Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  small-sized enterprises
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper focuses on the analysis of the impact of technical, organizational and human factors on accident rate in small-sized enterprises. The research was carried out using the authors’ questionnaire. The results were verified using the method of direct interview with elements of observation. The results were compared with the trends prevailing in enterprises of EU countries. The respondents, i.e. production company workers, indicate technical factors as those which most significantly affect the occurrence of accidents at work. However, the assessment of the factors changes with the age of the respondents. Older workers, more often than younger employees, indicate the ones related to man or work organization as the most important factors affecting accidents at work and, consequently, the level of occupational safety. The presented results are a part of a larger whole project the authors of this paper are working on.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena działań podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), ze szczególnym uwzględnieniem obszaru praktyk pracowniczych. W części pierwszej opracowania przedstawiono istotę koncepcji CSR. W drugiej części opisano znaczenie obszaru pracowniczego w koncepcji społecznej odpowiedzialności. Część trzecia stanowi przedstawienie wyników badań empirycznych w obszarze działań, podejmowanych przez MŚP w Polsce, na rzecz pracowników organizacji. Realizowane badania miały charakter badań ankietowych oraz wywiadów bezpośrednich. Zebrane wyniki umożliwiły wskazanie najczęściej stosowanych wobec pracowników praktyk zaliczanych do grupy społecznie odpowiedzialnych, a także wskazanie, w odniesieniu do nich, obszarów doskonalenia w powyższym zakresie.
EN
The aim of the article is to identify and evaluate the activities undertaken by small and medium enterprises in the area of corporate social responsibility, with particular emphasis on the area of employee apprenticeship. The first part of the study presents the essence of the CSR concept. The second part describes the importance of the employee area in the concept of social responsibility. The third part presents the results of empirical research in the area of activities undertaken by SMEs in Poland for the benefit of employees of the organization. The research was conducted as a survey and direct interview. The collected results made it possible to identify the most frequently used practices for employees in the socially responsible group, as well as to indicate, in relation to them, areas of improvement in the above-mentioned scope.
EN
The aim of the paper is to present an overview of the theoretical basis and stages of the process of opportunities exploration and exploitation in the development of innovativeness of small and medium-sized enterprises (SMEs) and its preliminary empirical verification on the basis of experience derived from economic practice. The aim of the paper is realized based on the author’s own empirical research carried out in the form of a case study conducted among 5 innovative SME companies in Poland. The results indicate that the analyzed companies associate opportunities directly with entrepreneurship and the development of innovative activity. They take various actions that are part of theoretical principles of effective opportunities exploration and exploitation, which allows them to obtain a number of pro-innovative benefits and which supports the creation of competitive advantage.
4
Content available remote Skłonność do innowacji wśród małych i średnich przedsiębiorstw
PL
Innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowią „siłę napędową” wpływającą na ich rozwój i poprawę pozycji konkurencyjnej na różnych rodzajach rynków. Ich rozwój poprzez innowacje (rozwój innowacyjny) obejmuje powiązanie ze sobą trzech istotnych elementów: zdolności do innowacji, skłonności do innowacji oraz otoczenia. Powiązanie pomiędzy tymi elementami jest na tyle silne, że pozwala na stworzenie trójczynnikowego modelu rozwoju innowacyjnego (TRI). Zachowanie stanu równowagi pomiędzy zdolnością a skłonnością jest warunkiem niezbędnym do dokonywania zmian innowacyjnych. Zasadniczym celem artykułu jest dokonanie analizy skłonności (jako jednego z elementów TRI) w oparciu o wybrane mierniki będące efektami dokonanych wdrożeń. Ogólnie przyjęto założenie, ze im efekty wdrożeń są lepiej oceniane przez podmioty, tym skłonność do innowacji jest większa.
PL
Podejmowanie działalności gospodarczej stanowi istotny przejaw przedsiębiorczości motywowany w głównej mierze potrzebą samodzielności i niezależności działania w warunkach konkurencyjnego rynku, przy jednoczesnym nastawieniu na uzyskiwanie ponadprzeciętnych wyników finansowych. Jest to jednocześnie jedna ze ścieżek potencjalnej kariery zawodowej ludzi młodych, korzystna szczególnie dla osób z wyższym wykształceniem w kierunkach ekonomicznych, biznesowych oraz technicznych. Biorąc to pod uwagę, jako cel artykułu wyznaczono określenie poziomu i zakresu skłonności oraz stopnia przygotowania studentów Politechniki Łódzkiej do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Realizacji celu pracy poświęcono badania ankietowe przeprowadzone na próbie 1108 studentów w ramach międzynarodowego projektu GUESSS (ang. Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey).
EN
Taking up economic activity is an important expression of entrepreneurship motivated mainly by autonomy and independence needs to operate on a competitive market while setting to achieve superior financial performance. It is also one of the potential career paths of young people, especially beneficial for people with higher education in the fields of economic, business and engineering. Taking this into account, the aim of this article it to determine the level and scope of tendency and the degree to prepare students of Lodz University of Technology to take up their own business. To achieve this aim, empirical research was conducted in the form of a survey on a sample of 1108 students within the global research project GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey).
EN
This article looks at the issues of initiating restructuring changes in clothing and textile enterprises. Changes in such enterprises are initiated and implemented in two directions: On the one hand, they occur at the macro-strategic level as an intentionally planned project of activitie, and on the other, with reference to evolutionary process models [1], they are micro-activities, which may be studied in the context of the notion of routine [2], microactions and micro-practices [3,4], i.e. in the context of theoretical categories containing an element of internal dynamics. Clothing and textile enterprises function in a seasonal cycle, which constitutes an important element in the dynamisation of specific changes in this sector. The process of the social diffusion and internationalisation of enterprises in this context represents factors which strengthen their structural changeability. The aim of this article is to analyse the structure of the change process initiated by the internationalisation of enterprises, with special emphasis on the factors dynamising the restructuring.
PL
Artykuł podejmuje problematykę inicjowania zmian restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach z branży odzieżowo – tekstylnej. Zmiany w przedsiębiorstwach są inicjowane i przebiegają dwukierunkowo. Z jednej strony, zachodzą na poziomie makrostrategicznym jako celowo zaplanowany projekt działań. Z drugiej strony, nawiązując do ewolucjonistycznych modeli procesowych są mikrodziałaniami, które można badać poprzez odwołanie do pojęcia rutyny, mikroczynności i mikropraktyk a więc do kategorii teoretycznych, zawierających element wewnętrznej dynamiki. Przedsiębiorstwa z branży odzieżowo – tekstylnej funkcjonują w cyklu sezonowym stanowiący ważny element dynamizowania swoistych zmian sektora. Proces dyfuzji społecznej i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw są w tym kontekście czynnikami wzmacniającymi zmienność strukturalną przedsiębiorstw. Celem artykułu jest analiza struktury procesu zmian inicjowanych umiędzynaradawianiem przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem czynników dynamizujących estrukturyzowanie.
7
Content available remote Innowacje a konkurencyjność małych przedsiębiorstw
PL
W artykule omówiono kwestie relacji miedzy innowacjami a konkurencyjnością w małych przedsiębiorstwach w Polsce. W szczególności analizie poddano wybrane charakterystyki i uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, wynikające z ich otoczenia (kontekst sektorowy, charakterystyki rynkowe), strategii oraz związane ze zdolnością innowacyjna. Przeprowadzone badania 216 małych przedsiębiorstw z regionu śląskiego potwierdzają hipotezę o występowaniu dużej zależności miedzy innowacyjnością małych przedsiębiorstw, a ich pozycja konkurencyjna (wśród badanych przedsiębiorstw dotyczyło to blisko 2/3 próby).
EN
The paper presents the issue of relationships between innovation and competitiveness of small-sized enterprises in Poland. In particular, it analyses selected characteristics and determinants of business activity of enterprises that result from their environment (sectoral context, market characteristics) and strategy, as well as the ones related to their innovation capacity. The studies conducted among 216 small enterprises from the Silesian region support the hypothesis about the existence of a high correlation between innovativeness of small enterprises and their competitive position (approx. 2/3 of the sample among the surveyed enterprises).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.