Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewóz ładunku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tematem artykułu jest prognozowanie wielkości przewozu ładunków transportem kolejowym w Polsce metodą wag harmonicznych w oparciu o przeprowadzone badania empiryczne. Celem głównym niniejszego artykułu jest obliczenie prognoz na kolejne kwartały roku 2019, na bazie danych statystycznych z lat 2015÷2019 oraz zademonstrowanie praktycznego wykorzystania opracowanego szczegółowego algorytmu prognozowania metodą wag harmonicznych, po uprzednim wygładzeniu szeregu czasowego metodą trendu pełzającego. Biorąc pod uwagę tendencje rozwojowe europejskiego transportu drogowego, kolejowego i wodnego zamieszczone w Białej Księdze Transportu, a w szczególności uwzględniając perspektywy rozwojowe transportu kolejowego, który jest konkurencyjnym i zasobooszczędnym systemem transportu, obliczono prognozę wielkości przewozu ładunków w Polsce tym transportem.
EN
The subject of the article is the prediction of the volume of rail transport in Poland using the harmonic weight method based on empirical studies. The main goal of this article is to calculate predictions for subsequent quarters of 2019, based on statistical data from 2015÷2019, and to demonstrate the practical use of the developed detailed prediction algorithm using harmonic weights method, after smoothing the time series with the creeping trend method. Taking into account the development trends of European road, rail and water transport, included in the White Paper of Transport, and in particular considering the development prospects of rail transport, which is a competitive and resource efficient transport system, the prediction of the volume of freight in Poland was calculated.
PL
W artykule została przedstawiona metoda, w której zastosowano modelowanie procesów transportowych do wybranych aspektów organizacji kolejowych przewozów ładunków. Stosując modelowanie uwzględniono warunki charakterystyczne dla gospodarki rynkowej. Wyspecyfikowano, przesłanki jakie muszą być spełnione, aby popyt na przewozy ładunków, generowany przez nabywców usług transportowych, był zrealizowany przez przewoźników kolejowych, którzy oferują swoje usługi na rynku usług transportowych.
EN
The article presents the method, which uses modelling of transport processes to selected aspects of the organization of rail freight. Using of modelling takes into account the conditions specific to the market economy. Specified, the conditions which must be satisfied that the demand for cargo generated by the buyers of transport services, was carried out by the railway operators who offer their services on the transport market.
PL
Przewiduje się, że w związku z dynamicznym rozwojem technologii pojazdy autonomiczne będą w przyszłości wykorzystywane w transporcie drogowym. Bariery etyczno-prawne są jednak łatwiejsze do przezwyciężenia w przypadku użytkowania pojazdów autonomicznych przeznaczonych do zarobkowego przewozu ładunków w zamkniętych przestrzeniach, gdzie zapewniony zostanie dedykowany dostęp do rozwiązań IoT. Uwzględnione są dwie ważne okoliczności, iż w tych przestrzeniach, ze względu na ograniczenie dostępu osobom trzecim, nie musi być zapewnione bezpieczeństwo ruchu według wymogów stosowanych do ruchu na drogach publicznych. W artykule przeprowadzona została analiza ekonomiczna, w której uwzględniono relację między niezbędnymi nakładami inwestycyjnymi oraz efektami produkcyjnymi uzyskiwanymi przez przewoźników wprowadzających do eksploatacji pojazdy wyposażone w urządzenia pozwalające na ruch autonomiczny w zamkniętych przestrzeniach. Wyniki tej analizy potwierdzają, że takie projekty są opłacalne ekonomicznie.
EN
Development of self-driving cars is quite successful and some experts expect that they will run in about 10 years on the public roads. There are also some opponents, who see several technical and legal barriers. The use of some digital devices and ICT solutions which can be installed on trucks as well as in the infrastructure in limited areas like the logistics parks or factory yards can open a new opportunity to start soon the use of self-driving there. The management of traffic in the limited areas can be much easier than on the public road and the legal provisions can be reduced. The rough analysis of the micro economic investments and possible reduction of the operational costs recorded by trucking companies, which serve their big shippers confirms that such project can be attractive for them.
PL
W artykule omówione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące zabezpieczenia oraz przewozu ładunków. Przedstawiono układ sił działających na przewożony ładunek w zmiennych warunkach drogowych. Ponadto pokazano reprezentatywne zdarzenia drogowe, mające miejsce podczas ruchu pojazdu po torze krzywoliniowym a wynikające z niewłaściwego mocowania przewożonego ładunku.
EN
The article discusses the basic issues concerning security of cargo. It shows the arrangement of forces acting on cargo transported in changing road conditions. In addition, it shows representative traffic incidents taking place when the vehicle moves on the curvilinear trajectory which are caused by improper securing of cargo.
EN
As is well known, there is no international convention for the carriage of goods in general. Each mode of transport counts on one or several international conventions that specifically regulate the provision of international transport by sea, rail, road or air. Thus, multimodal freight transport are characterised by a patchwork of different legal regimes that represents a huge challenge for the growth of multimodal transport industry. The paper aims to analyse the latest, but still not in force Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (the Rotterdam rules) that should provide global solution for multimodal carrier liability. Comparison of the carrier’s liability in the former conventions relating to the international carriage of goods by sea and other rules are also discussed.
PL
Jak wiadomo, w ogóle nie ma międzynarodowej konwencji o przewozie towarów. Każdy sposób opiera się na jednej lub kilku konwencjach międzynarodowych, które szczególnie regulują świadczenie międzynarodowego transportu drogą morską, koleją, drogą lub powietrzem. Zatem multimodalny transport towarów charakteryzuje zlepek różnych systemów prawnych, który stanowi ogromne wyzwanie dla rozwoju branży transportu multimodalnego. Artykuł przedstawia dyskusję o Konwencji o umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu ładunków w całości lub częściowo morzem (reguły rotterdamskie), która może być globalnym rozwiązaniem multimodalnej odpowiedzialności przewoźnika. Porównanie odpowiedzialności przewoźnika z poprzednich konwencji dotyczących międzynarodowego przewozu towarów drogą morską, a także innych przepisów jest również omawiane.
PL
Skuteczne i efektywne kierowanie łańcuchami dostaw wymaga zastosowania nowych rozwiązań organizacyjnych. Największe szanse osiągnięcia sukcesu w tym zakresie stwarzają logistyczne koncepcje zarządzania, w których istotne znaczenie ma odpowiednie wykorzystanie techniki, informatyki oraz ekonomii. Segment przewozów intermodalnych w transporcie kolejowym stanowi najbardziej zaawansowane rozwiązania logistyczne.
PL
Rynek transportu towarów koleją jest procesem, za pomocą którego wzajemne oddziaływania nabywców i sprzedających prowadzą do określenia przedmiotu sprzedaży – usług transportowych, ich ilości i cen.
PL
Transportochłonność PKB jest postrzegana jako jeden z mierników zrównoważonego rozwoju w zakresie zachowania tzw. ładu ekonomicznego. Jednym z warunków właściwego jego zachowania jest racjonalne korzystanie z usług transportowych przez gospodarkę i społeczeństwo. Zapotrzebowanie na usługi transportowe powinno być wynikiem ekonomicznie uzasadnionych potrzeb generowanych w procesie działalności gospodarczej i usługowej całej gospodarki narodowej. W praktyce ograniczenie transportochłonności gospodarki oznacza zerwanie bezpośredniej zależności pomiędzy wzrostem przewozów a wzrostem produktu krajowego brutto.
PL
Jednym z podstawowych celów logistyki jest zwiększenie dostępności dóbr przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ich udostępniania. To często powoduje konieczność przenoszenia produkcji do krajów, gdzie wytwarzanie jest tańsze. Przyczynia się to z kolei do globalizacji dostaw oraz wymusza budowanie coraz bardziej zorganizowanych i optymalnych pod względem kosztów łańcuchów dostaw.
PL
Trendy wzrostu przewozów ładunków niebezpiecznych powodują, iż chcąc zapewnić bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego i człowieka, trzeba poszukiwać nowoczesnych rozwiązań logistycznych, do których zaliczyć należy przewozy intermodalne z odpowiednio dostosowaną infrastrukturą terminali.
PL
W procesie projektowania terminali istotnym zagadnieniem jest ustalenie ich przyszłych parametrów. Druga część artykułu poświęcona została głównie problemowi zdolności przeładunkowej terminali i związanemu z tym doborowi odpowiednich urządzeń, a także możliwości wyboru nawierzchni placów w zależności od wielkości spodziewanych potoków ładunków.
PL
Omówiono problemy transportowe występujące w dużych miastach, historię wykorzystywania tramwajów towarowych do przewozu ładunków (Drezno, Zurych i Wiedeń) oraz projekt wykorzystania tramwaju towarowego w Monachium. Przedstawiono zalety i wady takich rozwiązań oraz wskazano, że istnieje możliwość zastosowania takiego transportu w Polsce.
EN
Transportation problems appearing in big cities, history of applications of freight trams (Dresden, Zurich, Vienna) and project of application of freight tram in Munich are described. Advantages and disadvantages of such solutions are presented and possibilities of applications of that kind of transport in Poland indicated.
13
Content available remote Przewoźne kontenery w zastosowaniach wojskowych
PL
Rozwój transportu opartego o przewozy ładunków w kontenerach, rozbudowana baza przeładunkowa a przede wszystkim walory użytkowe kontenerów przesądziły, że są one wykorzystywane w wielu dziedzinach. Obszary te dotyczą zarówno zastosowań cywilnych jak i zastosowań wojskowych. Dla wielu zastosowań, opracowywane są specjalizowane konstrukcje zapewniające wymagane parametry pracy. W referacie dokonano krótkiego przeglądu znanych zastosowań technologii kontenerowej. Szerzej została omówiona konstrukcja obudów kontenerowych dla symulatora czołgu. Przedstawione zostały możliwości jej wykorzystania do innych zastosowań.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.