Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena dostawców
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The main purpose of this article was to present the actions taken by the food manufacturer in the field of its defence against fraud. Design/methodology/approach: Ensuring food safety requires the active participation of the enterprise on two levels, preventing accidental and intentional food contamination. In order to supervise the area related to accidental food contamination, obligatory HACCP system and voluntary quality and safety management standards are implemented in enterprises. These include ISO 22000, FSSC 22000, BRC or IFS. In turn, the area related to intentional food contamination requires action to reduce the risk of food contamination and food fraud. The adopted methodology for the evaluation of raw materials and their suppliers in the food fraud area is based on the IFS guidelines, as well as an approach developed by the author of this study, who participated in the implementation of this methodology in the company. Findings: The analyzed company is characterized by having a high cultural level of food safety and quality - actions are taken there to support its development at various levels. Among these are leadership, communication, employee involvement and risk awareness. This approach guarantees that the developed product fraud reduction plan will positively evolve in this company so as to meet and surmount changing risk factors. Originality/value: The article presents the practical application of IFS guidelines in the area of food fraud. In addition, a template for the vulnerability assessment form was designed and criteria for the assessment of control measures were specified.
PL
Proces zaopatrzenia występuje w każdym przedsiębiorstwie i jest on niezależny od branży, w której ono działa. Firmy nabywają różnego rodzaju asortymenty, bez których niemożliwe byłoby prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety z etapem tym związane jest wiele problemów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wybór właściwego dostawcy. Krok ten jest dlatego tak ważny, gdyż zależy od niego pośrednio sukces rynkowy firmy macierzystej. Powinien być zatem przemyślany i przeprowadzony w oparciu o szereg kryteriów, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa nabywającego/ decydenta (w przedstawionym przykładzie dyrektora firmy z przemysłu opakowaniowego). Pomocnym narzędziem, ułatwiającym selekcję, jest metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzji, którą reprezentują różne metody, w tym ELECTRE III/IV. Umożliwia ona realizację szczegółowego procesu oceny i wyboru dostawcy, co zwiększa szansę na nawiązanie owocnej współpracy, która w efekcie przełoży się na wysoką pozycję rynkową decydenta.
EN
Procurement process occurs in every company regardless of its operating industry. Companies purchase wide range of assortments, which is necessary in conducting one's business activity. Unfortunately, this step involves a lot of problems, including the selection of the proper supplier. It may also determine the future success of the parent company and its functioning on the market. Thus, such decision should be well-thought and based on the number of criteria recognised as significant for the company/ decision maker (here acting as a director of packaging industry company). One of the tool which may facilitate such selection process is a Multiple Criteria Decision Making/ Aiding methodology, which consists of different methods, including ELECTRE III/IV. It also allows to perform a detailed evaluation and selection process, which may directly increases the chance for the good cooperation between supplier and the company and finally, designate decision maker's market position.
PL
W artykule przedstawiono spójną metodykę wielokryterialnej oceny dostawców z branży spożywczej, obejmującą: określenie zbioru wariantów – dostawców mięsa, zdefiniowanie spójnej rodziny kryteriów pozwalających na ich kompleksową ocenę, modelowanie preferencji decydenta (w tym określenie ważności kryteriów i wrażliwości decydenta na zmiany ich wartości), przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych prowadzących do uzyskania rankingu końcowego dostawców oraz wybór dostawcy najbardziej pożądanego. W rozważaniach uwzględniono zbiór 7 dostawców - producentów mięsa, zlokalizowanych w województwie łódzkim. W rodzinie kryteriów oceniających kooperantów (ważnych z punku widzenia decydenta, czyli firmy produkującej wyroby garmażeryjne) uwzględniono 10 miar, w tym między innymi: cenę jednostkową nabywanego surowca, jego jakość, punktualność i niezawodność dostawy, elastyczność dostawcy, koszt dostawy. W fazie eksperymentów obliczeniowych wykorzystano wielokryterialną metodę szeregowania / rankingu wariantów – ELECTRE III/IV.
EN
The paper presents a coherent methodology of a mult iple criteria evaluation of suppliers in a food industry, covering: definition of a set of variants – meat suppliers, definition of a consistent family of criteria that allow for their comprehensive evaluation, modeling of decision maker’s (DM’s) preferenc es (including: the definition of the importance of criteria and the DM’s sensitivity towards changes of criteria values), carrying out computational experiments resulting in the final ranking of suppliers and finally the selection of the most desirable supplier. In the analysis a set of 7 suppliers – meat producers, located in the Lodz region have been considered. In the family of criteria evaluating the cooperating units (important for the DM, i.e. the meat products producer) 10 measures have been taken into account. These have included, among others: Unit Price of the Purchased Raw Material and its Quality, Timeliness and Reliability of Deliveries, Flexibilty of the Supplier, Cost of Delivery. In the computational phase a multiple criteria ranking method ELECTRE III/IV has been applied.
PL
Według tradycyjnej procedury ocena i wybór dostawców następuje przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji dostaw. Następnie w ramach przeglądów okresowych przeprowadzana jest weryfikacja na podstawie wiedzy o historii dostaw. W prezentowanej pracy zaproponowano miarę probabilistyczną, która może być wykorzystywana w tej okresowej ocenie. Na podstawie danych historycznych dotyczących niezgodności dostaw tworzone są charakterystyki dostawców w formie rozkładów statystycznych. Pozwala to na wyznaczanie prawdopodobieństwa występowania określonych niezgodności i określania ryzyka wystąpienia niedoborów zaburzających proces produkcji. Przedstawiona miara o charakterze ilościowym może być elementem kreowania zasad gospodarki magazynowej.
EN
According to the traditional procedure, evaluation and selection of suppliers is made before signing the contract and the commencement of delivery. Then, within the framework of periodic re-evaluation, verification based on knowledge of the history of supplies is applied. In the present article a probabilistic measure is proposed, which can be used for the interim assessment. On the basis of historical data on the non-compliance of supply, the characteristics of providers are created in the form of statistical distributions. This allows the determination of the probability of occurrence of certain mismatches and determination of the risk of shortage occurrence, which interferes the production process. Presented quantitative measure can be an element in creation the rules of warehouse management.
EN
This article presents the short specific of the metal industry company. Special attention was paid to the problems of selection suppliers in the supply area. Based of selected company it was raised the issue of supply quality control, selection and evaluation of suppliers. It presented used criteria for supplier assessment in the analyzed company. The results of the studies conducted have enabled the verification of the legitimacy of cooperate with selected suppliers.
PL
Poziom jakości wyrobu gotowego zależy przede wszystkim od materiału wsadowego używanego w procesie produkcji. W przypadku branży metalowej przykładowym materiałem wsadowym może być walcówka. Odpowiednio dobrany skład chemiczny, a także warunki przebiegu procesu produkcyjnego mają wpływ na wyroby, które można z niej otrzymać. Analogicznie można rzec, że nieodpowiednio dobrany skład chemiczny oraz niewłaściwy przebieg procesu produkcyjnego składają się na końcową niską jakość produktu gotowego, np. drutu czy siatki. Oznacza to, że dokładna ocena dostawcy materiału wsadowego jest niezwykle ważna dla skutecznego oraz efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie wybranych metod i technik doboru i oceny dostawców oraz wskazanie zasadności ich wykorzystania w celu zapewnienia jakości wytwarzanym wyrobom.
PL
W ciągu ostatnich lat tempo zmian w przedsiębiorstwach jest coraz większe; narastające tempo zmian skutkuje koniecznością realizowania wielu powiązanych ze sobą i niepowiązanych zmian w tym samym czasie. Celem niniejszego artykułu jest próba zasygnalizowania wątków zarządzania zmianami w przedsiębiorstwach handlu hurtowego; gdzie przeprowadzono badania w zakresie zmian logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. W rezultacie zdiagnozowane zostały czynniki w przezwyciężaniu oporu do zmian, kierunki zmian w zakresie logistyki zaopatrzenia oraz kryteria oceny dostawców w przedsiębiorstwie handlu hurtowego.
EN
In recent years the pace of changes in enterprises has been increasing; the increasing pace of changes results in the necessity of implementation of many changes, which are connected with each other or not, at the same time. The aim of the paper is an attempt to signal some threads of change management in the wholesale trade enterprises, where there was conducted the research on changes in procurement logistics In the enterprise. Consequently, there were diagnosed factors in overcoming resistance to changes, direction of changes in the field of procurement logistics and criteria of suppliers' assessment in the wholesale trade enterprise.
PL
W niniejszej pracy zaproponowano metodę oceny dostawców sektora TSL ze względu na poziom spełnienia kryteriów w ramach CSR. Przedstawiona metoda zakłada ocenę ze względu na kryteria ilościowe oraz jakościowe z możliwością uwzględnienia niepewności co wystawianych ocen oraz ważności poszczególnych kryteriów. Metoda ta oparta jest na metodzie AHP w połączeniu z teorią zbiorów rozmytych. Metoda AHP wykorzystywana jest w celu reprezentacji hierarchicznej struktury kryteriów spełnienia aspektów CSR, natomiast liczby rozmyte zastosowano w celu reprezentacji niepewności ocen kryteriów ilościowych i jakościowych. Na podstawie procesu oceny dostawców można w dalszej kolejności dokonać wyboru właściwych dostawców, spełniających w najwyższym stopniu oczekiwania według określonych kryteriów doboru. W celu prezentacji algorytmu przedstawiono przykład oceny potencjalnych dostawców w ramach wybranych kryteriów.
EN
In this paper proposes a method for evaluating suppliers TSL sector due to the level of fulfillment of the criteria in the context of CSR. The presented method involves assessment due to the quantitative and qualitative criteria with the ability to take into account the uncertainty of assessments issued and the validity of the criteria. This method is based on the method of AHP in conjunction with the theory of fuzzy sets. AHP method is used to represent the hierarchical structure of criteria fulfillment aspects of CSR, and the fuzzy numbers used to represent the uncertainty ratings quantitative and qualitative criteria. On the basis of the evaluation of suppliers can subsequently choose the right suppliers that provide the highest degree of expectations according to specific selection criteria. In order to present the algorithm shows an example of the evaluation of potential suppliers within the selected criteria.
PL
W artykule przedstawiono wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2009 dotyczące wyboru i oceny dostawców. Następnie opierając się na metodzie badania dokumentów i wywiadzie bezpośrednim opisano sposób postępowania przy ocenie i wyborze dostawców w przedsiębiorstwie produkcyjnym zajmującym się wytwarzaniem części do pojazdów mechanicznych oraz konstrukcji stalowych. Przeanalizowano procedurę zakupów stosowaną w analizowanym przedsiębiorstwie, w którym został udokumentowany i wdrożony system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008, obejmujący wszystkie obszary przedsiębiorstwa. W pracy przedstawiono metody oceny dostawców stosowane w badanym przedsiębiorstwie. Opisano także sposób kwalifikowania dostawców do trzech grup – w zależności od stopnia zdolności do spełnienia postawionych kryteriów. Podsumowując, praca konfrontuje wytyczne zawarte w normie ISO 9001: 2008 dotyczące wyboru i oceny dostawców, z praktycznymi działaniami w tym zakresie realizowanymi w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Autor wskazuje kluczowe elementy, na które małe przedsiębiorstwa produkcyjne powinny zwracać szczególną uwagę wybierając i oceniając dostawców.
EN
The article presents who suppliers and companies providing services are appreciated by the production companies. On the one hand the theory let to remember the basic principles and stages of purchases process that was realized by institutional clients, on the other hand the key elements of building relations between suppliers and producers. In the practical part of the article the main criteria of suppliers estimations were presented. The estimation system was divided into two parts, one was used to characterize old suppliers other for new suppliers
PL
Na skuteczność dostawcy materiałów budowlanych wpływają różne czynniki, powodujące zakłócenia w procesie logistycznym. Modelowanie i określenie czynników zakłócających oraz ich skutków jest zagadnieniem istotnym dla wszystkich uczestników procesu logistycznego. Dostawcom pozwala na optymalizację ich działań, umożliwiając prawidłowe zarządzanie procesem. Natomiast, odbiorcom umożliwia prowadzenie analizy porównawczej dla wyboru dostawców, najbardziej odpowiadającym ich oczekiwaniom. W referacie przedstawiono metodę oceny skuteczności dostawcy z wykorzystaniem logiki rozmytej i wnioskowania rozmytego. Jako kryteria oceny przyjęto terminowość dostawy i całkowity koszt dostawy.
EN
The effectiveness of logistics operations depends on various factors. They cause various disturbances in the supply process of construction materials. They also provide the basis for the analysis of the effectiveness of logistics operations of different companies. For the supplier, modelling and identifying both the factors and their effects allows to optimize their operations and to improve the management activities of the logistics process. For customers, it allows to conduct a comparative analysis for the selection of suppliers that best suits their needs. This paper presents an evaluation of the effectiveness of the supplier using fuzzy logic and fuzzy inference. For this purpose, time delivery and total cost of delivery are adopted as the evaluation criteria.
EN
The emergences of global markets have increased competition worldwide. For the Sports Goods Manufacturing Industry which is considered to be an intensive supplier base industry with limited resources to sustain in what is already a very competitive market there is a need for the entire supply chain viz. raw material and machinery suppliers and manufacturers to measure their supplier's performance to reduce business risks and revenue losses. How to design & execute a simple, cost effective & result oriented Framework for Supplier Performance Measurement for sports goods manufacturing small - medium enterprises is the main aim of this research paper.
PL
Powstanie rynków o zasięgu globalnym zwiększyło również konkurencję na skalę światową. Przemysł wytwórczy sprzętu sportowego, jako przemysł bardzo zależny od dostawców oraz z ograniczonymi zasobami, aby przetrwać na bardzo konkurencyjnym rynku wymaga sprawnego kompletnego łańcucha dostaw, począwszy od surowców aż do dostawców maszyn jak również systemu oceny tych dostawców w celu redukcji ryzyka związanego z działalnością gospodarczą. Celem tej pracy był system oceny dostawców dla małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu wytwórczego sprzętu sportowego, który jest prosty, łatwy w stosowaniu, ekonomiczny oraz zorientowany na wynik.
14
Content available Producenci na rynku autobusów w Polsce
PL
W artykule omówiono firmy produkujące autobusy miejskie i turystyczne na rynek Polski. W roku 2007 były to: Solaris Bus & Coach, Polskie Autobusy sp. z. o. o., Kapena SA, Solbus, Scania Polska, Man Star Trucks, Evobus Polska, Volvo Polska Autobusy oraz VDL Bova Polska. Lideren polskiego rynku została spółka Solaris Bus & Coach SA, która dostarczyła łącznie polskim klientom 299 pojazdów. Jej udział w rynku w 2007 r. wynosił 47%, z czego 70% z wyprodukowanych autobusów Urbino trafiło do stolicy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.