Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 159

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hazard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The global demand for water has been growing rapidly in the last decade with a global population growth rate of 1.1% p.a., which is equivalent to 81 million people per year. Southeast Asian countries are facing severe water scarcity challenge due to their location in the tropics. In 2018, the Sumba Island experienced the highest temperature of 36°C and lesser rainfall of 911.1 mm3 per year and it was classified as a long dry island prone to drought due to dry winds from Australian desserts. This paper focuses on the perceived effect of water scarcity on livelihoods in the Mandahu Village, Indonesia, due to climate change. Sampling and survey covered rural households and the findings showed that the average household of 4 to 8 people consumed around 250 dm3 of water per day. The community relied on two main sources of clean water from two main springs. However, the prolonged dry season from May until December every year results in major challenges to access water and eventually affect the agricultural productivity. Hence, the feasibility of the fog collection technology has been investigated from technological, economic and social points of view as a reliable and cost-effective source of water. The outcome of this work will produce a feasibility statement for fog-to-water as an alternative solution counteracting water scarcity in the Sumba Island, a solution which can be replicated in other climate change stricken hot spots in Southeast Asia.
EN
The article discusses the issue related to the study of the level of knowledge among students of Safety Engineering in the field of selected types of threats, the possibility of their occurrence, and knowledge of the rules of conduct in the event of their occurrence at the Campus of the Silesian University of Technology. Survey techniques were used for the analysis.
PL
W artykule poruszono zagadnienie związane z badaniem poziomu wiedzy wśród studentów kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa w zakresie wybranych rodzajów zagrożeń, możliwości ich wystąpienia oraz znajomości zasad postępowania w przypadku zaistnienia ich na terenie Miasteczka Akademickiego Politechniki Śląskiej. Do analizy wykorzystano techniki badań ankietowych.
EN
Purpose: The aim of the presented paper is to review the literature concerning the risks related to possible contamination with chemical substances of firefighter’s personal protective equipment (i.e. special clothing, special gloves, firefighter boots and balaclavas) during rescue operations. The authors focused on contamination resulting from the interaction of aromatic and aliphatic hydrocarbons, volatile organic compounds and phthalates. Introduction: During rescue operations, firefighters are exposed to chemicals which are inherent in fires in buildings and open spaces. The health hazards caused by chemicals accumulating on the surface of personal protective equipment, which can enter the firefighter’s body through the skin, posing a lethal threat, is becoming an increasingly recognized issue. Scientific research shows that chemicals generated during fires are harmful – a significant proportion of them has a confirmed carcinogenic and mutagenic effect. Methodology: The presented analysis of the issue of chemical contamination of personal protective equipment and the associated risks to the firefighter was prepared on the basis of a review of selected Polish and foreign literature. The main types of chemical pollutants with chemical substances and the determined levels of pollution were addressed in the paper, indicating the conditions under which they were obtained. Additionally, the properties of the most common groups of chemicals that contaminate personal protective equipment are described. The characteristics of firefighter’s personal protective equipment, with the particular focus on the materials used for special firefighter suit, are also presented. Conclusion: A review of relevant literature indicates that contamination of firefighter’s personal protective equipment were investigated mainly with respect to the presence of aromatic and aliphatic hydrocarbons, volatile organic compounds with a proven carcinogenic effect. Phthalates as substances posing a very high risk to fertility were less commonly studied. The high content of harmful chemicals in dirt present on the surface of the material of special clothing and on other personal protective equipment, as well as in the urine metabolites, indicates unequivocally the need for decontamination of personal protective equipment after every fire
PL
Cel: Celem artykułu jest przegląd literatury dotyczącej zagrożeń związanych z możliwym zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi środków ochrony indywidualnej strażaka (tj. ubrania specjalnego, rękawic specjalnych, butów strażackich oraz kominiarek) podczas prowadzenia przez niego działań ratowniczych. Autorzy skupili się na kontaminacji wynikającej z oddziaływania węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, lotnych związków organicznych oraz ftalanów. Wprowadzenie: Podczas działań ratowniczych strażacy narażeni są na działanie substancji chemicznych, które są nieodłącznym elementem pożarów w obiektach budowlanych oraz przestrzeniach otwartych. Coraz częściej dostrzeganą kwestią jest zagrożenie zdrowotne powodowane przez substancje chemiczne gromadzące się na powierzchni środków ochrony indywidualnej, które poprzez skórę mogą przedostać się do organizmu strażaka, stanowiąc dla niego śmiertelne zagrożenie. Jak wskazują badania naukowe, substancje chemiczne powstające podczas pożarów są szkodliwe, znaczna ich część ma potwierdzone działanie kancerogenne i mutagenne. Metodologia: Przedstawiona analiza zagadnienia zanieczyszczeń chemicznych środków ochrony indywidualnej i wiążących się z tym zagrożeń dla strażaka została przygotowana na podstawie przeglądu wybranej literatury polskiej i zagranicznej. W artykule omówiono tematykę głównych rodzajów zanieczyszczeń substancjami chemicznymi oraz wyznaczonych poziomów zanieczyszczeń, ze wskazaniem warunków, jakie towarzyszyły ich uzyskaniu. Ponadto opisano właściwości najczęściej spotykanych grup substancji chemicznych zanieczyszczających środki ochrony indywidualnej. Przedstawiono także charakterystykę środków ochrony indywidualnej strażaka, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów stosowanych na ubrania specjalne strażaka. Wnioski: Przegląd przedmiotowej literatury wskazuje, że zanieczyszczenia środków ochrony indywidualnej strażaków były badane głównie pod kątem obecności węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, lotnych związków organicznych, o udowodnionym działaniu kancerogennym. Rzadziej zajmowano się ftalanami jako substancjami stanowiącymi bardzo duże zagrożenie dla płodności. Wysoka zawartość szkodliwych substancji chemicznych w zabrudzeniach na powierzchni materiału ubrania specjalnego, jak i innych środków ochrony indywidualnej, a także w metabolitach moczu strażaków, jednoznacznie wskazuje na konieczność dekontaminacji środków ochrony indywidualnej po każdym pożarze.
PL
Dążenie do podnoszenia bezpieczeństwa jest priorytetem wszystkich podmiotów kolejowych. Ruch kolejowy generuje wiele zagrożeń, których unikanie spoczywa przede wszystkim na maszyniście. Istnieje szereg projektów polskich i międzynarodowych, których celem jest minimalizacja niepożądanych sytuacji mogących prowadzić do wypadku czy incydentu na torach. W artykule zostały omówione zagrożenia występujące w ruchu kolejowym oraz sposoby ich mitygacji. Przedstawiono również założenia i cele jednego z takich projektów pod nazwą „Maszynista 5.0”.
EN
Striving to increase safety is a priority all railway stakeholders. Railway traffic generates many hazards and avoidance them rests first of all on the Train Driver. There are many projects, polish and international, which have important aim: minimalization of the undesirable situations, that can lead to accident on the tracks. In the article have been discussed hazards in the railway traffic and ways to reduce tchem. Also assumptions and goals one of the projects „Train Driver 5.0” were presented.
PL
Górnośląski System Informacji o Zagrożeniach Zapadliskowych (zapadliska@gig.eu) jest platformą internetową udostępniającą użytkownikom dane o geograficznym położeniu rejonów dokonanej i zakończonej płytkiej eksploatacji górniczej węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu oraz obiektów górniczych (szybów, sztolni) zbudowanych w przeszłości dla udostępnienia złóż tych surowców w obszarze Górnego Śląska. Dane te można wykorzystywać do analiz, badań oraz projektowania działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń dla użytkowania terenów zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego. Jednym z takich zagrożeń jest utlenianie i spalanie się węgla kamiennego pozostawionego w złożach i związane z nim zmiany warunków geotermicznych w obszarach zlikwidowanych kopalń. Konsekwencją procesów egzotermicznych zachodzących w węglu jest wydzielanie się gazów do atmosfery i deformacje powierzchni. W artykule przedstawiono analizę takiego zagrożenia na terenach północnej części miasta Katowice (dzielnice Wełnowiec-Józefowiec, Dąb, Koszutka i Bogucice), w oparciu o informację geologiczną, górniczą oraz 11 udokumentowanych przypadków wystąpienia zjawisk egzotermicznych na tym obszarze. Wszystkie przypadki wystąpiły w latach 1977 - 2018 na terenach dokonanej płytkiej eksploatacji węgla kamiennego. Ich efektem było wydzielanie się toksycznych gazów do atmosfery, a w czterech przypadkach deformacje podłoża obiektów budowlanych.
EN
Upper Silesian Information System about Sinkhole Hazards (zapadliska@gig.eu) is an Internet platform providing users with data on the geographical location of the completed shallow coal and zinc/lead ore mining likewise about location of mining facilities (shafts, tunnels) built in the past to provide access to these deposits in the area of Upper Silesia. These data can be used for analysis, research and design of activities for the purposes of eliminating threats to the use of post-mining areas. One of such threats is the spontaneous oxidation and combustion of coal left in deposits and changes in geothermic conditions in the abandoned mines. The consequence of exothermic processes occurring in coal is the release of gases into the atmosphere and surface deformations. The paper presents such hazard analysis for the northern part of the city of Katowice (Wełnowiec-Józefowiec, Dąb, Koszutka and Bogucice quarters) based on geological and mining information as well as 11 cases of exothermic processes occurrence in this area. All these phenomena occurred in the years 1977 - 2018 in the areas of shallow coal exploitation. Their effect was the release of toxic gases into the atmosphere and in four cases the occurrence of deformation of the structures’ subsoil.
EN
The method of landslide management raises more and more controversies and disputes, even social conflicts. At the core of these conflicts is the perception of landslide areas, which are regarded by some as favoring and suitable for habitation but by the others as a hazard. Only a deeper knowledge of their causes can lead to the development of mutual understanding and attempts to sustainable development of areas threatened by mass movements. This article presents geological and geomorphological features of landslides favorable for their management. This also describes the hazards resulting from the development of mass movements and the increasing number of populations inhabiting the landslide areas. The lack of unambiguous legal solutions (landusepolicies) is an additional factor hindering the solution of this problem. The basic way to solve conflicts should be to provide reliable information and educational campaigns.
EN
In this paper, we present a methodology and a computational tool for performing environmental risk assessments for georesource development projects. The main scope is to implement a quantitative model for performing highly specialised multi-hazard risk assessments in which risk pathway scenarios are structured using a bow-tie approach, which implies the integrated analysis of fault trees and event trees. Such a model needs to be defined in the interface between a natural/built/ social environment and a geo-resource development activity perturbing it. The methodology presented in this paper is suitable for performing dynamic environmental risk assessments using state-of-the-art knowledge and is characterised by: (1) the bow-tie structure coupled with a wide range of probabilistic models flexible enough to consider different typologies of phenomena; (2) the Bayesian implementation for data assimilation; (3) the handling and propagation of modelling uncertainties; and (4) the possibility of integrating data derived form integrated assessment modelling. Beyond the stochastic models usually considered for reliability analyses, we discuss the integration of physical reliability models particularly relevant for considering the effects of external hazards and/or the interactions between industrial activities and the response of the environment in which such activities are performed. The performance of the proposed methodology is illustrated using a case study focused on the assessment of groundwater pollution scenarios associated with the management of flowback fluids after hydraulically fracturing a geologic formation. The results of the multi-hazard risk assessment are summarised using a risk matrix in which the quantitative assessments (likelihood and consequences) of the different risk pathway scenarios considered in the analysis can be compared. Finally, we introduce an open-access, web-based, service called MERGER, which constitutes a functional tool able to quantitatively evaluate risk scenarios using a bow-tie approach.
PL
Jednym z wielu schorzeń układu ruchu związanych z wykonywaniem pracy zawodowej, których częstość występowania rośnie wraz z wiekiem i liczbą przepracowanych lat, są różnego rodzaju zespoły bólu kończyn dolnych i górnych, ramion oraz kręgosłupa. Celem podjęcia tematu artykułu była analiza wartości wskaźnika MHT (Maximum Holding Time) w aspekcie jego wpływu na układ ruchu (kończyny górne) operatora kabiny lakierniczej BC (Base Coat) podczas malowania samochodu osobowego metodą manualną. Badania przeprowadzono w oparciu o dane ze stanu rzeczywistego metodą symulacji, której wynikiem było określenie relacji między wartości MHT, a produkcyjnym planem na jedną zmianę roboczą. Wynika to z przekroczenia wymaganych wartości MHT w procesie pracy operatora pracującego w trybie pracy trójzmianowej w systemie prewencji pierwotnej (rotacja stanowisk roboczych), a nie prewencji wtórnej (modyfikacja planu dobowego ze względu na cykl okołodobowy). W podsumowaniu podano propozycję redukcji zidentyfikowanego zagrożenia oraz jego efekt w postaci minimalizacji obciążenia układu ruchu operatora, a tym samym podniesienie jakości warunków środowiska pracy.
EN
One of many disorders of the movement system associated with the performance of work, the incidence of which increases with age and the number of years worked, are various types of pain in the lower and upper limbs, arms and spine. The aim of the article was to analyze the value of the MHT (Maximum Holding Time) index in terms of its impact on the traffic system (upper limbs) of the BC paint booth operator (Base Coat) while painting a passenger car using manual methods. The research was based on real-world data using the simulation method, the result of which was to determine the relationship between the MHT values and the production plan for one work shift. It results from exceeding the required MHT values in the work process of the operator working in 3-shift operation mode in the primary prevention system (rotation of work stations), not secondary prevention (modification of the daily plan due to the circadian cycle). The summary provides suggestions for reducing the identified hazard and its effect in the form of minimizing the burden of the operator’s traffic system, and thus improving the quality of the working environment.
PL
Niejednokrotnie drewno uznawane jest za jeden z najmniej trwałych materiałów budowlanych, nie wykazuje na zewnątrz symptomów degradacji biologicznej, niezależnie od wieku, który nie jest tu wykładnią jego zużycia technicznego. Wbrew pozorom, problem okazuje się bardzo szeroki i istotny, a jego wagę podkreśla nieświadomość społeczna istnienia takich zagrożeń w obiektach wyglądających na masywne i bezpieczne. W naszym otoczeniu znajduje się wiele takich konstrukcji, które są eksploatowane w warunkach nieświadomości o występujących zagrożeniach, jakie stwarza niewidoczne i zużyte technicznie drewno. Zły stan techniczny drewna niejednokrotnie bywa przyczyną katastrof budowlanych, szczególnie gdy dotyczy to belek stropowych, które utraciły swoje oparcie na murach wskutek korozji końcówek. W tych miejscach elementy te nie są praktycznie badane, a są to lokalizacje największych dla nich zagrożeń, natomiast zakres uszkodzeń drewna ujawnia się zazwyczaj w momencie katastrofy budowlanej lub wymiany stropu. Dlatego, problem ten należy uznać za badawczy, wymagający pilnego i kompleksowego rozwiązania nie tylko ze względu na ratowanie wartości historycznej (zabytkowej) niektórych budynków i budowli, ale przede wszystkim ze względu na ich bezpieczeństwo użytkowe. Zarówno w na etapie projektowania, wykonawstwa, jak i eksploatacji zapomina się o procesach fizykalnych zachodzących we wnętrzu przegród, od których w bardzo wysokim stopniu zależy rodzaj, intensywność i zasięg korozji biologicznej. W artykule zaprezentowany zostanie przykład wpływu korozji biologicznej drewna na bezpieczeństwo użytkowania magazynu pasz objętościowych. Wykonane „in situ” pomiary ubytków w przekrojach belek drewnianych, spowodowanych korozją biologiczną, zweryfikowane zostaną obliczeniami sprawdzającymi pod kątem ich nośności w stosunku do zakładanych dla nich wielkości obciążeń. Obliczenia zostaną przeprowadzone tu zarówno dla belek uszkodzonych, o zmniejszonych przekrojach poprzecznych, jak i dla elementów pełnowartościowych.
EN
In spite of appearances, the problem is very complex and significant, and its gravity is stressed by the lack of social awareness about the existence of such hazards in buildings which look massive and safe. There are a number of such facilities in our surroundings which are unconsciously used without proper knowledge of hazards posed by invisible and technically worn wood. The condition of wood is a cause of many construction disasters which may progress in the foreseeable future due to damaged ceilings in which beams had lost their support on walls through biological corrosion of the beam ends. There are a few reasons for such effects. Although these are points where the most serious hazards occur, such elements are practically not checked within the said areas. In contrast, the scope of wood damage becomes apparent usually at the moment of a construction disaster or demolition. Therefore, this problem should be deemed a research one which requires an urgent and effective solution not only in order to preserve the historical (heritage) value of such buildings and facilities but also to protect human health and life. This would entail determination of the most common reasons of degradation of wood and its durability over time. Physical processes occurring inside barriers, on whose the type, intensity and range of biological corrosion depend to a great extent, are ignored. This article presents an example of the influence of wood biological corrosion on operational safety of a roughage storehouse. In situ measurements of defects caused by wood biological corrosion were carried out and followed by static and strength calculations considering biological corrosion or without taking it into account.
PL
Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Od wielu lat w Polsce ocena ryzyka zawodowego jest przeprowadzana z zastosowaniem różnych metod oceny. Najczęściej przedsiębiorcy stosują metody oparte o wytyczne i model zawarty w Polskiej Normie PN-N-18002:2011. W artykule przedstawiono zastosowanie do oceny ryzyka zawodowego metody, w której ryzyko zawodowe oceniane jest na poziomie poszczególnych czynności roboczych.
EN
Occupational risk assessment is one of the employer’s elementary duties. For many years, in Poland, the occupational risk assessment has been conducted with various methods. The entrepreneurs most often apply the methods based on the guidelines and the model provided by Polish Standard PN-N-18002:2011. The article presents a method where the occupational risk is assessed for given work activities.
PL
Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy zapisanym w art. 234 §1 kodeksu pracy. Celem procesu badania wypadku jest zidentyfikowanie przyczyn i okoliczności w jakich miał on miejsce, a następnie na tej podstawie podjęcie działań naprawczych, zapobiegających podobnym zdarzeniom w przyszłości. W tym kontekście w artykule omówiono wybrane metody badania wypadków oraz podano przykłady ich zastosowania dla celów redukcji ryzyka wypadkowego.
EN
One of the employer’s basic duties is to investigate the circumstances and causes of work-related accidents as stated in Art. 234 §1 of the Polish Labour Code. The aim of the investigation is to identify causes and circumstances of an accident, and then, on that basis, take corrective actions, preventing similar accidents in the future. According to the National Labour Inspectorate (PIP), approximately one third of companies inspected by PIP, either fails to identify all causes of accidents or identify different causes than PIP inspectors. The reasons for such a situation are twofold: “practical” and “technical”. The first one, “practical”, represents employers’ natural unwillingness to show causes of an accident which are their own fault. The second one, “technical”, results from the lack of knowledge of methodology to investigate accidents which would enable a full analysis of all hazards and causes of accidents, both the direct ones and the indirect ones. Without identifying all of the causes of an accident, proper correction actions cannot be taken i.e. similar recurring accidents, will not be prevented in the future. In this way an employer misses information on possible ways to reduce occupational hazards. One of the ways to prevent such situations is employing methods of analyzing workplace accidents available in the literature. This paper discusses the selected methods of investigating accidents and presents examples of their use to reduce the risk of accident occurrence in the future.
PL
Ograniczenie zagrożeń środowiskowych wynikających z likwidacji kopalni jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed kierownictwem kopalni i władz samorządowych. Ocena ryzyka procesu likwidacji kopalni węgla kamiennego jest zadaniem trudnym, przede wszystkim ze względu na konieczność uwzględnienia dużej liczby scenariuszy potencjalnego wpływu na otoczenie. Informacje dotyczące negatywnego oddziaływania tego procesu na środowisko dostarczane są w różny sposób, zarówno z pomiarów, obserwacji, jak również na podstawie danych historycznych jakimi są rejestrowane incydenty środowiskowe, będące konsekwencją zamykania różnych kopalń na terenie Polski, Europy, a nawet w innych rejonach świata, gdzie warunki górniczo-geologiczne są podobne. Środowiskowe czynniki ryzyka, brane pod uwagę przy planowaniu zamknięcia podziemnej kopalni węgla, obejmują obszary dotyczące zagrożeń wodnych, zanieczyszczenia powietrza, deformacji powierzchniowych, zanieczyszczenia gleby oraz zintegrowanego wpływu wszystkich wymienionych czynników na środowisko. W artykule przedstawiono wybrane zdarzenia - incydenty związane z procesem likwidacji kopalń, które miały miejsce w Polsce, Republice Czeskiej, Wielkiej Brytanii i Niemczech, będące podstawą do opracowania metodologii oceny ryzyka środowiskowego.
EN
Limiting environmental hazards resulting from a mine closure is one of the most important tasks the mine management and local authorities have to face. Assessing risk of the hard coal mine closure process is challenging, mainly due to the fact that it is necessary to consider a large number of scenarios of potential influence on the surrounding. Information concerning negative influence of the process on the environment comes from different sources: measurements, observations and historical data i.e. recorded environmental incidents resulting from mine closures conducted in Poland, Europe and even other parts of the world with similar mining and geological conditions. Environmental hazard factors, which are taken into consideration when the closure of an underground coal mine is planned, cover the areas of water hazard, air pollution, surface deformations, soil contamination and integrated influence of all the factors on the environment. This paper presents selected events and incidents associated with the process of closing mines in Poland, the Czech Republic, Great Britain and Germany which form the base to develop methodology of environmental risk assessment.
13
Content available Warehouse safety
EN
The article is comprised of two parts, theoretical and practical. The first part presents an analysis of warehouse operation as a subject of study. Hazards are discussed that may affect warehouse processes. Factors that determine the safety of warehouse management are characterized. In the second part, based on the results of the study carried out at 16 warehouses, selected problems concerning safety are evaluated and conclusions are presented.
PL
System zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) jest kluczowym elementem funkcjonowania miast. Zalicza się go do krytycznej infrastruktury podziemnej. Jego zadaniem jest zaopatrzenie ludności w wodę zdatną do spożycia, pod wymaganym ciśnieniem, w wymaganej ilości, w czasie dogodnym dla odbiorców oraz w akceptowalnej przez nich cenie. Awaria elementów składowych SZZW może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia odbiorców wody. Kluczową kwestią w zarządzaniu SZZW jest ocena ryzyka awarii poszczególnych elementów systemu. Dzięki ocenie ryzyka awarii eksploatator SZZW planuje remonty, modernizacje i przebudowy.
EN
A collective water supply system is a key element of the functioning of cities. It belongs to the critical underground infrastructure. Its task is to provide the population with water suitable for consumption, under the required pressure, in the required quantity, at a time convenient for the recipients and at an acceptable price. The failure of its constituent elements may cause a hazard to the life or health of water recipients. The key issue in the management of a collective water supply system is the risk assessment of the failure of the system’s individual components. Due to the risk assessment of failure, the operator of a collective water supply system plans its renovations, modernizations and rebuilding.
15
Content available remote Hazards of hydrogen transport in the existing natural gas pipeline network
EN
The development of European economies will occur in parallel with efforts aiming to reduce the use of fossil fuels in power generation and transport. This has led to an increased interest in hydrogen as the energy carrier of the future. However, before hydrogen can be used efficiently on a large scale, a new hydrogen-based economy will have to be developed to serve gas production, storage and transport needs. An alternative to what would be rather costly investment in new infrastructure could be to use the existing network of gas pipelines by adding hydrogen to natural gas and transporting the mixture. The new solution should be considered in terms of research on the technological adaptation of the existing pipelines (appropriate fixtures and fittings, materials, pipeline geometry) as well as on possible consequences of a potential failure and the related serious hazards. The paper presents the results of an analysis of the effects of a jet fire arising due to an uncontrolled release of natural gas and its mixture with hydrogen from a pipeline. The impact of the variability in the gas and the pipeline parameters on the severity of the consequences is shown.
EN
There are about 8.5 million workers employed in the construction sector in India. Construction workers constitute a major portion of the unorganized labour and are characterized by their casual nature of employment, temporary relationship with the employer, prolonged and uncertain working hours, lack of safety and health measures, and inadequacy of basic amenities and welfare facilities. There are many legislation clauses providing safeguards for contract workers in India. Construction safety has been made legally enforceable after the enactment of The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act in 1996 and the Central Rules in 1998. This paper details various statutory provisions for construction safety in India with specific reference to the BOCW Act, Central Rules, and State Rules.
PL
Pracownicy budowlani stanowią duży odsetek niezorganizowanej siły roboczej. W Indiach istnieje wiele przepisów prawnych zapewniających bezpieczeństwo pracownikom kontraktowym. Sektor budownictwa wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na siłę roboczą i uwzględniając pośrednie miejsca pracy, zatrudnia ponad 35 milionów ludzi. Praktyki zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w procesie budowlanym mogą być świadczone na różnych etapach zatrudnienia. Wysoce niezadowalający jest fakt, że wdrożenie przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w budownictwie nie przyniosło żadnej poprawy. W opracowaniu zostały omówione różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa w budownictwie w Indiach. Wejście w życie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w budownictwie znacznie przyczyni się do ochrony pracowników budowlanych przed zagrożeniami o charakterze zawodowym.
EN
The construction industry in India is the country’s second largest industrial sector, after agriculture. The construction industry makes a remarkable contribution to the Indian economy and provides employment to a large number of people of Idia. Fire is a chemical reaction of a combustible substance with oxygen, involving heat and is usually accompanied by a visual flame or incandescence. Ensuring fire safety has always been a challenge to the stakeholders, i.e. building owners, construction companies, contractors and sub-contractors, and government employees due to the multiplicity of the factors involved and their complexity. There are various legal standards and requirements for ensuring fire safety on construction sites. The buildings are normally provided with firewalls during construction and these firewalls separate two structures or divide a structure into smaller portions to prevent the spread of fire. The lightweight construction and trusses are designed to support only their own weight. During a fire, if one fails, a domino effect happens and all fail rapidly within 5 to 10 minutes. Prolonged exposure to fire may result in structural collapse and injury or death of the occupants of the building under construction. Fire safety on construction sites is still in its primitive stages in India. There is a great necessity to improve fire safety on construction sites to protect construction workers and other occupants of the buildings. This study aims to design and implement fire safety systems for construction sites, thereby enhancing the standards to meet the system requirements at par with global standards.
PL
Przemysł budowlany w Indiach jest drugim co do wielkości sektorem przemysłowym po rolnictwie. Istnieją różne normy i wymogi prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placach budowy. Szczególnie konieczna jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placach budowy, w celu ochrony pracowników budowlanych i innych osób przebywających w budynku. W niniejszej pracy dokonano analizy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w pięciu etapach, a mianowicie identyfikacji problemu, projektu badań, zbioru danych, analizy danych i interpretacji wyników. Ankiety zatwierdzone przez ekspertów zostały sporządzone w celu dokonania pomiaru poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placach budowy. Analiza bezpieczeństwa przeciwpożarowego została przeprowadzona w 50 budynkach mieszkalnych i komercyjnych, a ponadto odnotowano stan bezpieczeństwa. Wyniki badania podkreślają, że zarówno budynki komercyjne, jak i mieszkalne muszą bardziej koncentrować się na zmniejszaniu ryzyka oraz ulepszaniu standardów oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ryzyka pożaru.
PL
Zachowanie bezpieczeństwa pracy w górnictwie od dziesiątków lat stanowi fundament działalności kopalń, a także zakładów zaplecza technicznego, wytwarzających środki niezbędne do eksploatacji złóż. Celem niniejszego artykułu była ocena świadomości górników kopalni węgla kamiennego w aspekcie skutków oddziaływania czynników niebezpiecznych i szkodliwych występujących w ich środowisku pracy. Grupę badaną stanowili wszyscy pełnoletni pracownicy, którzy brali udział w szkoleniu okresowym BHP i dobrowolnie wypełnili kwestionariusz ankiety. Grupa badawcza objęła 500 osób. Wszyscy respondenci byli płci męskiej. Najmłodszy z nich miał 19 lat, a najstarszy 63 lata. Średni okres pracy w górnictwie dla badanej grupy wynosił 9 lat. Na podstawie analizy przeprowadzonych ankiet wykazano, że ankietowani górnicy prezentują wysoką świadomość istnienia zagrożeń, czynników szkodliwych i uciążliwych na ich stanowiskach pracy, jednak nie zawsze potrafią je zdefiniować.
EN
Preservation of labour safety in the mining industry for decades has been the foundation for the activities of mines, factories and technical facilities, producing the necessary measures for the exploitation deposits. The aim of this study was to assess the awareness of miners of coal mine in terms of the effects of hazardous and noxious factors present in their work environment. A survey covered all adult employees who participated in the periodic safety training and voluntarily completed the questionnaire. The research group covered 500 people. All the respondents were male. The youngest of them was 19 years old and the oldest 63 years old. The average period of work in the mining industry for the test group was 9 years old. Basing on the analysis of the conducted survey it was demonstrated that the questioned miners present high awareness of the harmful and disruptive dangers to their workplaces, however, they can not always define.
PL
Jednym z bardziej niebezpiecznych zagrożeń występujących w krajowym i światowym podziemnym górnictwie węgla kamiennego jest zagrożenie wybuchem pyłu węglowego. Wystąpienie takiego wybuchu pociąga za sobą ogromne straty materialne oraz jest bardzo niebezpieczne dla załogi. Bardzo istotne znaczenie dla ograniczenia możliwości wystąpienia takich zdarzeń mają działania profilaktyczne, których prowadzenie powinno być poprzedzone rzetelną oceną ryzyka wystąpienia wybuchu pyłu węglowego. W artykule omówiono mechanizm powstawania i rozwoju wybuchu pyłu węglowego. Scharakteryzowano czynniki, jakie muszą być spełnione, aby doszło do wybuchu oraz przedstawiono założenia metody oceny ryzyka wystąpienia wybuchu pyłu węglowego. Przedstawiono także praktyczny przykład wyznaczenia wskaźnika ryzyka wystąpienia wybuchu pyły węglowego w rejonie ściany eksploatacyjnej. Przedstawiona metodyka zdaniem autorów powinna znaleźć szerokie zastosowanie w praktyce górniczej.
EN
One of the most dangerous natural hazards occurring in the world and domestic underground hard coal mining is coal dust explosion hazard, being a side product of coal mining process. Occurrence of such explosions brings huge material losses and is very dangerous for the crew. Very significant meaning for the limitation of possibility of occurrence of such events have prophylactic actions, which should be preceded with reliable assessment of the explosion occurrence risk. In the paper, a mechanism of formation and development of coal dust explosion in the region of mining longwall was described. There were characterized conditions which has to be fulfilled to explosion could occur, and assumptions of method of risk assessment of such explosion was presented. Also a practical example of determination of risk index of coal dust explosion occurrence in the region of mining longwall was presented. Presented methodology, in the opinion of authors, should have found a broad application in the mining practice.
PL
Statystyczny Polak spędza przeciętnie około 20% swojego życia na wykonywaniu pracy zawodowej, stąd działania pracodawcy, jego służb bhp i organów państwowej kontroli skupiają się nad zapewnieniem możliwie jak najbardziej bezpiecznych warunków środowiska pracy. Całkowite wyeliminowanie z otoczenia pracownika czynników, będących źródłem zagrożeń niebezpiecznych, szkodliwych bądź uciążliwych, w wielu przypadkach jest zadaniem trudnym, a często niemożliwym. Wynika to z faktu, iż dany czynnik stanowić może podstawową składową procesu technologicznego i nie może zostać wykluczony, tak jak to ma miejsce w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, np. podczas używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. W takim wypadku szczegółowa identyfikacja oraz ocena poziomu zagrożeń, uwzględniająca wiedzę ekspercką z zakresu stosowanych środków strzałowych oraz technologii, stanowi przyczynek do wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracownika pomimo stosowania niebezpiecznych substancji, niebezpiecznych środków pracy czy niebezpiecznych technologii. W trakcie eksploatacji metodą odkrywkową jednym z najczęściej stosowanych sposobów odspojenia i rozdrobnienia złoża skalnego jest użycie materiałów wybuchowych. Taka technika urabiania powoduje konieczność zatrudnienia pracowników na stanowiskach specjalistycznych, na których występuje wiele zagrożeń tzw. ogólnokopalnianych oraz tych wynikających z bezpośredniej ekspozycji na czynnik niebezpieczny, jakim są środki strzałowe. W niniejszym artykule przedstawiono szczegółową identyfikację zagrożeń na stanowiskach związanych z używaniem materiałów wybuchowych, uwzględniającą wykonywane czynności podczas realizacji robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym oraz zróżnicowanie tych zagrożeń w przypadku stosowania różnych systemów inicjowania materiałów wybuchowych. Po zidentyfikowaniu zagrożeń dokonano ich hierarchizacji z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process (AHP), która jest jedną z technik wielokryterialnego podejmowania decyzji, umożliwiającą bezpośrednie porównanie między sobą i szeregowanie według przyjętych kryteriów analitycznych. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz sporządzono ocenę macierzową dla wyznaczenia poziomu ryzyka zagrożeń dla specjalistycznego stanowiska pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego – górnika strzałowego.
EN
The statistical Pole spends an average of about 20% of his / her life on performance in a profession, hence the actions of the employer, its health and safety services and the state inspection bodies which are focused on ensuring the safest working environment. In many cases, this is a difficult task, and mostly impossible, to entirely eliminate the employee’s environment factors that are a source of dangerous, harmful or burdensome hazards. This is due to the fact that a given factor may be an essential component of the technological process and cannot be excluded, as is the case for particularly hazardous professions, e.g. using explosives intended for civilian use. In this case, the thorough identification and meticulous evaluation of the hazard level, including expert knowledge of blasting materials/commercial explosives, and technology might contribute to an increase in the worker’s safety despite the use of hazardous substances, hazardous working methods or hazardous technologies. During opencast mining one of the most commonly used methods of loosening and fragmentation of the rock massive is the blasting. Such an excavation technique makes it necessary to employ specialized workers, as they might encounter many threats, the so-called firmwide hazards and hazards arising from direct exposure to the dangers of blasting. This article presents the detailed identification of hazards in posts associated with the use of explosives, including the blasting operations in opencast mines and the diversification of these hazards when using different explosive initiation systems. Once identified, they were hierarchized using the Analytic Hierarchy Process (AHP), which is a multi-criteria decision-making technique that allows for direct comparison between each other and arranging them according to established analytical criteria. On the basis of the analysis results, a matrix assessment was carried out to determine the risk level for the specialist post in the mining operation of the opencast mine – blaster.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.