Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oil fields
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Stopień sczerpania węglanowych złóż ropy naftowej jest wyraźnie niższy od średniego stopnia sczerpania i nie przekracza 25%, gdyż prowadzenie efektywnego procesu wspomagania wydobycia z kolektorów węglanowych jest sporym wyzwaniem ze względu na ich heterogeniczność. Połączenie niekorzystnej zwilżalności, która utrudnia wyparcie pozostałej w matrycy skalnej ropy naftowej oraz szczelinowatości, która ogranicza wpływ sił lepkości na efektywność wypierania i prowadzi do przedwczesnego przebicia zatłaczanych mediów do odwiertów wydobywczych sprawia znaczne trudności w eksploatacji. Jedną z ciekawszych metod wspomagania wydobycia, która pozwala na ograniczenie mobilności zatłaczanych płynów jest naprzemienne zatłaczanie wody i gazu (ang. water-alternating-gas - WAG). Przy odpowiednim zaprojektowaniu i optymalizacji proces WAG może być efektywny również w trudnych warunkach geologiczno-złożowych. Przedstawione w artykule przykłady udanych wdrożeń metody WAG są potwierdzeniem możliwości efektywnego prowadzenia procesu w węglanowych skałach zbiornikowych.
EN
An overall oil recovery factor for carbonate reservoirs is significantly lower than average and does not exceed 25%, as conducting an effective EOR process is quite challenging due to their heterogeneity. The combination of unfavourable wettability - which hinders the displacement of crude oil remaining in the rock matrix, and fracturing - which reduces the impact of viscosity forces on displacement efficiency and leads to a premature breakthrough of the injected fluids into the production wells, causes significant problems in production. Water-alternating-gas (WAG) injection is one of the most interesting EOR methods, which reduces the mobility of injected fluids. If properly designed and optimised, the WAG process can also be effective in difficult geological and reservoir conditions. The examples of successful implementation of the WAG method presented in the paper confirm the possibility of effective WAG process development in the carbonate reservoirs.
PL
W celu określenia skali interakcji między ditlenkiem węgla a ropą naftową, konieczne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych w warunkach zbliżonych do złożowych. Parametrami, które powinny zostać określone są współczynnik pęcznienia ropy oraz rozpuszczalność ditlenku węgla w węglowodorach ciekłych. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesów zachodzących między CO₂ i ropą naftową pochodzącą z jednego z polskich złóż. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na możliwość wykorzystania analizowanego gazu jako medium roboczego w metodach EOR (enhanced oil recovery) w celu zwiększenia współczynnika sczerpania ropy naftowej.
EN
To det. CO₂ soly. and vol. expansion factor, a new method of measurement based on acoustics waves was proposed and math. calcns. were performed using Peng-Robinson equation of state. Measurements were carried out at 30°C and under pressure of 2-6 MPa. The results were compared with the literature data, which allowed to validate the new measurement method. The obtained results clearly indicated the possibility of increasing the final crude oil recovery.
PL
W dobie zmniejszającej się liczby odkryć nowych złóż ropy naftowej należy rozważyć optymalizację wydobycia węglowodorów ze złóż w znacznej mierze sczerpanych. Jedną z metod EOR (enhanced oil recovery) jest zatłaczanie ditlenku węgla. Gaz ten jest tani w produkcji, a fakt wykorzystania go jako medium tłoczonego przyczynia się do redukcji efektu cieplarnianego. Na etapie projektowania procesu zachodzi konieczność doboru lokalizacji odwiertów iniekcyjnych oraz wydatku tłoczenia. Celem pracy jest zaproponowanie metodyki optymalizacji zatłaczania CO₂ do złoża ropy naftowej będącego w końcowej fazie eksploatacji, która pozwoli na maksymalne sczerpanie zasobów węglowodorów przy jak najniższym koszcie. Jako zmienne decyzyjne wybrano lokalizację odwiertów iniekcyjnych oraz długość perforacji. Przedstawiono koncepcję optymalizacji procesu zatłaczania CO₂, wykorzystując algorytm genetyczny. W pracy zaproponowano 3 scenariusze z wykorzystaniem algorytmu, które zestawiono z wynikami procesu bez optymalizacji.
EN
A methodol. to optimize CO₂ injection into the mature crude oil reservoir, which allows maximum recovery of hydrocarbon resources at the lowest possible cost was proposed. As decision variables, a location of injection wells and a length of the perforations were selected. The concept of optimization of the CO₂ injection process was developed by using a genetic algorithm. Three scenarios of the algorithm were used and compared with the results of the process without optimization. Higher crude oil production from the optimized well location than without optimization was obtained.
PL
Zatłaczanie ditlenku węgla do częściowo sczerpanych złóż ropy pozwala na zmniejszenie emisji CO₂ do atmosfery (geosekwestracja) przy równoczesnym wzroście wydobycia węglowodorów. Zastosowanie tej zaawansowanej metody wydobycia daje pozytywne efekty ekonomiczne i środowiskowe. W warunkach złożowych podczas reiniekcji CO₂ zachodzą złożone procesy fizykochemiczne, w tym wytrącanie asfaltenów i ekstrakcja lekkich węglowodorów. O przebiegu mieszania CO₂ z ropą decyduje ciśnienie złożowe, skład ropy i warunki geologiczne. Przeprowadzono eksperyment wypierania ropy z rdzenia skalnego w warunkach złożowych. Zmiany składu chemicznego ropy naftowej określono metodą chromatografii gazowej. Otrzymane wyniki wskazują, że ditlenek węgla skutecznie wynosił lekkie frakcje, co mogło powodować osadzanie i odkładanie się cięższych składników w próbce skalnej.
EN
Crude oil was recovered from rock structures (sandstone, dolomite) by flooding with supercrit. CO₂ at 50°C and 9.3 MPa under lab. conditions and studied for chem. compn. by gas chromatog. The first oil fraction contained C₆-C₁₅ hydrocarbons, the second one, the C₂₀-C₃₀ hydrocarbons. The heave components (asphalthenes) remained in the rock structure.
5
Content available remote O potrzebie ochrony karpackich złóż ropy naftowej
PL
W artykule przedstawiono w sposób zwięzły zagadnienia poruszone w prezentacji wygłoszonej na XI Kongresie Naftowym w Bóbrce pt ,,Program niezbędnych działań dla ochrony karpackich złóż ropy naftowej”. Ochronę złóż zdefiniowano jako całokształt działań zmierzających do prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami zgodnie z zasadami sztuki górniczej. Wykorzystanie odkrytych zasobów złóż ropy naftowej jest bowiem efektywne jedynie wówczas, gdy możliwie szybko wdrożone zostaną odpowiednie dla danych warunków złożowych metody wspomagania jej wydobycia. Na przykładzie trzech złóż ropy naftowej niekoniecznie leżących stricte w Karpatach: Nosówka, Węglówka oraz Pławowice omówiono w oparciu o wykonane w INiG-PIB badania możliwości wprowadzenia metod pozwalających na zwiększenie stopnia sczerpania zasobów geologicznych. Innym aspektem jest potrzeba nowelizacji prawa geologicznego i górniczego oraz przepisów fiskalnych w taki sposób, aby nie utrudniały one dalszej eksploatacji tych złóż w znacznym stopniu już sczerpanych.
EN
Protection of the oil reservoirs is defined as a set of operations for rational resource management in accordance with best practice standards. The proper management of discovered resources is effective only when proper enhanced recovery method is applied at an early stage of reservoir production. This paper presents the possibilities of application enhanced oil recovery methods based on research results performed at INiG-PIB for oilfields which are not necessarily strictly in the Carpathian: Nosówka, Węglówka and Pławowice. The second aspect raised in this study is the need of amendment of Geological and Mining law as well as fiscal legislation in such a way as not to hinder further exploitation of mature oilfields.
RU
Качественное раскрытие продуктивных горизонтов зависит от информации о пластовых давлениях. Западноукраинский нефтегазоносный регион отличается наличием аномальных пластовых давлений. В докладе рассматривается информация о распределении пластовых давлений, что качественно влияет на эффективность поисково-разведочного бурения.
EN
Quality opening productive horizons depends on information about reservoir pressures. West Ukrainian oil and gas region is characterized by the presence of abnormal reservoir pressures. The report considered information on the distribution of reservoir pressures, which qualitatively affects the efficiency of exploration drilling.
RU
В работе представлен положительный опыт комплексного использования гидродинамических и трассерных методов исследования скважин для мониторинга параметров продуктивной залежи на примере нефтяных нижне-пермских карбонатных отложений в процессе разработки Южно-Хыльчуюского месторождения. Результаты комплексных исследований позволили оценить неоднородность продуктивных коллекторов по площади и разрезу, закономерность изменения фильтрационных параметров и величины пластового давления во времени, гидродинамическое единство участков залежи на конкретный период разработки, причины неэффективности системы поддержания пластового давления (ППД), способствующей быстрому обводнению высокодебитных эксплуатационных скважин. В научном эксперименте были использованы результаты классических гидродинамических исследований скважин на установившихся и нестационарных режимах фильтрации и метода трассерных исследований в виде многоцветных маркеров нового поколения. Данный комплекс является стандартным при разработке месторождений и не требует дополнительных затрат, в тоже время представляет полную информацию о состоянии залежей с системой ППД.
EN
The work provides for the positive experience of complex use of well tracing and flow tests in order to monitor the parameters of productive pool by the example of the Lower Permian carbonate deposits in the course of Yuzhno-Khylchuyuskoye oil-field development. The results of complex studies allowed estimating non-homogeneity of the productive reservoirs by the area and by well section, regularity of filtration parameters and value of reservoir pressure change with time, hydrodynamic unity of pool areas for the period of development, reasons of inefficiency of reservoir pressure maintenance system causing fast watering of high flow rate production wells. Scientific experiment used the results of classic well flow tests at steady-state and non-stationary filtration regimes and well tracing methods in the form of multicolor markers of new generation. This set of studies is standard for field development and doesn’t require additional costs providing in the same time for the complete information on pool state which has reservoir maintenance system.
EN
The type of reservoir rock wettability is one of the most important factors affecting flow of formation fluids in rock pores. It impacts on the characteristics of capillary pressure curves and residual oil saturation, what result in final recovery factor. There are generally, four differ states of wettability for hydrocarbon fields. These are: water wet, oil wet, mixed and fractional. For determination of wettability both quantitative and qualitative methods are implemented. In presented work, the results of wettability laboratory measurement for Ciężkowice sandstone by Amott–Harvey has been shown. Obtained outcomes underline the influence of wettability phenomena on the recovery factor for Carpathian hydrocarbon fields, where Ciężkowice sandstone is the oil bearing formation. The proper understanding of the wettability of reservoir is essential for determining the most efficient way of oil production.
PL
Wybrane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego z rejonu Przedgórza przeanalizowano pod kątem zwiększonej zawartości jodu w wodach złożowych. Rozważono możliwość wykorzystania wyeksploatowanych odwiertów ponaftowych do produkcji jodu z solanek.
EN
An analysis of oil and gas fields located in Foredeep Basin region to select higher levels of iodine in reservoir water is presented in this paper. The main aim of the research was to check the possibility of using existed oil and gas wells to iodine production from iodide-bromide brines.
PL
Złoże ropy naftowej Łodyna położone jest w bardzo skomplikowanych warunkach tektonicznych wynikających z istnienia wieloetapowych procesów geologicznych jakie miały wpływ na obecny układ strukturalny omawianego obszaru. W oparciu o dostępne powierzchniowe dane geologiczne oraz zinterpretowane przekroje opornościowe wykonane na podstawie prac magnetotellurycznych opracowano modele budowy geologicznej otoczenia złoża Łodyna. Skomplikowana budowa geologiczna omawianego obszaru, ograniczona ilość danych geofizycznych z otworów wiertniczych (w tym głównie danych elektrometrycznych) były elementami znacznie utrudniającymi szczegółową interpretację układu strukturalnego obszaru złoża Łodyna, dlatego prezentowane w pracy przekroje geologiczne są jedynie pewnym uproszczeniem budowy tego rejonu.
EN
Łodyna oil field is located in a very complex tectonic conditions resulting from the existence of multi-stage geological processes that have an impact on the current structural layout of the talked area. Accumulations of hydrocarbon occur in the five Oligocene sandstone horizons among the menilites beds. Based on the available geological surface data and interpreted resistive cross-sections wrought on the work of magnetotelluric, few geological models were developed. Complex geological structure of this area and the limited amount of geophysical data from borehole (mainly electrometric data) were significantly hindering elements which clearly hampered to elaborate detailed interpretation of the structural system of Łodyna vicinity, which is why the work presented in the geological cross-sections are merely a simplification of the real geological settings.
11
Content available Sektor naftowy Ukrainy: historia i przyszłość
PL
Ukraiński sektor naftowy ma długoletnią historię. Na Ukrainie są trzy roponośne regiony – karpacki, dnieprowsko-doniecki i czarnomorski. Pierwsze wydobycie ropy naftowej miało miejsce w XIX wieku. W latach 20.–30. XX wieku Ukraina była eksporterem tego surowca. Obecnie potencjał naftowy Ukrainy jest niewielki. Największe złoża zostały wyeksploatowane, a złoża, które znalazły się na szelfie Morza Czarnego, zostały anektowane przez Rosję. Sektor naftowy Ukrainy jest obecnie w dość trudnej sytuacji. System ropociągowy, który niegdyś transportował ogromne ilości ropy do państw Europy Wschodniej, obecnie prawie nie istnieje. Spośród magistrali rurocią- gowych, ropę transportuje tylko rurociąg Przyjaźń, pozostałe są nieczynne. Z siedmiu ukraińskich rafinerii pracuje jedynie rafineria w Kremeńczuku, pozostałe wymagają modernizacji, która zwią- zana byłaby z poniesieniem dużych nakładów finansowych. Większość rafinerii pozostaje w rękach prywatnych, a ich właściciele nie spieszą się z renowacją. W związku z drastycznym pogorszeniem ukraińsko-rosyjskich stosunków, Ukraina szuka alternatywnych względem Rosji źródeł nabycia ropy. Istnieje kilka perspektywicznych projektów (nawiązania) współpracy z Azerbejdżanem i pań- stwami Bliskiego Wschodu. Jednak to, czy uda się je zrealizować, będzie zależało od sytuacji politycznej na Ukrainie oraz od przeprowadzenia reform gospodarczych.
EN
The oil sector has a long history in Ukraine. There are three oil–bearing regions – Carpathian, Dnieper–Donetsk and the Black Sea region. The first production of crude oil began the nineteenth century. In the 20–30 years of the twentieth century, Ukraine was the exporter of the oil. Currently, Ukraine’s oil potential is small, the largest deposits are exploited, and deposits that were on the Black Sea shelf were annexed by Russia. Ukraine’s oil sector is currently in a rather difficult situation – oil pipeline system, which once transported huge amounts of oil to the countries of Eastern Europe, now barely exists. The only oil pipeline “Friendship” transporting crude oil to European Union, the rest of pipelines do not work. Among 7 Ukrainian refineries – works only refinery in Kremenchug, the rest refineries requires reconstruction, which carries a large financial outlay. Most refineries are in private hands, and their owners do not rush to make reforms. In view of the drastic deterioration of the Ukrainian–Russian relations, Ukraine is looking for alternatives to Russian oil. There are several perspective projects with Azerbaijan, and some the countries of the Middle East, but their realization will depend on the political situation in Ukraine and from making of the economic reforms.
EN
The paper relates to the application of microbial enhanced waterflooding to improve the recovery factor and extend the productive life of depleted oil fields in the Carpathians Foreland. This technology and the application method used are categorized as Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR). Results of laboratory tests simulating the microbial flooding process in the oil field are presented along with results from the first two years of microbial flooding at Pławowice oil field. In the first two years of field application this MEOR process has increased the production ratę of two oil wells by 70% on average above the rate before treatment.
EN
Abstracts In order to increase recovery degree from geological resources of oil it is necessary to apply appropriate enhanced methods. Their proper selection takes into account, inter alia, petrophysical properties of the collector and, as a result, allows to double the amount of extracted oil with respect to methods using only reservoirs natural energy. In recent years, at the request of state authorities and oil industry, the Oil and Gas Institute developed a number of advanced modeling studies, both physical and numerical to determine the effectiveness of various EOR methods. Particular attention was paid to the selection of the methods for the existing reservoir conditions. The paper presents the results of laboratory tests of oil displacement with water and carbon dioxide in long cores at reservoir conditions. The efficiency of listed media applications in secondary and tertiary methods was tested in the example of the mixed wet carbonate collector as well as water wet sandstone collector. The paper verifies literature reports that in some cases the injection of CO2 as the EOR method applied after waterflooding is ineffective.
PL
Celem zwiększenia stopnia sczerpania zasobów geologicznych złóż ropy naftowej niezbędnym jest zastosowanie odpowiednich metod wspomagających. Ich właściwy dobór uwzględniający między innymi właściwości petrofizyczne kolektora pozwala w efekcie na uzyskanie zwykle podwojenia ilości wydobytej ropy w odniesieniu do metod wykorzystujących jedynie energię naturalną złoża. W ostatnich latach na zlecenie organów państwa jak i przemysłu naftowego w Instytucie Nafty i Gazu wykonano szereg zaawansowanych badań modelowych, zarówno fizycznych jak i numerycznych, określających efektywność różnych metod wspomagających. Szczególną uwagę zwracano na dobór danej metody dla istniejących warunków złożowych. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wypierania ropy naftowej wodą i dwutlenkiem węgla z długich rdzeni wiertniczych w warunkach złożowych. Badano efektywność zastosowania wymienionych mediów w metodach wtórnych i trzecich na przykładzie kolektora węglanowego o mieszanym charakterze zwilżalności jak również wodozwilżalnego kolektora piaskowcowego. Artykuł weryfikuje doniesienia literaturowe, według których – zatłaczanie CO2 jako metody trzeciej po nawadnianiu jest przedsięwzięciem nieefektywnym.
EN
Main directions of development technics and technologies of marine oil аnd gas fields seismic studies 2D, 3D and 4D are presented in the article.
EN
То improve the efficiency of squeeze jobs using selective compounds on the basis of waterless cement slurry (WCS) there was developed the соmрlеx technology of selective water shut-off in which а selective composition — hydrocarbon solution of а water-repellent surfactant and (or) inverse emulsion based on it — is injected before the WSC, depending on the well injectivity. In the process of injection waterproofing composition occurs the destruction of the water fi1m, squeezing out water from the bottom zone. The hydrophobic agent is attached to the rock surface, preventing its resaturation. High selective and isolating properties of the given соmрlех technology of selective water shut-off by the ехаmрlе of the oilfields of the Western Siberia and Turkmenistan are confirmed.
EN
In article on an example of interpretation of hydrodynamic researches of explorative wells on the Arctic shelf of Russia the considerable informativeness of results is shown. In particular, on а number of researches technogenic deteriorations of filtration properties of critical area of formation are revealed; existence of borders of а formation and their configuration. It allowed to make reasonable decisions оn cleaning expediency of formation critical areas and the directions of further research works.
PL
W referacie zaprezentowano problemy, z jakimi zetknęli się autorzy raportu o oddziaływaniu na środowisko, opracowywanego na potrzeby decyzji środowiskowej poprzedzającej udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym złóż w formacjach łupkowych. Trudności w precyzyjnym określeniu oddziaływań na środowisko prac geologicznych wykonywanych w strukturach łupkowych, zwłaszcza wierceń oraz prac związanych z udostępnieniem i opróbowaniem złoża, wynikały z braku dostatecznej praktyki w prowadzeniu tego typu prac w kraju. Wynikiem tego jest niepełna wiedza ekspercka o wpływie takich prac na środowisko. Skutkowało to brakiem rzetelnych danych do ilościowego i jakościowego określenia spodziewanych oddziaływań, które są wynikiem generowania poszczególnych strumieni zanieczyszczeń. Biorąc pod uwagę wymagania i oczekiwania organu wydającego decyzję środowiskową, a także obawy społeczne przed działalnością branży górnictwa nafty i gazu zaangażowanego w poszukiwanie i rozpoznawanie złóż łupkowych, zadanie nie należało do łatwych.
EN
The paper presents the issues encountered by the authors of the report on the environmental impact assessment (EIA). The report was necessary for the environmental decision, which was a condition to award a license to prospect and explore oil and gas from shale formations. The difficulties to determine precisely how this geological works (exploration, opening up and trial exploitation) will impact the environment resulted from the lack of sufficient expert knowledge, because there have been no geological works of this kind in Poland. It was extremely difficult to determine precisely how this will impact the environment, because there have been no geological works of this kind in Poland and thus no sufficient expert knowledge, including reliable data for quantitative and qualitative estimation of potential pollution and its effect on the environment. Taking this into consideration, together with the requirements and expectations of the authorities issuing the environmental decision and social concerns of activity of oil and gas industry involved in the prospecting and exploration of natural gas from shale formations, writing such a this report was not easy.
EN
The question of this article is predictability of proved reservoir characteristics in the interwell space according to seismic and geophysical logging data in boreholes. Improvement of vertical seismic data resolution lets separate horizons, which were sightless before. Correlation dependence between petrophysical parameters in boreholes was examined, there was received cube of acoustic impedance based on the assisting of neural network, the modеl of total porosity of Korenevsky bench was madе. According to results of exploration survey it is concluded that the results of using this method are rather good in the context of petrophysical parameters in interwell space. Conformity factor is 90%. Recommendations were proposed to improve predicting parameters.
PL
W artykule przedstawiono możliwości i wstępne wyniki projektu nawadniania mikrobiologicznego przy wspomaganiu eksploatacji sczerpanych złóż ropy naftowej przedgórza Karpat. Podano wyniki testów laboratoryjnych, symulujących proces mikrobiologicznego nawadniania złoża ropy oraz wyniki pierwszych ośmiu miesięcy trwania programu Mikrobiologicznego Nawadniania Złoża (MNZ) ropy naftowej Pławowice.
EN
An article presented hereby relates to possibilities of Microbial Enhanced Oil Recovery factor of depleted oil fields in the Carpathians Foreland. The results of laboratory tests simulating microbial flooding process in oil field and the results from the first eight months of Microbial Flooding Program in the Pławowice oilfield were also presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.