Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polycarbonate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Problemy związane z przetwarzaniem termoplastycznych tworzyw sztucznych po zakończeniu okresu ich użytkowania lub odpadów poprodukcyjnych są bardzo istotne, głównie ze względu na ochronę środowiska naturalnego. Corocznie na rynek wprowadzane są olbrzymie ilości nowych termoplastów, w tym poliwęglanu (PC). Znaczna część wprowadzanych na rynek polimerów termoplastycznych po okresie użytkowania trafia na wysypiska śmieci. Dzieje się tak, chociaż istnieją możliwości powtórnego przetwarzania i ponownego wykorzystania termoplastów. Zaobserwowano jednak, że recyklaty z poliwęglanu nie są popularne. W opracowaniu przebadano i przedstawiono zależność i zmiany parametrów właściwości mechanicznych w funkcji wielokrotności przetwarzania poprodukcyjnych odpadów płyt poliwęglanowych. Analizie poddano sposób przetwórstwa oraz metodę otrzymywania granulatu z kolejno przetworzonych próbek poliwęglanu. Uwzględniono wpływ możliwych rodzajów degradacji tworzywa sztucznego w trakcie przetwórstwa i jego wpływ na spadek parametrów mechanicznych.
EN
The difficulty of processing thermoplastics at the end of lifecycle or post-production waste is very important for saving environment. Every year, tons of new raw polycarbonate thermoplastic grades (PC), are introduced to the market. Unfortunately, despite the theoretical possibility of recycling and reusing thermoplastics, polycarbonate recyclates are not popular on the market and they are wasted. The paper investigates and presents the relationships and changes in the mechanical properties as a function of the multiple processing of post-production polycarbonate panel waste. The possible types of plastic degradation during processing and its influence on the decrease of mechanical parameters ware investigated.
EN
The paper presents results of research on thin-walled load-bearing structure model representing a fragment of plane wing torsion box. The basis for obtaining data on deformation character and stability loss process was a model experiment conducted using a dedicated experimental stand. On the basis of experiment results, adequate numerical simulations were conducted using software based on finite elements method. Results of non-linear numerical analyses allowed to determine the character of stress distribution and formulate conclusions regarding behaviour of the post-critical deformations of the examined wing part.
PL
W związku z powszechnym zastosowaniem poliwęglanu oraz poliamidu 6.6 zasadne jest rozwijanie technologii recyklingu tych tworzyw. W ramach niniejszej pracy otrzymano mieszaniny polimerowe PC/PA 6.6 o różnej zawartości każdego z polimerów; z granulatów handlowych oraz recyklatów. Porównano właściwości mechaniczne mieszanin. Właściwości wytrzymałościowe mieszaniny PC/PA 6.6 poddanej recyklingowi są zbliżone do właściwości mieszaniny PC/PA 6.6 otrzymanej z granulatów handlowych. Materiały wytworzone z poliamidu oraz poliwęglanu poddanemu recyklingowi mogą być stosowane zamiennie z materiałami wytworzonymi z poliamidu oraz poliwęglanu niepoddanych powtórnemu przetworzeniu. Najmniej zadowalające właściwości użytkowe wykazała mieszanina zawierająca 50% wag. PC oraz 50% wag. PA 6.6.
EN
In view of the extensive use of PC and PA 6.6, it is reasonable to develop recycling technologies for these materials. The main aim of this study was to compare mechanical properties of PC/PA 6.6 blends with different content of each polymer. Moreover, the comparison between mechanical properties of blends made from commercial granules and recyclates was done. The strength properties of PC PA 6.6, made with use of recyclates are similar to those of the PC/PA 6.6 blends, obtained from commercial polymers. The least satisfactory mechanical properties presented the blend contained 50 wt% PA 6.6 and PC.
4
Content available Nowoczesne materiały do szybkiego prototypowania
PL
Niektóre spośród projektów naukowych wymagają nieszablonowego podejścia do problemu oraz nietypowego sprzętu laboratoryjnego. Stworzenie nowych prototypowych urządzeń coraz częściej staje się warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia badań. Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii projektowania i druku 3D możliwe jest rozbudowanie zaplecza technologicznego placówek badawczych. Podczas prac skupiono się na skonstruowaniu komory ciśnieniowej, która ma wiele zastosowań. Wspomniana komora (Rys. 1) została zaprojektowana przy pomocy oprogramowania CAD Autodesk Inventor Professional 2015. Komora składa się jedynie z kilku elementów, co ułatwia jej późniejsze złożenie przy pomocy prostych powszechnie dostępnych narzędzi. Komora ciśnieniowa jest zbudowana z poliwęglanu zmodyfikowanego różnymi dodatkami zmieniającymi właściwości filamentu. Jedną z możliwych modyfikacji jest dodatek nanokrzemionki, który posiada właściwości antybakteryjne. Umożliwia to wykonanie komory próżniowej wykorzystywanej np.: do sterylizacji narzędzi chirurgicznych. Wszystkie próbki użyte w tym projekcie przeszły testy szczelności wykonane metodą PALS (z ang. Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy).
EN
Some of the scientific projects require outside the box approach to the problem and non-standard laboratory equipment. Creating a new prototype devices are increasingly becoming a prerequisite to conduct the research. Thanks to the rapid development of technology, design and 3D printing, make it possible to develop the technological facilities of research institutes. During the studies the main focus was on building the pressure chamber, which has various applications. Mentioned pressure chamber (Figure 1) was designed by the use of Autodesk Inventor Professional 2015 CAD software. The chamber consists of only few elements which facilitates the future assembling by using simple and commonly available tools. The pressure chamber is made of polycarbonate modified by various additives which change properties of filament. One of the possible modifications is nanosilicon additive which have antibacterial properties. It allows to use vacuum chamber for sterilization e.g. surgical instruments. All samples used in this project passed the tightness test associated with Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy (PALS).
EN
In this effort, blend membrane of polycarbonate (PC) and polypropylene-graft-maleic anhydride (PPMA) was fabricated via phase inversion technique. The nano-zeolite (NZ) was employed as nanofiller. Morphology of PC/PPMA/NZ membrane revealed unique inter-connected branched microstructure. Tensile strength and Young’s Modulus of PC/PPMA/NZ 0.1-5 were in the range of 59.9-74.5 MPa and 111.4-155.2 MPa respectively. The nano-zeolite filler was also effective in enhancing the permselectivity αCO2/N2 (23.5 to 38.5) relative to blend membrane (20.3). The permeability PCO2 of PC/PPMA/NZ 5 membrane was found as 106.2 Barrer. Filler loading enhanced gas diffusivity, however filler content did not significantly influence CO2 and N2 solubility.
PL
Nowotwór krtani jest najczęstszym, po nowotworze płuc, rodzajem nowotworu dróg oddechowych na świecie. Zajmuje siódme miejsce pod względem częstości występowania wśród mężczyzn w Polsce. Głównymi czynnikami etiologicznymi powodującymi chorobę nowotworową są palenie papierosów oraz spożywanie wysokoprocentowego alkoholu. Ponadto szczególnie narażone na zachorowanie są osoby mające kontakt z chemikaliami i oparami związków mutagennych. Podstawowe leczenie bazuje na radioterapii oraz chemioterapii pacjenta. Przeprowadzana jest również laryngektomia częściowa lub, w przypadku zaawansowanej postaci choroby, całkowita. Obecnie na świecie przeprowadza się przeszczepy krtani od zmarłych dawców, jednakże wiąże się to z dużym ryzkiem odrzucenia przeszczepu przez pacjenta. Znacznie większą szansę powodzenia mają operacje odbudowy krtani z wykorzystaniem autoprzeszczepu. W tym celu od pacjenta wycina się zdrowy fragment tkanek, z których modeluje się nową krtań. Największy problem w tego typu operacjach stanowi rekonstrukcja chrząstek krtani: chrząstek pierścieniowatej i tarczowatej. Przedstawiona praca zawiera informację na temat doboru materiału polimerowego, który może posłużyć do budowy chrząstek krtani. Ponadto w pracy przedstawiono próbę wykonania modelu krtani z wykorzystaniem technik modelowania przestrzennego.
EN
This study is an attempt to create a project of novel polymeric synthetic material which may be biocompatible with human organism and may replace malignant larynx cartilages. Laryngeal and lung cancers are the most frequent types of tumor of the respiratory tract. Laryngeal cancer takes seventh place regarding the incidence among men in Poland. The main etiologic factors causing cancer are smoking of cigarettes and consumption of alcohols. What is more, people who have contact with vapours of chemicals are in high-risk group. Basic treatment of laryngeal cancer is based on the radiation and chemotherapy. Severely affected patients may require complete or partial laryngectomy. Larynx transplantation based on organ donors, is related to high-risk organ failure. Nowadays surgeons try to recreate larynx using technique of autotransplantation. The biggest challenge for them is the reconstruction of cartilages: thyroid and cricoid. Study contains information about the selection of polymeric material, which could be used in construction of laryngeal cartilages as well as, an attempt of construction of larynx model based on three-dimensional modeling techniques.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu przetwórstwa na właściwości mechaniczne kompozytu na osnowie poliwęglanu modyfikowanego włóknem szklanym. Kompozyt został poddany przetwórstwu dwiema metodami wytłaczania jedno oraz dwuślimakowego współbieżnego w celu otrzymania zróżnicowanych warunków obciążeń termomechanicznych. Wpływ warunków przetwórczych na właściwości wtryskiwanych wyrobów oceniono na podstawie przeprowadzonej próby statycznego rozciągania oraz udarności metodą DYNSTAT. Badania uzupełnione zostały o ocenę struktury kompozytów poddanych obciążeniom termomechanicznym za pomocą Skaningowej Mikroskopii Elektronowej (SEM).
EN
The aim of the study was to determine the effect of processing on the mechanical properties of the polycarbonate composites with glass fiber. The composite material was processed by two various extrusion methods: one and twin-screw extrusion using in the secondmethod the co-extruder, in order to obtain different thermo-mechanical loading conditions. Influence of processing conditions on the properties of injection-molded products has been evaluated on the basis of static tensile and the DYNSTAT impact tests. Tests were supplemented by an assessment of structures of polycarbonate compositestreated by thermo-mechanical loads using the Scanning Electron Microscopy (SEM).
EN
Polycarbonate contained in waste compact discs (CDs) and digital versatile (video) discs (DVDs) have been chemically recycled into bisphenol A (BPA) — using a ternary solvent system: glycerin, sorbitol, water under conventional heating method. The obtained results show that the mixture of glycerin, sorbitol, water in the ratio 6:3:1 undergoes recycling with high yield within 45 minutes. The recovered BPA was identified by spectroscopic methods and the results were compared with the data corresponding to standard sample.
PL
Odpady używanych poliwęglanowych płyt CD i DVD poddano chemicznemu recyklingowi do bisfenolu A (BPA), za pomocą trójskładnikowego systemu rozpuszczalników (gliceryna/ sorbitol/woda), w warunkach konwencjonalnego ogrzewania.Wyniki dowodzą, że układ, w którym stosunek gliceryna:sorbitol:woda wynosi 6:3:1 umożliwia przebieg reakcji z dużą wydajnooeci ąwciągu 45 min. Odzyskany BPAbadano metodami spektroskopowymi a uzyskane dane porównano z danymi odpowiadającymi próbce pierwotnego bisfenolu A.
PL
Przedstawiono charakterystyki odkształceniowo-naprężeniowe uzyskane w próbie cyklicznego rozciągania, przy założeniu stałego poziomu amplitudy odkształcenia, wyprasek wtryskowych z poliwęglanu, badanych w temperaturze pokojowej oraz podwyższonej temperaturze (50 °C, 70 °C, 90 °C). Rejestrowano zależność pomiędzy naprężeniem rozciągającym i wydłużeniem próbki, uzyskując pętle histerezy. Wykazano zmiany właściwości mechanicznych oraz stanu naprężeń próbek spowodowane cyklicznym obciążeniem.
EN
Strain-stress characteristics obtained in the cyclic tensile test, at a constant level of deformation amplitude of injection molded parts made of polycarbonate, studied at room and elevated temperature (50 °C, 70 °C, 90 °C) are presented. The relationship between the tensile stress and elongation of the samples, were recorded and hysteresis loops were obtained. Changes in mechanical properties and internal stress of samples caused by cyclic loading were stated.
10
PL
Przedstawiony materiał dotyczy mieszanin poliwęglanu z polipropylenem PC/PP, w aspekcie zagospodarowania odpadów z tych tworzyw. Wytworzono mieszaniny PC/PP bez udziału jak i z udziałem kompatybilizatora o 10, 20 i 30% wag. udziale PC (podobnie jak w przypadku płyty CD i DVD z poliwęglanu w pudełku z polipropylenu). Określono wpływ dodatku 5% wag. kompatybilizatora PP-g-MA (Polybond X5104) oraz zamiany układu segmentów ślimaków w procesie wytłaczania na właściwości mechaniczne tych mieszanin (wytrzymałość na rozciąganie σm i zginanie σfm, moduł sprężystości przy rozciąganiu Et, i zginaniu Ef oraz wydłużenie przy zerwaniu εB). Dodatek PP-g-MA do PC/PP poprawia wszystkie badane właściwości tych układów, zmiana układu uplastyczniającego natomiast nie wpłynęła znacząco na ich różnicę.
EN
Presented work is about blends polycarbonate/polypropylene (PC/PP). The aspect of this research is the recycling of PC (from CD) and PP (from CD boxes) wastes without segregation necessity. We have studied the relationship between mechanical properties and contents of PC/PP blends. The content of those polymer blends was 10, 20 and 30 wt % PC in a PP without and with 5 wt % of compatybilizer PP-g-MA (Polybond X5104). This Polybond is effective compatibilizer for PC/PP blends; it improved all of mechanical properties of PC/PP blends: tensile strength σm and flexural strength σfm, elasticity modulus Et and flexural modulus Ef, elongation at break εB. We have tested effect of processing condition on properties of PC/PP and results showed that change of mixing system does not influence on them.
EN
PC/ABS/PMMA blends with a varied content of PMMA were studied. TEM microscopy was employed to reveal the individual phases. Uniaxial tensile testing and instrumented macro-hardness indentation were carried out to quantify the hardness, indentation modulus, elastic and plastic deformation work during indentation, yield strain and stress values. The data was correlated with the morphology. In case PMMA is the minor phase, it tends to locate on the PC/SAN interface; whereas in case of being the major one, SAN plays the role of compatibilizer and encapsulates the PC particles. Good compatibility of the blends was confirmed by the results of mechanical testing, which revealed strain-controlled plasticity.
PL
Sporządzono mieszaniny poliwęglanu (PC) i kopolimeru akrylonitryl/butadien/styren (ABS) z różną zawartością poli(metakrylanu metylu) (PMMA). Metodą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) zbadano morfologię próbek PC/ABS/PMMA, analizując strukturę fazową (rys. 1—3). W testach jednoosiowego rozciagania oceniano granicę plastyczności (sy) oraz wydłużenie względne przy granicy plastyczności (ey) (rys. 4, 5). Na podstawie badań twardości metodą Martensa określano wartości pracy odkształcenia sprężystego (Wel) i odkształcenia plastycznego (Wpl) wytworzonych próbek z udziałem PMMA. Stwierdzono, że w przypadku dużej zawartości poli(metakrylanu metylu) w mieszaninie z PC/ABS, kopolimer poli(styren-co-akrylonitryl) (składnik ABS) pełni w układzie rolę kompatybilizatora, przyczyniając sie do enkapsulacji cząstek PC, niewielka zaś ilość PMMA w mieszaninie powoduje międzyfazowe rozproszenie jego cząstek w układzie PC/ABS. Dobrą kompatybilność składników mieszaniny potwierdzają jej korzystne właściwości mechaniczne.
EN
The effect of a mixed filler system consisting of carbon black (CB) and multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) on electrical, rheological and mechanical properties of melt compounded composites with polycarbonate (PC)was investigated. Pure CB orMWCNTs or mixtures of CB and MWCNTs in mass ratio 50/50 or 75/25 were added to PC using a small scale DACA Micro-Compounder in order to get the filler concentration between 0.5 and 5 wt. %. Comparison of the theoretical percolation concentration for composites with the mixed filler systems with corresponding experimental values allows to state that no synergistic effect occurs. SEM and TEM investigations on thin sections showed a good distribution of quite small CB aggregates and good dispersion of the MWCNTs in composites. Rheological properties of the melted composites are more influenced by MWCNTs than by CB content. The stress-strain behavior of the composites compared at loadings leading to a composite conductivity of 10-4 S/cm is the best for composites filled with MWCNTs and better for that with mixed filler systems than for composites with CB only
PL
Badano wpływ mieszanego układu napełniaczy złożonego z sadzy (CB) i wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) na elektryczne, reologiczne i mechaniczne właściwości kompozytów z poliwęglanem (PC). Czyste CB lub MWCNT albo mieszanki CB i MWCNT o stosunku masowym 50/50 lub 75/25 były dodawane do PC w ilości od 0,5 do 5 % mas. Zależności przewodności właściwej przygotowanych kompozytów od zawartości napełniacza opisywano funkcjami, których parametr dobieralny odpowiadał wartościom elektrycznego progu perkolacji (pc). Porównanie tak wyznaczonych teoretycznych stężeń perkolacji kompozytów zawierających różne układy napełniaczy z odpowiednimi wartościami doświadczalnymi pozwoliło stwierdzić, że nie występuje tu żaden efekt synergiczny. Badania SEM i TEM cienkich przekrojów kompozytów wykazały dobrą dyspersję stosunkowo małych agregatów CB i dobry rozkład MWCNT w kompozytach. Właściwości reologiczne stopionych kompozytów są bardziej zależne od zawartości MWCNT niż od zawartości CB jako napełniacza. Charakterystyka naprężenie–odkształcenie jest najlepsza w przypadku kompozytów napełnionych MWCNT, nieco słabsza w przypadku kompozytów z mieszanym układem napełniaczy, a najsłabsza gdy kompozyt napełniono samym CB.
EN
This paper presents the results of a study into textile composite materials designed to be used for the manufacture of insoles for permeation-resistant protective footwear (all-rubber). Due to the special conditions in which the insoles are to be used, it was assumed that they should have heightened hygienic and bioactive properties with respect to bacteria and fungi, and they should also be resistant to mechanical stress. Several variants of melt-blown nonwovens were engineered on the basis of polypropylene (PP), polycarbonate (PC), and polyamide (PA) to be used in composite materials. Also a method was developed for ultrasound bonding of composite layers. A series of laboratory experiments showed bioactive composite materials based on PC melt-blown nonwovens to have optimum properties from the point of view of the application of insoles in rubber footwear. The composites are characterised by very good mechanical properties (resistance to abrasion, tearing and bond strength), hygienic properties (pH of aqueous extracts, water vapour permeability, water vapour coefficient, water absorption and desorption, thermal resistance), and microbiological properties (tests for the following bacteria: Escherichia coli and Streptococcus aureus and fungi: Candida albicans, Aspergillus fumigatus, and Trichophyton mentagrophytes).
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań modelowania kompozytów tekstylnych przeznaczonych do stosowania jako wkłady w szczelnym obuwiu ochronnym. Ze względu na specyficzne warunki stosowania wkładów założono, że powinny one mieć podwyższone właściwości higieniczne oraz bioaktywne w odniesieniu do bakterii i grzybów, a jednocześnie być odporne na działanie czynników mechanicznych. Do konstrukcji kompozytów opracowano warianty bioaktywnych włóknin melt-blown na bazie polipropylenu (PP), poliwęglanu (PC) i poliamidu (PA). Opracowano także technikę łączenia warstw kompozytu z wykorzystaniem ultradźwięków. Przeprowadzona seria badań laboratoryjnych wykazała, że optymalne właściwości z punktu widzenia zastosowania wkładów w całogumowym obuwiu ochronnym, wykazały bioaktywne kompozyty na bazie włókniny melt-blown z PC. Charakteryzowały się one bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, higienicznymi oraz mikrobiologicznymi (testy wobec bakteriom i grzybom).
EN
This work presents studies on the impact of the coating on reprocessed polycarbonate (PC) in order to evaluate changes in the fracture behavior and toughness of polycarbonate. The comparison of instrumented and non-instrumented impact testing methods is given. The fracture mechanics parameters such as dynamic strain energy release rate (GId), and fracture toughness (KId) where determined. The coating creates non-homogeneously dispersed particles, which act as stress concentrators facilitating multiple crazing and causing embrittlement of the material. The fracture toughness was diminished only slightly and was accompanied with the rise of dynamic yield stress (sd) and dynamic flexural modulus (Ed). The heat deflection temperature (HDT), melt volume flow rate (MVR) and density were affected only marginally in comparison to recycled polycarbonate without coating contaminants.
PL
Z poliwęglanu (PC) wykonano metodą formowania wtryskowego soczewki, na które następnie nanoszono utwardzaną promieniami UV powłokę. Później materiał przetwarzano poprzez rozdrabnianie i formowanie próbek do badań wytrzymałości. Materiał przetwarzano jednokrotnie (próbka PC1) lub dwukrotnie w taki sam sposób (próbka PC2). Zbadano wytrzymałość przygotowanych próbek, a dodatkowo, w celu porównania badano również nieprzetwarzaną próbkę (próbka PC0) oraz próbkę uzyskaną przez przetworzenie złomu technologicznego PC (próbka PC1C) (tabela 1). Pomiary odporności na pękanie uzyskanych materiałów wykonano metodami instrumentalnymi (Charpy'ego) i nieinstrumentalnymi (Izoda). Określano wartości dynamicznego współczynnika uwalniania energii (GId) (rys. 5) i odporności na kruche pękanie (KId) (rys. 6). Pozostałość powłok w materiałach przetwarzanych powoduje powstanie niejednorodnie zdyspergowanych cząstek, które ułatwiają wielokrotne spękania i zwiększają kruchość materiału. Odporność na kruche pękanie zmniejszała się jednak tylko nieznacznie i towarzyszył temu wzrost dynamicznej granicy plastyczności (sd) i dynamicznego modułu sprężystości przy zginaniu (Ed) (rys. 6). Współczynnik odkształcalności termicznej (HDT) (rys. 2), objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia (MVR) i gęstość (rys. 1) badanych próbek zmieniała się w niewielkim stopniu w porównaniu z wartościami charakteryzującymi próbkę PC0, nie zawierającą zanieczyszczeń pochodzących z powłok.
16
Content available remote Glycolysis of polycarbonate wastes with microwave irradiation
EN
Polycarbonate contained in waste compact discs have been glycolized with ethylene glycol using microwave irradiation in the presence of sodium hydroxide as catalyst in order to obtain bisphenol A (BPA) as the sole product. The influence of various parameters such as the concentration of the alkali metal catalyst and microwave irradiation power on product yield was studied in detail. The recovered BPA was analyzed with spectroscopic methods (1H NMR, 13C NMR, FT-IR) and the obtained results compared with standards.
PL
Poliwęglanowe (PC) odpady, pochodzące z płyt kompaktowych, poddawano glikolizie przy użyciu wodorotlenku sodu jako katalizatora oraz glikolu etylenowego (EG) w charakterze czynnika glikolizującego, pod wpływem działania promieniowania mikrofalowego (MW). Głównym produktem prowadzonego procesu był bisfenol A (BPA). Oceniano zależność wydajności reakcji glikolizy od zastosowanych, zmiennych warunków: zawartości katalizatora w układzie, czasu reakcji oraz mocy promieniowania (tabele 1-3). Otrzymany bisfenol A badano metodami spektroskopowymi (1H NMR, 13C NMR, FT-IR, rys. 1-3).
EN
An overview of ongoing directions of radon studies in the Faculty of Physics, St. Kliment Ohridski University of Sofia is presented. The focus is on: 1) Study and implementation of the polycarbonate method for measuring 222Rn. In this respect the results from laboratory and field experience with this method are summarized. Its potential for precise retrospective measurements by home stored CDs/DVDs is emphasized. 2) Surveys in radon risk areas in the country. The approaches and results in this direction are illustrated on the example of the town of Rakovski. In this town lung cancer risk is twice increased for both sexes. Significantly high 222Rn concentrations were observed in most of the houses and this can be the major factor contributing to the risk. 3) Mitigation of dwellings with high radon content. Mitigation works were recently initiated and our experience with passive radon barriers and active sub-slab depressurization systems is shared. Summarizing the results in all the three directions we conclude that there is a basis to enhance radon research and practice in the country. To be more efficient, these activities need collaboration with medical authorities, civil engineers and, especially in research, with international teams working in the field.
18
Content available remote Constructional Properties of Polycarbonate Plates for Euro 2012 Gdansk Stadium
EN
Wide set of experiments has been conducted to examine polycarbonate as a covering material for a sport stadium in Gdansk. The Young's and Poisson's modulus have been identified, the cyclic tests as well as creep tests at room temperature are included. Results of simulation of environmental extreme temperatures during creep and relaxations test are discussed. Mechanical properties of the examined material seems to meet severe technical requirements, but appearance of the micro cracks and crevices in the structure of specimens during experiments makes the polycarbonate plates ineffective construction material.
19
Content available remote Warunki starzenia tworzyw polimerowych
PL
Po przeanalizowaniu danych stwierdzono występowanie wielu czynników działających i przyspieszających procesy starzeniowe tworzyw polimerowych. Stwierdzono także, że na podatność starzeniową polimeru ma wpływ jego pierwotna budowa. W celu przedłużenia okresu użytkowania tworzyw polimerowych często modyfikuje się je za pomocą dodatków zwanych również środkami pomocniczymi lub modyfikatorami polimerów (np. stabilizatory cieplne, świetlne, antyutleniacze oraz mikrobiocydy). Środki te dodawane w procesie przetwarzania nie powodują zmiany struktury polimeru, a wpływają na zmiany fizykochemiczne produktu wyjściowego.
PL
Tworzywa sztuczne mają coraz większy udział w budowie pojazdów, zwłaszcza ze względu na swoje właściwości (odporność na rdzę, wytrzymałość mechaniczną, estetykę, komfort użytkowania i bezpieczeństwo). Ponadto mają mniejszy ciężar w stosunku do części wykonanych z metalu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.