Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1660

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 83 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recykling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 83 next fast forward last
PL
To już niemal pięć lat, odkąd grupa ludzi, którym leży na sercu przyszłość środowiska, założyła Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów „Biorecykling”. Zgodnie z zapisem w jego Manifeście: „Potrzeba jest działań, które będą rozwijać, wdrażać i promować zasady zrównoważonej biogospodarki”, Stowarzyszenie prowadzi szereg inicjatyw mających na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu bioodpadów. Jednym z nich jest projekt „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych – selektywna zbiórka bioodpadów”.
PL
Rynek przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w Polsce, mimo kilkunastu lat funkcjonowania i radykalnych zmian, czekają kolejne wyzwania. Szara strefa z roku na rok maleje, ale potrzebne są stabilne prawo i jasna strategia. Pomóc mogą także przepisy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów.
PL
Szanse na szybkie wdrożenie w naszym kraju modelu gospodarki o obiegu zamkniętym są niewielkie, a wolne tempo prac koncepcyjnych i legislacyjnych prowadzonych w ministerstwach nie daje nadziei na ich rychłe zakończenie – ocenia w swoim styczniowym raporcie Najwyższa Izba Kontroli.
4
Content available remote Gospodarka materiałowa w dobie transformacji gospodarczej
PL
Niwelowanie negatywnych skutków środowiskowych, powodowanych intensywnym rozwojem cywilizacyjnym oraz eksploatacją zasobów naturalnych w sposób zapewniający ich dostępność przyszłym pokoleniom, stanowią aktualne wyzwania, przed którymi stoi Unia Europejska. Zadania te są realizowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, stanowiącego plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki Wspólnoty. Efektem tej inicjatywy ma być przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Wdrażane rozwiązania legislacyjne i organizacyjne mają doprowadzić do zmiany dotychczas funkcjonującego modelu gospodarczego, na taki, który zapewni efektywny przepływ surowców, energii, pracy i informacji, dzięki czemu stanie się możliwe odbudowanie zaangażowanych zasobów ludzkich i środowiskowych.
EN
Eliminating the negative environmental effects caused by the rapid civilization development and the exploitation of natural resources in a way that ensures their availability for future generations are the current challenges that the European Union is facing. These tasks are carried out under the European Green Deal, which is an action plan to sustainable EU economy. The initiative is expected to counteract the loss of biodiversity, reduce the level of pollution and support the efficient consumption of resources through the transition to Circular Economy (CE). The implemented legislative and organizational solutions are expected to change the existing economic model into one that will ensure the effective flow of raw materials, power, labour and information so that it is possible to „rebuild” environmental and human resources.
PL
Jednym z największych wyzwań do przezwyciężenia na drodze dojścia do gospodarki o prawdziwie zamkniętym obiegu, jest kwestia odzyskiwania i skutecznego sortowania odpadów konsumenckich poprzez precyzyjną identyfikację typu opakowania. Właściwe odczytanie rodzaju opakowania pozwoli zwiększyć wydajność sortowania i poprawić udział recyklingu opakowań na obszarze Unii Europejskiej. Pomóc w tym ma inicjatywa HolyGrail 2.0.
PL
Najczęściej spotykamy się z działaniami polegającymi na downcyklingu, czyli uzyskaniu ze zużytych produktów surowców. Idea upcyklingu polega na powtórnym użyciu tworzywa poprzez podwyższenie wartości produktu odpadowego, nadanie mu nowej funkcji użytkowej, lecz jak najbliżej formy w jakiej pełnił swoją dawną funkcję, poprzez twórczą adaptację do nowych potrzeb, przy ograniczonej liczbie procesów przetwarzania. Niezwykle ciekawą formą upcyklingu są przykłady innowacyjnego wykorzystania obiektów komunikacyjnych i środków transportu w architekturze, których część zaprezentowana zostanie poniżej.
EN
The most common recycling activities consist in downcycling, i.e. obtaining component elements from used materials. The idea of upcycling lies in reusing materials by increasing the value of the waste product and attributing a new utility function to it. This process involves as-close-as-possible preservation of the form in which the product played its former function through a creative adaptation to new needs and with a limited number of processing operations. A remarkable idea of upcycling can be illustrated with the belowpresented examples of the innovative use of public transport buildings, other infrastructure and means of transport in architecture.
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe informacje na temat baterii wtórnych litowo-jonowych. Przedstawiono budowę i skład chemiczny baterii litowo-jonowych, a także ich poszczególne rodzaje na podstawie użytego materiału katodowego. W niniejszym artykule zawarto informacje na temat kształtującego się europejskiego rynku w zakresie produkcji baterii, w szczególności powstawania nowych inwestycji w Polsce. Ponadto scharakteryzowano możliwości jakie można osiągnąć w zakresie recyklingu baterii wtórnych.
EN
Paper presented a basic information about secondary lithium batteries. It includes the information about the construction and chemical composition of lithium batteries, as well as individual types based on the cathode material used. The article provides information on the emerging European market in their production, in particular the emergence of the new investments in Poland. In addition, the possibilities that can be achieved in the field of recycling have been characterized.
PL
Srebro pozyskiwane jest z rud oraz odzyskiwane w procesach recyklingu. Duża zawartość cennego metalu znajduje się w odpadach po obróbce wytworzonych produktów ze srebra. W pracy przedstawiono metodę odzysku srebra z pyłów polerskich poprzez ich przetopienie. Dodanie odpowiedniego topnika gwarantuje większy uzysk srebra podczas procesu. Do badań zastosowano w celu porównania azotan sodu, krzemionkę oraz boraks.
EN
Silver is obtained from ores and recovered in recycling processes. A high content of precious metal is found in the waste from the treatment of silver products. The paper presents a method of silver recovery from polishing dusts by melting them. Adding the appropriate flux guarantees greater silver yield during the process. Sodium nitrate, silica and borax were used for comparison.
PL
W artykule przedstawiono historię pojęcia gospodarki obiegu zamkniętego oraz jej różne definicje. Scharakteryzowano grupę odpadów wielomateriałowych, w tym odpady opakowaniowe, samochodowe oraz kompozyty wzmacniane włóknami. Zaprezentowano przegląd metod przetwarzania i odzysku odpadów wielomateriałowych.
EN
The paper includes the information on the history of the circular economy, as well as it’s definitions. The multimaterial waste is characterized, as well as packaging and vehicle waste and the fiber-reinforced composites. The methods for the recovery and processing od multimaterial waste are presented.
PL
Każdy produkt spożywczy wymaga właściwej ochrony, zatem opakowania są nieodzownym elementem gospodarki rynkowej. Niewłaściwy dobór lub brak opakowania mogą prowadzić do powstawania strat ilościowych, w wyniku zepsucia lub zniszczenia towaru. Innowacyjne rozwiązania z zakresu projektowania i produkcji opakowań mogą redukować lub eliminować generowanie nadmiernej ilości odpadów, które stanowią obciążenie dla środowiska naturalnego. Opakowania pełnią różnorodne funkcje, które często trudno dostosować do wymagań ochrony środowiska. Nadrzędnym celem nauki i przemysłu jest dostarczanie opakowań ekologicznych, które zaspokoją potrzeby zarówno producentów, jak i konsumentów. Obiecującą perspektywę stanowi zrównoważony rozwój opakowań, którego założenia opierają się na harmonijnym połączeniu rozwoju gospodarczego i społecznego, przy jednoczesnym zachowaniu świadomej odpowiedzialności ekologicznej.
EN
Every food product requires proper protection, therefore packaging is an indispensable element of the market economy. Incorrect selection or lack of packaging may lead to quantitative losses as a result of spoilage or destruction of the goods. Innovative solutions in packaging design and production can reduce or eliminate the generation of excessive amounts of waste that burden the environment. Packaging has a variety of functions that are often difficult to adapt to environmental requirements. The primary purpose of the science and industry is to provide “ecologic” packaging that will meet the needs of both producers and consumers. A promising perspective is the sustainable development of packaging, which assumptions are based on a harmonious combination of economic and social development, while maintaining conscious ecological responsibility.
PL
Przemysł opakowaniowy stoi przed wyzwaniem transformacji gospodarczej w kierunku modelu cyrkularnego, który obejmuje aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Powstają przepisy unijne, które nakładają nowe restrykcje, szczególnie w zakresie produkcji jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. Dyrektywa SUP (Single-Use Plastics) jest konsekwencją tzw. strategii dla tworzyw, przy czym wcześniej prowadzono prace nad pakietem propozycji dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Redukcja ilości powstających odpadów, często nieprzydatnych do recyklingu, wymaga wdrożenia kompleksowych rozwiązań w ramach długofalowej polityki kraju – edukacji ekologicznej, selektywnej zbiórki odpadów, skutecznego recyklingu i ekoprojektowania. Ważną kwestią jest podejmowanie decyzji, już we wstępnej fazie projektowania, które uwzględnią wymagania ochrony środowiska w całym cyklu życia produktu. Wśród rekomendowanych rozwiązań są m.in.: minimalizacja zużycia materiałów/energii, wydłużenie czasu życia produktu, umożliwienie łatwego demontażu, redukcja złożoności materiałowej czy stosowanie materiałów nadających się do recyklingu bądź odzyskiwanych z odpadów.
EN
The packaging industry is facing the challenge of an economic transformation to a circular model that encompasses environmental protection and sustainable development aspects. There are created the EU regulations, that impose new restrictions, especially in the field of the production of single-use plastic packaging. The SUP Directive (Single-Use Plastics) is a consequence of the so-called strategy for plastics, with previous work on the circular economy (CE) and extended producer responsibility (EPR) in packaging. Reducing the amount of generated waste, often useless for recycling, requires the implementation of comprehensive solutions such as being a part of the country’s long-term policy – environmental education, waste collecting system, effective recycling and eco-design. An important matter is to make decisions, already in the initial design phase, that take into account environmental protection requirements throughout the whole product life cycle. The recommended solutions include, among others, minimizing material/ energy usage, extending product life cycle, easy to disassemble, reducing material complexity or using recyclable/recykled materials.
PL
Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, musi dostosowywać się do wielu wymogów. W nadchodzących latach jednym z takich wyzwań jest osiągnięcie przez wszystkie kraje członkowskie odpowiednich poziomów recyklingu.
PL
Europejska Rada ds. Recyklingu Papieru (European Paper Recycling Council – EPRC) została powołana w listopadzie 2000 r. jako własna inicjatywa branży, aby monitorować postępy w osiąganiu wyższych celów w zakresie recyklingu papieru. Cele te są określone w Europejskiej deklaracji w sprawie recyklingu papieru, opublikowanej po raz pierwszy w 2000 r. i od tego czasu odnawianej co pięć lat. Obecny cel, określony w deklaracji na lata 2016-2020, to 74%.
PL
Unia Europejska planuje od 1 stycznia 2021 r. wprowadzić „podatek od plastiku”. Kraje członkowskie zapłacą za każdy kilogram odpadów z tworzyw sztucznych, który nie zostanie poddany recyklingowi. Szacuje się, że koszty, które poniesie Polska z tego tytułu, wyniosą ponad 400 mln euro rocznie. Kto sfinansuje te koszty? Tego, póki co, nie wiadomo.
first rewind previous Strona / 83 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.