Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  workload
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Civil aviation flight safety: pilot properties soft computing
EN
Commercial competition leads to aviation accidents. It forces airlines to reduce the cost of purchasing, leasing, and maintenance of aircraft. The air carrier saves on professional training of personnel, on an arbitrary increase in the workload standards, on the use of flight crews with minimal and untenable experience in chronic fatigue conditions. Theory and methods of the characteristics of specialists remain uncertain. Statistical data and expertise may be piecewise-defined, inaccurate, and inconsistent. It is necessary to establish indicators and values of acceptable accuracy using fuzzy measures to calculate the dependability of flight crews based on workload and experience. It is proposed soft computing, statistical and expert methods for calculating the properties of a person and social groups in the management of dangerous professions. It makes it possible to calculate the dependability of the pilot properties with an assessment of flight safety risk levels for making management decisions. The results of the work are new standards for the workload of flight crews recommended for civil aviation. Results are obtained in qualitative methods for calculating efficiency, security, and risk states in the management of organizational objects as airlines. Indicators for air transport risk management standards and decision-making tools were obtained. Calculated indicators of pilot dependability values are a model for developing the airline's strategy, for quantitative assessments of flight specialists, standardizing professional activities, and managing training costs.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oceną obciążenia zadaniowego operatora w aspekcie doskonalenia układu człowiek–technika–otoczenie (C–T–O). Organizacja, która chce bezpiecznie wykonywać zadania operacyjne, potrzebuje efektywnych narzędzi służących do monitorowania i identyfikowania zagrożeń w systemie bezpieczeństwa. Okazuje się na przykładzie lotnictwa, że poziom monitorowania zagrożeń związanych z techniką lub otoczeniem jest dobry. Z badań wynika jednak, że to szeroko rozumiany czynnik ludzki powoduje największą liczbę zdarzeń niepożądanych. Niestety, poziom monitorowania zagrożeń związanych z tym czynnikiem jest gorszy; opiera się ono głównie na danych subiektywnych (obserwacje i audyty oraz raporty załóg). Celem głównym artykułu jest rozwiązanie tego problemu przez przedstawienie koncepcji oceny obciążenia zadaniowego operatora, opartej na rozwiązaniach stosowanych już od pewnego czasu w lotnictwie. Koncepcja ta opiera się na trzech rodzajach monitoringu operatora z naciskiem na uzyskiwanie danych obiektywnych przez rejestrację w czasie rzeczywistym wybranych parametrów psychofizycznych operatora na pokładowych rejestratorach parametrów lotu. Ponadto w artykule znajdują się informacje na temat rodzajów strategii bezpieczeństwa, koncepcji poziomu niezawodności człowieka oraz teoretycznej relacji pomiędzy wymaganiami dotyczącymi zadania, wydajnością oraz wysiłkiem operatora.
EN
This article presents basic issues related to operator workload assessment in the context of man–machine–mediasystem (3M) improvement. Organizations that want to operate safely need effective tools to monitor and identify hazards in a safety system. Some proven solutions to that have been used for some time in aviation. Two elements of the 3M system are monitored at a good level (machine and media), but the human element is monitored using mostly subjective methods. According to research, the human factor is the most common cause of adverse events and is the most important, but its monitoring is not sufficient. The main aim of the paper is finding a solution to this problem by introducing the concept of operator workload assessment used in aviation. It consists of three types of monitoring, which emphasizes objective data acquisition, with a system based on objective methods of measuring the response of the human body to workload changes. It is measured according to the adopted scheme for methods of data analysis from flight data recorders or from ground-based recording devices. This group includes a number of methods that record changes in one or several physiological parameters. In addition, there is information about the types of safety strategies, the idea of levels of human reliability and the relationship between workload and performance.
PL
Na podstawie szczegółowej analizy obecnego stanu wiedzy i dorobku naukowego w obszarze utrzymania ruchu, zidentyfikowano problem badawczy dotyczący możliwości szerszego podejścia do diagnozy obciążenia człowieka w procesie pracy. W artykule dokonano analizy literatury przedmiotu oraz przeprowadzono badania naukowe w warunkach rzeczywistych, odnoszące się do identyfikacji obciążenia fizycznego pracą pracowników Działu Utrzymania Ruchu.
EN
On the basis of a detailed analysis of the current state of knowledge and scientific achievements in the area of Maintenance, a research problem was identified regarding the possibility of a broader approach to the diagnosis of human load in the work process. The work analyzes the literature of the subject and carried out scientific research in real conditions, referring to the identification of physical work by the employees of the Maintenance Department.
EN
The aim of the paper is to provide an overview of the pilot workload assessment methods taking into account their applicability, reliability and use in shaping flight safety. This article discusses some subjective and objective methods, and also discusses the role of observation and audit of the crew during the flight. The analysis performed was based on the concept of monitoring the safety and quality of performing the operations. Based on Heinrich's Law, which differentiates between three basic safety approaches: reactive, proactive and predictive, the possibilities of applying particular methods in the above-mentioned safety approaches have been presented.
PL
Celem publikacji jest dokonanie przeglądu metod oceny obciążenia zadaniowego pilota z uwzględnieniem możliwości ich zastosowania, wiarygodności oraz wykorzystania w kształtowaniu bezpieczeństwa lotów. W artykule omówiono niektóre metody subiektywne, obiektywne, a także rolę obserwacji i audytu załogi w trakcie trwania lotu. Analizę wykonano w oparciu o koncepcję monitoringu stanu bezpieczeństwa i jakości wykonywania operacji. Bazując na prawie Heinricha, charakteryzującym trzy podstawowe podejścia do bezpieczeństwa: reaktywne, proaktywne oraz predyktywne, zaprezentowano możliwości zastosowania poszczególnych metod w wyżej wymienionych podejściach do bezpieczeństwa.
PL
Współczesne badania wskazują na brak pozytywnego wpływu na zdrowie dużych obciążeń fizycznych w pracy zawodowej, zwłaszcza w połączeniu z deficytem aktywności fizycznej rekreacyjnej w czasie wolnym od pracy. Kobiety, ze względu na uwarunkowania fizjologiczne, nie są w stanie wykonywać wszystkich czynności w pracy na równi z mężczyznami. Dotyczy to zwłaszcza prac związanych z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała. W przypadku kobiet starszych, oprócz fizjologicznych różnic podyktowanych płcią, dochodzą zmiany funkcjonalne zachodzące w organizmie ludzkim wraz z wiekiem, które również istotnie obniżają możliwość wykonywania pracy fizycznej. Lekceważenie przez pracodawców problemu ciężkiej pracy fizycznej prowadzi do niekorzystnych skutków, zarówno dla pracowników, jak i dla firmy. Nadmierne obciążenie i związane z nim zmęczenie pracownika jest przyczyną gorszej jakości i wydajności pracy oraz zwiększenia absencji chorobowej. Dlatego oczywista wydaje się konieczność dostosowywania stanowisk i warunków pracy do potrzeb pracownic fizycznych w starszym wieku.
EN
Contemporary studies indicate the lack of a positive impact of high physical effort in professional work on health, especially in connection with the deficit of recreational physical activity during leisure time. Women, due to physiological conditions, are not able to perform all activities at work equally with men. This applies in particular to work related to physical effort, transport of weights and forced body position. In the case of older women, apart from the physiological differences dictated by gender, functional changes occurring in the ageing human body, which also significantly reduce the ability to perform physical work, are added. The problem of employers disregarding hard physical labour leads to adverse effects for both them and their companies. Excessive work toad and, associated with it, fatigue of employees result in inferior quality and work efficiency and the increase in sick leave due to ailments and illnesses. Therefore, it seems obvious to adapt the work station and working conditions to the needs of older women that perform physical work.
PL
W artykule zaprezentowano przebieg i wyniki badań dotyczących oceny obciążenia pracą na stanowiskach doradcy klienta call center. Przeprowadzono je w dwóch przedsiębiorstwach obsługujących infolinie dwóch operatorów usług telekomunikacyjnych w Polsce. Zdiagnozowano problemy w zakresie warunków i organizacji pracy oraz narażenie na czynniki uciążliwe i ryzyko psychospołeczne. Dokonano tego z użyciem kwestionariusza. Zbadano też w jakich obszarach nie są spełnione minimalne wymagania prawne, które mogą zwiększać obciążenie związane z pracą. Użyto do tego celu listy kontrolnej. Wyniki, które uzyskano, są ze sobą zbieżne i pozwoliły na charakterystykę obciążenia związanego z pracą na stanowisku doradcy klienta call center, dzięki czemu możliwe było zaproponowanie działań profilaktycznych.
EN
In this article we present the process and results of the research on workload assessment of the customer consultant in call center. The study was conducted in two enterprises, which are responsible for operating helplines of two telecommunications companies. The problems of working conditions and organisation of work as well as the risks of potentially harmful factors and psychosocial burdens were diagnosed. The diagnosis was based on the questionnaire study. Furthermore, we have researched areas, in which legal regulations are not implemented, which may potentially increase the workload. In order to do this the checklist was applied. The research results coincide with each other and let us characterise the workload of the call center customer consultant's workstand and formulate the proposals of preventive action.
EN
Aim. The objective of the present study was to test the psychometric properties, reliability and validity of three job stressor measures, namely, the Interpersonal Conflict at Work Scale, the Organizational Constraints Scale and the Quantitative Workload Inventory. Method. The study was conducted on two samples (N = 382 and 3368) representing a wide range of occupations. The estimation of internal consistency with Cronbach's α and the test–retest method as well as both exploratory and confirmatory factor analyses were the main statistical methods. Results. The internal consistency of the scales proved satisfactory, ranging from 0.80 to 0.90 for Cronbach's α test and from 0.72 to 0.86 for the test–retest method. The one-dimensional structure of the three measurements was confirmed. The three scales have acceptable fit to the data. The one-factor structures and other psychometric properties of the Polish version of the scales seem to be similar to those found in the US version of the scales. It was also proved that the three job stressors are positively related to all the job strain measures. Conclusions. The Polish versions of the three analysed scales can be used to measure the job stressors in Polish conditions.
EN
One of the elements of the logistics system is the subsystem of production, which is composed of physical elements such as machinery and equipment, tools, and, most importantly, people. In addition, systems dependent on the human-operator are particularly prone to problems related to: discomfort, ensuring production quality, increases in training costs and absence. The aim of the study was to assess the exposure of upper limbs to musculoskeletal disorders (MSD’s) in the sequential packaging of a product, and the analysis of risk factors. Material and methods: To conduct the evaluation, the occupational repetitive action (OCRA) checklist method was applied. Rated activities related to the sequential packaging of furniture in positions located at the conveyor belt. Results and conclusion: High risk ratings occurred at two sites, whereas three were rated as medium. The main risk factors influencing the negative evaluations were: insufficient number of breaks, preventing the staff from getting sufficient rest and a short cycle - less than 15 seconds - due to the pace forced by the conveyor belt. Manufacturing engineers and specialists in the field of health and safety should pay particular attention to the organization of the packaging process, and should develop and implement a rotation system, taking into account the load of the upper limbs.
EN
Nonspecific low back pain and sciatica are prevalent diseases among working adults and have become a worrying occupational health issue because they sometimes affect continuation or resumption of employment. Epidemiological studies that based questionnaires on workers' healthcare consumption have shown a higher prevalence of these disorders in certain industrial sectors. Thus, low back disorders are usually more prevalent among workers exposed to cumulative lumbar load such as manual handling, awkward postures of the trunk and whole-body vibrations. In addition, morphological and biomechanical studies have compared disc space narrowing and the intensity of lumbar workload. Although debated, the relationship between disc degeneration and biomechanical work exposures seems to be usually accepted by most authors. In response to a considerable need of prevention and compensation for workers, low back pain and/or disc disease can be recognized as an occupational diseases in several countries but the criteria of recognition remains heterogeneous from one country to another.
EN
At present there are two trends in the market of rail freight transportation in Russia: freight owners put forward higher demands to the transportation quality (promptness of delivery) in an effort to reduce storage costs by means of reducing the size of freight shipment; the structure of railcar traffic volume of the railways of Russia is getting more complex due to the reduction of the average shipment size and due to the transfer of railcar fleet ownership to a large number of operating companies. These trends significantly complicate operational management supervision of railway stations and transport nodes. Application of typical data from the information system about the railcar location at the transportation node is not enough for the dispatchers to make the best decision concerning the car traffic management. The dispatcher traffic control service needs some software-based models of efficient railcar distribution. The article is concerned with the description and development of the mathematical model of empty railcar distribution for loading at the railway transport node; this model will take into account the requirements of railcar owners in terms of their cars application, the operating work level of railroad stations of the transportation node and the possibility of adding the groups of empty railcars to the transfer trains, clean-up trains and industrial railway trains operating on a tight schedule. The developed model and the software package were implemented in the information system of the industrial railway of the major metallurgical enterprise - OJSC «Magnitogorsk Metallurgical Works», which processes up to two thousand of railcars belonging to different owners. This model made it possible to reduce the labour intensity of dispatcher operation planning the empty railcar distribution for loading and reduce the total time the railcars spend in the enterprise railway system.
RU
Двумя основными тенденциями рынка железнодорожных перевозок в России являются: повышение требований грузовладельцев к качеству (своевременности) перевозок, что, в частности, связано с их стремлением ксокращению складских издержек путем уменьшения размера транспортно-грузовых партий; усложнение структуры вагонопотоков на железных дорогах России, происходящее как по причине уменьшения среднего размера отправок, так и в результате передачи парка железнодорожных вагонов в собственность множеству операторских компаний. Отмеченные тенденции значительно усложняют оперативное руководство работой железнодорожных станций и транспортных узлов. Использование диспетчерами типовых данных информационной системы о местоположении вагонов в транспортном узле является недостаточным для выработки оптимального решения по управлению вагонопотоками. Диспетчерскому аппарату требуется программно реализованные модели оптимального использования вагонов. В статье рассматривается постановка и алгоритм реализации математической модели распределения порожних вагонов под погрузку в железнодорожном транспортном узле, учитывающей требования собственников вагонов на их использование, оперативный уровень загрузки железнодорожных станций узла и возможность включения групп порожних вагонов в состав передаточных, вывозных поездов и поездов, обращающихся по контактному графику. Разработанная модель и компьютерная программа реализованы в рамках информационной системы железнодорожного транспорта крупнейшего в мире металлургического предприятия – ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ежесуточно перерабатывающего до двух тысяч вагонов, принадлежащих различным собственникам. Использование модели позволило значительно сократить трудоемкость оперативного планирования работы диспетчеров по распределению порожних вагонов под погрузку, сократить суммарное время нахождения вагонов на путях предприятия.
PL
W artykule opisano eksperyment, w którym podjęto analizę wpływu stresu psychicznego na jakość pilotażu śmigłowcem, przez szkolonych pilotów. W badaniu udział wzięła dwudziestoosobowa grupa podchorążych z WSOSP z Dęblina. Otwarta architektura symulatora pozwoliła na uzupełnienie istniejącego wirtualnego środowiska o dodatkowy element – slalom. Piloci wykonywali trzy przeloty slalomem w różniących się od siebie warunkach pracy. Oprogramowanie sterujące pracą symulatora umożliwiło szczegółową rejestrację parametrów lotu. Analiza zebranych parametrów lotu, pozwoliła na ocenę jakości wykonywania zadania pilotażowego względem przyjętych kryteriów lotu. Do oceny stresu psychicznego oddziaływującego na pilotów, została wykorzystana ankieta NASA TaskLoadIndeX (NASA TLX). Równolegle podczas eksperymentu, prowadzona była rejestracja sygnałów: EKG oraz impedancji skóry pilotów. Ocena zmian wartości rejestrowanych sygnałów HR oraz impedancji skóry uzupełniają wyniki z ankiet. W artykule opisano eksperyment, procedurę, metodologię pomiaru oraz wstępne rezultaty.
EN
In this paper the study on mental stress impact on the pilot efficiency is presented. In the following experiment 20 pilots form WSOSP Dęblin have been involved. Open architecture of the flight simulator allowed to upgrade virtual environment with additional element – slalom, necessary to conduct experiment. Subjects had to repeat slalom trial three times, each time the work conditions were different. The simulator software allowed to register flight parameters during the experiment. The analysis of collected flight parameters was used to assess the flight efficiency of the task. Pilot’s mental stress level was measured with NASA Task Load IndeX (NASA TLX) survey. During the flights the ECG and skin impedance were measured. The analysis of the changes in HR signals and the skin impedance complete the TLX surveys. In the paper the study, methodology and some pre-results are presented.
PL
W niemniejszej pracy zbadano wydatek energetyczny dla sześcioosobowej grupy strażaków wykonujących pracę na drabinie bez końca (szybkość przesuwu 10 m/min) oraz cykloergometrze (obciążenie 150 W). Badania wykonano dla ratowników pracujących w ubraniu specjalnym spełniającym normę PN – EN 469: 2008 i porównano je do wyników osiąganych w stroju sportowym. Wykazano, iż ubranie specjalne z 10-cio procentowym prawdopodobieństwem popełnienia błędu istotnie wpływa na wydatek energetyczny podczas wykonywanych ćwiczeń zwiększając go o 16,2+/-8,1 % oraz 16,7+/-8,1 % w odniesieniu do pracy w stroju sportowym odpowiednio dla ćwiczeń na drabinie bez końca oraz cykloergometrze. Tak duże wartości wskazują niezbędność podjęcia prac nad ubraniami o obniżonej masie i posiadających lepszą wentylację.
EN
In the present work energy expenditure for a group of six firefighters who work on a ladder without end (feed rate of 10 m / min) and cycle ergometer (capacity 150 W) was investigated. The study was performed for rescuers working in the special garment which is agreed the standard PN - EN 469: 2008 and compared them to the results achieved in sports gear. It has been shown that special garment with 10-percent probability of error significantly affect energy expenditure during performed exercise increasing it 16.2 +/- 8.1% and 16.7 +/- 8.1% in relation to the work in sports clothing appropriate for exercise on a ladder without end, and a cycle ergometer. Such high values indicate the necessity of work to receive special garments with reduced weight and have better ventilation.
13
Content available remote Analysis of packers' workload on the packing line - a case study
EN
Background: One of the elements of the logistics system is the subsystem of production, which is a system composed of physical elements such as machinery and equipment, tools, and (most importantly) people. In addition, systems dependent on the human operator are particularly prone to problems related to: discomfort, ensuring production quality and increases in training costs and absenteeism. Material and methods: The study was conducted in an establishment in the furniture industry, in the product packing department. The system under assessment included a position located at the conveyor belt. The aim of the study was to evaluate the load and the risk of musculoskeletal discomfort (MSD's) among workers and conduct an analysis of risk factors. For the evaluation method, the Ovako Working posture Analysing System (OWAS) was used. The evaluated activities related to the sequential packing of furniture in positions located at the conveyor belt. Results: The result was 7 tasks qualifying for action category (AC) 1, 4 tasks for AC 2 and 5 activities for AC 4. The main risk factors influencing the negative assessment of posture were keeping the back sloped and twisted, work in a standing position and shifting weight onto one leg. Conclusions and recommendations: On each of the evaluated positions where AC 4 occurred, employees back and legs were particularly vulnerable while retrieving elements. Corrective action in these positions should be carried out as soon as possible. Ergonomic intervention should be linked to: reorganizing positions with particular emphasis on retrieving items as well as the storage of packed products; introduction of employee rotation on such positions to ensure load variation of the musculoskeletal system. After making changes on the test positions, reassessment with the OWAS method is recommended in order to verify the effectiveness of the changes.
PL
Wstęp: Jednym z elementów systemu logistycznego jest podsystem produkcji, który jest układem złożonym z elementów fizycznych takich jak: maszyny i urządzenia, narzędzia pracy, i (co najważniejsze) ludzi. Ponadto systemy zależne od człowieka-operatora są szczególnie podatne na problemy związane z: uciążliwościami, zapewnieniem produkcji, jakości i ze wzrostem kosztów szkolenia i nieobecności w pracy. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w zakładzie przemysłu meblarskiego na dziale pakowania wyrobów. W skład ocenianego systemu wchodziły stanowiska zlokalizowane przy taśmie transportującej. Celem pracy była ocena obciążenia i ryzyka wystąpienia zaburzeń mięśniowo-szkieletowych (MSDs) u pracowników, analiza czynników ryzyka. Do oceny zastosowano metodę Ovako Working posture Analysing System (OWAS). Oceniono czynności związane z sekwencyjnym pakowaniem mebla na stanowiskach zlokalizowanych przy taśmie transportującej. Wyniki: Do kategorii działań (KD) 1 zakwalifikowano 7 czynności, KD 2 - 4 czynności, KD 4 - 5 czynność. Głównymi czynnikami ryzyka wpływającymi na negatywną ocenę pozycji podczas pracy były: utrzymywanie pleców pochylonych i skręconych, praca w pozycji stojącej, przenoszenie ciężaru ciała na jedną nogę. Wnioski i rekomendacje: Na każdym z ocenianych stanowisk wystąpiła KD 4, szczególnie narażone były plecy i nogi pracowników podczas pobierania elementów stąd działania korekcyjne na stanowiskach powinny być przeprowadzone najszybciej jak to możliwe. Interwencja ergonomiczna powinna być związana z: przeorganizowaniem stanowisk ze szczególnym uwzględnieniem pobierania elementów jak również składowania zapakowanych wyrobów; wprowadzeniem systemu rotacji pracowników na stanowiskach w celu zapewnienia zmienności obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Po dokonaniu zmian na badanym stanowisku zaleca się ponowną ocenę metodą OWAS w celu weryfikacji skuteczności wprowadzonych zmian.
14
Content available remote A REBA-based analysis of packers workload : a case study.
EN
Background: One of the elements of a logistics system is the subsystem of production, which is a system composed of physical elements such as machinery, tools and (most importantly) people. In addition, systemdependent human operators are particularly prone to problems related to discomfort, which can affect production quality and increase training costs and absenteeism. The aim of this study was to assess the workload and risk of musculoskeletal discomfort (MSD's) in the process of order fulfillment for the position of packer and to conduct an analysis of risk factors. Methods: The Rapid Entire Body Assessment (REBA) evaluation method was used. Activities related to the fulfillment of an order were assessed for three workstations. Results: Five postures qualified for action category (AC) 2, seven postures for AC 3 and one posture for AC 4. The main factors affecting the risk of a negative assessment of posture were keeping the back bent and twisted, keeping the arms raised above the trunk, working in a standing position and the weight of packaged carton. Conclusions: Packers working on research positions face a high level of exposure to the risk of MSD's, therefore corrective actions should be carried out as soon as possible. Ergonomic intervention should be linked to redesigning workstations and methods of working. After making changes to the research workstations, re-evaluation using the REBA method is recommended to verify the effectiveness of the changes.
PL
Wstęp: Jednym z elementów systemu logistycznego jest podsystem produkcji, który jest układem złożonym z elementów fizycznych takich jak: maszyny i urządzenia, narzędzia pracy, i (co najważniejsze) ludzi. Ponadto systemy zależne od człowieka-operatora są szczególnie podatne na problemy związane z: uciążliwościami, zapewnieniem produkcji, jakości i ze wzrostem kosztów szkolenia i nieobecności w pracy. Celem pracy była ocena obciążenia i ryzyka wystąpienia mięśniowo-szkieletowego dyskomfortu (MSDs) w procesie realizacji zamówień na stanowiskach pakowacza, analiza czynników ryzyka. Metody: Do oceny zastosowano metodę Rapid Entire Body Assessment (REBA). Oceniono czynności związane z realizacją zamówienia na trzech stanowiskach. Wyniki: Żadną z występujących czynności nie zakwalifikowano do AC 0 i AC 1; do AC 2 zakwalifikowano 5 czynności, AC 3 - 7 czynności, AC 4 - 1 czynność. Głównymi czynnikami ryzyka wpływającymi na negatywną ocenę pozycji podczas pracy były: utrzymywanie pleców pochylonych i skręconych, utrzymywanie ramienia odchylonych od tułowia, praca w pozycji stojącej, oraz ciężar zapakowanego kartonu. Wnioski: Pakowacze pracujący na badanych stanowiskach w znacznym stopniu narażenie są na ryzyko MSDs, stąd działania korekcyjne powinny być przeprowadzone najszybciej jak to możliwe. Interwencja ergonomiczna powinna być związana z: przeprojektowaniem stanowisk oraz metod pracy. Po dokonaniu zmian na badanych stanowiskach zaleca się ponowną ocenę metodą REBA w celu weryfikacji skuteczności wprowadzonych zmian.
15
Content available Analiza obciążenia pracą metodą OWAS
EN
Production systems are a combination of physical elements such as machinery, equipment, tools and (most importantly) people. Furthermore, systems dependent on human’ operators are particularly vulnerable to problems associated with discomfort. This affects production quality and causes an increase in training costs and absenteeism. In addition, work performed by people is accompanied by physical effort, which can lead to the appearance of musculoskeletal discomfort (MSDs) among employees in the form of health problems. Factors influencing the risk of MSDs include employee posture at work, range of motion, strength, repetition and duration. The posture of a worker is affected by factors such as the job performed, workstation, work tools, their design and the anthropometric characteristics of employees. Objective: The aim of this study was to assess the workload of employees and analyse risk factors using the OWAS method. Research sample: 122 postures of employees at work in manufacturing companies in selected workplaces were evaluated. Among the evaluated employees were machine operators (lathes, milling machines, bending machines) - which represented 48 postures (39% of all postures); packers - 30 postures (25%); fitters engaged in manual assembly - 27 postures (22%), and other workers who do manual work - postures 17 (14%). Method: The observation technique used was the OWAS method (Ovako Working Posture Analysis System) to allow assessment of the level of exposure to the risk of MSDs and the level of ergonomic interventions in the form of action categories (AC). Results: AC 1: 35% of all respondent postures, of which: 38% of the postures belonged to operators, 27% packers, 41% assemblers and 35% other employees. AC 2: 45% of all respondents postures (48%, 47%, 48%, 29%; of operators, packers, assemblers and other employees, respectively). AC 3: 12% of all respondents. postures, in which: 10% of the postures were of operators, 13% packers, 11% assemblers and 18% of the postures were of other employees. AC 4: 7% of all respondents. postures, of which: 13% were operators' postures, 0% packers' postures' 18% assemblers' postures and 7% of the postures were of other employees. Conclusions: 35% of the evaluated postures do not require ergonomic intervention. However, 19% of postures are associated with a significant risk of MSDs and need ergonomic attention soon/immediately. Improperly maintained back position (71% postures), shoulder (20% postures), legs (30% postures) and excessive external load (6% postures). Ergonomic intervention is necessary, related to the redesign of jobs, methods of work, workplace and the organizational positions.
PL
Artykuł przedstawia doświadczenia autorki związane z pomiarami wydatku energetycznego pracowników w przedsiębiorstwach przemysłowych. Zaprezentowane zostały metody pomiaru stosowane w badaniach klinicznych i w przemyśle. Oceniono pod wyszczególnionymi kryteriami możliwość zastosowania wybranej aparatury w przedsiębiorstwie zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Artykuł prezentuje przykładowe wyniki badań.
EN
The paper presents the author’s experience related to the employee energy expenditure measurement in industrial enterprises. In paper was presented the measurement method used in clinical and in industrial. Evaluated the selected devices in specified criteria at a plastics processing enterprise. The paper presents examples of the results of measurements.
EN
This study aimed to assess cardiovascular strain during sawmilling operations in terms of physical workload,based on heart rate changes. We measured resting and working heart rates and calculated cardiovascular load (%CVL), cardiovascular strain (%CVS) and relative heart rate (%RHR) in 35 sawmill workers. Based on heart rate only, the work in sawmills was classified as very heavy and extremely heavy. Similarly, a high-level category was recorded for %CVL and a very high range for %CVS. Thus, the workload in sawmill operations is usually very high and can lead to physiological strain of the workers. There is a need to redesign the work content of this occupation to prevent excessive strain in the workers, as this will increase their productivity and reduce their health risk.
18
Content available An OWAS-based analysis of storekeeper workloads
EN
Since 1950s' attention has been paid in enterprises to customize complex technical structures to meet worker's needs. However, work creates negative for worker's health static posture which adversely affects worker's workload. The following research paper introduces certain problematic aspects of static load risk management of staff employed. The issue in question is quite relevant in warehouse labour ergonomics as well as effective organization and handling of tasks. The paper discusses OWAS method as a means to evaluate worker's workload. It also presents the employment of the method to analyse storehouse workload.
PL
Przedstawiono koncepcję komputerowego testu do szacowania obciążenia pracą umysłową, a także jego wersję użytkową. Test polega na wykorzystaniu matematycznych obliczeń wyświetlanych na ekranie komputera i wprowadzaniu wyniku obliczeń za pomocą klawiatury. Ilość popełnianych błędów i czas wykonania testu są wskaźnikami obciążenia pracą.
EN
The paper presents a concept of a computer test for estimation of loading with intellectual work, and its usable version. The test involves making use of mathematical calculations being displayed on computer screen and entering obtained results using a keyboard. Number of errors being made and test execution time are the workload indicators.
EN
We examined the relationship between perceived workload and performance by evaluating the responses of police officers to 4 different draw-and-shoot tasks in a night field training exercise which was part of their regular training regimen. Sixty-two police officers volunteered to participate. Results demonstrated an associative trend among 3 tasks where shooting performance decreased and workload increased as the tasks became more complex. However, performance on 1 specific shooting task did not correlate with any of the other 3 tasks, and in this 1 exceptional case, insensitivities were observed in which workload increased but performance remained constant.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.