Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warstwa przyścienna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
EN
The paper presents the results of research on the influence of fillers introduced into plastic greases on the rheological properties of the boundary layer of the resultant lubricant compositions. The fillers were PTFE and MoS2 powders. They are added to lubricants to improve their tribological properties; however, these fillers also affect the rheological properties of the composition. This affects the change of the shear stress value in the lubricant during its flow in the lubrication system. Knowledge of this value, especially during the flow of the lubricant composition in the boundary layer, has a significant impact on the operation of automated central lubrication systems in which these compositions can be used. Measurements were carried out by means of a rotary rheometer (Rheotest 2.1). Tests were performed on lithium and bentonite greases (without additives) as well as compositions of these greases containing various percentage of the fillers mentioned above. Test results showed that both the type of grease and the type of filler introduced into this grease affect the rheological properties in the boundary layer of the produced lubricating compositions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wypełniaczy, wprowadzanych do smarów plastycznych, na właściwości reologiczne warstwy przyściennej powstałych kompozycji smarowych. Wypełniaczami tymi były proszki PTFE i MoS2. Dodawane są one do smarów w celu poprawy ich właściwości tribologicznych, ale wypełniacze te wpływają też na właściwości reologiczne kompozycji. Wpływa to na zmianę wartości naprężenia stycznego w smarze podczas jego przepływu w układzie smarowniczym. Znajomość tej wartości, a szczególnie podczas przepływu kompozycji smarowej w warstwie przyściennej ma istotny wpływ na działanie zautomatyzowanych układów centralnego smarowania, w których mogą być wykorzystane te kompozycje. Pomiary przeprowadzono na reometrze rotacyjnym Rheotest 2.1. Badaniom poddano smary litowy i bentonitowy (bez dodatków) oraz kompozycje tych smarów z udziałami wymienionych powyżej wypełniaczy. Wyniki badań wykazały, że zarówno rodzaj smaru, jak też rodzaj wypełniacza wprowadzonego do tego smaru mają wpływ na własności reologiczne w warstwie przyściennej wytworzonych kompozycji smarowych.
EN
Presented work considers flow and thermal phenomena occurring during the single minijet impingement on curved surfaces, heated with a constant heat flux, as well as the array of minijets. Numerical analyses, based on the mass, momentum and energy conservation laws, were conducted, regarding single phase and two-phase simulations. Focus was placed on the proper model construction, in which turbulence and boundary layer modeling was crucial. Calculations were done for various inlet parameters. Initial single minijet results served as the basis for the main calculations, which were conducted for two jet arrays, with flat and curved heated surfaces. Such complex geometries came from the cooling systems of electrical devices, and the geometry of cylindrical heat exchanger. The results, regarding Nusselt number, heated surface temperature, turbulence kinetic energy, production of entropy and vorticity, were presented and discussed. For assumed geometrical parameters similar results were obtained.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury na formowanie się warstw powierzchniowej i przyściennej w handlowym smarze plastycznych ŁT4-S2, w pobliżu ścianek wykonanych z sześciu różnych materiałów, tj. tworzyw elastomerowych (70E, 70F), tworzyw termoplastycznych (PTFE, PU) oraz stopów metali (B47, C11000). Badania przeprowadzono na reometrze rotacyjnym pracującym w układzie płytka–płytka. Wyznaczono krzywe zmian lepkości dynamicznej oraz naprężeń stycznych w smarze plastycznym w funkcji gradientu prędkości ścinania, w obszarze warstwy przyściennej, w temperaturze od -20 °C do 60°C.
EN
The influence of temperature on superficial and boundary layers forming in commercial grease ŁT4-S2, in the vicinity of walls made of six different materials, i.e. two elastomeric materials (70E, 70F), two thermoplastic materials (PTFE, PU) and two metal alloys (B47, C11000), are presented in this paper. The studies were carried out by means of a rotational rheometer with a parallel plate measuring system. Curves of changes in dynamic viscosity and shear stress in the grease as a function of shear rate in the boundary layer at a temperature from -20°C to 60°C were determined.
EN
The object of the present paper is to determine the distribution of admixing elements, such as magnesium, manganese, silicon and sulfur, in the boundary layer of the main inlet of a ductile iron casting. The authors also intend to demonstrate the influence of elements diffusing from the casting mold, such as oxygen and silica, on the chemical composition of the boundary layer of the casting.
8
Content available remote Numerical study of wake effect on rough wall boundary layer
EN
The paper deals with the problem of wakes effect and surface roughness, which influences the performance and flow of axial turbine and compressor stages. The accurate and reliable prediction of both effects are of great interest of designers. The paper discusses the results of verification of boundary layer modeling approach, which rely on a γ - Re θt model proposed by Menter et al. (2004) extended by laminar-turbulent transition correlations proposed by Piotrowski et al. (2008) and Stripf et al. (2008) correlations, which take into account the effects of surface roughness.
9
Content available remote Argument of separation at upgrading in the JIG
EN
The necessary condition of distribution of heterogeneous feed to be separated in the pulsating water stream is constituted by the sufficient loosening of particles. Due to the variety of material, both from the point of view of its physical and geometrical properties, the stratification of particles will occur according to settling velocity of particles. The paper presents various approaches to the problem of motion in the liquid medium by a model particle, i.e. a sphere, and an irregular particle, considering the shape and drag coefficients. Interesting and at the same time different is the way of theoretical calculation of the drag coefficient for a sphere according to Finkey for the liquid disregarding viscosity, and according to Abraham, considering the boundary layer which is conditioned by the existence of liquid internal friction forces. After a thorough analysis of the methods, presented by different authors and considering the calculation of the drag coefficient for a spherical particle, taking into account the empirical dependences of the drag coefficient upon Reynolds number, the value […]= 0,46 was assumed for the drag coefficient, calculated from the formula given by Abraham and consistent with experiment. In the paper the final formula was derived which describes the terminal settling velocity of an irregular particle and which includes the particle projection diameter, reduced density and particle shape coefficients [...].
PL
Warunkiem koniecznym rozdziału nadawy niejednorodnej kierowanej do separacji w pulsującym strumieniu wody jest dostateczne rozluzowanie ziaren. Ze względu na różnorodność materiału, zarówno pod względem właściwości fizycznych i geometrycznych, stratyfikacja ziaren będzie zachodzić według prędkości opadania poszczególnych ziaren. W artykule przedstawiono różne podejścia do zagadnienia poruszania się w ciekłym ośrodku ziarna modelowego - kuli oraz ziarna nieregularnego z uwzględnieniem współczynnika kształtu i współczynnika oporu. Ciekawy a zarazem odmienny jest sposób teoretycznego wyliczenia współczynnika oporu dla kuli według Finkeya dla cieczy bez uwzględnienia lepkości i według Abrahama z uwzględnieniem warstwy przyściennej uwarunkowanej istnieniem sił tarcia wewnętrznego cieczy. Po wnikliwej analizie metodyki przedstawionej przez różnych autorów dotyczącej wyliczania współczynnika oporu dla ziarna sferycznego, z uwzględnieniem zależności empirycznych współczynnika oporu od liczby Reynoldsa przyjęto dla współczynnika oporu wartość […]= 0,46 wyliczoną ze wzoru podanego przez Abrahama i zgodną z doświadczeniem. W pracy wyprowadzono końcowy wzór opisujący graniczną prędkość opadania ziarna nieregularnego, który wiąże w sobie średnicę projekcyjną ziarna, gęstość zredukowaną oraz współczynniki kształtu ziarna […].
10
Content available remote Boundary Layer Phenomena Due to the Vane Clocking Effect in a Two-Stage Turbine
EN
Boundary layer investigations along the height of the stators of a two-stage low-pressure turbine are presented. Stator-to-stator clocking position has been taken into consideration. To check the influence of the stator loads the Zweifel's coefficient has been used as the main criterion. Results have shown significance of the clocking effect on the modern turbine operation modes.
PL
W pracy przedstawiono badania warstw przyściennych wzdłuż wysokości kierownic dwustopniowej turbiny niskiego ciśnienia. Skupiono się na wpływie wzajemnego ustawienia względem siebie kierownic. Jako podstawowe kryterium obciążenia łopatek przyjęto współczynnik Zweifela. Wyniki wykazały ważność tego wpływu na warunki pracy w turbinach nowej generacji.
11
EN
This article presents an attempt of a numerical experiment the main goal of which was to determine the parameters of air stream flowing in the mine drift. As a result of flow parameter measurements performer in mine drifts utilizing the hot-wire anemometric system of multipoint simultaneous flow velocity and temperature measurements based on integrated measurement heads, a set of data describing the parameters of flow in real transverse sections was obtained. Results of these measurements were used as a basis for further three-dimensional numerical modelling of the flow field structure in mine drifts. The essence of such numerical simulation was the assessment of these parameters in geometry similar to the real one as much as possible. Presented results of numerical simulation are crucial in the aspect of correct conductance of ventilation measurements in deep mines. Inappropriate measurement place or inaccurate measurement itself within the precincts of variable velocity fields may introduce erroneous information considering the volumetric value of flowing air stream and in consequence may lead to generation of emergency states.
PL
W artykule przedstawiono próbę eksperymentu numerycznego polegającego na wyznaczeniu parametrów strugi powietrza przepływającego w wyrobisku górniczym. W wyniku pomiarów parametrów przepływu wykonanych w wyrobisku górniczym z zastosowaniem termoanemometrycznego systemu wielopunktowych, współczasowych pomiarów prędkości i temperatury opartego na zintegrowanych głowicach pomiarowych uzyskano zbiór danych opisujących parametry przepływu w rzeczywistym przekroju. Wyniki tych badań stanowiły podstawę numerycznego, przestrzennego modelowania struktury pól przepływu w wyrobisku. Istotą symulacji numerycznej było określenie tych parametrów w geometrii możliwie najbardziej zbliżonej do rzeczywistości. Przedstawione wyniki symulacji numerycznych są istotne w aspekcie poprawności wykonywania pomiarów wentylacyjnych w kopalniach głębinowych. Źle wybrane miejsce pomiaru lub niedokładny pomiar w obrębie zmiennych pól prędkości może wnieść błędną informację co do wartości objętościowego strumienia przepływającego powietrza a co jest z tym związane, może doprowadzić do powstania stanów awaryjnych.
12
Content available remote Transition modelling with intermittency transport model
EN
The paper presents validation of -Reθ model proposed by Menter at al (2006), which was extended by in-house correlations on onset location and transition length. The tests performed were based on experimental data on the flat plate test cases where l-t transition, laminar separation and reattachment were present. The model was applied both for steady and unsteady calculations. It was shown that the model was able to reproduce some essential flow features related to the separated transition and the simulations reveal good agreement with the experimental results.
EN
In this paper we have presented a hot-wire anemometric system constructed in Strata Mechanics Research Institute, Polish Academy of Sciences, which was applied in practice to measure velocity profile in a selected cut of heading. Hot-wire anemometric system for multi-point measurements of velocity field is based on sensors integrated with a signal conversion module. A Sensor matrix, so-called integrated heads, is connected to a mobile measurement data collection system and placed in a given cut of a heading. Arrangement of measuring probes in selected velocity :fields and subsequent registration and conversion of signals from given probes allow for a simultaneous measurement of temperature and velocity :field, turbulence intensity and also for determination of volume stream. Performed measurements had as an objective to evaluate metrological suitability of the measurement system based on hot-wire anemometric integrated probes, in which a measuring element consists of miniature platinum-ceramic sensors in specific conditions of heading. Hot-wire anemometric system was used for measurement of distribution of air flow velocity module in a selected cut of a heading. Measurements were performed in a cut of a cross heading 713, "Borynia" coal mine. Cross heading was a major heading with a cut of 14 m2 - cross cut dimensions were 5 x 2.5 m. Four hot-wire anemometric sensors placed on a special extension arm were used for measurement of instantaneous distribution of velocity module . Despite some discrepancies with literature sources results described in this paper confirm that used hot-wire anemometric measurement system allows for measurements within logarithmic substrata of velocity distribution of stringing layer, which consequent1y allows for further assessment of local flow phenomena in headings. In assessment of properties and metrological usefulness of applied hot-wire anemometric system of integrated heads it must be emphasized that despite 90 minute long measurement and data registration the system worked smoothly. There may be certain conc1usions on practical improvements of the system, however elements used in the heads, which measure velocity are characterized with high mechanical resistance in special conditions.
PL
W pracy przedstawiono skonstruowany w Pracowni Metrologii Przepływów IMG PAN termoanemometryczny system pomiarowy, który został praktycznie zastosowany do pomiaru profilu prędkości w wybranym przekroju wyrobiska górniczego. Termoanemometryczny system pomiarowy do wielopunktowych pomiarów pola prędkości jest oparty na czujnikach zintegrowanych z układem przetwarzania sygnału. Matryca takich czujników tzw. głowic zintegrowanych, rozmieszczonych w badanym przekroju wyrobiska współpracuje z przenośnym, komputerowym systemem akwizycji danych pomiarowych. Rozmieszczenie sond pomiarowych w wybranych punktach badanego pola prędkości, a następnie rejestracja i przetwarzanie sygnałów z poszczególnych sond umożliwiają współczasowy pomiar pola temperatury i prędkości oraz intensywności turbulencji, a także wyznaczenie strumienia objętościowego. Przeprowadzone pomiary miały na celu sprawdzenie przydatności metrologicznej systemu pomiarowego opartego na termoanemometrycznych głowicach zintegrowanych, w których element mierzący stanowiły miniaturowe sensory platynowo-ceramiczne w specyficznych warunkach wyrobiska górniczego. Termoanemometryczny system pomiarowy użyto do zmierzenia rozkładu modułu prędkości przepływu powietrza w wybranym przekroju poprzecznym wyrobiska. Pomiary wykonano w wybranym przekroju w przekopie 713, KWK ,,Borynia" . Przekop był głównym wyrobiskiem wentylacyjnym o przekroju 14 m2, przy wymiarach przekroju poprzecznego 5 x 3,5 m. Do pomiaru chwilowych rozkładów modułu prędkości użyto czterech czujników termoanemometrycznych umieszczonych na specjalnie skonstruowanym wysięgniku. Mimo pewnych rozbieżności w porównaniu ze źródłami literaturowymi, opisane w artykule wyniki badań świadczą o tym, że zastosowany termoanemometryczny system pomiarowy umożliwia pomiary w obrębie subwarstwy logarytmicznego rozkładu prędkości warstwy przyściennej, co z kolei daje możliwość głębszego zbadania lokalnych zjawisk przepływowych w wyrobiskach górniczych. Oceniając właściwości i przydatność metrologiczną zastosowanego termoanemometrycznego układu głowic zintegrowanych należy podkreślić, że czas trwania pomiarów wynosił 90 minut i w trakcie rejestracji wyników zainstalowana aparatura działała bez zarzutów. Nasuwają się pewne wnioski dotyczące praktycznego udoskonalenia systemu, jednakże zastosowane w głowicach elementy mierzące prędkość wykazują dużą odporność mechaniczną w warunkach specjalnych.
PL
Praca poświęcona jest badaniom nad właściwościami reologicznymi smarów plastycznych: wapniowego, litowego, aluminiowego i polimerowego. Do wyznaczenia wartości naprężeń stycznych w smarach wykorzystano reometr rotacyjny. Przeprowadzone badania wykazały, że zarówno rodzaj zagęszczacza, jak też rodzaj materiału ścianki wpływają na właściwości reologiczne smarów plastycznych. Badania wykazały także, iż wpływ warstwy przyściennej ujawnia się w zakresie niskich wartości prędkości ścinania i w niższej temperaturze.
EN
The presented research deals with the rheological properties of greases such as: calcium, lithium, aluminum soap and polymer thickened ones. The shear stress in these compounds has been determined by means of the rotational rheometer. Both the type of the thickener and the type of material of cylinder affected the rheological properties of greases. The study shows also that the influence of boundary layer appears in the low shear rate and low temperature area.
15
Content available remote Model reologiczny warstwy przyściennej smaru plastycznego
PL
Praca poświęcona jest badaniom nad właściwościami reologicznymi smarów plastycznych. W pracy niniejszej autor przedstawił model reologiczny, obrazujący rozkład wartości lepkości w warstwie przyściennej. Zdaniem autora, wyjaśnienia zjawisk zachodzących w tej warstwie należy szukać w oparciu o oddziaływanie dipolowe pomiędzy cząstkami związków znajdujących się w smarach a polarną ścianką przewodu. Przedstawiono także opis warstwy przyściennej, który określono na podstawie analizy literatury oraz badań własnych autora.
EN
The presented research deals with the rheological properties of greases. Author introduced rheological model that shows decomposition of shear stress in boundary layer. In author's opinion an explanation of ahead in this shell phenomena an one should look for in the support of interactions between elementary entities of compounds being in greases and a polar side of lubrication pipe. Precise description of boundary layer was presented in article also, which was qualified on the ground author's experiments as well as investigations of literature.
EN
The investigation of the extended Reynolds analogy of the transitional boundary layer on the heated plate with different onflow condition was carried out. The coefficients of intermittency were determined on the basis of the tree-parametric cumulative distribution function of Weibull using the local shear stress Cf and Stanton number St distributions along the plate which are experimentally measured. For the unsteady flow with wakes the extended Reynolds analogy coefficient s is equal to 1.10 while for the flow without unsteadiness it is equal to 1.0. Finally, using the cumulative distribution function of Weibull the formula was proposed for the Prandtl number distribution in the region of laminar-turbulent transition.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań rozszerzonej analogii Reynoldsa w warstwie przyściennej na grzanej płycie w różnych warunkach jej opływu. Na podstawie pomiarów lokalnego współczynnika oporu Cf oraz liczby Stantona wzdłuż płyty w strumieniach o różnym poziomie turbulencji wyznaczono rozkład współczynnika intermitencji jako trójparametrowej dystrybuanty rozkładu Weibulla. Dla niestacjonarnego przepływu ze śladami spływowymi wartość współczynnika rozszerzonej analogii Reynoldsa wynosi 1.10, zaś w pozostałych badanych przypadkach wartość tego współczynnika wynosi 1. Ponadto, zaproponowano zastosowanie rozkładu współczynnika intermitencji w postaci dystrybuanty trójparametrowego rozkładu Weibulla do wyznaczenia rozkładu liczby Prandtla w obszarze przejścia laminarno-turbulentnego w warstwie przyściennej dla przepływów o różnym poziomie niestacjonarności.
17
Content available remote Analiza zjawisk zachodzących w warstwie przyściennej smaru plastycznego
PL
Praca poświęcona jest badaniom nad właściwościami reologicznymi smarów plastycznych. Obejmuje ona analizę literatury opisującej zjawiska przyścienne w smarach plastycznych. Zwrócono tutaj uwagę na fakt, że badania opisane w literaturze stwierdzały istnienie warstwy przyściennej w smarach plastycznych, lecz nie wyjaśniły przyczyny jej powstawania. Celem tej analizy jest też pokazanie, że właściwości tribologiczne i reologiczne smarów plastycznych są ze sobą powiązane. W literaturze dotyczącej smarów plastycznych nie ma powiązania tych właściwości i badania reologiczne są czynione w oderwaniu od badań tribologicznych.
EN
The presented research deals with the rheological properties of greases. Article shows the part of research that author conducts in this discipline. Making of analysis of literature is purpose of author which treats about boundary layer in greases. Author suggests that other research workers state boundary layer in greases but they have not explained reasons of its generations. Next step of this analysis is presents that tribological and rheological properties of greases are consisting to each other. There is not coherence between these properties in grease literature and tribological researches are made in separation of rheological properties. Author wants to show detail description of boundary layer and explanation of reason of its generation in the next article.
PL
Przedstawiono wyniki badań numerycznych zjawiska erupcji warstwy przyściennej wywołanej przejściem skoncentrowanej struktury wirowej w pobliżu ściany. Do badań wybrano metodę cząstek wirowych. Omówiono mechanizm formowania się osobliwości w warstwie przyściennej. Wyniki numeryczne skonfrontowano z wynikami badań analityczno-numerycznych innych badaczy. Przedstawione wyniki numeryczne dobrze potwierdziły hipotezy dotyczące natury erupcji warstwy. Zweryfikowały tym samym niezwykłą przydatność metody cząstek wirowych do badania zjawisk tego typu.
EN
Eruption of the boundary layer phenomenon due to motion of the concentrated vorticity area above the wall was discussed. Vortex particle method was chosen to investigate the phenomenon. The mechanism of formation of the singularities in the boundary layer was discussed. Theoretical background as well as numerical results have been presented and confronted with the results of numerical and analytical research of other authors. Presented numerical results confirmed eruption hypothesis which were advanced by other researchers and showed that vortex particle methods are very useful to investigate unexpected and sudden phenomena.
19
Content available remote Discrete air jets employed to control boundary layer separation.
EN
Turbulent boundary layer separation induced by positive pressure gradient at a plane surface is investigated experimentally. Separation is delayed by mean of a jet vortex generator in a form of small jets injected to the boundary layer of separation through orifices distributed across the main flow. The effect of jets intensity on delay of separation is examined. Swirled and non-swirled jets have been used. The energy of the air supplying the generator required to delay boundary layer separation is in the former case up to 40 % lower than in the later one.
PL
Na drodze eksperymentalnej badane jest oderwanie turbulentnej warstwy przyściennej na płaskiej powierzchni powodowane dodatnim gradientem ciśnienia. Oderwanie jest opóźniane w wyniku oddziaływania wiórów generowanych w warstwie przyściennej przez małe strumienie powietrza nadmuchiwane na ściankę. Rozpatrywane są strumienie proste (nie zawirowane) i zawirowane. W wyniku badań stwierdzono, że ten sam efekt opóźnienia oderwania można uzyskać przy ok. 40% mniejszym zużyciu energii w przypadku strumieni intensywnie zawirowanych w stosunku do strumieni prostych.
PL
Praca przedstawia zastosowanie pakietu VSAERO, opartego na klasycznej metodzie panelowej wzbogaconej o model warstwy przyściennej, do obliczeń charakterystyk aerodynamicznych samolotów bezzałogowych. Zawiera obliczenia przykładowe realnych samolotów w klasie MALE i HALE.
EN
This paper presents application of VSAERO package, based on classical panel method and enhanced on boundary layer method, to calculate aerodynamic characteristics of unmanned aircraft. Included computational examples present both MALE & HALE aircraft developed in WUT.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.