Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sandwich panel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące wyboru odpowiedniego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową, zgodnych z PN-EN 14509:2013-12. W zależności od systemu oceny opisano zakres odpowiedzialności producenta i zadania jednostki notyfikowanej oraz ewentualne problemy z wyborem pomiędzy systemem 3 i 1 w przypadku klasy reakcji na ogień A, B, C. Omówiono również systemy oceny płyt warstwowych do zastosowania konstrukcyjnego, zgodnych z projektem normy EN 14509-2.
EN
The article presents information on the selection of an appropriate system of assessment and verification of constancy of performance for self-supporting double skin metal faced insulation panels compliant fromPN-EN 14509: 2013-12. Depending of the system, the manufacturer’s scope of responsibility and the tasks of the notified body are described and potential problems with the decision to choose between system 3 and 1 for fire reaction class A, B, C. Assessment systems for sandwich panels for structural application compliant form the draft of standard EN 14509-2 are also discussed.
EN
The influence of sheeting made by sandwich panels on the lateral-torsional buckling resistance of hot rolled purlin was studied in this paper. The actual shear and torsional stiffness as well as resistance of connections between sandwich panel and purlins were considered in analysis. Parameters of these factors were determined using the finite element method, as well as by own experimental tests. Simple models with beam elements were used in LBA analysis to calculate the critical moments of the purlins. Advanced models with GMNIA analysis using shell elements was performed to simulate the behaviour of the purlins stabilized by sandwich panels. The results show that the stiffness of sheeting made by sandwich panels is insufficient to ensure the full protection of purlin against lateral-torsional buckling. The connections resistance also limited the ability of purlins stabilisation. Nevertheless including sandwich panels in purlin stability analysis results in a significant increase in their LTB resistance.
PL
W artykule przedstawiono możliwości i ograniczenia współpracy pomiędzy stalowymi płatwiami z kształtowników IPE a poszyciem z płyt warstwowych. Określono wartości sztywności postaciowej oraz przeciwskrętnej połączeń pomiędzy płatwiami a płytami warstwowymi. Przeprowadzone analizy wykazały, że sztywności te są niewystarczające do zapewnienia pełnej stablizacji płatwi. Niemniej jednak uwzględnienie w/w współpracy pozwala na bardziej ekonomiczne projektowanie płatwi, ponieważ nawet niewielkie wartości sztywności połączeń pomiędzy płatwią a płytami warstwowymi skutkują wyraźną poprawą nośności płatwi na zwichrzenie, co przedstawiono w Tablicy 1.
PL
Konieczność oszczędności energii spowodowała zaostrzenie wymagań dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Spełnienie tych wymagań w przypadku zewnętrznych ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych wiąże się z koniecznością wzmacniania połączeń warstw fakturowych z warstwami elewacyjnymi. W artykule przedstawiono nowe regulacje wprowadzone w znowelizowanej ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, dotyczących zwłaszcza budynków wielkopłytowych.
EN
The need to save energy has increased the requirements for thermal insulation of building partitions. Meeting these requirements in the case of external three-layer walls in large-panel buildings is associated with the need to strengthen the connections of the construction and facade layers. The article presents new regulations introduced in the amended Act on supporting thermo-modernization and renovation, especially regarding large-panel buildings.
5
Content available remote Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych
PL
Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Współczynniki te są określane na podstawie wyników testów. Początkowo mogą być określane na podstawie danych opartych na wartościach uzyskanych podczas badań typu, ale następnie należy je wyznaczyć na podstawie bieżących wyników zakładowej kontroli produkcji i w razie potrzeby odpowiednio skorygować.
EN
The material safety factors ɣM should reflect the variability of the mechanical properties of sandwich panels, as indicated by the results of type tests and factory production control. This factors are determined on the basis of test results. They may initially be determined on the basis of data based on the values obtained during type testing, but then they should be determined on the basis of the current results of factory production control and corrected if necessary.
PL
Przedstawiono analizę obliczeniową przykładowych płatwi z kształtowników walcowanych na gorąco z uwzględnieniem podparcia przeciwskrętnego płytami warstwowymi. Określono wartości sztywności takiego podparcia i porównano z wymaganiami aktualnych norm. Zbadano wpływ podparcia przeciwskrętnego na nośność elementów na zginanie i wykazano ograniczone korzyści z zastosowania tego typu rozwiązania.
EN
Calculation analysis of exemplary hot-rolled purlins, including torsional restraint by sandwich panels has been shown in this paper. Typical values of the stiffness of such restraint has been determined and compared with requirements from actual codes. Influence of this torsional restraint on bending resistance of element has been investigated and the limited benefits of using this solution has been shown.
PL
W artykule zostały omówione wyniki badań doświadczalnych przedstawiające wpływ podwieszenia obciążenia zewnętrznego do rozciąganej okładziny płyty warstwowej na nośność tych płyt. Podwieszenie zostało zrealizowane za pomocą łączników jednostronnych (ang. blind rivets). W tym celu zostały wykorzystane nity rozchylne BulbTite. W praktyce połączenie z wykorzystaniem łączników jednostronnych jest połączeniem nieprzelotowym, tj. nie wymaga stosowania podkonstrukcji i nie tworzy punktowych mostków termicznych. W badaniach posłużono się schematem belki czteropunktowo zginanej. Badanie obejmowało kilka poziomów obciążenia podwieszonego oraz jego wpływ na belki warstwowe z rdzeniem wykonanym z pianki poliuretanowej, z wełny mineralnej i styropianu. W wyniku przeprowadzonych badań określono siły niszczące, sztywności sieczne i mechanizmy zniszczenia badanych elementów warstwowych.
EN
The article discusses the results of experimental tests presented the impact of suspended loads to the tensioned sandwich panel facing on the load capacity of these panels. The blind rivets were used to suspend the loads. For this purpose, BulbTite rivets were used. In practice, this type of connection is called the blind connection i.e. it does not require the use of a secondary structure and does not create point thermal bridges. In the research, the four-point bending static scheme was used. The study included several levels of suspended loads and its effect on sandwich beams with a core made of polyurethane foam, mineral wool, and styrofoam. As a result of the tests, the ultimate loads, the secant stiffnesses, and the failure mechanisms of the tested sandwich elements were determined.
PL
Płyty warstwowe są szeroko stosowane we współczesnym budownictwie przemysłowym, rolniczym i ogólnym (budynki magazynowe, handlowe, biurowe). Mają one kluczowy wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynków (przede wszystkim ogniowe), właściwości termoizolacyjne, szczelność (wodoszczelność, przepuszczalność powietrza) czy parametry akustyczne. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych nie wymagają drogich zabiegów konserwacyjnych, jednak ich zaniedbania techniczne mogą prowadzić do takich negatywnych skutków, jak: zmniejszenie efektywności energetycznej budynków, doprowadzenie do nieodwracalnych uszkodzeń płyt warstwowych, a także do poważnych uszkodzeń konstrukcji nośnych. W artykule opisano zasady przeprowadzania okresowych badań oraz ocen stanu technicznego ścian zewnętrznych z płyt warstwowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego i analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawową aparaturę oraz tryb przeprowadzania kontroli okresowych koniecznych do rzetelnych i wiarygodnych ocen stanu technicznego elewacji budynków. Przedstawiono także podstawowe uszkodzenia tego typu ścian oraz określono przyczyny ich występowania.
EN
Sandwich wall panels. Sandwich panels are widely used in modern industrial, agricultural and civil construction (warehouse, commercial and office buildings). They have a key impact on the safety of building use (primarily fire safety), thermal insulation properties of the building, its tightness (water tightness, air permeability), acoustic parameters. The walls made of sandwich panels are inexpensive, are uncomplicated to use, but technical negligence of these elements may have very negative effects: reduce of energy efficiency, increase the costs of using the building, increase the renovation costs. The article presents the rules for assessing the conditions of sandwich panels. Based on the expert assessment, control protocols, the expertise of basic tools and periodic inspection modes, required for a reliable assessment and assessment of the facade condition. The basic damage of this type of fragment was also presented and the reasons for their occurrence were indicated.
EN
In this paper, the effects of plane pre-stresses on the free vibration and static analyses of circular and annular sandwich panels are examined based on an accurate formulation, as first time. It is assumed that initially pre-stresses consist of in-plane normal (tensile/compressive) and pure bending stresses. New first-order shear deformation theory together with a layerwise approach for sandwich panel is utilized. The sandwich panels are made up of either orthotropic or heterogeneous polar orthotropic materials. Furthermore, piecewise-defined linear local in-plane displacements are adopted based on zigzag theory. The governing partial differential equations are extracted by implementing principle of minimum total potential energy. A unified analytical solution procedure is developed based on power series method for the analysis of heterogeneous initially stressed annular and circular sandwich panels with arbitrary boundary conditions. The transverse shear stress is precisely calculated by considering three-dimensional theory of elasticity. To validate the proposed formulation, the obtained results are compared with those of finite element method. After numerically demonstrating the accuracy of the method, the effects of different geometrical and material parameters, boundary conditions and in-plane pre-stresses on the free vibration and static behavior of circular and annular sandwich panels are investigated.
EN
The current report is devoted to the flexural analysis of a composite structural insulated panel (CSIP) with magnesium oxide board facings and expanded polystyrene (EPS) core, that was recently introduced to the building industry. An advanced nonlinear FE model was created in the ABAQUS environment, able to simulate the CSIP’s flexural behavior in great detail. An original custom code procedure was developed, which allowed to include material bimodularity to significantly improve the accuracy of computational results and failure mode predictions. Material model parameters describing the nonlinear range were identified in a joint analysis of laboratory tests and their numerical simulations performed on CSIP beams of three different lengths subjected to three- and four-point bending. The model was validated by confronting computational results with experimental results for natural scale panels; a good correlation between the two results proved that the proposed model could effectively support the CSIP design process.
11
Content available remote Shear buckling of steel foam sandwich panel resting on Pasternak foundation
EN
The objective of this paper is to assess the inplane shear buckling of a steel foam sandwich panel that relies on elastic Pasternak foundation. The panel is a combination of solid steel face sheets and foamed steel cores. Foamed steel, that is steel with internal voids, provides enhanced bending rigidity and energy dissipation, and also, the potential to reduce local buckling. The Classic plate theory is employed where their governing equations are solved by the Rayleigh-Ritz method. Uniformly distributed in-plane shear loads are applied to the two opposite edges of the panel and all the four edges of the panel are simply supported. Finally, the effects of the panel parameters, such as the existence of a Pasternak foundation, aspect ratios, and central fraction of the steel foam core, are presented. The results showed that the optimum central fraction of the steel foam core would be 65%, so that the maximum critical shear buckling load has taken place.
12
Content available remote Lekka obudowa skutecznym orężem w walce z hałasem
13
Content available remote Wzmacnianie wielkiej płyty
14
Content available remote Ściany warstwowe – efektywne rozwiązanie nowoczesnej prefabrykacji
PL
Artykuł porusza problem wznoszenia konstrukcji z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych. Przedstawia zalety zastosowania prefabrykowanych ścian warstwowych w stosunku do tradycyjnej technologii monolitycznej oraz omawia wybrane rozwiązania konstrukcyjne.
EN
The problem of erecting of the building structures using precast elements is discussed in the paper. It outlines the advantages of using prefabricated sandwich walls versus traditional monolithic technology and presents selected structural solutions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń statycznych płyty posadzkowej, uzyskane metodą różnic skończonych w ujęciu wariacyjnym. Przyjęto schemat statyczny płyty, spoczywającej na sprężystym podłożu typu Winklera. W pierwszej kolejności wykonano obliczenia płyty, bez uwzględnienia jej współpracy z podłożem. Na podstawie normowych badań laboratoryjnych wytrzymałości na ściskanie wyznaczono moduł sztywności płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej. Materiały te potraktowano jako podłoże sprężyste pod posadzki i ponownie wykonano obliczenia płyty metodą różnic skończonych, uwzględniając jej współpracę z przyjętym modelem podłoża winklerowskiego.
EN
The article presents the results of the static calculations of a slab, made with the finite difference method in the variation approach. Scheme of plate resting on Winkler’s elastic substrate were adopted. At first, calculations were made without including the cooperation with the substrate. On the basis of code research laboratory compressive strength, modulus of sandwich panels with a core of polyurethane foam plates were determined. These materials are treated as an elastic substrate for floors. Static calculations were made one more time, taking into account its cooperation with the adopted Winkler’s model. An evaluation of the impact of cooperation elastic substrate under the concrete slab.
17
Content available remote Norma EN-14509-2 – nowy rozdział w rozwoju płyt warstwowych
PL
W artykule omówiono wstępną wersję normy EN 14509-2, która określa wymagania dla płyt warstwowych stosowanych jako stabilizacja pojedynczych elementów konstrukcyjnych. W artykule wyjaśniono zakres normy EN 14509-2 i jej relację w stosunku do obowiązującej normy EN-14509. Dodatkowo przedstawiono kilka szczegółowych wymagań dla płyt stabilizujących elementy konstrukcyjne.
EN
This article presents a draft version of EN 14509-2, a standard that sets the requirements the sandwich panels used for stabilization of individual structural elements. The article explains the scope of EN 14509-2 and its relation to the existing standard EN-14509. Additionally, some specific requirements for structural element stabilizing panels are presented.
EN
Due to the advanced lightweight characteristic of sandwich structures, ambient air can significantly affect their natural frequency. In order to clarify the importance and magnitude of this effect, the natural frequency of a sandwich panel surrounded by air layers using experiment and numerical simulation was investigated in this study. The experiment setup based on modal testing was proposed with the feature of simulating air layers around the sandwich panel. The numerical simulation was formulated on the basis of fluid–structure interaction analysis. The experimental and numerical simulation results correspondingly demonstrated that the fundamental natural frequency of sandwich panel tends to decrease to be less than 25% of the frequency neglecting the air effect when the air layer thickness becomes thinner than 3 mm.
19
Content available remote Diagnostyka płyt warstwowych za pomocą metody radarowej
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie metody radarowej do oceny stanu technicznego i jakości wykonania ściennych płyt warstwowych. Przedmiotem badań były prefabrykowane płyty warstwowe zastosowane w konstrukcji zewnętrznych ścian nośnych budynków wykonanych z płyt prefabrykowanych systemu W-70 w latach 70-tych ubiegłego wieku. Badaniom poddano także również płyty warstwowe wykonane w zakładzie prefabrykacji obecnie. Ocena stanu technicznego obejmowała określenie grubości poszczególnych warstw płyt, ilości i rozstawu zbrojenia oraz sprawdzenia istnienia ewentualnych nieciągłości i rozwarstwień warstw. Sprawdzenia poprawności i dokładności odczytów radarowych dokonano poprzez porównanie z wykonanymi odkrywkami w płytach systemu W-70 wbudowanych w konstrukcje, oraz z rysunkami warsztatowymi. Podano procedurę prowadzenia badań radarowych wraz z zaleceniami dotyczącymi ustawień aparatury badawczej. Podano wnioski i zalecenia wynikające z analizy danych radarowych bazując na badaniach własnych i przeglądzie literaturowym. Wyniki badań posłużyły do określenia efektywności metody radarowej stosowanej do oceny stanu technicznego płyt warstwowych w budynkach „z wielkiej płyty”.
EN
The paper presents the application of georadar method for sandwich panel assessment. The subject of research were precast sandwich panels comprising external supporting walls of a building designed in accordance to W-70 prefabrication system. Panels made in prefabrication plant were also investigated directly after its construction. The research concerned determination of panel layers’ thickness, quantity and distance between rebar and verification of layers’ delamination. The construction members of W-70 system were verified by open pits and elements examined in the prefabrication plant by detail design. Application of filtering procedures was described and interpretation of the obtained results was discussed. Conducted research allowed to determine the efficiency of georadar method for precast sandwich panels’ testing.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.