Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 168

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  defect
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Ocena jakości okien i drzwi po ich wbudowaniu
2
Content available remote Quality criteria for G3Si1 and G4Si1 electrode wires
EN
The article presents test results concerning the quality of ISO 14341-A-G3Si1 and G4Si1 electrode wires based on electrode wire-related quality criteria in accordance with the requirements specified in the PN-EN ISO 14341 and PN-EN ISO 544 standards. The article discusses the critical defects of the wires (non-conformities with standard requirements) as well as defects not covered by the requirements of the standards, yet decisive as regards the assessment of electrode wires by the user.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości drutów spawalniczych ISO 14341-A-G3Si1 i G4Si1 na podstawie kryteriów jakości drutów, według wymagań norm PN-EN ISO 14341 i PN-EN ISO 544. Określono wady krytyczne drutów (niezgodności z wymaganiami norm) oraz wady nieobjęte wymaganiami norm, a decydujące o ocenie jakości drutu elektrodowego przez użytkownika.
EN
A system approach to the determination of the operation parameters of electric machines with long time between failures is substantiated It allows taking into account the specific features of the change of the state of their basic structural units. The high efficiency and reliability of the proposed approach from the point of view of the assessment of the nameplate data, energy components, vibration and thermal parameters of such electric machines are experimentally confirmed.
PL
W artykule wskazano na zasadność systemowego podejścia do wyznaczania parametrów pracy maszyn elektrycznych z długim czasem między awariami. Pozwala to uwzględnić specyficzne cechy zmiany stanu ich podstawowych jednostek konstrukcyjnych. Wysoka wydajność i niezawodność proponowanego podejścia z punktu widzenia oceny danych z tabliczki znamionowej, składników energii, wibracji i parametrów termicznych takich maszyn elektrycznych jest eksperymentalnie potwierdzona.
4
Content available remote Ocena Techniczna systemów ociepleń ETICS i przyczyny uszkodzeń
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena techniczna systemów ociepleń ETICS. Zaczyna się on od charakterystyki tego systemu. Następnie omawiane są zasady projektowania ociepleń w tym systemie z uwzględnieniem analizy przyjętych rozwiązań pod kątem praw fizyki i zasady stosowania termoizolacji. Druga część poświęcona jest wykonawstwu, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn wad i usterek oraz przyczyn uszkodzeń ocieplanych elewacji.
EN
The subject of this Article is the technical assessment of ETICS insulation systems. It starts with the characteristics of this system. Then the principles of thermal insulation design in this system are discussed, taking into account the analysis of the adopted solutions in terms of the physical law and the principle of applying thermal insulation. The second part is devoted to the workmanship, with particular emphasis put on the defect and fault as well as damage causes in relation to the insulated facades.
PL
Badania – metody, modele i wnioski - przedstawione w artykule zawierają syntetyczne i analityczne rozwiązania modelowe dotyczące problemów technicznego utrzymania i zużycia budynków mieszkalnych o konstrukcji tradycyjnej. Związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy występowaniem uszkodzeń elementów kamienic czynszowych, traktowanych jako wyraz warunków ich utrzymania, a wielkością procesu technicznego zużycia tych elementów określono na reprezentatywnej, dobranej w sposób celowy, próbie 102 budynków mieszkalnych wzniesionych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku we wrocławskiej dzielnicy „Śródmieście”. Analiza studialna procesów eksploatacji obiektów mieszkalnych i wykonane w niej przekształcenia podstawowych zależności teorii niezawodności wskazuje, że dla okresu użytkowania obiektu, w którym czas poprawnej pracy do uszkodzenia ma rozkład wykładniczy (jest to w zasadzie okres eksploatacji odpowiadający długości czasu użytkowania rozważanych budynków mieszkalnych), średni pozostały czas bezawaryjnej pracy jest w każdym momencie niezmienny. Teoretycznie więc obiekty mieszkalne po upływie pewnego czasu bezawaryjnej pracy spełniają swoje funkcje tak jak nowe. Wiek elementów starego budynku mieszkalnego ma wtedy drugorzędne znaczenie w procesie intensywności utraty jego wartości użytkowych. Jeżeli przyjąć, że miarą dopasowania testowanych w metodzie regresji nieliniowej modeli matematycznych, jako funkcji zużycia technicznego elementów budynków w czasie, jest współczynnik determinacji, to nie więcej niż 30% zniszczenia elementów jest wyjaśniona upływem czasu. Nie wiek zatem jest czynnikiem determinującym przebieg technicznego zużycia elementów analizowanych budynków.
EN
The paper contains synthetic and analytical test results and model solutions for technical maintenance and wear problems of apartment houses traditionally structured. The crucial methodological aspect of the research is striving to minimize the subjectivity of expert assessment while technical investigation of old buildings. The cause and effect between the occurrence of damage to the elements of the rental houses, treated as an expression of the conditions for their maintenance, and the size of the technical process of wear of these elements was determined on a representative, purpose-appropriate, sample of 102 residential buildings erected in the second half of the 19th and early 20th centuries in downtown Wrocław (Poland) district. Rational maintenance of existing buildings is nowadays significant issue for their proprieties. Therefore, there is constant need to find a research method that may lead to well thought out building maintenance management. The goal of undergone research was to search influence of apartment houses maintenance on the grade and intensity of their deterioration. As to fulfil the research objective the group of engineers identified symptoms of the technical wear growth, which means performed identification of causes and effects responsible for the defects appearance. The range of the work demanded elaboration of a new qualitative model of detected defects and its transfer into a quantitative model. Therefore, such approach enabled to establish the reason - effect connection ‘defect - technical wear’ related to the crucial structural parts of investigated apartment houses.
6
Content available remote Błędy wykonawcze w izolacjach przeciwwodnych - wybrane przykłady
PL
Artykuł podejmuje tematykę związaną z hydroizolacją obiektów budowlanych. Na wstępie wyjaśniono podstawowe różnice pomiędzy izolacją przeciwwilgociową a przeciwwodną oraz wskazano zakres ich stosowania. Przygotowano diagram związany z głównymi przyczynami usterek w izolacjach przeciwwodnych. W kolejnym punkcie przedstawiono wybrane przykłady błędów wykonawczych wraz z opisem przyczyny ich powstania. Przykłady zobrazowano za pomocą licznych fotografii przedstawiających skutki błędnie wykonanych izolacji. Zaprezentowane przykłady są bezpośrednio związane z doświadczeniem zawodowym autora. Wskazano również błędy wykonawcze zamieszczając tabelę rozwiązań minimalizujących ich powstawanie. Wnioski podsumowują zakres opracowania, zwracając szczególną uwagę na koszty powstałych usterek.
EN
The article presents topics related to the waterproofing of buildings. At the outset, the basic differences between moisture and water insulation and the scope of their application are explained. A diagram was prepared related to the main causes of defects in waterproofing. An overview of selected examples of performance errors and a description of their occurrence. Examples of photos illustrated by means of analysis showing the effects of incorrectly made insulation. The examples presented are related to the author's professional experience. In the last presentation of implementation errors created tables of solutions to minimize their occurrence. The conclusions summarize the scope of the refund paying attention to the costs of defects.
EN
The paper deals with the substantiation of the prospects of the use of the methods and means for the thermal image control to determine the state of the internal structural units of electric machines with long time between failures. We determined the interrelations of the basic types of the structural unit defects with their thermal manifestation, which made it possible to formulate the special features and problems of the current thermal image control of electric machines under the operation conditions.
PL
Artykuł prezentuje uzasadnienie perspektyw użycia metod I środków sterowania obrazu termalnego w celu określenia stanu wewnętrznych jednostek konstrukcyjnych maszyn elektrycznych z długim czasem między awariami. Określono wzajemne relacje podstawowych typów defektów jednostek konstrukcyjnych oraz ich obrazowania termicznego. Umożliwia to sformułowanie specjalnych właściwości i problemów bieżącego obrazowania termicznego maszyn elektrycznych w specjalnych warunkach działania.
EN
The paper deals with the approaches to the assessment of the current state and the forecast of the indices of reliability of synchronous motors with a long time between failures in the presence of defects of their basic structural units. We substantiated the structure of the neural network including a set of informative parameters and the specific features of its teaching. We carried out experimental research of the synchronous motor aiming at obtaining the initial data required for teaching the neural network.
PL
W artykule przedstawiono podejścia do oceny stanu bieżącego i prognozy wskaźników niezawodności silników synchronicznych z długim czasem pomiędzy awariami przy istniejących defektach w ich elementach konstrukcyjnych. Wprowadzana jest sieć neuronowa, zawierająca zespół parametrów informatywnych i specyficzne właściwości jej uczenia. Przeprowadzono badania eksperymentalne silika synchronicznego, mające na celu otrzymanie danych początkowych wymaganych w procesie uczenia sieci neuronowej.
PL
Celem pierwszego artykułu serii jest próba uporządkowania i nazwania zjawisk fizycznych oraz innych źródeł nieprawidłowości stanowiących powód opracowania wielu ekspertyz i opinii technicznych wad dachów. Efektem serii ma być pokazanie inwestorom, projektantom, wykonawcom i producentom materiałów pokrywczych, jak wiele zależy od ich działań i zaniechań. Przeprowadzone badania i analizy pokazują, z czym trzeba walczyć, co zmienić, aby można było użytkować papy asfaltowe termozgrzewalne na dachach płaskich bezpiecznie i znacznie dłużej.
EN
The purpose of the first article of the series is an attempt to organize and name physical phenomena and other sources of irregularities, that are the reason for the development of many expert opinions and technical opinions of roof defects. The effect of the series is to be shown to investors, designers, contractors and producers of roofing materials how much depends on their actions and omissions. The tests and analyzes carried out show what it takes to fight, what to change in order to use torch welding modified bitumen roll roofing on flat roofs, safely and for much longer.
PL
W artykule podjęto próbę analizy rodzajów i skutków wad (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) podczas badań fizycznych cementu powszechnego użytku wykonywanych zgodnie z wytycznymi serii norm PN-EN 196. Umożliwiła ona wytypowanie obszarów o wysokim stopniu ryzyka, na etapie których wystąpienie błędu dało podstawy do podważenia wyniku oznaczenia. Ponadto pozwoliła zaszeregować błędy w zależności od ich znaczenia, co może ułatwić zaplanowanie odpowiednich działań zapobiegawczych i określić ich przewidywaną skuteczność. Kompleksowo przeprowadzona analiza może stanowić metodę sterowania jakością i zarządzania ryzykiem, a także podstawę systematycznej identyfikacji wielu zagrożeń przy uwzględnieniu poziomu ryzyka. Może przyczynić się to do poprawy jakości wykonywanych badań, zmniejszenia liczby reklamacji, a także pozwolić na lepsze dostosowanie się do wymagań klienta. Na jej podstawie możliwe będzie także wprowadzenie pewnych standardów pracy zespołu laborantów, które pozwolą zapewnić możliwie najwyższą ochronę przed przypadkowymi pomyłkami.
EN
The article attempts to analyse the types and effects of failures (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) during physical tests of common cement performed in accordance with the PN-EN 196 series of standards. FMEA enabled the identification of areas of high degree of risk, at the stage where the occurrence of an error gave the base to the undermining the test result. In addition, it allowed to classify errors depending on their importance, which may be helpful to plan appropriate preventive actions and determine their expected effectiveness. Comprehensive analysis can be a method of quality control and management of risk, as well as a basis for systematic identification of many threats taking into account the level of risk. This will help to improve the quality of the performed tests, to reduce the number of complaints, and also allows for better adaptation to the customer's expectations. On the basis of FMEA, it might also be possible to introduce some better standards for the work of a laboratory team that will ensure the highest possible protection against accidental mistakes.
EN
In the paper, we consider an equilibrium problem for a 2D elastic body with a thin elastic inclusion crossing an external boundary. The elastic body has a defect which is characterized by a positive damage parameter. The presence of a defect means that the problem is formulated in a non-smooth domain. Non-linear boundary conditions at the defect faces are imposed to prevent the mutual penetration between the faces. Both variational and differential problem formulations are proposed, and existence of solutions is established. We study an asymptotics of solutions with respect to the damage parameter as well as with respect to a rigidity parameter of the inclusion. Identification problems for finding the damage parameter are investigated. To this end, existence of solutions of optimal control problems is proven.
EN
Technological development and growing performance expectations these days force quality attitude from the forging industry, which needs to be implemented at the very initial stage of design. Tendency of weight reduction calling for high-strength steels and near-net forging results in sophisticated geometries to be forged under severe work conditions producing low workability. One of the cost-effective contemporary tool to support the design of forging technology is numerical modeling. State of art in computer codes for prediction of the metal behavior during deformation gives high credits to computer simulation, which allows significant reduction of research and development costs. On the other hand, the method prevailing in this field, finite element method (FEM) has some limitations, for instance, the results are indirectly applicable as some of the defects can only be recognized by use of auxiliary criteria for interpretation of the simulation results.
EN
The article describes the detection of a defect in a cast iron casting. It analyzes the cause of the crack in the Turbine Component casting. In this article, we are focusing on a particular turbine casting that is commonly used in automobiles as one of the components for turbochargers. The turbine is a casting made of ductile cast iron with a visible crack on the naked eye. The formation of cracks in castings is a common but undesirable phenomenon in the foundry practice. It is important to identify the errors, but also to know the cause of defects in castings. The solution is a detailed error analysis. In this paper I used metallographic analysis and magnetic powder method. The crack formation is due to tension in the casting, which results in tensile, shear, or shear forces. The crack formation kinetics is difficult because it is still very low during hardening and shortly after the casting is overloaded. The crack is most often due to core resistance or shrinkage molds that begin after the surface layer is tightened when the strength of the material is negligible to the end of the crystallisation.
14
EN
A group of old apartment houses with the age over 100 years (that is those carried out before the First World War) takes an important place in polish building resources. Technical maintenance of apartment houses, traditional methods erected, is nowadays and will be a valid problem in the nearest future. The results of the work refer to the general population, estimated for 600 objects, that is about 20% of municipal downtown apartment houses in Wrocław. The purpose of the research was to identify an influence of widely considered maintenance of apartment houses on a degree and intensity of their elements’ deterioration. The goal of the work has been fulfilled by symptoms’ analysis of declining of inspected elements’ exploitation values, that is identification of mechanics of their defects arising. The range of the work has required creation of original qualitative model of pinpointed defects and its transfer into quantitative one. It has made possible to analyse the reason - effect phenomena „defect - technical wear” relevant to the most important elements of Wroclaw downtown district’s apartment houses. The research procedure has been conducted in accordance of fuzzy sets theory which made possible to describe qualitative model of pinpointed defects and its transfer into a quantitative one.
PL
Prawidłowa, tzn. systematycznie i rzetelnie przeprowadzana, ocena stanu technicznego starych budynków mieszkalnych stanowi podstawę do szeroko rozumianej organizacji ich obsługi technicznej, a w szczególności do organizacji prowadzenia remontów o ustalonym rodzaju, wielkości i zakresie. Ocena ta, poparta rozpoznaniem wpływu warunków utrzymania budynków mieszkalnych, jest ponadto podstawowym źródłem informacji w racjonalnym zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi. Celem badań było rozpoznanie wpływu przebiegu procesów, utożsamianych z szeroko pojętym utrzymaniem starych budynków mieszkalnych o konstrukcji tradycyjnej, na wielkość i intensywność zużycia ich elementów. Cel pracy osiągnięto na drodze analizy objawów procesu technicznego zużycia - poznania mechanizmu zjawiska powstawania uszkodzeń oraz identyfikacji wielkości i intensywności uszkodzeń elementów badanych budynków. Etapem poprzedzającym zasadniczy zakres pracy było przeprowadzenie jakościowej analizy uszkodzeń elementów badanych budynków mieszkalnych. Charakterystyka techniczna i typologiczne uporządkowanie tych uszkodzeń, rozumianych jako wyraz jakości utrzymania budynków mieszkalnych, umożliwiły rozpoznanie warunków eksploatacji rozważanych obiektów. Konsekwencją usystematyzowania najistotniejszych procesów wpływających na utratę właściwości użytkowych budynków mieszkalnych było utworzenie własnego modelu jakościowego i jego transformacja na model ilościowy. Ten, z kolei, umożliwił przeprowadzenie wielokryterialnej ilościowej analizy zjawisk przyczynowo - skutkowych "uszkodzenie - zużycie techniczne" najważniejszych elementów śródmiejskich budynków mieszalnych w zbiorach w zbiorach rozmytych. W fazie rozmytej analizowano stany zaobserwowane zjawisk przyczynowo - skutkowych w warunkach rozmytości, czyli niepewności co do samego faktu ich występowania.
EN
The purpose of the paper was to determine the impact of UV-C irradiation of seed potatoes on the formation of tuber defects in the progeny crop. The field experiment was carried out in 2016-2018, and the object of research was potato plants of the Vineta, Lord and Owacja varieties. Different heights of the UV-C radiator above the chamber bottom (40-100 cm) and exposure times (1-30 min.) were used. Data was analyzed with the STATISTICA 13.3 program, at the assumed significance level α = 0.05, using a non-parametric test χ2 for multidimensional contingency tables. In the scope of the parameters of the chamber for UV irradiation of plant material adopted in the experiment, no statistically significant UV-C effect on potato tuber defects was demonstrated. In the potato tuber crop of the examined varieties, shape deformations in the form of kidney and spindle disease were identified. The crop of potato obtained from seed potatoes irradiated with UV-C demonstrated a lower percentage of deformed tubers, as compared to the control combination.
PL
Praca miała na celu określenie wpływ naświetlania sadzeniaków ziemniaka UV-C na powstawanie wad bulw w plonie roślin potomnych. Ścisłe doświadczenie polowe realizowano w latach 2016-2018 a obiektem badań były rośliny ziemniaka odmiany Vineta, Lord i Owacja. Stosowano różne wysokości promiennika UV-C nad dnem komory (40, 70 i 100 cm) oraz czasy naświetlania (1, 10 i 30 min.). Analizę danych wykonano w programie STATISTICA 13.3 na założonym poziomie istotności α=0,05 stosując nieparametryczny test χ 2 dla wielowymiarowych tabel kontyngencji. W zakresie przyjętych w doświadczeniu parametrów pracy komory do naświetlania materiału roślinnego ultrafioletem nie wykazano statystycznie istotnego wpływu UV-C na powstawanie wad bulw ziemniaka. Stwierdzono, że w plonie bulw ziemniaka badanych odmian występują deformacje kształtu mające postać nerkowatości i wrzecionowatości. W plonie ziemniaka, uzyskanego z roślin sadzeniaków naświetlanych UV-C, stwierdzono mniejszy odsetek bulw zdeformowanych w odniesieniu do kombinacji kontrolnej.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku w zakresie opiniowania przyczyn występowania wad i usterek na balkonach i tarasach budynków stosunkowo młodego osiedla mieszkaniowego. Opisano pokrótce wnioski z analizy dokumentacji w przedmiocie publikacji, przedstawiono efekty badań własnych oraz wnioski dotyczące przyczyn powstania usterek. Celem publikacji jest chęć podzielenia się doświadczeniami z wybranego obszaru działalności zawodowej autorów.
EN
The article presents a case study in the field of issuing opinions on causes of faults and defects on balconies and terraces of buildings of a relatively young housing estate. The conclusions from the analysis of the documentation regarding the publication are briefly described and the results of own research and conclusions regarding the causes of defects are also presented. The aim of this publication is to share experiences from the selected area of professional activity of its authors.
17
Content available remote Defekty termiczne ścian pełnych z ociepleniem ETICS
PL
W artykule omówiono wpływ defektów termicznych na rozkład temperatury powierzchni ścian zewnętrznych ocieplonych systemem ETICS. Nieprawidłowości związane z wykonaniem warstwy termoizolacyjnej wpływają w zróżnicowanym stopniu na zaburzenie pola temperatury na zewnętrznej powierzchni ścian. Do zdiagnozowania defektów cieplnych wykorzystano badania termowizyjne ścian zewnętrznych, a także narzędzia obliczeniowe, bazujące m.in. na metodzie elementów skończonych.
EN
This article presents the issues of the impact of thermal defects on the surface temperature distribution of the external walls with ETICS. Irregularities related to the implementation of the insulation layer is influenced in varying degrees on temperature field of disorder on the outer surface of the walls. Recognition of issues requires the use of thermal measurements of the external walls as well as computational tools based, inter alia, on the finite element method.
18
Content available remote Analiza statystyczna usterek w budynkach mieszkalnych
PL
Autorzy przeanalizowali usterki wykryte w czasie odbiorów inwestorskich 172 mieszkań. Analizy dotyczyły przede wszystkim liczebności posiadanej grupy danych. W artykule sprawdzono, czy posiadane dane charakteryzują się rozkładem normalnym. Wyznaczono średnią liczbę usterek w poszczególnych grupach mieszkań. Ponadto artykuł miał za zadanie określić średni koszt naprawy pojedynczej usterki – na podstawie wyceny stwierdzono, że wynosi on 44,98 zł. Autorzy obliczyli także średni koszt usunięcia wykrytych usterek w całym mieszkaniu, który wyniósł 463,39 zł.
EN
Authors have analysed defects identified during taking possession of 172 new apartments focusing mainly on statistical analysis of input data. The analysis has determined if the data is characterized by a normal distribution as well as average number of defects in particular group of flats. Additionally the article aim to identify the average cost of a single repair – 44,98 PLN based on the valuation. The authors calculated also the average cost of removing defects from an apartment, this amounted to 463,39 PLN.
EN
To detect and to diagnose, the localized defect in rolling bearings, a statistical model based on the sequential Wald test is established to generate a “hypothetical” signal which takes the state zero in absence of the defect, and the state one if a peak of resonance caused by the defect in the bearing is present. The autocorrelation of this signal allows one to reveal the periodicity of the defect and, consequently, one can establish the diagnosis by comparing the frequency of the defect with the characteristic frequencies of the bearing. The originality of this work is the use of the Wald test in the signal processing domain. Secondly, this method permits the detection without considering the level of noise and the number of observations, it can be used as a support for the Fast Fourier Transform. Finally, the simulated and experimental signals are used to show the efficiency of this method based on the Wald test.
PL
Przedstawiono wybrane przykłady wad i uszkodzeń wielkopowierzchniowych podłóg o konstrukcji betonowej. Wprowadzono podstawową klasyfikację przyczyn uszkodzeń, dzieląc je z uwagi na usytuowanie w konstrukcji oraz umiejscowienie w procesie inwestycyjnym.
EN
The article presents selected examples of defects and damages of large-area concrete floors. A basic classification of the causes of damages was proposed, divided according to the location of the damage in the structure and stage of the investment process.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.