitywach daje korzystniejsze efekty niż metoda bazująca na projekcie wstępnym. Dotyczy to w szczególności masy zoptymalizowanego korpusu, która może być nawet o 10 mniejsza.
EN
The paper presents comparison of two optimisation methods of machine frames. Both methods use Finite Element Methods and Evolutionary Algorithm simultanously. The first of the method assumes that the initail model of the body is known and in such situation the parametric optimisation should be applied only. In the second case when one has no information about the object’s model, the Topology optimisation and Parametric optimisation should be applied. The second method uses Prymitives as preliminary model of object. The paper presents results of comparision of both metof applied to an example frame. Such parameters were compared: coefficients of stiffness, dispersion of stiffness, masses od frames, free frequency of vibration. Results of comparision are very obviousness: method of optimisation based on primitives gives better results than method based on initialy project. First of all it concerns on the mass of opimised frame, which may be even 10% smaller.
EN
One of the steganography areas is digital watermarking. In this paper, the technique of comparative analysis of embedding information methods into an image was proposed. A comprehensive analysis of the most relevant steganographic methods of hiding information was made. Own method of embedding information in still images was synthesized. The possibility of studied methods to adapt to the real channels was evaluated for the first time. The robustness and security of steganographic systems based on the proposed method were also demonstrated.
PL
Jednym z obszarów steganografii jest osadzanie cyfrowych znaków wodnych. W niniejszej pracy zaproponowano metodykę analizy porównawczej metod osadzania informacji w obrazach. Została dokonana wszechstronna analiza najnowszych metod ukrywania informacji za pomocą steganografii. Opracowano własną metodę osadzania informacji w nieruchomych obrazach. Oceniono możliwość adaptowania się metod do charakterystyk rzeczywistych kanałów komunikacyjnych. Wykazano wiarygodność i bezpieczeństwo systemów steganograficznych wykorzystujących proponowaną metodę.
5
Content available remote Feedback control versus optimization method for voltage harmonic damping
EN
Two methods of voltage harmonic elimination are compared - the feedback control method and optimisation approach. The first method has been presented in the literature, the second is proposed in the paper. The results of numerical experiments comparing the efficiency of both methods are presented and compared.
PL
Porównano dwie metody eliminacji harmonicznych napięcia w sieci elektrycznej – metodę sprzężenia zwrotnego i metodę optymalizacyjną. Pierwsza metoda jest opisana w literaturze druga jest proponowana w prezentowanej pracy. Przedstawiono wyniki eksperymentów numerycznych porównujących skuteczność redukcji wyższych harmonicznych przy użyciu obu metod.
EN
Transportation is equipment which absorbs energy. In the era of the energy rising prices one seeks solutions that can result in savings due to reduced energy consumption. The world of science and industry is continuously looking for savings in this area. In simple logic, we can talk about savings when there is a reduction in kerb weight of driven object. This paper presents an optimization method that can be used to reduce the weight of vehicles. Mass optimization is a process that has to be conducted on basing on the assumed criteria and, as in the case described here, the normative requirements. Presented process begins with the definition of the area to be analysed and then decomposition and selecting the typical construction nodes after that continues to picking library solutions based on which, the selection algorithm is built. User calls back the criteria and selects it interesting solution: the extreme: a light and expensive, heavy and cheap or many other combinations. The study aimed to achieve the effect of optimization based on computational methods in the final stage of the experimental verification, depending on the case.
EN
This paper present a novel optimization method, Time Varying Acceleration – Rank Evolutionary Particle Swarm Optimization (TVAREPSO) in solving optimum generator sizing for minimising power losses in the transmission system of South Sulawesi, Indonesia. A comparison between the proposed method and three other methods was done in order to find the best method to optimize the generators’ output size. The results show that the TVA-REPSO algorithm can obtain the same performance as PSO but it only required shorter computing time and can converges faster than the original PSO.
PL
W artykule przedstawiono matematyczną metodę rozwiązania zagadnienia znalezienia optymalnego rozmiaru generatora, w celu minimalizacji strat w elektroenergetycznym systemie przesyłowym Południowej Sulawesi w Indonezji. W algorytmie wykorzystano optymalizację roju cząstek ze zmiennym w czasie przyspieszeniem (ang. TVA-REPSO). Dokonano porównania z innymi metodami, pokazało, że opracowana metoda ma skuteczność podobną do klasycznej metody PSO, lecz krótszy czas obliczeń.
PL
Niniejszy artykuł zawiera porównanie metod optymalizacji, które wspomagają proces poszukiwania najlepszej postaci konstrukcyjnej korpusów obrabiarek. Pierwsza z przedstawionych metod pozwala na optymalny dobór parametrów geometrycznych korpusów, bazując na projekcie wstępnym. Druga z metod pozwala na optymalne rozmieszczenie materiału na drodze optymalizacji topologicznej. Wynikiem tego jest opracowanie zgrubnego modelu geometrycznego, który po uszczegółowieniu poddawany jest optymalizacji parametrów geometrycznych. Takie działanie pozwala znaleźć rozwiązanie bliższe optimum globalnemu.
EN
The paper contains comparison methods optimization of machine tool bodies based on an evolutionary algorithm, which facilitates the process of identifying the best forms of geometric bodies. As a result, determining static, dynamic and thermal properties of the machine tool bodies is possible during the preliminary design stage. The first method enabling the selection of geometric parameters of preliminary design (dimensions and layout of walls and holes, as well walls thickness). The second method includes also the optimal placement of material within the body (topology optimization). As a result of the topologic optimization a rough geometric model can be elaborated, with the most favorable material layout. The model becomes the basis for further elaboration of an optimal geometry body. Once the model is particularized it is recommended to conduct a selection of geometric parameters, which allows the designer to create a solution close to a global optimum.
9
Content available remote Optymalizacja działalności przedsiębiorstwa w koncepcji analizy wartości
PL
Artykuł przedstawia analizę wartości jako jedną z metod optymalizacji działalności przedsiębiorstwa opartą na myśleniu kategoriami funkcji wyrobu gotowego. Stosowanie analizy wartości w przedsiębiorstwie sprzyja ponadto rozwojowi innowacyjności, wykształca nawyki pracy zbiorowej, integruje pracowników oraz uczy efektywnej organizacji pracy. Wszystko to decyduje o jej powszechnym stosowaniu i akceptacji jako metody optymalizacji.
EN
The article shows the analysis of value as one of the method of optimization the company's activities based on thinking in category of finished product. Using the analysis of value helps the development of innovation, forms the habits of team work, integrates employees and teaches effective organization of work. All these factors have the influence on the common use and acceptance as a method of optimization.
PL
W artykule przedstawiono matematyczne sformułowanie problemu optymalizacji. Następnie opisano metodę dekompozycji złożonych zadań optymalizacji za pomocą przekształcania macierzy występowania. Opisano również metodę tworzenia algorytmów obliczania elementów i zespołów maszyn.
EN
The paper commences with presentation of fundamental principles of mathematical formulation of optimization problems. Then application of incidence matrices to decomposition of complex optimization problems has been described. Finally, a new method of development of calculation algorithms for elements and units of machines has been outlined.
EN
This paper presents a practical application of variational analysis in slope stability evaluation. A scheme of basic genetic algorithm for estimation the parameters of the equations describing slip surface and safety factor is presented also. All calculation procedures were applied in a system of computer applications, which was used to determine the shape and position of the critical slip surface and to evaluate the minimum value of safety factor for an example of slope. The results of analyses were compared with the calculations performed by Bishop's slices method and Finite Element Method. In part one the solution and the algorithm for slopes with homogeneous cohesive soils are presented.
PL
Artykuł przedstawia praktyczne wykorzystanie analizy wariacyjnej do oceny stateczności zboczy. Przedstawiono również schemat prostego algorytmu genetycznego, który wykorzystano do poszukiwania parametrów równań opisujących powierzchnię poślizgu oraz współczynnik stateczności. Wszystkie procedury obliczeniowe zawarto w systemie programów komputerowych, którym wyznaczono kształt i położenie krytycznej powierzchni poślizgu oraz minimalną wartość współczynnika bezpieczeństwa dla przykładowego zbocza. Wyniki analiz porównano z obliczeniami metodą pasków Bishopa oraz Metodą Elementów Skończonych. W części pierwszej przedstawiono rozwiązanie i algorytm obliczeń dla zboczy z jednorodnych gruntów spoistych.
12
Content available remote An intelligent computing technique in identification problems
EN
The paper is devoted to the application of the evolutionary algorithms, gradient methods and artificial neural networks to identification problems in mechanical structures. The special intelligent computing technique (ICT) of global optimization is proposed. The ICT is based on the two-stage strategy. In the first stage the evolutionary algorithm is used as the global optimization method. In the second stage the special local method which combines the gradient method and the artificial neural network is applied. The presented technique has many advantages: (i) it can be applied to problems in which the sensitivity is very hard to compute, (ii) it allows shortening the computing time. The key problem of the presented approach is the application of the artificial neural network to compute the sensitivity analysis. Several numerical tests and examples are presented.
13
Content available remote Computation of current harmonics from voltage waveforms: optimization approach
EN
The group harmonic compensation in electrical systems, especially compensation of scattered nonlinear loads, needs a proper approach to acquisition of reference signals controlling compensators. Such signal cannot be worked out from the current of individual load. The reference signal should be obtained from voltage waveform. Presented method of compensation current estimation can be classified as an invasive method. The change of voltage waveform caused by compensator current is the source of information for proposed iterative algorithm. This algorithm allows to compute the current reducing voltage distortion. It has been shown that optimization algorithms available in MATLAB can be used for considered purpose. Numerical tests have been made for the example nonlinear circuit. The quasi-Newton algorithm was used in these tests.
PL
Kompensacja równoległa harmonicznych dla grup odbiorników, szczególnie rozproszonych, stwarza specjalne wymagania w odniesieniu do sygnału sterującego kompensator. Problemem jest jaki prąd powinien generować taki kompensator. Prąd ten nie może być bezpośrednio uzyskany na podstawie prądów odbiorników, które mogą być nawet niedostępne dla pomiarów. Sygnał sterujący może być obliczany w oparciu o przebieg napięcia. Taka metoda jest prezentowana w pracy. Metoda ta może być sklasyfikowana jako inwazyjna i iteracyjna. Źródłem informacji jest zmiana przebiegu napięcia spowodowana zmianą przebiegu prądu kompensatora. Pokazano, że do tego celu może być użyty algorytm optymalizacyjny dostępny w programie MATLAB. Przedstawiono testy uzyskane na przykładzie kilku obwodów nieliniowych.
PL
Analizowano możliwości wyboru ewentualnego zakupu ciężkich ciągników rolniczych dla gospodarstw rolnych. Dobór ciągnika dla gospodarstwa rolnego polega na określeniu parametrów technicznych, jakimi powiniwn charakteryzować się ciągnik, aby spełniał wymagania maszyn z nim współpracujacych w poszczególnych procesach technologicznych. Następnie z grupy ciągników spełniających te mymagania należy wybrać określony typ ciągnika oraz firmę, która go oferuje. W oparcowaniu przedstawiono metodę pozwalającą na podstawie parametrów techniczno-ekonomicznych dokonać wyboru ciągnika z grupy tych maszyn o porównywalnych parametrach technicznych oraz podjąć ewentualną decyzję dotyczącą ich zakupu.
EN
The rules and factors affecting the choice and eventual purchase of high-power tractors by farmers were considered. The selection of such tractor for particular farm consists in determination of some technical and operation parameters to be fulfield by tractor to meet the requirements of tractor machines and implements used for particular technological operations. From among the group of tractors meeting these requirements an appropriate type of tractor should be selected as well as the company offering it. Paper proposed a method aiding to select a proper tractor on the basis of its known technical and economic parameters, from among the other of comparable technical characteristics, and to make a decision on its purchase.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.