Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nitrided steel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A simple antimony microelectrode was prepared for facile measurements of pH at a small distance from the examined surface. It can be easily placed at a fixed and reproducible distance. The microelectrode enabled a measurement of a decrease of pH during pit formation on untreated stainless steel 316L, and of a rise of pH on plasma nitrided steel in the active potential region. The latter was ascribed to binding of protons into NH4+ following the reduction of nitrogen from steel. Measurements of changes of pH close to the surface can contribute to identification of electrode processes occurring at chosen potentials.
PL
Przygotowano prostą mikroelektrodę Sb do łatwego pomiaru pH w małej odległości od badanej powierzchni. Może ona być łatwo umieszczana w wyznaczonej, odtwarzalnej odległości. Mikroelektroda umożliwiła zmierzenie spadku pH podczas tworzenia wżerów na niemodyfikowanej stali nierdzewnej 316L, i wzrost pH na plazmowo azotowanej stali w zakresie potencjałów stanu aktywnego. Wzrost pH został przypisany związywaniu protonów do NH4+ w wyniku redukcji azotu ze stali. Pomiary zmian pH blisko powierzchni mogą przyczynić się do identyfikacji procesów elektrodowych zachodzących przy wybranych potencjałach.
EN
An analysis of the internal fish-eye crack growth in a plasma-nitrided high-strength lowalloy steel specimen has been performed. The study combines information obtained from the fractographical observation of the striations field located near the centre of the fish-eye crack on the specimen subjected to combined bending-torsion loading with the linear elastic fracture mechanics modelling of the fatigue crack propagation. The results suggest that the propagation stage constitutes only a minor part of the total fatigue life, the major part of which is spent on the fatigue crack initiation. This conclusion is consistent with the high cycle and very high cycle fatigue behaviour of specimens without any surface hardening layer.
PL
W pracy przedstawiono analizę wzrostu wewnętrznego pęknięcia typu „rybie oko” w plazmowo azotowanej, niskostopowej próbce wykonanej ze stali o wysokiej wytrzymałości. W badaniach powiązano dane otrzymane z obserwacji fraktograficznej pola prążkowanego w pobliżu środka pęknięcia w próbce poddanej złożonemu stanowi obciążenia giętno-skręcającemu z modelowaniem mechanicznym procesu pękania i propagacji szczeliny zmęczeniowej. Otrzymane wyniki wskazują, że faza propagacji stanowi jedynie drobną część całego procesu pękania zmęczeniowego, którego dominującym etapem jest inicjacja pęknięcia. Wniosek ten pozostaje w zgodzie z badaniami nad wysoko- i bardzo wysoko-cyklowym zmęczeniem próbek bez powierzchni utwardzanych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań chropowatości powierzchni warstw dyfuzyjnych wytworzonych na stali 41CrAlMo7 metodą regulowanego azotowania gazowego. Badano chropowatość powierzchni warstwy dwufazowej [gamma] + [alfa] i trójfazowej [epsilon]+ [gamma]+[alfa]. Badania wykazały, że obecność w warstwie strefy [epsilon] niekorzystnie wpływa na chropowatość powierzchni. Obecność strefy [gamma] nieznacznie zmniejsza chropowatość w porównaniu do chropowatości wyjściowej (po szlifowaniu).
EN
Results of investigations of the surface roughness of the nitrided layer on 41CrAlMo7 are presented. The nitrided layers were obtained using control gas nitriding and consist of: two-phase [gamma] +[alfa] layer and three-phase [epsilon]+ [gamma]+[alfa]. The investigation have been proofed that [epsilon] zone enhances surface roughness in comparison to that obtained after grinding while [gamma] one exhibits opposite effect - decrees it.
PL
W poniższym artykule autorzy prezentują wynik badań struktury warstwy wierzchniej stali WCL (AISI H 13) po azotowaniu jarzen
EN
Results of investigations of the structure of the surface layer of WCL (AISI H 13) steel after glow discharge nitriding are
5
Content available remote Współczynnik intensywności naprężeń Kic azotowanych stopów żelaza.
PL
W pracy określono krytyczny współczynnik intensywności naprężeń Kic dla azotowanych stali 40HM i 33H3MF. Współczynnik ten określono dla różnych udziałów warstwy azotowanej w badanych przekrojach. Wyznaczenie Kic azotowanych stali wymagało określenia wartości tego współczynnika dla warstwy azotowanej i rdzenia. Dla warstwy wyznaczono go metodą Palmqvista natomiast dla rdzenia wartość tego współczynnika przyjęto z danych literaturowych. Stwierdzono zależność współczynnika intensywności naprężeń azotowanych stali od udziału warstwy w przekroju. Wartość jego maleje wraz ze zwiększaniem udziału warstwy. Dla stali 40HM wartość ta zmienia się w przedziale 168 MPa m do 1/2 dla udziałów warstw od 0,08 do 0,43, zaś dla stali 33H3MF w przedziale 149 MPa m do 1/2 dla udziałów od 0,16 do 0,45 warstwy w przekroju.
EN
In the present work the critical stress-intensity factor, Kic, for nitrided steels 40HM and 33H3MF has been evaluated. This factor was defined for different fractions of nitrided layer in the examined sections. The Kic was evaluated for both: the nitrided surface layer and for the core. For the surface layer the Palmqvist method was applied, however, for the core the literature published datas were applied. A dependence of the stress intensity factor on the fraction of the layer within the sample section was found. Value of this factor decrease with increasing fraction of the layer. For the 40HM steel the Kic value varies within the range of 168 MPa m to the 1/2 for the changes of the volume fractions in the range of 0.080,43. For the 33H3MF steel the respective dependences are: 149 MPa m to the 1/2 for the Kic and 0,16 to 0,45 for the volume fractions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.