Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opisany jest rzeczywisty problem przydziału pracowników do stanowisk pracy występujący w jednostkach administracji celnej. Zakłada się, że alokacja pracowników do stanowisk powinna być losowa, niemożliwa do przewidzenia dla pracowników. W poszukiwanej alokacji zalecane jest również unikanie przydziału pracowników do stanowisk, na których w ostatnim czasie pracowali najczęściej. Proponowany jest model matematyczny przydziału pracowników do stanowisk, który bierze pod uwagę rotację stanowisk. Dla tego modelu opracowany jest algorytm heurystyczny, który tworzy losową alokację pracowników.
EN
The article describes the real problem of assignment of workers to workplaces occurring in customs administrations. This problem assumes that the allocation of employees to stations should be random, unpredictable for workers. It is also advisable to avoid assigning staff to workplaces where they have worked most recently. A mathematical model of the allocation of staff is proposed to the position, which takes into account the job rotation. For this model a heuristic algorithm, which creates random allocation of employees, is developed.
PL
W pracy przedstawiony jest problem harmonogramowania wieloetapowego projektu z ograniczonymi zasobami z maksymalizacją zdyskontowanych przepływów pieniężnych z perspektywy wykonawcy z uwzględnieniem interesów klienta. Jako ujemne przepływy finansowe rozpatrywane są wydatki wykonawcy związane z realizacją czynności. Dodatnimi przepływami pieniężnymi są etapowe płatności klienta, wykonywane w wysokościach równych niezbędnym wydatkom wykonawcy ponoszonym w następnym etapie projektu. Wykonawca nie może realizować czynności, jeśli nie otrzyma środków finansowych od klienta. W pracy zilustrowany jest proponowany sposób ustalania etapowych rozliczeń między klientem a wykonawcą. Następnie zaprezentowana jest metoda generowania rozwiązań dedykowanych dla analizowanego problemu: technika justyfikacji uwzględniająca etapy projektu.
EN
The paper presents the problem of scheduling a multi-stage project with limited resources with the maximization of discounted cash flows from the perspective of the contractor, taking into account the client's interests. The contractor's expenses related to the execution of activities are considered as negative cash flows. The positive cash flows are staged client payments, made in amounts equal to the necessary expenses of the contractor incurred in the next stage of the project. The contractor may not execute activities if he does not receive funds from the client. The paper illustrates the proposed method of establishing staged settlements between the client and the contractor. Next, the method of generating solutions dedicated to the analyzed problem is presented: the justification technique taking into account the project stages.
EN
The article presents the problem of scheduling a multi-stage project with limited availability of resources with the discounted cash flow maximization criterion from the perspective of a contractor. The contractor’s cash outflows are associated with the execution of activities. The client’s payments (cash inflows for the contractor) are performed after completing the agreed project’s stages. The proposed solution for this problem is the use of insertion algorithms. Schedules are generated using forward and backward schedule generation schemes and modified justification techniques. The effectiveness of the proposed procedures is the subject of the examination with the use of standard test instances with additionally defined financial settlements of a project.
PL
Artykuł przedstawia problem harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami z maksymalizacją zdyskontowanych przepływów pieniężnych z perspektywy wykonawcy. Jako przepływy finansowe związane z projektem rozpatrywane są wydatki wykonawcy związane z wykonywaniem zadań i płatności klienta (wpływy dla wykonawcy) po zrealizowaniu umownych etapów prac. Do rozwiązania zagadnienia proponowane jest użycie zmodyfikowanej techniki justyfikacji uwzględniającej kamienie milowe projektu.
EN
The article presents the resource-constrained project scheduling problem with the maximisation of discounted cash flows from the contractor’s perspective. As the project’s cash flows contractor expenses (outflows) related to the execution of activities and client payments (inflows for contractor) for completed stages of the project are considered. To solve the problem, the proposed is modified justification technique taking into account milestones of the project.
EN
The paper analyses the problem of discounted cash flow maximising for the resource-constrained project scheduling from the project contractor’s perspective. Financial optimisation for the multi-stage project is considered. Cash outflows are the contactor’s expenses related to activity execution. Cash inflows are the client’s payments for the completed milestones. To solve the problem, the procedure of backward scheduling taking into account contractual milestones is proposed. The effectiveness of this procedure, as used to generate solutions for the simulated annealing algorithm, is verified with use of standard test instances with additionally defined cash flows and contractual milestones.
EN
The article presents the problem of the financial optimisation of a multi-stage project from the contractor's perspective, where customer's payments are analysed as a cash inflow (contractor's revenues) after completing contractual stages and contractor's expenses incurred for the activities executed. In order to solve the problem, priority algorithms are proposed: single-pass and multi-pass ones, using different priority rules and tech-niques for generating solutions dedicated to the investigated optimisation model. The article presents a comparison of the effectiveness of individual algorithms in the case of adequately prepared test problems.
PL
W artykule przedstawiony jest problem harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami z kryterium minimalizacji czasu trwania przedsięwzięcia. Do rozwiązania zagadnienia stosowany jest algorytm symulowanego wyżarzania, którego skuteczność testowana jest przy wykorzystaniu standardowych zadań testowych. Eksperymenty przeprowadzane są przy różnych konfiguracjach algorytmu w celu ustalenia najlepszych parametrów: schematu chłodzenia, technik przeszukiwania (ruchów), schematów generowania rozwiązań.
EN
In this paper resource-constrained project scheduling problem with optimisation criterion of minimising makespan is presented. To solve the problem is applied simulated annealing algorithm, whose effectiveness is tested using standard test instances. Experiments are performed with different configurations algorithm to determine the best parameters: cooling schemes, search techniques (moves), schedule generation schemes.
PL
W artykule opisany jest problem harmonogramowania projektu z ograniczoną dostępnością zasobami z kryterium minimalizacji czasu trwania projektu. Do rozwiązania zagadnienia opracowane są algorytmy konstrukcyjne, które mogą być przydatne jako rozwiązania inauguracyjne dla procedur lokalnych poszukiwań. Efektywność proponowanych algorytmów przetestowana jest przy użyciu zadań testowych z biblioteki PSPLIB.
EN
In this paper resource-constrained project scheduling problem with optimisation criterion of minimising makespan is described. To solve the problem constructive algorithms are developed, which can be useful as an inaugural solution for local search algorithms. The effectiveness of the proposed algorithms is tested using the benchmark instances from the library PSPLIB.
9
PL
Służba Celna wprowadza coraz więcej innowacyjnych rozwiązań poprawiających obsługę klienta. Jednym z takich rozwiązań jest e-usługa eBooking BUS, która stwarza dla klientów możliwość elektronicznego powiadomienia o przybyciu zorganizowanych grup turystycznych na przejścia graniczne. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych informacji o systemie BUS eBooking m.in. opis tej usługi oraz charakterystykęjej dotychczasowego wykorzystania.
EN
The Customs Service introduces more and more innovative solutions to improve customer service. One such solution is the e-service "eBooking BUS" which creates the possibility for clients of the electronic notification about the arrival of organized tourist groups on border crossing points. The aim of the article is to present basic informations about the eBooking BUS system among others a description of the service and the characteristics of its previous use.
PL
Liście kolendry suszono w warunkach konwekcji naturalnej w temperaturze 25, 35, 45 i 55°C. Ponadto liście kolendry, bazylii i natkę pietruszki suszono w warunkach domowych następującymi sposobami: metodą naturalną (21-26°C), w suszarce elektrycznej i w piecyku kuchennym (ok. 50°C). Stwierdzono, że cały proces suszenia badanych ziół przebiega w drugim okresie suszenia i może być opisany matematycznym modelem dyfuzji nieustalonej w płycie nieskończonej. Iloraz współczynnika dyfuzji wody i kwadratu połowy grubości liści suszonych ziół rośnie ze wzrostem temperatury i dla liści kolendry suszonych w warunkach konwekcji naturalnej zależność ta może być opisana równaniem Arrheniusa.
EN
The coriander leaves were dried in natural convection at 25, 35, 45, and 55°C. Moreover the leaves of coriander, basil, and parsley were dried in home conditions applying the following methods: natural method (21-26°C), in the electric dryer, and in the oven (app. 50°C). It was observed that the drying of the investigated herbs occurred exclusively in the falling rate period and can be described with the mathematical model of infinite plate drying. It was stated that the ratio of moisture diffusion coefficient to the square of leaves of dried herbs half thickness increased with the increasing temperature and as far as coriander leaves dried in natural convection were concerned an Arrhenius – type equation can be used to describe the relationship between the discussed ratio and temperature.
EN
The article presents problems related to manufacturing complex geometry of turbine wheel in relation to FDM, Poly Jet and MEM methods. The basis for conducting the analysis was the process of modeling model geometry using 3D-CAD software, from which using selected additive RP methods the study models were manufactured. Using the optical measuring scanner Atos II Triple Scan and special diagnostic software the analysis were conducted to check geometry inaccuracies of study models obtained from particular RP methods. Conducted studies show for particular RP methods the most problematic areas of geometry with the highest inaccuracy in relation to base model. On their basis there is a possibility for further investigation connected with defining solution for elimination or minimalization of 3D-CAD model geometry inaccuracy generated during process of manufacturing by using RP methods.
PL
Celem pracy było określenie wpływu wartości wskaźnika pokrycia liściowego (LAI) na wyniki obliczeń stateczności stoku osuwiskowego położonego we wschodniej części Pogórza Wiśnickiego w miejscowości Gwoździec. Obliczenia zostały przeprowadzone w modułach VADOSE/W i SLOPE/W programu GeoStudio 2012 i polegały na integracji obliczeń infiltracji wody opadowej z obliczeniami stateczności. W efekcie obliczeń określono warunki opadowe (długość trwania i sumę opadu) powodujące naruszenie stateczności zbocza (tzw. opad progowy). Wyniki obliczeń wykazały, że wartości LAI z zakresu 1–3, odpowiadające roślinności trawiastej, sprzyjają w dłuższej perspektywie czasu gromadzeniu się wody gruncie, co ogranicza jego zdolność retencji w momencie wystąpienia intensywnych opadów. Z kolei pokrycie terenu, tożsame z wartością LAI=5 odpowiadającymi drzewom, powoduje zwiększenie zdolności retencyjnej gruntów, co wpływa na opóźnienie reakcji gruntu na opady (utratę stateczności zboczy) w stosunku do terenu pokrytego roślinnością trawiastą. Stwierdzono również, że warunki wilgotnościowe panujące w zboczu przed rozpoczęciem intensywnych opadów mają znaczący wpływ na wielkość opadu progowego i w przypadku analizowanego zbocza wyniosły one od 90 mm dla okresu mokrego do ponad 700 mm dla okresu suchego.
EN
Determination of effect of the leaf area ratio on the results of slope stability calculation of one of the landslide prone slope located in the Pogórze Wiśnickie was presented in the paper. The calculations were carried out in modules Vadose/W and SLOPE/W of package GeoStudio 2012. The calculations involved the integration of rainfall infiltration process and slope stability calculations. As a result, the calculations allow to determinate precipitation conditions (time and accumulated precipitation height) causing slope failure (i.e. rainfall threshold). The calculation results showed significant impact of LAI on the results of modeling. It was revealed, that LAI values in range 1–3, corresponding to the grass vegetation, contribute in long-term to accumulation of precipitation within slope, which limits its retention ability when intense rainfalls occur. In turn, the leaf are index LAI = 5, corresponding to the coverage of trees, increase the retentive capacity of the soil, which resulting in delayed response of slope on rainfall with in comparison to an area covered with grass plants. It was also found significant impact of moisture content conditions on rainfall threshold. It was revealed that in case of analyzed slope threshold rainfall can be comprised from 90 mm to over 700 mm.
PL
W ostatnich latach Służba Celna wprowadza coraz więcej innowacyjnych rozwiązań usprawniających jej pracę i obsługę klientów. Jednym z przedsięwzięć poprawiających organizację pracy oddziału celnego jest System Kontroli Odpraw opracowany przez Izbę Celną w Białej Podlaskiej. W artykule zaprezentowane są podstawowe informacje dotyczące tego systemu, m.in. opis najważniejszych modułów (konfiguracyjnego, statystycznego, obsługi odpraw celnych, parkingowego, komunikacyjnego, zarządzania funkcjonariuszami) i korzyści wypływające z jego wdrożenia.
EN
In recent years, the Customs Service introduced more and more innovative solutions to improve its work and customer service. One of the projects to improve the organization of the work of the customs department is a control system of customs clearence developed by the Customs Chamber in Biala Podlaska. In this paper are presented basic information about the system, among others, description of the main modules (configuration, statistical, operating customs clearance, parking, communication, management officers) and the most important benefits of its implementation.
PL
Jednym z nowoczesnych rozwiązań wdrażanych w ostatnich latach przez Służbę Celną jest system awizacji odpraw samochodów ciężarowych – eBooking TRUCK, w którym można dokonać elektronicznej rezerwacji terminu odprawy pojazdu. Głównym celem wprowadzenia systemu jest skrócenie czasu odprawy ciężarówek (zmniejszenie kolejek na przejściach granicznych) i lepsza organizacji pracy służb granicznych. W artykule zaprezentowane są podstawowe informacje dotyczące tego systemu, sposób jego realizacji, udostępnione kanały komunikacji z klientem oraz charakterystyka działań pilotażowych.
EN
One of the innovative solutions implemented in recent years by the Customs Service is notifcation of trucks custom clearence system – eBooking TRUCK, where you can make electronic booking deadline for clearance of the vehicle. The main goal of introducing the system is to shorten the clearance time of trucks (reducing queues at border crossings) and better organisation of work of border services. In this paper are presented basic information about the system, the way of its implementation, available channels of communication with the customer and the characteristics of pilot actions.
EN
The paper presents the resource-constrained project scheduling problem with the makespan minimization criterion. To solve the problem, the authors propose insertion algorithms that generate schedules with the use of forward serial and parallel decoding procedures. Schedules are improved with the use of the double justification by the extremes technique (first right and then left justification). The efficiency of the procedures proposed is tested on standard test problems from the PSPLIB library.
PL
Usługa eBooking BUS, wprowadzona w 2012 roku przez oddziały celne graniczne, oferuje możliwość wcześniejszej awizacji odprawy celnej autokarów, w celu usprawnienia i przyspieszenia jej przebiegu. W artykule przedstawiona jest idea usługi eBooking BUS, ogólny opis sposobu jej realizacji oraz dotychczasowe jej wykorzystanie. Celem pracy jest opisanie systemu obsługi awizacji odpraw celnych autokarów dla funkcjonariuszy. W systemie tym prezentowane są wszystkie informacje dotyczące awizowanej odprawy, które pozwalają na jej sprawne obsłużenie.
EN
EBooking BUS service, introduced in 2012 by branches of the customs border, offers the possibility of early notification of customs clearance coaches in order to improve and speed up its course. The article presents the idea of eBooking BUS, a general description of the manner of its implementation and its current use. The aim of the paper is to describe handling system for notifications of customs clearence coaches for officers. In this system are presented all the information about the notified clearence, which allow for its efficient handle.
PL
W ostatnich latach Służba Celna wprowadza wiele innowacyjnych, elektronicznych rozwiązań, które poprawiają jakość obsługi klientów i organizację pracy w administracji celnej. W ramach usprawnień stopniowo ogranicza się papierowy obieg dokumentów. Jednym z wdrożonych przedsięwzięć są elektroniczne Rejestry Służby Celnej zastępujące papierową ewidencję stosowaną w toku sprawowania kontroli celnej. Celem artykułu jest zaprezentowanie informacji o Rejestrach Służby Celnej m.in. o sposobie ich realizacji, modelu przechowywanych danych, podstawowych przypadkach użycia i o ich dotychczasowym wykorzystaniu.
EN
In recent years, the Customs Service introduced many innovative electronic solutions that improve the quality of customer service and organization of work in the customs administration. As part of the improvements the circulation of paper documents is gradually reduced. One of the projects electronic Registers of the Customs Service to replace paper registers used in the course of customs control are implemented. The aim of the article is to present information about the Registers of the Customs Service, among others, the manner of their implementation, the model data storage, basic use cases and their current use.
PL
W artykule opisany jest system eBooking BUS, który daje firmom przewozowym możliwość elektronicznej awizacji planowanego przekroczenia granicy przez autokary/busy. Przedstawione są podstawowe informacje dotyczące tego systemu, którego celem jest skrócenie czasu odprawy autokarów/busów (eliminacja lub redukcja kolejek na przejściach granicznych), jak i poprawa organizacji pracy organów celnych.
EN
In the article eBooking BUS system, which provides transport companies for electronic notification of the planned crossing of the border by coaches/buses, is desribed. Basic informations regarding this system, the aim of which is primarily shortening the time of coaches/buses spent on customs clearance (eliminating or reducing queses on the border crossing) and improving the work organisation of customs services, are presented.
PL
Służba Celna realizuje coraz większą liczbę nowoczesnych usług elektronicznych. Jednym z celów wprowadzania e-usług jest stopniowe ograniczanie papierowego obiegu dokumentów. Do wdrożonych rozwiązań w roku 2014, stwarzających możliwość dostarczania elektronicznie części dokumentów dołączanych do zgłoszenia celnego, jest usługa e-Załączniki. Początkowo obsługa dokumentów w e-Załączniki wymagała dużej liczby czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy celnych. W ramach rozwoju wprowadzony jest automatyczny kanał do przetwarzania pakietu e-załączników. Celem artykułu jest m.in. prezentacja aplikacji dla przedsiębiorców służącej do przesyłania dokumentów kanałem automatycznym w usłudze e-Załączniki – opisany jest sposób jej działania i dotychczasowe wykorzystanie.
EN
Customs Service realizes an increasing number of modern electronic services. One of the objectives of the introduction of e-services is the gradual reduction of paper documents flow. For solutions implemented in 2014, posing the possibility of providing electronic parts of the documents attached to the customs declaration, is a service e-Attachments. Initially, document handling in e-Attachments service required a large number of activities performed by customs officers. As part of the development an automatic channel for processing package of e-attachments is introduced. The purpose of this article is, among others, presentation application for entrepreneurs used to send documents in the automatic channel in e-Attachments service – described is a method of its action and its previous use.
EN
In recent years the Customs Service has been introducing several innovative electronic services (e-services) for clients (entrepreneurs, forwarders). One of the proposed solutions is the system of eBooking TRUCK, which enables clients electronic reservation of the date of customs for the trucks leaving Poland. The article presents basic information regarding this improvement, the aim of which is primarily shortening the time of truck spent on customs clearance (eliminating or reducing queues on the border crossings) and improving the work organisation of customs services. There is presented the concept of the eBooking TRUCK system, the premises of its implementing, the scope of data transmission by the entrepreneurs, the scope of handling notification by the customs officers, architecture of system and the ways of clients communication within the system (SMS, e-mail, CB radio, information panels, infokiosks). At the end, there is presented a description of implementing actions based on the pilot programme carried out from 5th October 2015 at Koroszczyn border crossing point (Customs Chamber in Biała Podlaska, Polish-Belarus border) and Grzechotki (Customs Chamber in Olsztyn, Polish-Russian border).
PL
W ostatnich latach Służba Celna wprowadza coraz więcej innowacyjnych usług elektronicznych (e-usług) dla klientów (przedsiębiorców, spedytorów). Jednym z proponowanych rozwiązań jest system eBooking TRUCK, który udostępnia klientom możliwość elektronicznej rezerwacji terminu obsługi granicznej dla pojazdów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. W artykule przedstawione są podstawowe informacje dotyczącego tego usprawnienia, którego celem jest przede wszystkim skrócenie czasu odprawy ciężarówek (wyeliminowanie lub zmniejszenie kolejek przed przejściami granicznymi) i poprawa organizacji pracy służb granicznych. Zaprezentowana jest koncepcja systemu eBooking TRUCK, przesłanki do jego wdrożenia, zakres przesyłanych danych przez przedsiębiorców, zakres obsługi zgłoszeń przez funkcjonariuszy, architektura systemu i stosowane w nim sposoby komunikowania się z klientami (SMS, e-mail, CB Radio, tablice informacyjne, infokioski). Na koniec przedstawiona jest charakterystyka działań wdrożeniowych na podstawie pilotażu prowadzonego od 5 października 2015 roku na przejściach granicznych w Koroszczynie (Izba Celna w Białej Podlaskiej, granica polsko-białoruska) i w Grzechotkach (Izba Celna w Olsztynie, granica polsko-rosyjska).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.