Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LC filter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents an analysis and simulation studies of three-phase matrix converter with GaN HEMT bidirectional switches with predictive control of grid currents and converter output currents. Two methods of grid currents shaping are described and compared. The first method is based on calculations of instantaneous grid reactive power and the second one uses the active power of the load. The analyzed converter works with the resistive-inductive load, and from the grid side the LC filter with damping resistor has been used.
EN
The industrial development in recent years has seen a major increase in the use of induction motors, whereby the cost has to be as low as possible and the lifetime as long as possible. To follow up this desire, investigations in this area have become very intense. For that reason, this paper presents a solution for driving an induction motor and simultaneous fault detection with no need for additional sensors. In order to achieve this target, an observer system is implemented and a torque estimation procedure is used for torque detection. An LC filter was installed at the inverter output to provide better THD of the current. The validation of the drive operation was achieved through simulation and experiments. To investigate possible faults, an artificial unbalance was introduced to the test bench, whereby the experiment was validated by a comparison of physical vibrations and estimated torque.
PL
Wraz z rozwojem przemysłu nieustannie rośnie popularność silników indukcyjnych z uwagi na niskie koszty i dużą niezawodność. Aby spełnić takie wymagania przemysłu, prowadzi się intensywne badania w tej dziedzinie. Tej tendencji podporządkowuję się niniejszy artykuł, w którym pokazano rozwiązanie układu napędowego z silnikiem indukcyjnym, umożliwiające równoczesną detekcję uszkodzeń bez stosowania dodatkowych czujników, poza czujnikami standardowo stosowanymi w falownikach. Aby zrealizować taki układ napędowy z diagnostyką w czasie rzeczywistym zastosowano rozwiązanie z obserwatorem stanu do obliczania i analizy momentu elektromagnetycznego silnika. Zaproponowane rozwiązanie zastosowano do układu napędowego z filtrem sinusoidalnym, którego celem jest poprawa współczynnika THD napięcia zasilania silnika. Ponieważ filtr sinusoidalny komplikuje strukturę obserwatora stanu zastosowano rozszerzoną strukturę estymatora momentu silnika. Aby zbadać zaproponowane rozwiązanie wprowadzono sztuczne uszkodzenie polegające na niewyważeniu wirnika. Wyniki działania estymatora momentu porównano z wynikami pomiarów drgań przeprowadzonych przy użyciu akcelerometru.
EN
Explored in this paper is the grid impedance effect on the stability of a single-phase grid connected inverter with an LC filter based on an analysis of the inverter output impedance. For a single-phase grid connected inverter, a PI controller is often used to regulate the current injected into the grid. However, the control performance can be influenced when the inverter is connected to a weak grid. Also, the utility grid has background harmonic noise, which can make the injected current distorted. Therefore, analysis of the output impedance of a single-phase grid connected inverter is important for the robustness and stability of the system. By modeling the output impedance of inverter, it can be determined that the proportional gain and integral gain of the controller have an effect on the output impedance. Analytical results show that by adjusting the PI controller parameters, the ability for harmonic reduction and stability of the system can be improved. Simulation and experiments using a 1 kW single-phase grid connected inverter verify the effectiveness of the theoretical analysis.
4
Content available remote Predykcyjne sterowanie napięciem wejściowym prądowego przekształtnika AC/DC
PL
Praca dotyczy sieciowego przekształtnika AC/DC pracującego jako źródło prądowe. Referat przedstawia nowy sposób sterowania przekształtnikiem, opierający się na predykcji napięcia wejściowego, który zapewnia jednostkowy współczynnik mocy i minimalizuje zawartość wyższych harmonicznych w prądzie pobieranym z sieci. Zaproponowana metoda opiera się na wyborze wektorów prądu prostownika w zależności od najmniejszej wartości współczynnika jakości. Poprawność działania algorytmu potwierdzają wyniki symulacji w środowisku MATLAB/Simulink.
EN
The paper presents a new control algorithm for Current Source Rectifier supplied from the grid, based on input voltage prediction. Proposed method corrects power factor and reduces higher harmonics in phase current. The algorithm chooses proper space vector of CSR according to the smallest value of the cost function. Properties of the new method are shown in simulations carried out using MATLAB/Simulink.
EN
The paper describes a program created for current harmonics filter design in Scilab environment. Computation algorithm is described in reference to inner data structure of the program. Exemplary filter designed with the help of the program is also presented, as well as current transients and harmonics spectrum calculated for lighting installation with applied designed filter.
PL
W artykule opisano program utworzony w środowisku Scilab, służący do projektowania filtrów harmonicznych prądu. Algorytm obliczeniowy opisano w odniesieniu do wewnętrznej struktury danych programu. Opisano również przykładowy filtr zaprojektowany przy użyciu programu i zaprezentowano obliczone przebiegi i widmo harmonicznych prądu instalacji oświetleniowej, w której zastosowano zaprojektowany filtr.
6
Content available remote Different approaches for designing the passive power filters
EN
Paper aims to present the comparison of different computation methods of passive LC filters. Six methods commonly used to design the filters group parameters will be considered. Basis for evaluating the various methods are simulation studies.
PL
Celem artykułu jest prezentacja analizy porównawczej różnych metod projektowania pasywnych filtrów LC. Rozważono sześć powszechnie stosowanych metod wyznaczania parametrów technicznych układu filtracyjnego. Podstawą oceny różnych metod są badania symulacyjne. Różne metody projektowania energetycznych filtrów pasywnych.
PL
W artykule wykazano, że pasożytnicze wysokoczęstotliwościowe prądy upływu pojemnościowego w obwodzie ochronnym (przewód PE) systemu napędowego są skutkiem występowania napięcia zaburzeń wspólnych falowników napięciowych. Omówiono odmienne właściwości elektrycznych zaburzeń doziemnych od napięcia zaburzeń wspólnych falowników w systemach zasilania z transformatorem o układzie sieciowym TN i IT. Zaproponowano filtry LC do ograniczania negatywnego oddziaływania napięcia zaburzeń wspólnych na silnik (prądy łożyskowe) i napięcie transformatora (przepięcia) zasilającego przemiennik częstotliwości.
EN
In this paper is proved that the high frequency ground leakage currents in protection cable of frequency drives are result of inverters common mode voltage. Also are shown the different properties of common mode voltage on the ground electric distortions in TN (terra neutral) and IT (isolated terra) supply transformer configuration. Finally are describe LC filters which reduces electric negative influence of inverter common mode voltage on motor (bearing currents) and power supply transformer voltage (over voltages).
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące budowy i sterowania napędem z silnikiem PMSM i 3-poziomowym falownikiem napięcia z diodami poziomującymi. Opracowany falownik, dzięki zastosowaniu wyjściowego filtra LC, charakteryzuje się sinusoidalnym napięciem wyjściowym. Przedstawiono również bazujący na sprzężeniu od zmiennych stanu dyskretny algorytm sterowania zapewniający uzyskanie sinusoidalnego napięcia wyjściowego o niskiej zawartości harmonicznych w szerokim zakresie pracy napędu. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych potwierdzające poprawne działanie opracowanego układu napędowego.
EN
In this paper designing and control process of the drive with PMSM and 3-level neutral point clamped voltage inverter was discussed. Designed inverter, with the help of an output LC filter, provides true sine wave output voltage. Discrete state feedback control algorithm was used in order to obtain sine wave output voltage of the designed inverter with low harmonics content in a wide range of the drive operation. Proper operation of the designed drive was confirmed in simulation as well as experimental test results.
9
Content available remote Reduction of THD by switching frequency optimization in three-level NPC inverter
EN
This paper aims to describe the effect of switching frequency selection for three-level NPC inverter and its impact on the quality of output waveforms for different cable lengths connecting the inverter with motor. Authors propose an optimal switching frequency selection as an option to overall limitation of THD. Traditional and the most popular techniques to limit the THD have been reviewed in order to compare with the proposed method. Simulation verification shows that harmonic spectrum generated by the inverter with the switching frequency selected at the minimum equivalent impedance of the network cable resulting in decrease of total level of harmonics contents.
PL
W artykule została przedstawiona analiza wyboru częstotliwości przełączania trójpoziomowego falownika napięcia, oraz jej wpływu na jakość przebiegów wyjściowych dla różnych długości kabli. Autorzy proponują wybór częstotliwości przełączania, jako jedną z opcji ograniczenia współczynnika THD. W artykule przedstawiono tradycyjne i najbardziej popularne techniki ograniczenia współczynnika THD w celu ich porównania z proponowaną metodą. Wyniki symulacyjne wykazały, że ilość harmonicznych generowanych przez falownik jest mniejsza, jeśli falownik pracuje przy częstotliwości, dla której impedancja zastępcza kabla jest najmniejsza.
10
Content available remote Aspekty pracy wyjściowego filtru LC w energoelektronicznym źródle napięcia
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty pracy filtru LC zaimplementowanego w energoelektronicznym sterowanym źródle napięcia, którego zadaniem jest minimalizacja składowej nośnej modulacji impulsowej w napięciu wyjściowym źródła. Niewielka wartość współczynnika tłumienia filtru – w połączeniu z sygnałem o dużej dynamice zmian na jego wejściu – prowadzić może do wystąpienia w napięciu wyjściowym filtru składowej oscylacyjnej o amplitudzie, której wartość może znacznie przekraczać parametry znamionowe układu. Grozi to uszkodzeniem tak jego części silnoprądowej, jak i odbiornika. Ponadto, w przypadku zmieniających się parametrów odbiornika następuje również zmiana parametrów funkcji transmitancji filtru, co może być przyczyną niestabilnej pracy układu, jako zamkniętego systemu regulacji automatycznej. W artykule zaproponowano rozwiązanie sprzętowe minimalizujące te zjawiska oraz przedstawiono rezultaty badań modelu symulacyjnego źródła.
EN
The paper presents selected aspects of the work of a LC filter implemented in a power electronics controlled voltage source, the purpose of which is to minimize PWM components in a source output voltage. A small value of a filter damping factor in conjunction with a control signal about high dynamics of change can cause that in a source output voltage strong oscillatory component can appear. A value of amplitude of this component may exceed nominal system ratings. This may cause damage of both, a filter and a receiver. Moreover, in case of changing of receiver parameters a filter transfer function is also an subject of changes what can lead to unstable of a source work. The article proposes a hardware solution for minimization of this phenomenon. It also presents selected research results of the voltage source simulation model.
EN
This paper presents the design and analysis process of state feedback controllers for NPC type 3-level sine wave inverter. In order to achieve good dynamic features in a state feedback control an internal model of reference input and a feedforward path are introduced. During synthesis process of the state feedback controllers maximum permissible dynamics of voltage control in the linear range of modulation is taken into account. It is shown that initially gains of the controller and feedforward path are non-stationary and depend on the angular velocity. Stationary approximation of a non-stationary state feedback controller is presented in details. Proposed state feedback control structures for continuous voltage shaping NPC type 3-level voltage source inverter are examined in FOC PMSM drive. The novelty of the presented controller lays in a stationary approximated state feedback control structure designed in terms of maximum permissible dynamics of a voltage control system. Simulation and experimental results (at the level of 3 kW) of the designed control algorithms are included.
EN
This paper presents detailed analysis of phenomena which occur in cable connection between the drive and the motor. The impact of cable length on the proper inverter operation as well as protection against additional stress of motor caused by reflection in cable is analyzed, on a model developed for this purpose. Several configurations of output LC filters were implemented to investigate the optimal solution to reduce transient effect caused by dv/dt and high order harmonics.
PL
W artykule przedstawiono analizę zjawisk występujących w układzie zasilania silnika indukcyjnego z trójpoziomowego falownika napięcia poprzez linię kablową. Zbadano wpływ długości linii kablowej na przebiegi wyjściowe falownika dla różnych konfiguracji filtra. Celem badań było ustalenia topologii filtra zapewniającej uniwersalność rozwiązania napędu przekształtnikowego, a zarazem eliminującej niekorzystne zjawiska występujące w tego typu układach.
PL
Niniejszy artykuł omawia najistotniejsze zagadnienia praktyczne występujące przy projektowaniu filtrów LC. Wskazano podstawowe efekty o istotnym znaczeniu, które typowo pomija się w pracach teoretycznych, a które muszą być uwzględniane przez projektanta filtru.
EN
This paper discusses the most important practical problems related to design of LC filters. There are indicated fundamental effects of high importance, which are typically omitted in theoretical works, but must be considered by the designer of the filter.
PL
Przedstawiono proces projektowania regulatora stanu odpowiedzialnego za kształtowanie napięcia wyjściowego filtra LC oraz regulatora stanu realizującego zadanie pozycjonowania serwonapędu. Dobór współczynników wzmocnienń pracujących w strukturze kaskadowej regulatorów stanu przeprowadzono za pomocaą optymalizacji liniowo-kwadratowej. Właściwości zaproponowanego układu regulacji zostały zweryfikowane w badaniach symulacyjnych.
EN
Designing process of the state feedback controller that shapes the LC filter output voltage and the state feedback controller that realizes servo-drive positioning was presented. Linear-quadratic optimization method was used to determine working with cascade structure feedback controllers coefficients. Properties of the proposed control system were verified in the simulation studies.
EN
In the present paper simulations of the lightning overvoltages propagation phenomenon in a typical 420 kV SF6 GIS substations are presented. A new overvoltage mitigating passive device in a form of a high-voltage L-C filter is proposed. A process of its development and research is explained along with a simulation results. As demonstrated, the proposed device can be used in HV networks as an alternative or additional improvement for lightning overvoltages mitigation purposes. All simulations have been conducted using MATLAB and ATP/EMTP software.
PL
W artykule przedstawiono symulacje wyładowań atmosferycznych i propagacji fali przepięciowej w typowych stacjach GIS. Zaprezentowano możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej poprzez ograniczenie maksymalnej wartości przepięć za pomocą filtru L-C. Proponowane rozwiązanie może być użyte jako alternatywne lub spełniające dodatkową ochronę przeciwprzepięciową. Symulacje przeprowadzono przy użyciu programów MATLAB i ATP/EMTP.
PL
W artykule zawarto porównanie wybranych właściwości silnikowych filtrów pasywnych LC, ograniczających wysokoczęstotliwościowe prądy doziemne płynące przez pojemności pasożytnicze kabli silnikowych i silników. Przeprowadzono badania wybranych filtrów LC stosowanych w napędach zasilanych z sieci górniczych, w układzie sieciowym typu IT. W badaniach oceniających efektywność filtracji prądów doziemnych uwzględniono takie kryteria jak: napięcie względem ziemi punktu neutralnego uzwojeń stojana silnika, prąd doziemny w przewodzie ochronnym PE oraz napięcie fazowe zasilania przemiennika częstotliwości i napięcie międzyfazowe zasilania silnika.
EN
In the article basic features' comparison of different kinds of passive LC motor filters, utilized in order to reduce inverter's the differential and common voltage in the frequency converters drives, is presented. Filters' examinations were prepared for non-grounded power supply of electrical drives (IT mains) where parasitic ground capacitances of a screened motor cable have significant value. Filters were compared under following criteria: voltage of stator windings neutral point to grounded motors cover, high frequency parasitic current in PE conductor, value of frequency converter phase-ground and value of motor phase-phase voltage. Examinations were made for unscreened and screened motor cables.
PL
W układach napędowych z tranzystorowymi falownikami napięcia występują niekorzystne zjawiska wynikające z dużych stromości napięć zasilających silnik. Aby ich uniknąć między falownik a silnik włącza się filtr bierny wygładzający przebiegi napięć i prądów silnika. Włączenie takiego filtru sinusoidalnego powoduje zmianę struktury układu i powoduje konieczność modyfikacji układu sterowania silnika i estymatorów zmiennych stanu układu. W niniejszym referacie przedstawiono układ napędowy w sterowaniu którego uwzględniono filtr sinusoidalny.
EN
In the electric drives with voltage inverters appears disadvantageous phenomena come from high du/dt in motor supply voltage. To prevent that phenomena the passive filter is introduced between motor and inverter. Filter assure smoothed voltages and current in the electric motor. When the filter is used the structure of the system is changed so the control and estimation structure should be changed also. In the paper the modified electric drive with output LC filter is presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.