Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway tracks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The current study is devoted to comparison between vehicle-track dynamic interaction models focusing on responses of both vehicle and track components. In this regard, at the beginning, equations of a two-dimensional, 10 degrees of freedom vehicle model are derived, and then the equations of various track model types including one to five layers are derived. The coupled model of the vehicle and various types of track structures are simultaneously solved by using a numerical integration method. Moreover, numerical results are compared with those measured in the field and the validity of results is confirmed. In the next Section of the work, by comparison of both the vehicle and track responses in various track models, the applicability range of each track model is defined. Results for the track without rail irregularity indicate that there are no noticeable differences between track model types for estimating carbody accelerations, wheel-rail contact forces, rail velocities and accelerations when the equivalent method is used. However, the responses of rail displacements and track support forces are different between various track models. Therefore, in the railway track problems, the type of the track model should be determined based on the research purpose.
PL
Artykuł jest poświęcony historii rozwoju kolei. Zawiera informacje na temat powstania toru kolejowego, napędu konnego jako pierwszego masowego zastosowania tego rodzaju transportu oraz napędu parowego rozwiniętego w kolejnictwie w postaci lokomotywy parowej. W ostatniej części artykułu nakreślono zarys rozwoju kolejnictwa w Europie i w Polsce.
EN
The article is devoted to the history of railway development. It contains information on the construction of a railway track, horse-drawn drive as the first mass application of this type of transport and steam drive developed in the railway industry in the form of a steam locomotive. The last part of the article outlines the development of railways in Europe and in Poland.
EN
The study presents the organization, mechanization and technology in the field of modernization and maintenance of Polish National Railway (PKP) lines, as well as in relation to the activities of the DOLKOM- Wroclaw company. Attention has been drawn to the major overhaul technology (resurfacing), the exchange of switches, surface maintenance and repair of the rail-bed (subgrade). The technological requirements, regarding the renovation and modernization of surface and rail-bed in the PKP railway network, have been discussed. In the field of rail-bed renovation, attention has been focused on the process of technological modernization of the track using a specialized multifunctional machine AHM-800R.
PL
Artykuł zawiera opis nieinwazyjnej metody badań podłoża i podtorza kolejowego, jaką jest GPR (Ground Penetrating Radar). Pokazuje wyniki badań uzyskane w rzeczywistych warunkach na fragmentach poszczególnych linii kolejowych przygotowywanych do modernizacji. Opisuje wady i zalety niekonwencjonalnej metody geofizycznej, bazującej na nieinwazyjnych pomiarach przepływu fal elektromagnetycznych przez ośrodek gruntowy, w porównaniu do tradycyjnych metod geotechnicznych.
EN
The paper contains description of a nondestructive testing method of a railway subgrade which is Ground Penetrating Radar (GPR). Results of field tests carried out for realistic conditions along sections of existing railway tracks being prepared for modernization, are shown. The article describes advantages and disadvantages of the unconventional geophysical method based on noninvasive measurements of electromagnetic waves propagation in a soil medium and compares it with traditional geotechnical testing approach.
PL
Omówiono wybrane typy nawierzchni kolejowej stosowane na obiektach inżynieryjnych w Polsce i na świecie. Jako że w Polsce zgodnie z przepisami obligatoryjnie stosuje się nawierzchnie podsypkowe, szerzej omówiono ich elementy oraz potencjalne problemy, jakie mogą one powodować przy projektowaniu i eksploatacji obiektu mostowego, zwłaszcza przy wzrastających prędkościach pociągów.
EN
The paper discusses selected types of railway tracks used on bridges in Poland and in the world, especially the ballasted track as it has to be obligatorily used according to the guidelines contained in Id-2. The article presents it's basic elements and the potential problems they can cause during the design process and maintenance of the bridge, especially with increasing speed trains.
PL
Kształt eksploatowanych torów kolejowych jest w niektórych sytuacjach bardzo złożony, a jednocześnie − jak wykazały przeprowadzone ciągłe pomiary satelitarne − niekiedy tak zdeformowany, że określenie kierunków głównych okazuje się niemożliwe. W pracy przedstawiono program komputerowy do odtwarzania przebiegu trasy kolejowej w takich właśnie przypadkach. Przygotowano zestaw funkcji realizujących połączenia prostych i łuków kołowych za pomocą krzywych przejściowych z zachowaniem ciągłości geometrycznej G2 w punktach połączeń. Przedstawiono sposób kodowania kształtu trasy w postaci ciągu liczbowego, umożliwiający efektywne ustalanie parametrów geometrycznych trasy w procesie optymalizacji.
EN
There are lots of examples when the shape of geometrical layouts of tracks in service is very complex. Moreover, as it was proved by continuous satellite measurements, the main directions of such layouts are very difficult to define. In the paper the computer program for analysing such layouts has been presented. The set of functions for composing the straights and curves with fulfilment the geometrical continuity condition (G2) at the connection points was worked out. The authors present the way of coding the shape of track layout by a numerical sequence. Such approach leads to efficient determination of geometrical parameters of the route in an optimization process.
PL
Rozjazd kolejowy jest jednym z bardziej skomplikowanych elementów drogi kolejowej. W czasie jego eksploatacji należy szczególną uwagę zwrócić na problemy związane z jego prawidłowym utrzymaniem. W tym celu należy prowadzić bieżące i okresowe przeglądy, które pozwolą na wczesne wykrycie i usunięcie wad, a tym samym wydłużenie okresu trwałości rozjazdów kolejowych. W czasie prowadzonych przeglądów, a w szczególności oględzin elementów rozjazdu kolejowego, wykryte wady należy archiwizować w postaci fotografii. Sporządzona w ten sposób dokumentacja może być wykorzystana w kolejnych przeglądach okresowych w celu analizy zachodzących zmian.
EN
Railway junction is one of the more complex elements of railway track. During its operation, particular attention should be paid to the problems associated with its proper maintenance. To do this, keep current and periodic reviews that allow for early detection and removal of defects, thereby extending the lifetime of railway switches. During the survey conducted, in particular the crossover components inspection of railway track, the defects found to be archived in the form of photography. Prepared in this way, records can be used in subsequent periodic reviews to analyze the changes.
PL
Charakterystyka parametrów geometrycznych toru kolejowego. Wyniki pomiarów geometrii toru wykonane z zastosowaniem toromierza samosterującego typu LaserTEC - 1435. Wybrane przykłady raportów z wynikami pomiarów doświadczalnych. Korzyści z zastosowania zautomatyzowanych systemów pomiarowych z uwzględnieniem wymagań instrukcji.
EN
Characteristics of the geometrical parameters of the railway track. Results of the geometry of the railway track measurements, which have been carried out with help of the self-controlled track gauge - the type TEC- 1435. The selected examples of the reports of the experimental measurements results. The advantages from the use of the automated measurement systems with taking into account the instructions inquirements.
PL
Przedstawiono wymagania jakościowe stawiane stalom na szyny i kształtowniki typu klockowego, które stosuje się w budowie torów kolejowych. Określono wpływ morfologii perlitu na własności wytrzymałościowe perlitycznych stali szynowych oraz jej wpływ na zużycie przy tarciu toczno-ślizgowym w modelowaniu fizycznym. Dla tych samych warunków modelowania wyznaczono wpływ podstawowych czynników eksploatacyjnych na zużycie stali.
EN
There were presented quality requirements held up to steels on the rails and block type sections, which are used in construction of railway tracks. There was specified influence of the pearlite morphology on mechanical properties perlite of rail steels as well as its influence on the wear by sliding and rolling friction in the physical modeling. For the same conditions, there was also appointed the impact of the essential exploational factors on the steel wear.
PL
W pracy przedstawiono krótki przegląd podejmowanych prób nad znalezieniem efektywnej metody określania wielkości sił podłużnych w szynach toru bezstykowego. W szczególnym stopniu skupiono się nad metodą wymuszonych przemieszczeń poprzecznych. Omówiono wyniki weryfikacji tejże metody przeprowadzonej w Politechnice Gdańskiej. Podstawowe stwierdzenie, jakim było wykazanie celowości skoncentrowania się na przemieszczeniach poziomych, skierowało uwagę na możliwość wykorzystania do celów diagnostycznych podbijarki torowej.
EN
The paper presents briefly a survey of the attempts made to find an effective method for the determination of the longitudinal forces in continuous welded rails. Particular attention has been paid to the enforced lateral displacement technique. The results of a verification of the technique carried out at the Gdansk University of Technology have been analysed. The primary assertion, which was to prove the necessity to concentrate efforts on horizontal displacements, has drawn attention to the tamping machine to be used for diagnostic purposes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.