Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 662

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aluminium
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
1
Content available remote Stopy aluminium na świecie (obróbki skrawaniem)
PL
Stopy aluminium stanowią istotną grupę wśród materiałów konstrukcyjnych wytwarzanych na świecie. Szacuje się, że w krajach wysoko rozwiniętych zapotrzebowanie na ten surowiec stale się zwiększa, a ilość produkowanego aluminium jest jednym z wyznaczników uprzemysłowienia danego regionu.
XX
Aluminium alloys are an important group among construction materials produced in the world. It is estimated that in highly developed countries the demand for this raw material is constantly increasing and the amount of produced aluminium is one of the determinants of the industrialisation of a given region.
2
EN
The article presents the results of the preliminary research of tribological properties of flame sprayed nickel and aluminum coatings reinforced with carbon nanotubes made on the structural steel S235J0 substrate. The carbon material – carbon nanotubes Nanocyl NC 7000 (0.5 wt.% and 1 wt.%) was used for structural reinforcement. The properties evaluation was made by the use of optical microscopy, scanning electron microscopy, Raman spectroscopy, microhardness measurements, and by means of abrasion and erosion resistance laboratory tests. The obtained results were compared with pure nickel powder coatings 2N5 (Ni 99.5%) and with pure aluminum powder coatings (EN AW 1000 series). It was proved that the flame spraying of nickel and aluminum coatings reinforced with particles carbonaceous material can be an effective alternative for other more advanced surfacing technology. The preliminary test results will be successively extended by further experiments to contribute in the near future to develop innovative technologies, that can be implemented in the aviation industry and the automotive. The presented research is a continuation of the work previously published.
3
Content available remote Stopy aluminium w świecie obróbki skrawaniem. Cz. 1
PL
Stopy aluminium stanowią istotną grupę wśród materiałów konstrukcyjnych wytwarzanych na świecie. Szacuje się, że w krajach wysoko rozwiniętych zapotrzebowanie na ten surowiec stale się zwiększa, a ilość produkowanego aluminium jest jednym z wyznaczników uprzemysłowienia danego regionu.
PL
W artykule przedstawiono nową generację urządzeń do rafinacji ciągłej i okresowej przeznaczonych dla aluminium i jego stopów. Wodór ma wysoką dyfuzyjność w roztopionym aluminium i reakcja jego przeniesienia do gazu rafinacyjnego jest kontrolowana na granicy faz: gaz rafinacyjny - wodór. Im wyższa powierzchnia międzyfazowa, tym krótszy jest czas wymagany do osiągnięcia danego stopnia odgazowania. Ponadto im wyższa jest powierzchnia międzyfazowa, tym większa jest szansa na napotkanie i uwięzienie zanieczyszczeń niemetalicznych przez pęcherzyki gazu rafinacyjnego. Od strony funkcjonalnej urządzenie wyposażone jest: w precyzyjny podwójny układ dozowania materiałów sypkich, detektor szczelności złącza gazowego, wrzeciono z układem chłodzeniem łożysk. W trakcie procesu w rotorze następuje podgrzewanie gazu rafinacyjnego do temperatury ciekłego metalu co w połączeniu z dwoma poziomami rafinacji minimalizuje koalescencję pęcherzyków gazu rafinacyjnego i turbulencję metalu, zwiększając tym samym powierzchnię kontaktu na granicy faz gaz rafinacyjny - ciekły metal a co za tym idzie znacznie podnosi efektywność oczyszczania od zanieczyszczeń gazowych i niemetalicznych Konstrukcja urządzenia poprzez zastosowanie profesjonalnych rozwiązań prowadnic liniowych, gwarantuje długą żywotność eksploatacyjną.
EN
The article presents a new generation of devices for continuous and batch degassing intended for aluminium and its alloys. Hydrogen has high diffusivity in molten aluminium and the reaction of its transfer to refining gas is controlled at the phase boundary of: refining gas - hydrogen. The higher the interphase surface, the shorter the time is required to achieve a given level of degassing. In addition, the higher the interphase surface, the greater the chance of encountering and entrapping nonmetallic impurities by refining gas bubbles. In terms of functionality, the device is equipped with: a precision dual dosing system for loose materials, a tightness system of the gas connection, a spindle with a cooling system of bearings. During the process, the refining gas in the rotor is heated to the temperature of the molten metal, which, in combination with two degassing levels, minimizes the coalescence of refining gas bubbles and metal turbulence, thereby increasing the contact surface at the phase boundary of refining gas - molten metal and thus significantly improves the efficiency of removing gaseous and non-metallic impurities Thanks to the use of professional linear guides solutions, the structure of the device guarantees a long service.
PL
Stop odlewniczy aluminium AlSi12Cu1(Fe) poddano pasywacji w kąpieli opartej na związkach Cr(III). Test w atmosferze obojętnej mgły solnej wykazał, że dodatek do kąpieli związków fluorokompleksowych Zr w ilości 800 ppm przyczynił się do wytworzenia powłoki konwersyjnej o dłuższym działaniu ochronnym – nawet do 480 h, niż analogicznej powłoki, ale nie zawierającej cyrkonu (do kilkudziesięciu godzin). Analizy AFM oraz SEM wykazały, że w obecności fluorokompleksu Zr powstaje powłoka o sferoidalnej morfologii i rozwiniętej powierzchni, co miejscowo przejawiało się nawet w postaci drobnych spękań. Półilościowa analiza EDS wykazała w mikroskali znaczną nierównomierność rozmieszczenia pierwiastków na powierzchni aluminium pokrytego powłoką konwersyjną. Zaobserwowana segregacja pierwiastków tworzących powłokę (m.in. Cr, Zr, F, O) dobrze korelowała z mikrostrukturą i rozmieszczeniem faz charakterystycznych dla tego stopu aluminium.
EN
AlSi12Cu1(Fe) cast alloy was subjected to passivation in the bath using Cr(III) compounds. Neutral salt spray test showed that the addition to the bath of fluorocomplex zirconium compounds in the amount of 800 ppm contributed to the formation of a conversion coating with a longer protective effect – up to 480 hours, than the analogous coating, but without zirconium (up to several dozen hours). AFM and SEM analyzes showed that in the presence of a zirconium fluorocomplex, a coating with a spheroidal morphology and developed surface is formed, which even manifested locally in the form of small cracks. Semi-quantitative EDS analysis showed on a microscale a significant inhomogeneity in the distribution of elements on the surface of aluminum covered with a conversion coating. The observed segregation of the elements forming the coating (including Cr, Zr, F, O) well correlated with the microstructure and phases distribution characteristic of this aluminum alloy.
EN
Nowadays, the global industries producing mechanical components are moving towards the usage of composites to reduce weight at the same time without compromising with characteristics of the material being used. This new combination of material provides specific desired properties when combined with various reinforcement materials like SiC, B4C, Al2O3, MgO etc., It is widely used in various industries like aerospace, automobile and marine industries. This property specific tailorable metal matrix composite with Al7075 as the base material can be fabricated using various techniques such as stir casting, high end ball milling, ultrasonic assisted casting, powder metallurgy, squeeze casting friction stir casting etc., out of which stir casting method is preferred by many researchers as stir casting method is seen to provide better distribution of reinforcement particles throughout the metal matrix. It is evident from the research of various authors that when the base material Al7075 is reinforced with the above-mentioned ceramic, it is found that there is a decrease in density and increase in hardness, compressive strength and wear resistance. Here, both physical and mechanical behaviour of aluminium reinforced composites with the effect of the particle size changes, effects after reinforcement and other processing and fabrication methods have been discussed.
EN
The results of the Charpy impact test of AE-type magnesium alloys produced by the high pressure die casting method are presented. Three alloys with different weight fractions of rare earth elements (RE; e.g. 1, 3 and 5 wt%) and the same mass fraction of aluminium (5 wt%) were prepared. The casts were fabricated using a typical cold chamber high pressure die casting machine with a 3.8 MN locking force. Microstructural analyses were performed by means of a scanning electron microscope (SEM). The impact strength (IS) was determined using a Charpy V hammer with an impact energy equal to 150 J. The microstructure of the experimental alloys consisted of an [alpha]-Mg solid solution and Al11RE3, Al10Ce2Mn7 and Al2RE intermetallic compounds. The obtained results show the significant influence of the rare earth elements to aluminium ratio on the impact strength of the investigated materials. Lower the RE/Al ratio in the chemical composition of the alloy results in a higher impact strength of the material.
EN
Generally, in gas metal arc welding (GMAW) high heat input causes drastic changes in the microstructures of weldment (fusion zone and heat affected zone), which in turns affects the performance of the welded blanks during forming operation. The present study focuses on the parametric effects such as welding current, welding speed and torch orientation concerning welding direction on mechanical properties, microstructural characterization and formability of AA5052 Cold metal transfer (CMT) welded blanks (WB’s). Based on the macrostructure images obtained from various trials (trial 19, 20 and 21, which is corresponding to Drag angle of 10°, 90° or Zero angle and Push angle of 10°, respectively) three were selected for further studies. The macrograph, microstructural evaluation, mechanical behavior and forming limit curve (FLC) of the WB’s are examined for the selected parameters and for base metal (BM). The formability of the BM and WB’s are investigated by obtaining FLC using Nakajima test. Of the three different torch orientation concerning welding direction, the WB made with 10° push angle yields the superior mechanical properties such as high tensile strength, increase in hardness and more bending strength than the remaining torch orientations. In addition, total elongation and formability are of concern; drag angle of 10° yields the better result, compared to the other torch orientations.
11
Content available remote Novel composite connection for timber-glass composite structures
EN
This study presents a newly developed timber-glass point connection intended to strengthen existing timber elements in a reversible and visually unobtrusive manner. The new connection consists of an aluminium insertion, two-component struc-tural bonding epoxy resin adhesive, and self-tapping screws. The connection offers the possibility of easy attachment and detachment of the glass element from the strengthened timber element. Seven timber-glass specimens were constructed to perform an experimental investigation of the shear load-bearing capacity and load-slip behaviour of the connection. The aluminium insertion is bonded to a tempered glass strip with a hole and is screwed to the spruce timber block. The timber-glass connection preparation process is thoroughly presented. A special testing apparatus was developed to perform the experiments on a hydraulic universal testing machine. The experimental results are evaluated using analytical expressions and a finite-element simulation. The average connection load-bearing capacity obtained from the experiments of the analysed specimen was 13.31 kN, and the average slip modulus was 20.48 kN/mm. All connections failed on account of self-tapping screw failure, whereas the tempered glass strips remained undamaged.
12
PL
Stopy magnezu zyskują coraz większe zainteresowanie ze względu na dobry stosunek własności wytrzymałościowych do ciężaru właściwego. Czysty magnez jest miękkim metalem, nieodpornym na korozję i aby poprawić jego własności mechaniczne i antykorozyjne, stosuje się wiele różnych dodatków stopowych. Jednym z głównych dodatków stopowych w stopach magnezu jest aluminium.
13
Content available remote Gazy osłonowe do spawania metodą MIG/MAG. Cz. I
PL
W artykule omówiono rodzaj i skład gazów osłonowych używanych podczas spawania metodą MIG/MAG, jak również wyjaśniono powody występowania różnic w ich składzie w zależności od materiału spawanego i obszaru stosowania.
EN
The type and composition of shielding gases used in MIG/MAG welding are discused, as well as the reasons for the differences in their composition depending on the parent material and field of applications are explained.
14
Content available remote Gazy osłonowe do spawania łukowego aluminium i jego stopów
PL
W artykule omówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania aluminium i jego stopów z zastosowaniem metod: TIG, MIG i LBW, jak również opisano wpływ tych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.
EN
The type and composition of gases used in TIG, MIG and LBW welding of aluminium and its alloys are discussed, as well as the influence of shielding gases on the welding process and the quality of welded joints are described.
EN
The role of phosphorus contained in bottom sediments of water reservoirs is crucial in the whole eutrophication process. It is an element responsible for the proper functioning of aquatic ecosystems, and its excess leads to deterioration of water quality. The release of phosphorus from bottom sediments directly into the water depends on many factors. This process is particularly intensified at the moment of anaerobic conditions occurring in the bottom layer, or the phenomenon of resuspension of sediments due to external factors, such as intense waving. The persistence of phosphorus deposition in sediments also depends on the nature of chemical connections and changing oxidation-reduction conditions, temperature and pH. Bottom sediments from eight selected lakes of Wielkopolskie Lakeland were investigated for their total phosphorus content and the possibility of its rerelease into water. The subject of the study were the following lakes: Wolsztyńskie, Winiary, Jelonek, Siekiera, Pniewskie, Umultowskie, Góreckie, Strykowskie. The investigated water reservoirs are glacial lakes, usually shallow and characterized by large variations in water level. The samples of bottom sediments were collected from profundal zone with a tube probe from the surface layer of 10 cm thickness, i.e. the layer that exchanges matter with the surrounding water. The collected sediments were placed in sealed, plastic containers to their full capacity. Before proceeding to carry out detailed laboratory analyzes, samples were prepared accordingly. First, the bottom sediments were thoroughly homogenized. Then, they were dried and subjected to further testing. The obtained results were statistically analyzed in the program Statistica 6 PL. Phosphorus was fractionated by means of a sequential extraction described by Psenner. The sediments were also analyzed for the content of phosphorus binding components such as organic matter, iron, aluminium and calcium. Phosphorus was found to be bound mostly to organic matter, aluminium and calcium – the fractions from which it was difficult to release into water. The share of exchangeable and most mobile and bioavailable iron-bound fraction of phosphorus was the lowest but it was still high enough to cause phytoplankton blooms. No clear relationships between the content of individual phosphorus-binding components and the share of phosphorus fractions related to them in total phosphorus pool were identified. Total content of phosphorus in the sediments of the investigated lakes was analogue and similar to that determined in bottom sediments of other eutrophic lakes of Wielkopolskie Lakeland. The content of aluminium, calcium, iron and organic matter were much more variable.
PL
Rola fosforu zawartego w osadach dennych zbiorników wodnych jest kluczowa w całym procesie ich eutrofizacji. Jest pierwiastkiem odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych, a jego nadmiar prowadzi do pogorszenia się jakości wody. Uwalnianie się fosforu z osadów dennych bezpośrednio do toni wodnej zależy od wielu faktorów. Szczególnie proces ten intensyfikuje się w momencie pojawienia się w warstwie naddennej warunków beztlenowych, czy też zjawiska resuspensji osadów na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych, np. intensywnego falowania. Trwałość deopozycji fosforu w osadach zależy również od charakteru połączeń chemicznych oraz zmiennych warunków oksydacyjno-redukcyjnych, temperatury, a także pH. Badano osady denne z ośmiu wybranych jezior Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego pod kątem całkowitej zawartości fosforu i potencjalnej możliwości jego ponownego uwalniania do toni. Przedmiotem badań były następujące jeziora: Wolsztyńskie, Winiary, Jelonek, Siekiera, Pniewskie, Umultowskie, Strykowskie, Góreckie. Badane zbiorniki wodne to jeziora polodowcowe, zwykle płytkie, charakteryzujące się dużymi wahaniami poziomu wody. Próbki osadów dennych pobierano za pomocą sondy rurowej z powierzchniowej warstwy osadu o miąższości 10 cm, czyli warstwy, która uczestniczy w wymianie materii z tonią. Pobrany osad umieszczano w szczelnych, plastikowych pojemnikach napełniając je do pełna. Przed przystąpieniem do przeprowadzania szczegółowych analiz laboratoryjnych próbki zostały odpowiednio przygotowane. W pierwszej kolejności osady denne dokładnie zhomogenizowano. Następnie wysuszono oraz przeprowadzono kolejne analizy. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej w programie Statistica 6 PL. Frakcjonowanie fosforu realizowano na drodze ekstrakcji sekwencyjnej wg schematu zaproponowanego przez Psennera. Dodatkowo w osadach oznaczano materię organiczną oraz żelazo, glin i wapń, czyli składniki osadu wiążące fosfor. Stwierdzono, że w ogólnej puli fosforu poszczególnych osadów największy udział miały frakcje związane z materią organiczną i glinem oraz z wapniem, czyli stosunkowo trudniej uwalniane do toni. Udział frakcji wymiennej i związanej z żelazem, czyli frakcji najbardziej mobilnych, biodostępnych, był mniejszy co jednak było wystarczające, aby w wodach tych jezior występowały zakwity fitoplanktonu. Nie zaobserwowano natomiast wyraźnych zależności pomiędzy zawartością w osadach poszczególnych składników wiążących fosforany, a udziałem frakcji fosforu z nimi związanych w ogólnej jego puli. Łączna zawartość fosforu w osadach badanych jezior była analogiczna i podobna do tej stwierdzonej w osadach dennych innych eutroficznych jezior Pojezierza Wielkopolskiego. Zawartość glinu, wapnia, żelaza i materii organicznej była znacznie bardziej zmienna.
PL
W artykule omówiono zagrożenie dla zdrowia spowodowane zanieczyszczeniem żywności glinem w świetle opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz Połączonego Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Substancji Dodatkowych. Ponadto przedstawiono informacje na temat źródeł zanieczyszczenia żywności tym pierwiastkem, aspekty toksykologiczne i legislacyjne. W artykule przedstawiono również powiadomienia z okresu 2013-2018 w ramach systemu RASFF dotyczące zanieczyszczenia środków spożywczych aluminium oraz migracji tego pierwiastka z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
EN
In the article the health risk associated with the contamination of foodstuffs with aluminium in the light of the opinion of the European Food Safety Authority and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives was discussed. In addition, information on sources of food contamination with the mentioned element as well as, toxicological and legislative aspects were presented. Notifications to the RASFF system concerning the contamination of foodstuffs with aluminium and migration of the discussed element from materials and articles intended to come into contact with food from the period 2013-2018 have been presented, as well.
PL
W artykule przedstawiono badania nad wpływem niskiej temperatury na wytrzymałość aluminium 5754 i 5083. Wykonano próbę rozciągania statycznego w temperaturze pokojowej oraz ujemnej -20°C. Na podstawie przeprowadzonych prób rozciągania badanych stopów aluminium zaobserwowano niewielki wzrost właściwości wytrzymałościowych, tj. granicy plastyczności oraz wytrzymałości na rozciąganie.
EN
Research on low temperature contribution on the strength of 5754 and 5083 aluminum are presented in this article. Static tensile tests were carried out at room and negative temperature of -20°C. A slight increase in strength properties, i.e. the yield strength and the tensile strength of studied aluminum alloys, was observed on the basis of conducted tensile tests.
18
Content available Badania modelowe procesu walcowania pierścieni
PL
Wytwarzanie pierścieni metodą kuto-walcowaną należy do najbardziej widowiskowych, a zarazem zaawansowanych kinematycznie procesów obróbki plastycznej. Opracowane technologie kształtowania pierścieni są bardzo cenne i stanowią know-how firm, które nie jest ani udostępniane, ani publikowane. Obecnie wykonanie kuto-walcowanych pierścieni polega na walcowaniu pierścieni z jednoczesnym profilowaniem pobocznic w szczególności materiałów lekkich. Niniejsza praca stanowi wstęp do badań nad opracowaniem i weryfikacją procesu walcowania pierścieni ze stopu aluminium EN AW– 7075. W pracy przedstawiono studium opracowania procesu walcowania pierścieni w programie symulacyjnym Simufact Forming, wykorzystującym metodę elementów skończonych. Na wstępie przedstawiono planowaną metodykę badawczą, mającą na celu uzyskanie zweryfikowanej technologii kształtowania pierścieni. Zaprezentowano zakres i metodę przeprowadzenia badań plastometrycznych, które posłużyły do opracowania matematycznego opisu zmian materiałowych. W dalszej części wskazano na zależności pomiędzy różnymi rodzajami przyjętej kinematyki walców w procesie walcowania pierścieni, jej wpływem na przebieg procesu i geometrię pierścienia. Artykuł wskazuje na możliwość zastosowania uproszczonego procesu symulacyjnego, który nie wpłynie na przebieg walcowania po przeniesieniu wyników do badań fizycznych przeprowadzonych na walcarce laboratoryjnej lub przemysłowej. Otrzymane wyniki badań kształtowania numerycznego pierścienia, takich warunków procesu, jak: prędkość obrotowa walca głównego, posuw trzpienia oraz zapotrzebowanie siłowe procesu posłużyły do zaprojektowania i wykonania modelowej walcarki do pierścieni, na której przeprowadzone zostaną badania weryfikujące symulacje.
EN
Manufacturing of rings rolling method is among the most spectacular and most kinematically advanced metal forming processes. Developed ring forming technologies are very valuable and constitute the know-how of their respective companies, which are not made available or published. Currently, manufacturing of forged and rolled rings involves rolling rings with simultaneous profiling of side surfaces, particularly with the application of lightweight materials. This article is an introduction to research concerning the development and verification of the process of rolling rings from EN AW – 7075 aluminum alloy. This article presents a study of simulation of the ring rolling process in the Simufact Forming simulation environment, utilizing the finite element method. The planned research methodology, with the objective of obtaining verified ring forming technology, is presented in the introduction. The scope and method of conducting plastometric tests, which served for the development of a mathematical description of material changes, is presented. Further on, dependencies between various types of adopted roll kinematics in the ring rolling process are indicated, along with their influence on the course of the process and ring geometry. The article indicates the possibility of applying a simplified simulation process, which will not affect the course of rolling after transfer of results to physical tests performed on a laboratory or industrial rolling mill. Obtained results of ring forming numerical simulations and process conditions, such as: rotational speed of the main roll, mandrel advance and force demand of the process, served for the design and construction of a model ring rolling mill, on which tests will be performed to verify the simulation.
PL
Przedstawiono wpływ kąta pochylenia krawędzi skrawającej frezu na proces frezowania stopu aluminium AlZn5.5MgCu. Badania przeprowadzono dla dwóch frezów palcowych, trzyostrzowych, o różnym kącie pochylenia krawędzi skrawającej. Zarejestrowano składowe siły skrawania oraz parametry chropowatości powierzchni.
EN
The article presents the influence of the angle of inclination cutting edge milling cutter on the milling process of AlZn5.5MgCu aluminum alloy. The study was carried out for two finger mills, three blades with different angle of inclination of the cutting edge. In experimental investigations, the components of cutting forces and surface roughness parameters were registered.
PL
Rozwój gospodarczy opiera się na permanentnie wzrastającym popycie na materiały i produkty. Ze względu na ilość i energochłonność, materiałami, które stanowią największy udział w globalnej emisji dwutlenku węgla (CO2), są materiały budowlane: cement, stal i aluminium. Ich wpływ jest znaczący, ponieważ produkcja cementu, stali i aluminium odpowiedzialna jest za 13% globalnej emisyjności dwutlenku węgla. Według szacunków, do roku 2060 globalna powierzchnia budynków ulegnie podwojeniu, szczególnie w krajach rozwijających się. Towarzyszyć temu będzie gwałtowna budowa infrastruktury. Celem określenia przyszłych trendów emisji związanych w najbardziej energochłonnymi materiałami, w tym cementu, stali i aluminium, niezbędna jest historyczna analiza ich produkcji oraz określenie sektorów, gdzie te materiały są wykorzystane. Pozwala to na określenie strategii minimalizacji ich wpływu na środowisko poprzez efektywne ich wykorzystanie. Niniejszy artykuł, bazujący na danych z raportu z 2019 wykonanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (MAE, ang. International Energy Agency – IEA), wskazuje historyczne trendy popytu dla trzech energochłonnych materiałów budowlanych – stali, cementu i aluminium.
EN
Economic development has been based so far on permanently increasing demand for materials and products. Building materials, such as cement, steel and aluminium, due to their amount and energy consumption, have the biggest share in global CO2 emission. They account for 13% of direct carbon emissions from the global use of fossil fuel. Predictions show that, with population increase, the global buildings floor area will double by 2060 with rapid infrastructure development. This will mainly take place in the developing countries. In order to predict future emission trends for the most energy-consuming materials, including cement, steel and aluminium, a historic analysis of their production is necessary along with specifying sectors where these materials are used. This will enable defining strategies to minimize their environmental impact through their effective use. This article, based on the data from the 2019 report drafted by the International Energy Agency (IEA), indicates historical demand trends for three energy-consuming building materials – steel, cement and aluminium.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.