Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strategia zarządzania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This research aims to analyze whether Human Resource (HR) disclosure relates to the competitive success that proxied by firms performance and bankruptcy risk. This research uses 400 observations of 234 firms listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) from 2014 to 2015. The analysis technique used in this research is Ordinary Least Square Regression analysis model processed with STATA 14.0 software. First, the results show positive associations between HR disclosure and firm performance. Further analysis from subsamples shows that larger firms with higher disclosure on HR are more likely to have better future performance than smaller firms. The next finding shows that firms with higher bankruptcy risk are more likely to have a lower level of HR disclosure. Interestingly, the authors find that firms with high and low bankruptcy risk have opposite disclosure behavior. For the investor, human resource disclosure can be one of the indicators of firms’ characteristics for an investment decision. This study provides new insight into the effect of the firms’ human resource disclosure as we believe there is no prior study that investigates the relationships between future performance and bankruptcy risk, especially in the Indonesian context.
PL
Niniejsze badanie ma na celu analizę, czy ujawnienie danych dotyczących zasobów ludzkich (HR) odnosi się do sukcesu konkurencyjnego, który jest zbliżony do wyników firm i ryzyka upadłości. W badaniach wykorzystano 400 obserwacji 234 firm notowanych na indonezyjskiej giełdzie papierów wartościowych (IDX) w latach 2014-2015. Techniką analizy wykorzystaną w tym badaniu jest model analizy regresji metodą najmniejszych kwadratów przetwarzany za pomocą oprogramowania STATA 14.0. Po pierwsze, wyniki pokazują pozytywne powiązania między ujawnianiem zasobów ludzkich a wynikami firmy. Dalsza analiza z podpróbek pokazuje, że większe firmy z większym ujawnieniem na temat HR mają większe szanse na lepsze wyniki w przyszłości niż mniejsze firmy. Kolejne odkrycie pokazuje, że firmy o wyższym ryzyku bankructwa są bardziej narażone na niższy poziom ujawnień HR. Co ciekawe, autorzy stwierdzili, że firmy o wysokim i niskim ryzyku bankructwa zachowują się odwrotnie. Dla inwestora ujawnienie zasobów ludzkich może być jednym ze wskaźników charakterystycznych dla firm przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. To badanie zapewnia nowy wgląd w skutki ujawniania zasobów ludzkich przez firmy, ponieważ uważamy, że nie było wcześniejszych badań, które badałyby związki między przyszłymi wynikami a ryzykiem bankructwa, szczególnie w kontekście indonezyjskim.
EN
Bullying and harassment in higher education sector impacts negatively on wellbeing of those who participating in these episodes and also gives wide-ranging negative consequences for every institution and for whole sector. It is necessary to develop an instrument that can reliably identify incidents of bullying and harassment and would contribute to setting targets for intervention and provide a basis for effective management of this phenomenon. The purpose of this research was to verify the dimensions and the methodological characteristics of the new tool. The survey employed a specially constructed questionnaire, which covers the following dimensions: communication, personal reputation, student’s reputation, experienced harm, intervention measures at higher education institution. Psychometric properties of the questionnaire were assessed in a sample of 623 studets. Verification of the methodological and psychometric characteristics of the questionnaire Bullying and Single Cases of Harassment in Higher Education Institutions (B-SCH-St) confirmed its validity and reliability. Also study revealed that in Lithuanian higher education institutions effective bullying and harassment management activities are not carried out.
PL
Zastraszanie i nękanie w sektorze szkolnictwa wyższego negatywnie wpływa na samopoczucie osób uczestniczących w tych odcinkach, a także ma daleko idące negatywne konsekwencje dla każdej instytucji i dla całego sektora. Konieczne jest opracowanie instrumentu, który będzie w stanie wiarygodnie identyfikować przypadki prześladowania i nękania oraz przyczyniłby się do ustalenia celów interwencji i stanowiłby podstawę skutecznego zarządzania tym zjawiskiem. Celem tych badań była weryfikacja wymiarów i cech metodologicznych nowego narzędzia. W ankiecie wykorzystano specjalnie skonstruowany kwestionariusz, który obejmuje następujące wymiary: komunikacja, reputacja osobista, reputacja studenta, doznana krzywda, działania interwencyjne w szkole wyższej. Właściwości psychometryczne kwestionariusza oceniono na próbie 623 studentów. Weryfikacja metodologicznych i psychometrycznych cech kwestionariusza Zastraszanie i pojedyncze przypadki nękania w szkołach wyższych (B-SCH-St) potwierdziła jego ważność i wiarygodność. Badanie wykazało również, że w litewskich szkołach wyższych nie prowadzi się skutecznych działań związanych z nękaniem i prześladowaniem.
PL
W obecnej sytuacji na rynku, charakteryzującej się dynamicznymi zmianami, wysoką konkurencyjnością i wzrostem oczekiwań interesariuszy, tworzą się wielkie wyzwania, którym muszą sprostać zarządy współczesnych organizacji. Tym samym wymagana jest zmiana podejścia do sposobu prowadzenia działalności. Współczesne organizacje nastawiające się jedynie na wysoką jakość, sprostanie oczekiwaniom klientów oraz bycie liderem w danej branży nie zapewnią przetrwania przedsiębiorstwu. W dzisiejszych czasach ważne jest to, jak firma produkuje, w jaki sposób współpracuje ze swoimi interesariuszami oraz czy zwraca uwagę na potrzeby pracowników i społeczności, w obrębie której działa organizacja. Celem referatu jest ocena skuteczności działań Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) ukierunkowanych na pracowników. Miarą skuteczności jest osiąganie założonych celów. Poniżej została przedstawiona analiza literatury przedmiotu oraz analiza materiałów wtórnych, czyli dobrych praktyk wybranych firm farmaceutycznych w odniesieniu do celów, jakie założyła dana organizacja.
PL
Celem artykułu jest ukazanie możliwości i zasadności uporządkowanego wdrażania biznesowych modeli zarządzania strategicznego do instytucji użyteczności publicznej, jakimi są uczelnie wyższe. Autorzy zauważają, że obecny rozwój większości uczelni, zarówno niepublicznych, jak i części publicznych, odbywa się bardzo chaotycznie, a decyzje o wymiarze strategicznym, jak uruchamianie nowych kierunków studiów, zapadają na podstawie kryteriów, które w perspektywie długookresowej mogą okazać się dla uczelni wysoce niekorzystne.
EN
The main aim of the article is to present that orderly implementation of business-like models of strategic management is either possible and justifiable concerning public service institutions like higher education institutions. Authors notice that current development of the majority of non-public and many of public HEI’s, is very chaotic, and the strategic decisions, like starting new programs, are based on criteria which in log period might be very unprofitable for the institution.
5
Content available Kompetencje moralne w zarządzaniu i dowodzeniu
PL
Autorka przedstawia w swoim artykule problem postrzegania wartości moralnych i wynikających z nich kompetencji moralnych, które są niezbędne zarówno w procesie zarządzania, jak i dowodzenia. Przedmiotem jej analiz jest między innymi proces odpodmiotowienia człowieka, wynikający z faktu ekonomizacji ludzkiej egzystencji i traktowania ludzi jako tak zwanego kapitału ludzkiego. Wprawdzie precyzyjnie zaplanowana egzystencja człowieka nie toleruje przypadkowości, która nie sprzyja użyteczności, ale mimo to twórcy teorii zarządzania muszą liczyć się z tak zwanym czynnikiem humanistycznym. Bowiem ekonomia i zysk ufundowane są także na wartościach moralnych i zaufaniu. W artykule rozważa się różne strategie zarządzania, które muszą respektować wartości moralne w zarządzaniu i dowodzeniu, zwane często „emocjonalną logiką” mobilizującą do działania opartego na sprawiedliwym i rzetelnym traktowaniu zarówno pracowników, jak i pracodawców. Takie postawy menadżerów, dowódców i liderów budują kulturę organizacji.
EN
The article discusses the problem of moral competences in the processes of management and leadership. In contemporary theories of capital, every individual is concerned with the accumulation of means which may be used to achieve competing goals based on the supply and demand mechanism. Human life requires precise planning, however, to account not only for individual needs, but also those related to common good and public good. This makes it necessary for managers to display moral competences which introduce the categories of trust, responsibility and justice into interpersonal relationships.
PL
Obecnie outsourcing to jedna z bardziej efektywnych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, która ma wiele korzyści. Zastosowanie outsourcingu umożliwia firmie koncentrację na prowadzeniu kluczowej działalności, uwolnienie rzadko dostępnych zasobów i wykorzystanie ich do działalności podstawowej, przeniesienie ryzyka, które jest związane z zarządzaniem zleconą funkcją na zewnętrznego usługodawcę, dostęp do nowych technologii oraz redukowanie i kontrolowanie kosztów operacyjnych. Outsourcing logistyczny jest istotnym czynnikiem kreowania przewagi konkurencyjnej, którą przedsiębiorstwa chcą osiągnąć przekazując część kompetencji operatorom logistycznym, czyli wyspecjalizowanemu graczowi na rynku. Operator logistyczny jest podmiotem zewnętrznym, który przejmuje rolę ogniwa odpowiedzialnego za sprawną i szybką organizację dostaw komponentów W celu wytworzenia określonego dobra, późniejszej jego dystrybucji oraz zapewnieniu mu usługi posprzedażnej.
EN
Currently, outsourcing is one of the most effective business management strategy that has many benefits. Application outsourcing allows the company to focus on driving core business, freeing rarely available resources and use them for the core business, the transfer of risk that is associated with the management of outsourced function to an external service provider, access to new technologies and reduce and control operating costs. Outsourcing logistics is an important factor in creating a competitive advantage that companies want to achieve by passing part of the competence of logistics operators, or a specialized player in the market. The logistics operator is an external entity, who takes over the role of the cell responsible for the efficient and rapid organization of the supply of components to produce a specific good, the future of distribution and after-sales service to ensure it.
PL
Problematyka związana z zarządzaniem wartością klienta stanowi jeden z podstawowych obszarów wiedzy menedżerskiej. Efektywna strategia zarządzania klientami stać się może istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz zabezpiecza jego pozycję na rynku. Powoduje to, że powodzenie przedsiębiorstwa uzależnione jest od umiejętności bardziej profesjonalnego zarządzania klientami niż konkurenci. Proces zarządzania wartością klienta jest wieloaspektowy, a jego efekty są trudne do jednoznacznego prognozowania.
EN
Customer value management issue is one of the fundamental area of managerial knowledge. Effective customer management strategy can be an important source of competitive advantage and can protect company's position on the market. As a consequence the success of a company relays on its ability to manage customers better than the competition. The complexity of customer management process makes its effects difficult to predict.
8
Content available remote Adaptacja kooperatywna
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie adaptacji, ujmując je jako podstawową strategię w selektywnym otoczeniu. Odwołując się do dorobku ewolucyjnego wyjaśnia, że w otoczeniu dużej prędkości współpraca jest najlepszą strategią adaptacji. Jednocześnie wskazuje, że strategia kooperatywnej adaptacji sprzyja procesom samoorganizacji, a z drugiej strony samoorganizacja jest determinowana poprzez kształtowanie relacji z właściwymi partnerami.
EN
Article takes up the idea of adaptation, taking it as a primary strategy in a selective environment. Referring to the achievements of evolutionary economy it explains that the high-velocity environment involves cooperation and it is the best strategy to adapt. At the same time it indicates that the strategy of cooperative adaptation favors self-organization processes, and, on the other hand self-organization is determined by forming relationships with relevant partners.
PL
Autor, opierając się na literaturze przedmiotu, a także wynikach badań, starał się ukazać korzyści płynące z integracji założeń społecznie odpowiedzialnych ze strategią zarządzania. Wychodząc od definicji społecznej odpowiedzialności biznesu, wskazuje, że działania takie niosą ze sobą różnorodne korzyści. Są to korzyści wizerunkowe służace umocnieniu marki, większa konkurencyjność na rynku, poprawa relacji z interesariuszami. Polepszeniu ulegają relacje organizacji z otoczeniem, szczególnie uwzględniając kontekst lokalny. Co ważne stosowanie zasad CSR nie stoi w sprzeczności z osiąganiem wyników ekonomicznych. Praktyczne zastosowanie idei etycznego biznesu może stanowić prawdziwą innowację w zakresie strategii zarządzania.
EN
The author basing on the literature and research have tried to show the benefits of socially responsible management. Starting from the definition of corporate social responsibility, indicates that such actions result in wide range of benefits. There are such benefits as consolidation the brand, increased competition in the market, improvement of relationships with stakeholders. Organizations are improving relationships with the environment, particularly in the local context. It is important that the application of CSR principles do not interfere with achieving financial results. Practical application of the idea of ethical business can be a real innovation in the field of management strategies.
EN
In recent years, agritourism has become one of the most popular forms of tourism. It is not easy to promote it, so most rural tourism farms are not able to promote their services on their own. This requires special qualifications and financial resources. The solution to this situation seems to be the use of the Internet, thanks to which the owners of agricultural tourism farms have the opportunity to use specialized agritourism portals, where they can publish information about their own services for a small fee. The author of the study decided to look more closely at this form of promotion of agritourism services. The subject of his research was the effectiveness of promotion using Internet agritourism portals in the light of the opinion of their users. The survey covered Internet portals promoting agritourism in the Łódź Voivodeship. Particular emphasis was placed on researching the portals belonging to public organisations dealing with agritourism, including the Agricultural Advisory Centres, agritourism associations, the Regional Tourist Organisation of the Łódź Voivodeship, Local Tourist Organisations, municipalities, poviats, Local Action Groups and other institutions. In order to obtain a fuller picture of the study, these portals were analysed from 3 perspectives: the analysis of the content conducted by the author of the study, opinions of owners of agritourism farms as well as opinions of private persons interested in using the offer of agritourism farms and obtaining information on them using Internet agritourism portals. The study showed that on the Internet there are many non-integrated portals containing offers of agritourism farms from the Łódź voivodeship. The portals vary in functionality and offers presented. There is no single comprehensive portal dedicated to the region of Łódź. This causes confusion among Internet users and makes it difficult to access important information. In addition, the author noted a number of shortcomings regarding the promotion of services on existing agritourism portals. At the same time, it should be emphasized that in the author’s opinion, Internet agritourism portals have much greater potential for promoting agritourism in the Lódź region than is currently used. In connection with the above, the report presents a number of recommendations which, in the author's opinion, could significantly improve the quality of these portals and help in developing a new comprehensive agritourism portal for the region, which in turn will result in attracting new tourists and at the same time promoting the entire Łódź Voivodeship. Prepared recommendations are divided into strategic and operational ones. The first of them are addressed to the institutions responsible for setting the strategy for the Łódź Voivodeship in the scope of tourism development and innovation. This type of institution includes: The Marshal Office of the Łódź Voivodeship and self-government units in the region. The second group of recommendations was addressed directly to economic entities, including institutions responsible for the promotion of agritourism in the region (Agricultural Advisory Centre, agritourism associations, Regional Tourist Organisation of the Łódź Voivodeship, Local Tourist Organisations, Local Action Groups), owners of commercial agritourism portals and owners of agrotourist farms of the Łódź region. Strategic recommendations concern mainly such aspects as increasing the use of new information technologies and innovative solutions for the promotion of agritourism farms and development of a comprehensive agritourism portal for the region. The author draws attention to the need to include these issues in the strategic regional documents (i.e. Development of Tourism in the Łódź Voivodeship Programme, Regional Innovation Strategy and the Regional Operational Programme for the Łódź Voivodeship) and in the promotional strategies of poviats and municipalities, which define the scope of activities of these entities in the field of tourism promotion (agritourism). In addition, the Marshal Office of the Łódź Voivodeship, as a public institution responsible for the promotion of tourism in the region, should strive to build a new comprehensive agriturism portal for the region, integrated with existing tourism/agritourism portals. A comprehensive portal should be understood as a portal which includes 3 main functions: information, booking and communication. In the case of operational recommendations, the author considers that owners of Internet agritourism portals (commercial and those of the institutions responsible for the promotion of agritourism in the region) should aim to develop and improve existing portals because at present they do not present a sufficient level of technological advancement and they do not meet the needs of Internet users looking for agritourism offers. Expansion and improvement refers here to the removal of problems detected during research and adding new functionalities, including the use of innovative IT solutions. Moreover, these portals should enable the owners of agritourism farms to publish the most interesting and extensive offers and their later editing. In addition, the author pays special attention to the needs of organizing trainings, conferences, forums, publishing of articles and conducting research in the field of promotion of agritourism in the Internet. They will allow the owners of agritourism farms to be made aware of the benefits of this form of promotion and thus provide them with knowledge of how to effectively use the promotional tools offered by the Internet. Additionally, based on the results of the study and recommendations presented by the author, a model for the construction of an online agritourism portal was created. The model is based on the principle of benchmarking and draws the best standards, e. g. from the portals which have been tested. Therefore, in the future the model can be used to build a professional and comprehensive agritourism portal for the region of Łódź.
PL
Zarządzający współczesnymi przedsiębiorstwami coraz bardziej dostrzegają znaczenie zasobów ludzkich. To ludzie, w coraz większym stopniu, stanowią o jakości, sile i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Oznacza to, że w coraz większym stopniu rośnie również rola liderów zespołów ludzkich. To w dużej mierze od ich jakości pracy zależą wyniki firmy. W artykule przeanalizowano rolę liderów w budowaniu pozycji firmy.
EN
Those managing today's businesses increasingly recognize the importance of human resources. It is people, who in greater and greater degree decide about the quality, strength and competitiveness of a company on the market. This means that increasingly the role of the leaders of human teams becomes more and more important. leaders of men. It is their quality of work that decides in large part about the performance of their companies. The article examines the role of leaders in building of a company's position.
PL
Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwo transportowym trudne warunki. Wzrastające ceny paliw, koszty robocizny, czy też utrzymania infrastruktury to problemy, z którymi kadry zarządzające tego typu firm muszą borykać się każdego dnia. Napięta sytuacja ekonomiczna powoduje konieczność podejmowania działań o charakterze racjonalizatorskim oraz modernizującym. Przedsiębiorstwa muszą aktywnie i w sposób nieprzerwany analizować swoje możliwości rynkowe oraz dążyć do optymalnego wykorzystania swojego potencjału. W artykule przedstawiono przykład analizy wspomagającej określenie celów strategicznych na przykładzie dużego przedsiębiorstwa zajmującego się przewozem osób.
EN
The modern market stands difficult conditions for transport companies. Rising fuel prices, labor costs, or maintenance of infrastructure are problems that the management staff of these companies have to struggle every day. The tense economic situation makes it necessary to take actions of rationalizing and modernizing nature. Companies must actively and continuously analyze its global market opportunities and seek for optimal use of their potential. The article presents an example of supporting analysis to determine the strategic objectives of the example of a large company engaged in the carriage of persons.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z rolą i znaczeniem strategii światowych zakupów w łańcuchu dostaw. Przedstawiono definicję pojęcia Global Sourcing oraz opisano krótko historię jej powstania. Wskazano również na strategiczną rolę koncepcji oraz korzyści wynikające z jej implementacji. Scharakteryzowano czynniki składające się na sukces Global Sourcing, które potwierdzają celowość wykorzystania ich w decyzjach o wyborze źródeł zaopatrzenia.
EN
Hereby elaboration presents questions related with role and meaning of strategy of Global Sourcing in a supply chain. It present definition of Global Sourcing and shortly describe history of its beginnings also. It exerted, that this concept plays significant role and can provide numerous benefits from its implementation. Next, characterize factors which consist on success of Global Sourcing and it has confirmed that, that it is proper to take into account this strategy at choice of supply source.
14
Content available remote Łańcuch logistyczny w strategii zarządzania przedsiębiorstwem
EN
Strategy is the main factor which allows a choice of management method. The basis of the company's success is an effective use of it by creating the uniqueness of the company. The effective strategy gives a possibility of determining the company's identity, its distinctness and competitiveness in the market. Therefore the essence of the good company's strategy is its distinctness. The article is a synthesis of a discussion on ways and methods of the effective management of the company, which has been lasting for many years. There is a necessity of orientating of management of the company on aims and strategies which are directed mainly on processes, quality, time, provision of services and connections with other companies. Existing trends and symptoms of orientating in management and activity of the company require application and taking advantage of the principles of the logistics.
EN
Numerous researches shows that many enterprises makes investments with negative NPV. Another surveys indicates that many enterprises have difficulty with current asset management which have a significant influence on value creation process. Both factors makes that many enterprises destroy their value. Therefore this article presents current asset management strategy and their influence on value-based management.
DE
In der Arbeit wurden die Problematik sowie die Rolle und Beduetung der Strategie und wesentliche strategische Ziele der Untemehmen dargestellt. Weiterhin wurde das Wesen und Wahl der Tatigkeitsstrategie im Untemehmen erlautert. Den Abschluss der Arbeit bildet eine Darstellung der wesentliche Arte von Strategie prasentiert.
EN
The paper presents changes of relations between net working capital management strategy in agricultural enterprises and effectiveness of main factors of production employment as well as efficiency of current assets and liquidity management. Employment of land and labour resources usually occurred to be the most effective in enterprises of con- j servative strategy of working capital management, whereas implementation of aggressive strategy resulted in losses. In the enterprises of conservative strategy, period of receivables and liabilities' turnover was satisfactory. It allowed to keep current and instant liquidity in the enterprises. The least stable situation was found in the enterprises of aggressive strategy, where was lack of liquidity. On the other hand, enterprises of moderate strategy were threatened by lose of liquidity. In the research period, the conservative way of activity financing, in comparison to the aggressive one, caused better effects. However, it should be considered that rational utilization of short-term loan capital results in increase of equity effectiveness.
EN
Conflicts are normal, ubiquitous, continuous and useful phenomena in an organization. For managing them, managers may use active, passive or passive-active strategy. In the article, we have focused on the active strategy of conflict management and on the opportunities of its popularization in the organization through internal marketing.
PL
Konflikty są w organizacji zjawiskami normalnymi, wszechobecnymi, ciągłymi i użytecznymi. By nimi zarządzać, menedżerowie mogą wykorzystać strategię aktywną, pasywną, bądź pasywno-aktywną. W artykule skoncentrowałyśmy się na aktywnej strategii zarządzania konfliktami oraz szansach jej upowszechniania w organizacji poprzez działania z zakresu marketingu personalnego.
PL
[...] W miarę postępu procesów liberalizacji gospodarczej i globalizacji gospodarki wzrasta znaczenie wymiany międzynarodowej, a zwłaszcza transportu, gdyż punkty dostawy i odbioru coraz częściej znajdują się w różnych państwach. Implikuje to konieczność planowania, realizacji i kontroli przekraczających granice przepływów produktów i informacji. [...]
EN
In article introduced of conditioning organizational and technical activities of Polish forwarding firms in twenty-four era of growing competition on market of forwarding services, connected with processes of economic integration from European Union. One introduced model stage managements strategic, one underlined part of new manner of thinking and activities in aspect logistics system and of qualitative idea effective activities and of equaling of European competition. One introduced model “Wahkiakum TQM” together with idea of estimation of initiating degree of composition peaceable elements with European criterions as manner of connection good practical practices by Polish firms.
PL
Przedstawiono strategię zarządzania koncernem energetycznym w warunkach gospodarki rynkowej.
EN
Electric power trust management strategy in conditions of market economy is presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.