Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental fees
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przewidzianą przez przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wskazano, iż stanowią one przykład realizacji zasady „zanieczyszczający płaci”, której zastosowanie powinno być powiązane z kryterium kosztu środowiskowego prowadzonej działalności gospodarczej. Omawiane regulacje stanowią specyficzny instrument prawno-finansowy ochrony środowiska ze względu na przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej – kopaliny, które z mocy ustawy są objęte tzw. własnością górniczą, przysługującą ex lege Skarbowi Państwa. Podkreślono rolę i znacznie koncesji jako koniecznego warunku dla prowadzenia działalności gospodarczej w omawianym zakresie. Scharakteryzowano również instytucje prawne opłat podwyższonej i dodatkowej, a także podkreślono ich sankcyjny charakter. Nie ulega wątpliwości, iż opisane przepisy prawne i uiszczane na ich podstawie należności sprzyjają gospodarności w korzystaniu z zasobów środowiskowych.
EN
The article presents the problem of environmental fees stipulated in the provisions of Geological and Mining Law. It has been pointed out that they are an example of implementing the “polluter pays” principle, the application of which should be related to the criterion of the environmental cost of business activity. The discussed regulations constitute a specific legal and financial instrument for environmental protection according to the subject of business activity - minerals, which under the Act are treated as the so-called mining property, vested ex lege in the State Treasury. The role and importance of the licence as a necessary condition for running a business in the discussed scope has been emphasized. Additionally, the legal institutions in charge of the increased and additional fees have been characterized, and their sanctioning nature emphasized. There is no doubt that the described legal regulations and the charges paid on their basis contribute to the economic use of environmental resources.
2
PL
Elektrownie i elektrociepłownie w Europie i w Polsce, bazujące na spalaniu paliw kopalnych są głównym źródłem emisji do atmosfery pyłów, dwutlenku siarki i gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Emitenci tych substancji ponoszą opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, które wpływają na wynik finansowy przedsiębiorstw. Dostosowanie polskich norm i przepisów do obowiązujących w państwach UE, spowoduje większe zainteresowanie zakładów energetycznych ograniczeniem emisji gazów do atmosfery. Przedstawiono instrumenty ekonomiczne służące ograniczeniu emisji gazów spalinowych do atmosfery, stosowane obecnie w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Podano ich systematykę i krótką charakterystykę. Szczególną uwagę zwrócono na nowe instrumenty ekonomiczne, które zostaną wprowadzone w naszym kraju po wstąpieniu do UE. Na wybranych przykładach omówiono rodzaje i wysokość opłat, które są ponoszone przez podmioty gospodarcze za emisję dwutlenku węgla do atmosfery w krajach europejskich.
EN
Power and power and heat plants run on fossil fuels in Europe and Poland are the major source of emissions of airborne dust and greenhouse gases including carbon dioxide. For these emissions the operators are paying environmental fees which are additional costs of running the plants. Adjustment of Polish regulations to those of European Union will lead to increase in interest of the plant operators to reduce gaseous emissions to atmosphere. The existing systems of economic tools for reduction of emission of combustion gases, currently in use in UE countries and Poland, are presented and briefly characterized. A special attention is paid to new economic tools, which will be implemented in our country after accession to European Union. Types and scale of environmental fees that are to be paid by Polish economic entities for the use of environment are discussed on the basis of examples of fees currently paid by economic entities in EU countries.
3
Content available remote Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD
PL
Problematyka instrumentów polityki ekologicznej i ich doboru stanowi nadal bardzo ważne wyzwanie dla zarządzających środowiskiem. Podejmuje się wiele prac badawczych i ekspertyz, w tym także zlecanych przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczących oceny skuteczności funkcjonujących w Polsce instrumentów ochrony środowiska. Dominują w nich opłaty i kary ekologiczne za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Warto jednak postawić pytanie: jakie instrumenty i w jakim zakresie preferuje ekonomia środowiska oraz w jakim stopniu korzystają z nich kraje OECD? Próba odpowiedzi na to pytanie stanowi treść niniejszego opracowania.
EN
The issue of economic policy instruments and selection thereof is still an important challenge to environmental managers on the eve of Poland's accession to the European Union. There are many research projects and analyses carried out, including those conducted on request of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources and the National Fund of Environmental Protection and Water Economy, to evaluate the effectiveness of environmental protection instruments applied in Poland. The most important environmental protection instruments at the moment are, obviously, environmental charges and non-compliance penalties. It seems worth asking, however, which instruments and to what extend, are favoured by environmental economy and how they are applied in the OECD countries and the EU countries whose standards are the objectives of protection activities in Poland? This paper is an attempt at answering those questions. The paper describes and evaluates such ecological policy instruments as regulations and standards, voluntary arrangements, taxes and fees, transferable emission rights, deposit systems and system of compensations for environmental damage. The author presents advantages and disadvantages of the aforementioned instruments identifying the possibilities of application thereof in the implementation of ecological policy objectives. The paper proves that there is no one universal instrument affecting environmental behaviour of enterprises, sectors or the state. It is always necessary to find an appropriate set °t such instruments to ensure the attainment of desired ecological objectives.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.