Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 338

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  composite materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska nakładają na producentów wszelkich materiałów inżynierskich obowiązek takiego ich projektowania i wytwarzania, aby mogły być poddane procesom recyklingu. Obecnie większość materiałów, takich jak metale, stopy metali, tworzywa sztuczne, szkło i in., spełnia te wymagania, dzięki czemu procesy odzysku i recyklingu pozwalają na ich powrót do obiegu. Szczególną grupę materiałów inżynierskich stanowią kompozyty, których recykling nie został wystarczająco opracowany. Wynika to głównie, z ich krótkiego czasu stosowania oraz skomplikowanej struktury, przez co procesy odzysku i recyklingu są mało poznane lub okazują się zbyt kosztowne w porównaniu do składowania odpadów kompozytowych. Należy się jednak spodziewać, iż w przyszłości składowanie tego typu materiałów będzie zabronione, a badania nad ich recyklingiem konieczne są już dziś. W niniejszej pracy dokonano przeglądu metod związanych z odzyskiem i recyklingiem najbardziej popularnych na rynku kompozytów termoutwardzalnych, metalicznych i wieloskładnikowych. Wskazano zalety i wady recyklingu mechanicznego, chemicznego i termicznego oraz dokonano oceny możliwości zastosowania wymienionych metod do wybranych rodzajów kompozytów.
EN
Existing environmental regulations place manufacturers of all engineering materials under obligation to design and produce materials in such a way allowing future recycling. At present, majority of materials, such as metals, alloys, plastics, glass, etc. fulfil this requirement hence recycling processes allow to return them to a circulation. Composite materials are group of materials for which recycling processes are not well developed. It is a result of the relatively short presence time of such materials on the market as well as their complicated structure. Therefore, recycling of composite materials is poorly known or too expensive comparing to the scrap disposal price. However, in future, the disposal of composite material scrap is expected to be forbidden thus researches related to this topic are necessary now. In the present work, the recovery and recycling processes of the most popular composite materials on the market such as thermosetting, metallic and multi-component are reviewed. Advantages and disadvantages of mechanical, chemical and thermal processes are indicated. Additionally, the application feasibility of the processes mentioned above for selected composite materials are evaluated.
PL
W artykule omówiony został projekt remontu mostu im. J. Piłsudskiego w Toruniu. Zastosowano m.in. innowacyjna konstrukcje oraz materiały kompozytowe, co pozwoliło na skrócenie czasu i kosztów remontu.
EN
The article discusses the design of the renovation of the J. Piłsudski bridge in Toruń. An innovative structure and composite materials were used, among others, which allowed to shorten the time and costs of the restoration.
3
Content available remote Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych
PL
Przedmiotem artykułu są rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych. Autorzy dokonują charakterystyki materiałów kompozytowych FRP, charakteryzując ich wytrzymałość zmęczeniową mechanizm pełzania i relaksacji, wpływ temperatury i wilgoć neutralność magnetyczną. Omawiają także właściwości tekstyliów wykonanych z włókien wysokiej wytrzymałości ze szczególnym uwzględnieniem produktów tekstylnych wykorzystywanych w Polsce.
EN
The subject of this paper is the types and properties of non-metallic reinforcements. The authors characterize FRP composite materials by characterizing their fatigue strength, creep and relaxation mechanism, temperature and moisture effects, and magnetic neutrality. They also discuss the properties of textiles made from high strength fibers with a focus on textile products used in Poland.
EN
The paper presents the method of assessment of the technical condition of the leading edge of the horizontal stabilizer of an F-16 Block C aircraft made from composite materials. The described method was an experimental measurement of the acoustic pressures generated by the technically operational element and the element with the distorted structural continuity and then a comparison of these pressures in the curves of time and frequency in order to assess how the damage impacts the parameters of the acoustic wave. The test was performed in a dual-channel system, the pressure was induced through impacts on the investigated element with an impact hammer and then, based on the measured induction parameters and the generated acoustic wave, the function of frequency response was calculated, based on which the authors assessed how the structural damage influenced the curve characteristics of the acoustic pressure in the domain of frequency. The described method may be used as an efficient method of non-destructive diagnostics of the airframe elements of an aircraft.
PL
Artykuł przedstawia metodę oceny stanu technicznego krawędzi natarcia statecznika poziomego statku powietrznego F-16 Block C wykonanej z materiałów kompozytowych. Opisywaną metodę stanowił eksperymentalny pomiar ciśnienia akustycznego emitowanego przez element sprawny technicznie oraz element z naruszoną ciągłością struktury, a następnie porównanie ich przebiegu w domenie czasu oraz częstotliwości celem ustalenia w jaki sposób uszkodzenia wpływają na parametry emitowanej fali akustycznej. Badanie dokonywane było dwukanałowo, ciśnienie akustyczne wzbudzane było za pomocą uderzeń w badany element za pomocą młotka modalnego, następnie na podstawie zmierzonych parametrów wzbudzania oraz wywołanego nim fali akustycznej obliczono funkcję odpowiedzi częstotliwości, na podstawie której określono jak uszkodzenie struktury wpływa na przebieg charakterystyki ciśnienia akustycznego w dziedzinie częstotliwości. Opisywana metoda może służyć za skuteczną metodę diagnostyki nieniszczącej elementów płatowca statku powietrznego.
EN
The methodology of modeling and determining the natural frequencies of oscillations of a robotic structure made of composite material including motors, bearings, gears, and ratio changers is considered. The vibration forms of a multi-stage bench for semi-natural modeling from composite material determined using the finite element method are presented. The developed methods allow the study of complex robotic systems of homogeneous and composite materials.
PL
Rozważana jest metodologia modelowania i określania naturalnych częstotliwości drgań konstrukcji robotycznej wykonanej z materiału kompozytowego, w tym silników, łożysk, kół zębatych i zmieniaczy przełożeń. Opracowane metody pozwalają na badanie złożonych systemów robotycznych z materiałów jednorodnych i kompozytowych.
PL
W swojej notatce [1] o załamaniu tempa wzrostu 3DP/AM w czwartym kwartale ubiegłego roku (właściwie jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa) podałam, że wielkim przegranym w tej dziedzinie na świecie jest produkcja desktopowych drukarek 3D. Jednocześnie dobrze się trzymały i dobrze rokowały na przyszłość produkcja i sprzedaż przemysłowych drukarek 3D oraz rynek materiałów do drukowania. Podobnie bardzo dobre wyniki uzyskały firmy zajmujące się materiałami do drukowania. Pomijam tu bardzo ważne działy opracowywania oprogramowania i prace związane z wprowadzaniem druku 3D do wytwarzania produktów końcowych w przemyśle [2], które w Polsce praktycznie nie istnieją.
PL
W artykule został omówiony projekt remontu mostu im. J. Piłsudskiego w Toruniu. Zastosowano m.in. innowacyjną konstrukcję oraz materiały kompozytowe, co pozwoliło na skrócenie czasu i kosztów remontu.
EN
The article discusses the project of renovating the Piłsudski bridge in Toruń. An innovative structure and composite materials were used, among others, which reduced the repair time and costs.
8
Content available remote Wiertło do materiałów kompozytowych redukujące zadziory i delaminację
PL
Podczas wiercenia materiałów kompozytowych, takich jak tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFRP), dochodzi do delaminacji oraz powstawania zadziorów na wejściu wiertła w otwór i jego wyjściu z otworu. W artykule zaproponowano projekt wiertła, które mogłoby ograniczyć te niekorzystne zjawiska.
EN
Several recent earthquakes have indicated that the design and construction of bridges based on former seismic design provisions are susceptible to fatal collapse triggered by the failure of reinforced concrete columns. This paper incorporates an experimental investigation into the seismic response of nonductile bridge piers strengthened with low-cost glass fiber reinforced polymers (LC-GFRP). Three full-scale bridge piers were tested under lateral cyclic loading. A control bridge pier was tested in the as-built condition and the other two bridge piers were experimentally tested after strengthening them with LC-GFRP jacketing. The LC-GFRP strengthening was performed using two different configurations. The control bridge pier showed poor seismic response with the progress of significant cracks at very low drift levels. Test results indicated the efficiency of the tested strengthening configurations to improve the performance of the strengthened bridge piers including crack pattern, yield, and ultimate cyclic load capacities, ductility ratio, dissipated energy capacity, initial stiffness degradation, and fracture mode.
EN
Combustion engine pistons are subject to variable mechanical and thermal loads, and to variable deformations. The article presents the possibilities of using novel composite alloys for the construction of pistons for combustion engines. The novel alloys make it possible to meet high demands, especially for highly load designs, which practically cannot be met by conventional alloys used so far. These high requirements relate to the weight of the pistons, high temperature strength, alloy crystalline structure, abrasive wear resistance, dimensional stability. The requirements for pistons have an impact on the durability of the engine's operation, the level of noise emissions; exhaust gas blow-by into the crankcase, the level of emitted toxic exhaust components, mainly hydrocarbons. The research covered metallography (chemical composition, microstructure), material strength, abrasive wear, and thermal expansion. Investigations of the alloy crystallization process during casting were carried out using the Differential Thermal Analysis (DTA) method. The castings were used for metallographic tests. The strength of the samples was tested at room temperature (20°C) and elevated temperature (up to 350°C) on a testing machine equipped with a special climatic chamber. In particular, the article presents Thermal Derivative Analysis curves and representative microstructures of conventional AlSi12 alloy and the novel composite alloy; dependence of the tensile strength versus temperature for the samples of the novel alloy with various nickel content 2% and 4 %; comparison of the tensile strength for conventional alloy and the novel alloy at ambient and 250°C temperature; comparison of abrasive wear of samples, made of novel aluminium alloy and different cast iron; course of the linear expansion coefficient versus temperature for the conventional AlSi12 alloy with incorrect heat treatment; course of the linear expansion coefficient versus temperature for one of tested silumin alloy which expansion coefficient during sample cooling is smaller than during sample heating; course of the linear expansion coefficient versus temperature for the novel composite silumin alloy, after correct heat treatment. The great benefits of using this novel alloy and the introduction of novel alloying elements (in-Situ) have been confirmed in engine research.
EN
The present work studies the tribological properties of new hybrid material composed from high porosity open cell aluminum alloy (AlSi10Mg) skeleton and B83 babbitt infiltrated into it. The porous skeleton is obtained by replication method applying salt (NaCl) as space holder. The reinforcing phase of the skeleton consists of Al2O3 particles. The skeleton contains Al2O3 particles as reinforcement. The microstructure of the obtained materials is observed and the tribological properties are determined. A comparison between tribological properties of nominally nonporous aluminum alloy, high porosity open cell skeleton, babbitt alloy and the hybrid material is presented. It is concluded that new hybrid material has high wear resistivity and is a promising material for sliding bearings and other machine elements with high wear resistivity.
EN
The paper presents the results of experimental-numerical tests of firing at aluminum composite materials. The test materials were manufactured by pressure infiltration of porous ceramic preforms made of α-Al2O3 particles in the amount of 30% and 40% by volume. The EN AW-7075 alloy was chosen as the material matrix, and the steel 7.62×39 mm (M 43) FMJ (Full Metal Jacket) intermediate ammunition was selected for firing. In the result of the experiment, the samples were perforated with a clear difference in the muzzle diameter. The projectile with fragments caused damage to up to three reference plates placed behind the samples (witness plates) in composites with 40% of particles by volume. The mechanics of crack propagation during ballistic impacts of the projectile was characterized based on microstructure studies. Then, using numerical analysis of impact load, the examination of composite materials puncture in the ABAQUS environment was carried out. The Finite Element Method (FEM) was employed for the discretization of geometric models using Hex elements. The Johnson-Cook constitutive model describing the relationship between stress and strain in metal-ceramic composites was applied for the analyses. Numerical models were then subjected to numerical verification using smoothed particle hydrodynamics (SPH). Based on the obtained results, it was found that the hybrid FEM/SPH method correlates significantly with the experimental results.
EN
Owing to their excellent strength-to-weight ratio aluminium composite materials are very readily used in the construction of means of transport. The parts made of such materials must be characterized by high reliability and workmanship. Hence, machining is the predominant method of manufacturing parts from composites. The problem with the turning, milling and drilling of ceramic-reinforced composites is the abrasive action of the reinforcement, resulting in heavy wear of the blades and so in lower surface quality and dimensional-shape accuracy and higher manufacturing costs. A solution to this problem can involve the blades made of superhard materials or properly matched conditions of machining with sintered carbide blades. This paper presents the results of the turning tests carried out on an aluminium composite material reinforced with long ceramic fibres. An uncoated sintered carbide blade is compared with a diamond coated blade and a polycrystalline diamond blade. Post-turning surface roughness and machining forces were selected as the main indicators of cutting ability. The effect of the blades on the forming chips is shown and the higher resistance of the polycrystalline diamond blades to the abrasive action of the reinforcing fibres is confirmed by microscopic photographs. Besides the confirmation of the higher durability of the diamond blades, the conditions in which when using these blades one can achieve better machining effects than the ones achievable by the compared tools are defined. Moreover, it is shown that by properly matching the machining parameters and aiding machining with oil mist lubrication, it is possible to obtain excellent surface quality by means of carbide blades. The minimum quantity lubrication also increases the life of the blades.
EN
In modern world we are searching methods to reuse most of industrial disposals produced during manufacturing. Some kinds of materials, like scraps from acoustic foam, however are not so easily utilized using recycling methods for its primary usage. Disposals produced during the manufacturing process can be compressed and reused as sound absorbing material. The purpose of this article is to examine sound absorbing properties of material made of acoustic foam disposals and compare it with sound protection materials, which are commonly used. Sound absorbing damping were tested using Kundt’s tube and reverberation room examination method. Tests were carried out according to standard PN-EN ISO 354:2005, for reverberation room examination, and according to Bruel&Kjaer electronic instruments technical manual for Kundt’s tube examination.
PL
Badano właściwości sorpcyjne materiałów kompozytowych powstałych na bazie strużyn stanowiących odpad stały z przemysłu garbarskiego. Wielokryterialna analiza zdolności pochłaniania wody obejmowała wpływ rodzaju oraz ilości napełniacza mineralnego, jak również rodzaju zastosowanego medium adhezyjnego. Stwierdzono, że wszystkie te czynniki mogą stanowić narzędzie optymalizacyjne, ukierunkowane na osiąganie odpowiednich właściwości zmniejszających lub zwiększających pochłanialność wody.
EN
Tannery shavings were mixed with mineral fillers (dolomite, kaolin, bentonite) and com. glues (poly(vinyl acetate) and leather gelatin) to resp. composite materials (sheets). After drying at 25°C and ageing, they were studied for water adsorption and desorption. The lowest absorbability was obsd. for the composites made of gelatin glue and poly(vinyl acetate) mixed with 10% kaolin addn.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania materiałów kompozytowych w elemencie osprzętu maszyn roboczych. Wytypowano elementy składowe osprzętów powszechnie spotykanych w maszynach, które mogą podlegać próbom wykonania z kompozytu. Spośród nich wybrano sekcję wysięgnika teleskopowego. Dla takiego obiektu została stworzona koncepcja wykonania podzespołu z kompozytu węglowo-epoksydowego. Zostały zaproponowane dwa rozwiązania technologiczne. Wstępnie wytypowano półfabrykaty przewidziane do wykonania elementu. Określono zagadnienia konstrukcyjne, które muszą zostać rozwiązane na etapie projektowania konstrukcji prototypowej. Wyznaczono ponadto obszary badawcze, które należy podjąć w fazie badawczo-rozwojowej tego typu produktu. Oszacowano koszty produkcji jednostkowej i spodziewane korzyści z zastosowania wysuwanego segmentu teleskopowego wykonanego z laminatu węglowo-epoksydowego.
EN
A concept of application of composites materials into heavy equipment attachment parts has been presented in the article. From the commonly used attachment types there have been selected those subcomponents which are appropriable to be developed with use of composites. For further analysis a foldable section of telescopic boom has been selected. For this subcomponents a concept of CFRP composite technology has been proposed. Two technological variants has been described. Possible prepreg systems for this application have been outlined. The essential construction problems and features which have to be solved have been identified. The research topics which should be undertaken during R&D phase have been stated. The potential benefits and technology costs of CFRP composite boom section implementation have been estimated.
EN
Reference samples, in which artificial discontinuities (defects) are fabricated, are used to verify non-destructive testing procedures. Artificial discontinuities are known defects of reference samples and enable verification the possibilities of using the chosen NDT method for the identification of location and depth of discontinuities. In thermographic methods the tests of reference samples also allow (helps) to determine the required thermal stimulation source parameters of the tested sample. This paper presents the results of experimental testing of defects detection in a multi-layer aramid composite used in light ballistic armour using ultrasonic infrared thermography. Samples of the aramid composite included artificial defects and were tested using different ultrasonic frequencies. The tests of the same samples were carried out with optical thermography and X-ray method and their results were compared to those determined with ultrasonic IR thermography.
PL
Do sprawdzenia procedur badań nieniszczących są stosowane próbki wzorcowe, w których wprowadzono sztuczne nieciągłości (defekty). Nieciągłości sztuczne wprowadzone w próbkach wzorcowych umożliwiają zweryfikowanie przede wszystkim możliwości zastosowania wybranej metody do określenia położenia i głębokości nieciągłości. W metodach termograficznych badania próbek wzorcowych pozwalają również określić potrzebne parametry źródła stymulacji cieplnej badanej próbki. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wykrywania defektów w wielowarstwowym kompozycie aramidowym stosowanym w konstrukcji lekkich osłon balistycznych metodą ultradźwiękowej termografii w podczerwieni. Badania próbek kompozytu aramidowego z celowo wprowadzonymi defektami, przeprowadzono przy zastosowaniu różnych częstotliwości ultradźwięków. W celu porównania uzyskanych wyników badań, wykonano badania metodami optycznej termografii i rentgenografii.
PL
W pracy zostały przedstawione wyniki badań mikrostruktur materiałów kompozytowych wytwarzanych metodą infiltracji ciśnieniowej preform z cząstek ceramicznych α-Al2O3 stopem aluminium EN AW-2024. W badaniach mikroskopowych w szczególności oceniano jakość połączeń na granicach międzyfazowych osnowa-cząstki ceramiczne. Stwierdzono, że krzemionka (SiO2) stosowana do łączenia cząstek tlenku glinu w preformie powoduje wzbogacenie osnowy w krzem (Si), w części dyfundujący do stopu aluminium, który jednak pozostaje w osnowie w postaci skupisk SiO2, szczególnie w obrębie cząstek ceramicznych o dużym stopniu aglomeracji. Infiltracja porów otwartych preformy ceramicznej stopem EN AW-2024 o ograniczonej rzadkopłynności utrudnia proces infiltracji, pozostawiając lokalnie występującą porowatość. Propagacja pęknięć w materiale kompozytowym po badaniach właściwości mechanicznych następuje głównie po granicach międzyfazowych osnowa- -cząstka, szczególnie w miejscach o zwiększonej ilości rezydualnej krzemionki (SiO2) w osnowie. Na powierzchniach przełomów obserwuje się cząstki ceramiczne umocnienia α-Al2O3 o mocnym adhezyjnym połączeniu z osnową, które podczas tworzenia złomu ulegają pęknięciom.
EN
The paper presents the results of investigations into the microstructures of composite materials produced by pressure infiltration of preforms of ceramic α-Al2O3 particles with aluminium alloy EN AW-2024. In particular, the quality of the bonds at the interphase boundaries of matrix-ceramic particles was evaluated using microscopy investigations. It was found that silica (SiO2) used for bonding alumina particles in the preform causes an enrichment of the matrix in silicon (Si), which partly diffuses to aluminium alloy, yet remains in the matrix in the form of SiO2 concentrations, especially within ceramic particles with a high degree of agglomeration. The infiltration of open pores of ceramic preforms with EN AW-2024 alloy of limited flowing power hinders the infiltration process, resulting in local porosity. The propagation of cracks in the composite material after tests for mechanical properties occurs mainly along the interphase boundaries of the matrix-particle, especially in places with an increased residual amount of silica (SiO2) in the matrix. On the surfaces of the fractures ceramic particles of the α-Al2O3 reinforcement are observed, they form a strong adhesive bond with the matrix and crack during the formation of scrap metal.
EN
Nowadays, natural fiber reinforced polymer composites are widely used because of their advantageous properties like minimum density,maximum specific strength, low cost and easy availability. Manufacturing of natural fiber composite is easy as compared to the conventional methods. In the present scenario, due to an increasing interest in environmental consciousness with greenhouse effect, various industries have initiated the use of eco-friendly materials and are replacing hazardous materials with such eco-friendly materials. The present work aims to determine the tensile strength of okra and jute fibers reinforced in Epoxy LY-556 and XIN-100IN Resins. Okra fibers are developed from the stem of the plant of the Malvaceae family. Their use as reinforcement in polymer composites requires the basic knowledge of their mechanical properties. Jute fibers are developed fromthe best jute plants. The conclusions are based on their mechanical properties and behavior.
EN
In this work, polypyrrole and polythiophene conducting polymers (CPs) have been synthesized and doped with volcanic basalt rock (VBR) in order to improve their dielectric properties for technological applications. The structure and morphology of the composites with different VBR doping concentrations were characterized by FT-IR and SEM analyses. The best charge storage ability was achieved for maximum VBR doping concentration (50.0 wt.%) for both CPs. Dielectric relaxation types of the composites were determined as non-Debye type due to non-zero absorption coefficient and observation of semicircles whose centers were below Z′ axis at the Nyquist plots. It was also ascertained that VBR doping makes the molecular orientation easier than for non-doped samples and reduced energy requirement of molecular orientation. In addition, AC conductivity was totally masked by DC conductivity for all samples at low frequency.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.