Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pedagogy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Pedagogika w ochronie planety Ziemia
PL
Problem ochrony Planety Ziemia przed szkodliwą działalnością człowieka nie jest problemem nowym. Wynika on z faktu rozwoju technologicznego społeczeństw, a ten rozwój technologii rodzi negatywne skutki dla środowiska – zanieczyszczenia wody, gruntu i powietrza. Niektóre państwa i niektóre rządy, a przede wszystkim państwa Unii Europejskiej rozumieją powagę sytuacji. Natomiast gorzej jest z innymi wielkimi państwami, będącymi często potęgą technologiczną i militarną, które niestety nie dostrzegają w pełni powagi sprawy m.in. Chiny, Indie, Pakistan, Rosja, USA, itd. Oczywiście, na czele rządów państw stoją osoby o różnym wykształceniu i niestety z tego powodu nie wszyscy prezydenci i premierzy rozumieją powagę sytuacji i dlatego w szerokiej dyskusji, która odbyła się m.in. w grudniu 2015 roku w Paryżu w której uczestniczyło 179 głów państw, uzgodniono i podpisano rezolucje w wyniku której poszczególne państwa przyjęły kalendarz zmniejszenia emisji przede wszystkim CO2 do atmosfery. Artykuł ten nawiązując do powyższego faktu, zwraca uwagę, że warunkiem w przyszłości zrozumienia powagi sytuacji jest powszechna gruntowna edukacja w wszystkich państwach naszego globu i to wynikająca także nie tylko z wiedzy technicznej i technologicznej , ale z pewnego podejścia filozoficznego i mentalnego, które musi rodzic się już na etapie małego dziecka i to nawet w wieku przedszkolnym. Oczywiście, taką wiedzą trzeba przekazywać w ujęciu pedagogicznym na płaszczyźnie filozoficznej i zhumanizowanej, aby to weszło w nawyk już potem, gdy te dzieci w przyszłości dorosną i w przyszłości niektóre z nich wejdą do różnych form organizacji samorządowych, parlamentarnych bądź też towarzystw międzynarodowych i będą miały głosować, a więc decydować o postanowieniach i zarządzeniach dotyczących ochrony Planety Ziemia. Dlatego też artykuł ten skład się jak gdyby z części technicznej (punkt 1), części filozoficznej (punkt 2) oraz części pedagogicznej (punkt 3), który w konkluzji stanowi własny wniosek końcowy (punkt 4), że niewiedza zniewala, a edukacja (tu ekologiczna) prowadzi do wyzwolenia.
EN
The problem of protecting the Planet of Earth against harmful human activity is nothing new. It stems from the technological development of societies, and this technological development has an adverse impact on the environment – pollution of water, soil and air. Some countries and governments, and predominantly the members of the European Union, understand the seriousness of this very issue. However, the situation in other large countries is worse; those countries are often technological and military powers, which unfortunately fail to fully acknowledge the graveness of the issue. These countries include China, India, Pakistan, Russia, the USA, etc. Of course, the leaders of national governments vary in terms of education and, unfortunately, this is the reason why not all the Presidents and Prime Ministers understand the seriousness of the situation; therefore, during a wide discussion which took place in December 2015, as well as at other dates, and in which participated 179 heads of state, a resolution was signed under which individual countries adopted the calendar of decreasing the emission to the atmosphere mainly of carbon dioxide. In referring to the above fact, the article emphasises that a condition which will allow to understand the seriousness of the situation in the future is universal, thorough education in all the countries around the world, resulting not only from technical and technological knowledge, but also from certain philosophical and mental approach, which has to develop at a level as early as that of small children, even at a preschool age. Obviously, from the pedagogical point of view, such knowledge shall be communicated at the philosophical and humanized level, in order to develop a habit later on in the future, when those children grow up and when some of them enter various self-government organisations, parliamentary organisations or international associations, and when they vote, thus making decisions about resolutions and ordinances concerning the protection of the Earth. That is why this article somehow comprises a technical part (point 1), a philosophical part (point 2), and educational part (point 3), which constitute, in its summing up, its own final conclusion (point 4), stating that the lack of knowledge enslaves and education (ecological in this case) leads to liberation.
2
EN
Modern technologies whose development defines the beginning of the twenty-first century information civilization create entirely new possibilities for organizing and delivering educational processes. Thanks to them an opportunity for education opens up, which is a move away from the narrowly conceived encyclopaedism in education to independent work, revealing activities, and sometimes creativity. The paper will consider the benefits that can be associated with the use of IT in teaching on the one hand understood as a set of devices, on the other as education software packages. At the same time features which entails risks for the organization of teaching and learning processes as well as for themselves educated will be indicated.
3
PL
W artykule przedstawiono związek filozofii i pedagogiki oraz praktyki edukacyjnej w kontekście historycznym, charakterystyczne dla naszego kręgu kulturowego współczesne poglądy, wyobrażenia, wartości (nowa faza dziejów określanych nazwą postmodernizm albo ponowoczesność) oraz ich skutki dla pedagogiki i edukacji dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
This paper presents the relationship of philosophy and pedagogy and educational practice in the historical context, specific to our culture current opinions, ideas, values (a new phase of history defined by the name of postmodernism or postmodernity) and their implications for education and education for road safety.
4
Content available remote Podstawy edukacji dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
PL
W artykule przedstawiono w skrótowym ujęciu związek filozofii i pedagogiki oraz praktyki edukacyjnej w kontekście historycznym, charakterystyczne dla naszego kręgu kulturowego współczesne poglądy, wyobrażenia, wartości (nowa faza dziejów określanych nazwą postmodernizm albo ponowoczesność) oraz ich skutki dla pedagogiki i edukacji dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwrócono uwagę na fundamentalną zmianę polityki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego („safe system approach”), której najważniejszą cechą jest zmiana w sposobie postrzegania problemu odpowiedzialności użytkownika drogi. Należy przy tym mieć na uwadze, że użytkownik drogi jest najsłabszym elementem w systemie transportowym, jego zachowanie jest nieprzewidywalne i pomimo prowadzonych działań edukacyjnych i kampanii społecznych nie można oczekiwać od niego bezpiecznego zachowania. Biorąc także pod uwagę charakterystyczne dla czasu ponowoczesności poglądy, zasady i wartości wyznawane przez część społeczeństw naszego kręgu kulturowego warto zdadać sobie pytanie o nowy kształt edukacji dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
This article presents in brief, the relationship of philosophy, pedagogy and educational practice in a historical context, characteristic to our culture circle current opinions, values (a new phase of history determined the name of postmodernism or post modernity) and their implications for road safety pedagogy and education. Attention is drawn to a fundamental change of policy on road safety ("safe system approach"), whose most important feature is the change in the perception of the problem of responsibility of the road user. It should be born in mind that the road user is the weakest element in the transport system, his behaviour is unpredictable and despite conducted educational and social campaigns one can not expected a safe conduct from him. Taking also into account the ideas characteristic for the time of post modernity, principles and values of the part of societies belonging to our culture circle, it is worth to ask a question about a new form of education for the road safety.
EN
This work presents a new pedagogical approach in learning electronic engineering which includes the use of active and interactive learning techniques. Interactive tasks are developed with the basic aim to make it easier for students to acquire practical knowledge in the field of digital hardware design and design implementation in complex programmable logic circuits. The multimedia application with interactive tasks is mainly developed using Adobe Flash software. The paper describes the model and architecture of a multimedia environment for the realization of interactive tasks by Bayesian approach. The interactive tasks were designed in the academic year 2011, to support the implementation of teaching the subject Programmable logic devices in the Moodle environment. On the basis of surveys carried out at the end of the semester it can be seen that the students’ first experience is very positive.
PL
W artykule przedstawiono nowy system interaktywnej nauki elektrotechniki. Wprowadzone zadania moją na celu przybliżenie studentom techniki programowania układów CPLD. Aplikacje multimedialne wykonano, korzystając z Adobe Flash. Opisane środowiska, wykonane zostało w oparciu o formułę Bayes’a.
6
Content available remote Podstawowe koncepcje wychowania i paradygmaty filozofii pedagogiki
EN
Having defined external conditions of development routes of contemporary pedagogy philosophy in Four Pillars of Education in UNESCO Report and pressure to change the knowledge paradigm of traditional education, the authors point at universal tendencies in paradigms of education knowledge. According to them, these are paradigms built basing on Socrates’ and Plato’s idealism as well as Aristotle’s realism. Having differentiated two fundamental versions in each paradigm, the authors argue that the latest concept of education for security can be legitimately mixed in the ideology of constructive educational idealism – the ideology of uncovering the hidden treasure (according to J. Delors’ UNESCO report), dialogue and education in order to be happy and safe through knowledge, activity, and cooperation. Thus, in the authors’ view, global educational space defined by the Four Pillars of the “hidden treasure” of “cognitive civilisation” is the education for security space, a new paradigm deriving from such earlier paradigms as conservative education ideology (education for Love), revolutionary ideology (education for Fight), and liberal ideology (education for Freedom).
7
Content available Źródła informacji i ich istotność w pedagogice
PL
Artykuł dotyczy pedagogiki jako nauki powiązanej z innymi dziedzinami wiedzy oraz różnych rodzajów źródeł informacji. W treści artykułu przedstawiono czym jest pedagogika, jakie są jej działania wychowawcze i dydaktyczne oraz czym jest źródło informacji, jakie są jego rodzaje i jaki wpływ mają na edukację. Uwzględnione zostały również formy źródeł oraz podział na tradycyjne i współczesne. Poruszony został problem dotyczący zagrożeń płynących z nieumiejętnego korzystania z informacji multimedialnych, które mają niekorzystny wpływ na młodego odbiorcę.
EN
The article concerns pedagogy as a science linked to other branches of knowledge and various types of sources of information. In the article, the author presents what pedagogy is, what its educational and teaching activities are, and what a source of information is, what its different types are as well as what impact they have on education. In addition, the article takes account of other forms of sources and the classification into traditional and contemporary ones. The article also mentions the issue of threats resulting from an incompetent use of multimedia information which have a malign influence on a young recipient.
8
Content available remote Pedagogika autorytarna wobec zmian w myśleniu i wychowaniu w wojsku
EN
The subject of the article refers to the problem of military education process. Its aim is to analyse selected viewpoints concerning pursuing the assumptions of authoritarian pedagogy in the military education process. The author wants to answer the following question: is there any connection between authoritarian pedagogy elements and the process of shaping and functioning of education subjects’ personality in the military? The authoritarian personality is characterised by radical viewpoints, intolerance for any weaknesses (relating to both the subjects and the others), strong tendency towards punishment, suspicion and extraordinarily strong respect for the authority. Therefore the prime components of authoritarianism include aggression, obedience, submission and passivity. It must be underlined that education based on authority stemming from fulfilling the function of a superior dominates in the process of military; education, and training. This process also contains elements of humanistic pedagogy referring to dialogue, purpose of education, mutual shaping of opinions, searching for the truth about oneself. Thus it must be stated that the connection of authoritarian pedagogy in military environment is dominant but not sole.
9
Content available remote Uwaga o pracy
PL
Antycypacje chrześcijańskiej koncepcji pracy obecne są w "Księdze Rodzaju". Związki problematyki edukacji i pracy rozwijane były w filozofii polskiego romantyzmu, zwłaszcza w "Chowannie" B. Trentowskiego. Do problemu pracy w kontekście edukacji i wychowania nawiązują prace Karola Wojtyły - "Osoba i czyn" and "Laborem exercens".
EN
The anticipations of Christian concept of work are present in the Genesis. The relation between education and work was developed by philosophy of Polish Romanticism, particulary in "Chowanna" of B. Trentowski. The works of Karol Wojtyła-"Osoba i czyn" and "Laborem exercens" also touch the problem of work in the context of education.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.