Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steel industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Purpose: The publication contains an analysis of steel production and consumption of steel in the national economy in the period from 2000 to 2018. Design/methodology/approach: The analysis is divided into three parts of the realized research. The first part is about trends of steel production; the second analysis is about average steel consumption; while the last part is about the influence of the volume of steel imports on the level of domestic consumption of steel. Assessed quantities of steel production and steel consumption are compared with basic macroeconomic indicators in Poland. Findings: The average annual dynamics of basic macroeconomic indicators in Poland from 2000 to 2018 were as follows: the largest decrease in the amount of steel produced and consumed in Poland was recorded in 2009, this was due to the effects of the global economic crisis; the average annual volume of steel production in Poland in the period from 2000 to 2018 was 9 million tonnes, in the same period, the average annual steel consumption in Poland was nearly 8.5 million tonnes, and the average annual steel import to Poland was 334 thousand tonnes; the average annual dynamics of the volume (quantity) of steel production in Poland in the period was almost +2% and was lower than the average annual dynamics of the amount of steel consumed in Poland by 0.2%; the average forecast of steel consumption in Poland in period from 2019 to 2023 will be 11.2 million tonnes. Originality/value: The result of the analysis can be used by market experts or managers to plan production in their enterprises.
PL
Pobrano próbki gleby z 4 miejsc zlokalizowanych w pobliżu huty i składowiska odpadów hutniczych. Próbki pobrano z głębokości 0–20, 20–40 i więcej niż 40 cm i po wysuszeniu ekstrahowano dichlorometanem. Skład pozostałości analizowano na zawartość 13 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) za pomocą HPLC-FLD. Oznaczono równoważniki toksyczności sumy WWA oraz wskaźniki diagnostyczne identyfikujące źródła emisji zanieczyszczeń. Źródłem WWA zakumulowanych w glebie było nie tylko składowisko odpadów hutniczych, ale również lokalna komunikacja i emisja zanieczyszczeń z huty.
EN
Soil samples were collected from 4 locations near smelter and metallurgical waste landfill. Samples were taken from 3 depths of 0–20, 20–40 and more than 40 cm, then dried and extd. with CH₂Cl₂. The compn. of the residue was detd. for the content of 13 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by the HPLC-FLD method. The toxicity equivs. of the sum of PAHs and diagnostic indicators identifying the sources of pollutant emissions were detd. The source of PAH accumulation in the soil was not only the smelting waste landfill, but also local communication and the emission of pollutants from the smelter.
PL
Treść publikacji stanowią dane statystyczne o sytuacji w przemyśle stalowym w pierwszych miesiącach 2020 roku. W publikacji przedstawiono dane dotyczące produkcji stali i wyrobów stalowych oraz zużycia jawnego w analizowanym okresie. Dane dotyczące produkcji stali w pierwszych miesiącach 2020 roku są szczególnie istotne dla badaczy rynku ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią Covid-19. Na potrzeby publikacji korzystano z danych Hutniczej Izby Przemysłowo- Handlowej w Katowicach. Informacje zamieszczone w niniejszej publikacji mają przybliżyć czytelnikom sytuację w sektorze stalowym w pierwszych miesiącach kryzysu Covid-19 (określenie dla zastoju gospodarczego w okresie pandemii).
EN
The content of the publication is statistical data on the situation in the steel industry in the first months of 2020. The publication presents data on the production of steel and steel products and apparent consumption in the analyzed period. Steel production data in the first months of 2020 are particularly important for market researchers due to the economic crisis caused by the Covid-19 pandemic. For the purposes of the publication, data from the Polish Steel Association in Katowice were used. The information contained in this publication is intended to reveal readers the situation in the steel sector in the first months of the Covid-19 crisis (term for economic stagnation during a pandemic).
PL
Treść publikacji stanowią dane statystyczne o sytuacji w przemyśle stalowym pod koniec 2019 roku. Dane dotyczące produkcji stali i wyrobów stalowych oraz zużycia jawnego przedstawiono za 11 miesięcy. Dane roczne (za cały 2019 rok) zostaną opublikowane w raporcie branżowym pod koniec pierwszego kwartału 2020 roku. Na potrzeby publikacji korzystano z danych niepublikowanych, a będących w posiadaniu Hutniczej Izby Przemysłowo- Handlowej w Katowicach. Informacje zamieszczone w niniejszej publikacji mają przybliżyć czytelnikom sytuację w sektorze stalowym pod koniec 2019 roku, niektóre dane przedstawione w publikacji, oszacowano na podstawie danych ubiegłorocznych (roku poprzedzającego rok badany).
EN
The content of the publication provides statistics on the situation in the steel industry at the end of 2019. Data on steel and steel production and public wear are presented in 11 months. Annual data (for the whole of 2019) will be published in an industry report at the end of the first quarter of 2020. For the purposes of publication, unpublished data were used and held by the Polish Steel Association in Katowice. The information provided in this publication is intended to bring the situation in the steel sector closer to readers at the end of 2019, some of the data presented in the publication was estimated on the basis of last year's data (the year preceding the year being examined).
PL
Treść publikacji stanowią dane statystyczne o sytuacji w przemyśle stalowym na świecie w latach 2019-2020. Dane dotyczące produkcji stali i dynamiki zmian. Wprowadzono również informacje o obrotach handlowych w przemyśle stalowym. Na potrzeby publikacji korzystano z danych statystycznych dostępnych w publikacjach World Steel Association (w skrócie Worldsteel). Zestawienie produkcji stali w okresie dwóch lat miało na celu ukazanie tendencji zmian w wolumenie produkcji. Rok 2019 poprzedzał okres określany jako COVID-19. Sytuacja związana z kryzysem COVID-19 wpłynęła na wielkość produkcji stali w poszczególnych krajach.
EN
The content of the publication consists of statistical data on the situation in the steel industry in the world in 2019-2020. Data on steel production and the dynamics of changes. Information on international trade in the steel industry was also introduced. For the publication, the statistical data available in the publications of the World Steel Association (abbreviated as Worldsteel) were used. The analysis of steel production over the period of two years was aimed at showing the trends of changes in the production volume. 2019 was preceded by a period known as COVID-19. The situation related to the COVID-19 crisis influenced the volume of steel production in individual countries.
PL
Wraz z nasilaniem się dynamiki zmian w otoczeniu funkcjonowania przedsiębiorstw należących do sektora hutniczego (stalowego) w Polsce rosła popularność metod prognostycznych i scenariuszowych w wyznaczaniu strategii produkcji. Prognozy wyznaczane są przy użyciu metod ekonometrycznych należących do kategorii metod ilościowych. Natomiast scenariusze są rezultatem uzyskanych prognoz i powstają jako urzeczywistnienie uzyskanych rezultatów (wyników prognozowania) przez ich ocenę. Niniejszy artykuł jest przykładem zastosowania metody prognostyczno-scenariuszowej do wyznaczania wielkości produkcji stali w Polsce do 2022 roku.
EN
Along with the intensification of changes in the business environment of enterprises belonging to the metallurgical (steel) sector in Poland, the popularity of forecasting and scenario methods in determining the production strategy grew. Forecasts are determined using econometric methods belonging to the category of quantitative methods. The scenarios, on the other hand, are the result of the obtained forecasts and are created through the implementation of the obtained results (forecasting results) by their evaluation. This article is an example of the application of forecasting-scenario method for determining the quantity of steel production in Poland until 2022.
PL
W 1989 roku zainicjowane zostały reformy gospodarcze w Polsce, których istota sprowadzała się do stworzenia podstaw gospodarki rynkowej. W okresie transformacji przedsiębiorstwa przemysłu stalowego musiały dostosować się do nowych wymagań systemu opartego na wolnym rynku. Rząd opracował poszczególne programy restrukturyzacyjne, które miały usunąć deformacje w strukturach funkcjonowania hut i stworzyć nowe formy organizacyjne przedsiębiorstw hutniczych. Wprowadzane zmiany w przemyśle stalowym miały doprowadzić do stworzenia konkurencyjnego rynku stali wobec innych podmiotów zagranicznych. Od transformacji gospodarcze minęło trzydzieści lat. W okresie tym dokonały się istotne, wręcz kluczowe zmiany w przemyśle stalowym w Polsce. Niniejsza publikacja jest syntezą zrealizowanych zmian na rynku stalowym w ostatnich trzech dekadach.
EN
In 1989, economic reforms were initiated in Poland, the essence of which was to create the foundations of a market economy. During the transformation period, steel industry enterprises had to adapt to the new requirements of the market economy. The government has developed individual restructuring programs that were to remove deformations in the structures of the steelworks and create new organizational structures for steel enterprises. The changes introduced in the steel industry were to lead to the creation of a competitive steel market in relation to other foreign enterprises. Thirty years have passed since the economic transformation. During this period key changes in the steel industry in Poland took place. This publication is a synthesis of implemented changes in the steel market in the last three decades.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie przemysłu stalowego dla gospodarki światowej, europejskiej (UE) i krajowej. Znaczenie przemysłu stalowego dla gospodarek przedstawiono w układzie oddziaływania bezpośredniego i pośredniego. Praca powstała na podstawie danych statystycznych. Zestawiono m.in. wartość produkcji sprzedanej i jej udział w produkcji przemysłu ogółem, wartość dodaną sektora i jej udział w wartości dodanej przemysłu i PKB, a także poziom zatrudnienia i wydajność pracy. Większą szczegółowość prezentowanych danych zastosowano w odniesieniu do analizy znaczenia przemysłu stalowego w kraju, zestawiając dane statystyczne w układzie czasowym: 2004-2018. Przedstawiono także mnożniki oddziaływania pośredniego i indukowanego przemysłu stalowego na gospodarkę oraz znaczenie przemysłu stalowego dla innych użytkowników rynku w łańcuchu dostaw.
EN
The article presents the importance of the steel industry for the global, european (EU) and national economy. The importance of the steel industry for economies is presented in the direct and indirect impact system. The study was based on statistical data. It compares, among others: the value of sold production and its share in the total production of industry, the added value of the sector and its share in the value added of industry and GDP, as well as the level of employment and labor productivity. The greater detail of the presented data was applied to the analysis of the importance of the steel industry in Poland, comparing statistical data in the time series: 2004-2018. The paper also presents the multipliers of indirect and induced impact of the steel industry on the economy and the importance of the steel industry for other market users in the supply chain.
EN
Seventeen (17) United Nations Sustainable Development Goals (UNSDG) aim to end poverty, protect the environment and ensure well-being for all people by 2030. Nigeria is the largest oil-exporting country in Africa and the 11th largest oil producer. The purpose of the article is to analyse the development opportunities of the Nigerian economy through the metal recycling subsector, while maintaining significant mineral deposits for the benefit of future generations. Involvement in the metal recycling sector and including this sector in the road map for the development of solid minerals will significantly contribute to achieving the SDGs.
PL
Siedemnaście (17) celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSDG) ma na celu położenie kresu ubóstwu, ochronę środowiska i zapewnienie wszystkim ludziom dobrobytu do roku 2030. Nigeria jest największym krajem eksportującym ropę w Afryce i jedenastym pod względem wielkości producentem ropy naftowej. Celem artykułu jest analiza możliwości rozwoju gospodarki Nigerii poprzez podsektor recyklingu metali, przy jednoczesnym znacznym zachowaniu stałych złóż mineralnych z korzyścią dla przyszłych pokoleń. Zaangażowanie w sektor recyklingu metali i włączenie tego sektora do mapy drogowej rozwoju minerałów stałych znacznie przyczyni się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (SDG).
10
Content available remote Wybrane aspekty zagospodarowania gazów procesowych
PL
Obecnie przemysł hutniczy zmaga się z problemem energetycznego wykorzystania procesowych produktów ubocznych. Zgodnie z najnowszymi dyrektywami gazy hutnicze (gaz koksowniczy COG, gaz wielkopiecowy BFG oraz gaz konwertorowy BOFG) nie powinny być produktem ubocznym, kłopotliwym do zagospodarowania. Powinny stać się nośnikiem energetycznym poprawiającym efektywność ekonomiczną oraz ekologiczną huty. Najprostszym sposobem ich zagospodarowania jest spalanie bądź współspalanie z gazem ziemnym bezpośrednio w miejscu powstawania w znajdujących się na terenie huty piecach grzewczych. Technologia ta napotyka jednak wiele trudności. Największe problemy techniczne związane są z zapewnieniem wymaganej czystości gazów oraz ciągłości dostaw gazów o odpowiednich parametrach energetycznych. Dodatkowe trudności, wynikające ze specyfiki spalanych gazów, mogą docelowo zmuszać do wprowadzania niezbędnych modyfikacji w sposobie prowadzenia procesu. Konsekwencją tego jest obniżenie efektywności ekonomicznej procesu.
EN
Currently, the steel industry is facing the problem of the energetic use of process by-products. According to the latest directives, metallurgical gases (COG coke oven gas, BFG blast furnace gas and BOFG converter gas) should not be a side effect that is inconvenient to manage. They should become an energy carrier improving the economic and ecological efficiency of the steel mill. The easiest way to develop them is to burn or co-burn with natural gas directly at the place of production in heating furnaces located in the steelworks. However, this technology faces many difficulties. The biggest technical problems are related to ensuring the required gas purity and continuity of gas supplies with appropriate Energy parameters. Additional difficulties resulting from the nature of the gases burned may ultimately force the user to make the necessary modifications to the way the process is carried out. The consequence of this is the reduction of the economic efficiency of the process.
PL
Od kilku już lat wzrasta zainteresowanie Przemysłem 4.0 (Industry 4.0 — I 4.0), który rozwija się na poziomie czwartej rewolucji przemysłowej. Zmiany następują we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw oraz w ich otoczeniu. Są to bardzo dynamiczne zmiany o wieloaspektowym charakterze, dlatego rewolucyjne. Przekształceniom ulega wiele systemów gospodarczych i społecznych. Zmiany mają miejsce w systemach produkcji (cyberfizyczne rozwiązania), konsumpcji, transporcie i dostawach. Nowe technologie rozbudowane o możliwości cyfrowe znacznie zwiększają wartość produktów. Wykorzystywanie możliwości cyfrowych w połączeniu z rozlicznymi technologiami prowadzi do nowych modeli biznesowych. Zmiany dokonujące się w czwartej rewolucji przemysłowej są również zmianami w obszarze utrzymania ruchu (UR). Maszyny wyposażone w czujniki i monitorowane za pomocą algorytmów tworzą nowe możliwości dla produktywności urządzeń. W Przemyśle 4.0 proces konserwacji urządzeń jest proaktywny i polega (ogólnie ujmując) na tym, że to urządzenia informują użytkowników o ich działaniach oraz o sytuacjach przekraczających dopuszczalne (normalne) ramy ich użytkowania. Urządzenia są nawet w stanie poinstruować ekipę remontową (naprawczą), co ma robić, aby urządzenie uzyskało poprzednią sprawność. W niniejszej publikacji przedstawiono ogólne ramy zmian w zakresie UR w Przemyśle 4.0 wraz z przykładem zmian w krajowym sektorze stalowym. Część teoretyczna pracy powstała na podstawie studium literatury, a część praktyczna jest formą typu case study o charakterze historycznym i ukazuje zmiany w UR w sektorze stalowym w kraju.
EN
For several years, Industry 4.0 (I 4.0) has been developing at the level of the fourth industrial revolution. Changes take place in all areas of business operations and in their environment. These are very dynamic and revolutionary changes. Many economic and social systems are transformed. Changes take place in production systems (cyber physical solutions), in consumption, transport and deliveries. New technologies expanded with digital capabilities significantly increase the value of products. The use of digital capabilities combined with new technologies leads to new business models. The changes taking place in the fourth industrial revolution are also changes in the area of maintenance. Machines equipped with sensors and monitored by algorithms create new possibilities for productivity. In Industry 4.0, the maintenance process is proactive and consists (generally speaking) that the machines inform users about their activities and about situations exceeding the acceptable (normal) use frames. The machines are even able to instruct the repair (repair) team what to do to ensure that the machine achieves its previous efficiency. This publication presents a general framework for changes in maintenance in Industry 4.0 with an example of changes in the domestic (Polish) steel sector. The theoretical part of the work (paper) was based on a study of literature, and the practical part is a case study with historical character because shows changes in maintenance in the steel sector in Poland.
12
Content available remote Postępy w kontroli emisji SO2 i NOx w chińskim przemyśle hutniczym
PL
Dokonano przeglądu najnowszych postępów w dziedzinie technologii kontroli emisji SO₂ i NOₓ w przemyśle hutniczym w Chinach. Technologie mokrego odsiarczania gazów (WFGD), w tym metodę wapienną FGD z produkcją gipsu, dwualkaliczną FGD, amoniakalną FGD oraz magnezytową FGD stosuje się w 85,2% działających instalacji odsiarczania. Metody te charakteryzuje dojrzałość, duża wydajność oraz zadowalające możliwości dostosowawcze. Mimo to największymi problemami pozostają korozja, wtórne zanieczyszczenie powietrza oraz niepożądane produkty uboczne. W porównaniu z technologiami WFGD technologie suchego i półsuchego odsiarczania mają mniejszy udział w rynku, pomimo małego zużycia rozpuszczalników i małego wtórnego zanieczyszczenia powietrza. Technologia de-NOx dla przemysłu hutniczego wciąż pozostaje na wczesnym etapie rozwoju, zaś w chińskim przemyśle hutniczym pracuje obecnie zaledwie kilka instalacji de-NOx. W technologii selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) drzemie wielki potencjał dotyczący kontroli emisji NOₓ, pod warunkiem że katalizatory niskotemperaturowe będą dostępne w rozsądnych cenach. Trwa rozwój technologii jednoczesnego usuwania SO₂ i NOₓ, tak aby sprostać surowym normom emisji zanieczyszczeń powietrza dla przemysłu hutniczego w Chinach.
EN
A review, with 53 refs., of wet and semi-dry flue gas desulfurization technols. as well as of processes for catalytic redn. of N oxides. In particular, maturity, high efficiency, reasonable adaptability, corrosion, secondary air pollution, and unwanted byproducts were taken into consideration.
PL
Celem niniejszej publikacji jest opracowanie prognoz wielkości produkcji stali ogółem i według technologii wytwarzania (proces konwertorowy i elektryczny) w krajowym hutnictwie. W artykule przedstawiono przebieg linii trendów wielkości produkcji stali według poszczególnych procesów wytwarzania w latach 2000-2017. Poszczególne trendy poddano interpretacji, a następnie dokonano predykcji zmian w ich przebiegu do 2022 roku. Jako instrumenty (metody) prognozowania zastosowano adaptacyjne modele wygładzania wykładniczego.
EN
The aim of the article is to forecast total steel production and according to the used technology (Bessemer and electrical process) in Poland. The article presents the course of trends in steel production according to manufacturing processes over the period of 2000-2017. A prediction of their changes until 2022 was developed based on the interpretation of the trends. Adaptive exponential smoothing models were used during forecasting.
PL
W pracy zostały poruszone podstawowe zagadnienia związane z tematyką zarządzania czasem pracy. Celem pracy było ustalenie zmian w procesie gospodarowania czasem pracy w ujęciu sektorowym. Na podstawie danych statystycznych wykonano analizę wykorzystania czasu pracy w krajowym sektorze hutniczym. Zakresem analizy objęto gospodarowanie czasem pracy i ustalenie przyczyn czasu nieprzepracowanego. Okres analizy to przed i po restrukturyzacji przemysłu.
EN
The article presents some problems of time management in the company.The analysis of time management has been cerried out for steel industry in Poland. In the article information about working time and wasted time is presented. The analysis has been carried out on the basis of the data from before and after the restructuring process.
EN
In the modern market economy, the company is still looking for the most effective ways of management. The development of enterprises depends mainly on people skills and work organization. One aspect of the objectives is to effectively manage working time. The article discussed were the basic issues related to the topic of time management. The aim of the study was to determine the causes of undeveloped time in the domestic steel industry, together with examples of preventive measures. Using statistical data shows the structure of the causes of the wasted time in the steel industry in the years 2000-2015. Basic data: nominal time in steel industry was 114 849.20 thousand. Hours in 2000 and now is 44 387 thousand hours, time worked was 92 603 thousand. Hours in 2000, now is 36 000 thousand. Hours, wasted time was 22 246.2 thousand. Hours, now is 3 967.2 thousand hours. The structure of the working time not worked comprises: - 60% of the leaves, - 30% of sickness absences, - 10% break fee. Companies use the programs to decline wasted time in their companies. On the basis of case studies and sector analysis was confirmed the improvement in working time management in manufacturing companies in the long term.
PL
Celem niniejszej publikacji jest analiza i predykcja wielkości produkcji stali według technologii wytwarzania (proces konwertorowy i elektryczny) w krajowym, europejskim i światowym hutnictwie. W artykule przedstawiono przebieg linii trendów wielkości produkcji stali według procesów wytwarzania w układzie kraj, Europa, świat. Poszczególne trendy poddano interpretacji, a następnie dokonano predykcji zmian w ich przebiegu do 2020 roku.
XX
The aim of the article is analysis and prediction of steel production according to used technology (converter and electric process) in Poland, Europe and in the world. Particular time trends are presented in the paper. On the base of the analysis prediction of their changes until 2020 was developed.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w zakresie aktywności publikacyjnej w tematyce stali i rud żelaza w latach 1996–2015 oraz ich odniesienie do zmian zachodzących w sektorze stalowym na świecie. W analizowanym okresie wzrostowi produkcji stali w Chinach towarzyszył wzrost liczby publikacji i udziału Chin w światowej puli (korpusie) publikacji, a także zmniejszanie udziału publikacji z USA, państw Europy Zachodniej i Japonii. Z perspektywy wpływu (oddziaływania) publikacje z Chin charakteryzowały się mniejszymi wartościami wskaźników, jak liczba cytowań na publikację, a także były publikowane w czasopismach o niższych wskaźnikach wpływu w porównaniu z publikacjami z USA, państw Europy Zachodniej, Japonii i Korei Południowej. W zakresie współpracy międzynarodowej w tematyce stali i rud żelaza wiodącymi państwami były USA oraz Niemcy i Francja. Państwa azjatyckie, w tym Chiny, Japonia i Korea Południowa, wyróżniały się natomiast względnie dużą aktywnością publikacyjną przedsiębiorstw stalowych. W artykule wskazano także główne wyzwania związane z prowadzeniem analiz bibliometrycznych w ww. tematyce.
EN
The aim of this article is to demonstrate the changes in the publication activity in the field of steel and iron ore in the years 1996–2015 and their reference to the changes taking place in the steel industry across the world. Over the analysed period, the growth of steel production in China was accompanied by the increase of the number of publications and participation of China in the global pool of publications, as well as the decreasing shares of publications from the US, Japan and European countries. Chinese publications, from the perspective of their impact, have received lower values of indicators, such as citations per publication, and were published in journals with lower values of their impact factors. In terms of international cooperation, the leading countries were the US, Germany and France. Asian countries, including China, Japan and South Korea, were characterised by relatively high publication activities of steel companies. The article also presents the major challenges related to bibliometric analyses in this field.
EN
The article is a continuation of the issue of managing worker absence (Gajdzik, 2015). Theoretical considerations were supplemented with statistical data about sickness absences of workers in the steel industry. The timespan analysis covers the years 2000-2015. The share of absence in the lost work time was determined on the basis of the number of sickness absence hours. The issue of unplanned employee absenteeism is part of the human resource management and work time management in an enterprise.
PL
Artykuł zawiera informacje o gospodarowaniu materiałami i sterowaniu zapasami w przemyśle hutniczym. Strukturę części ogólnej artykułu tworzą typowe działania w obszarach zaopatrzenia i składowania materiałów w przedsiębiorstwach hutniczych. W ramach analizy przedstawiono strukturę zużycia materiałów i stany poziomów zapasów w krajowym przemyśle hutniczym w latach 2000-2015. Za dane do analizy przyjęto wyniki rocznych ilości i wartości zakupionych materiałów i utrzymywanych zapasów. Ustalono przebieg trendów gospodarowania materiałami i zapasami w przemyśle hutniczym. Przedmiotem badań było również poszukiwanie zależności między poziomem zużycia materiałów (wskaźnik materiałochłonności) i stanem zapasów a rozmiarami produkcji hutniczej.
EN
The article includes information about the materials and stocks management in the steel industry. The structure of the general part of the article is about the typical activities in these areas in steel companies. The analysis shows the structure of materials and stocks levels in the domestic steel industry in 2000-2015. For the data for analysis were used volume and value of materials and stocks. Trends of materials and stocks management are presented in the article. The subject of studies was the correlation between the level of material consumption (rate of material consumption) and the state of stocks and the size of steel production.
PL
W publikacji przedstawiono zależność między gospodarowaniem czasem pracy a zbiorową wydajnością pracy w sektorze hutniczym. Na podstawie danych statystycznych o czasie pracy w przemyśle hutniczym ustalono jego wpływ na poziom wydajności pracy. Dane empiryczne do modelu pochodziły z lat 2000−2015 i dotyczyły wielkości wyprodukowanej stali i czasu pracy. W części opisowej pracy przedstawiono opis uwarunkowań prawno-organizacyjnych organizacji systemów pracy w przedsiębiorstwach. W części analitycznej zestawiono dane statystyczne dotyczące gospodarowania czasem pracy w przemyśle hutniczym i opracowano model ekonometryczny zespołowej wydajności pracy.
EN
The paper presents the relation between the management of working time and total efficiency in the steel sector. Influence of the working hours in the steel industry on the level of efficiency was established on the basis of statistical data. The empirical data from 2000-2015 about steel production and working time were used. In the description part of the paper the organization of working time system in the steel companies was presented. In the empirical part of the paper statistics on the work time management in the steel industry were summarized and econometric model of total efficiency (productivity) in steel industry was presented.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.