Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 342

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wrocław
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
rewitalizacja to zmiany w przestrzeni publicznej słuzące w pierwszej kolejności społecznościm lokalnym. Rewitalizacja jest odzyskiwaniem terenów i przeprowadzaniem modernizacji tychże w taki sposób, aby zmianie - a w zasadzie poprawie - uległy ich własności uzytkowe. Inwestycje z obszaru rewitalizacji prowadzone są z zaangażowaniem niemałych środków finansowych. jakie działania rewitalizacyjne - w tym związane z zielenią - prowadzą wybrane miesta w Polsce?
PL
Niniejszy artykuł omawia problematykę związaną z próbą graficznej rekonstrukcji wizerunku przedstawionego na fragmencie szkła odnalezionego podczas wykopalisk, prowadzonych w ramach wyprzedzających badań archeologiczno-architektonicznych, na obszarze dawnego Szpitala Wszystkich Świętych we Wrocławiu. Pierwotnie uważany za szkło witrażowe, detal ten okazał się być pochodzącym z połowy XVI w. fragmentem przedstawionego na szkle herbu Stefana Batorego, jako króla Polski. Dokonana na podstawie wielodyscyplinowej analizy rekonstrukcja wizerunku, stała się przyczynkiem do dalszych rozważań nad metodologią prowadzonych w ten sposób analiz, jako wymagających nie tylko rozbudowanej analizy graficznej, lecz również badań z zakresu dyscyplin pokrewnych, dla możliwie wiarygodnego odwzorowania.
EN
This article discusses the issues related to the attempt to graphically reconstruct the image depicted on a fragment of glass found during excavations carried out as part of preliminary archaeological and architectural research in the area of the former All Saints Hospital in Wrocław. Originally considered to be stained glass, this detail turned out to be a fragment of the coat of arms of Stefan Batory as the king of Poland from the mid-16th century. The reconstruction of the image made on the basis of a multidisciplinary analysis has become a contribution to further considerations on the methodology of analyzes carried out in this way, as requiring not only extensive graphic analysis, but also research in the field of related disciplines, for possibly reliable reproduction.
3
Content available remote Koncepcja kolejowej trasy średnicowej we Wrocławiu w celu uruchomienia sieci SKM
PL
W artykule przedstawiono propozycję budowy kolejowej trasy średnicowej we Wrocławiu w celu utworzenia sieci szybkiej kolei miejskiej. Główną motywacją dla utworzenia sieci SKM jest stale rosnący ruch w kierunku centrum spowodowany coraz bardziej rosnącą liczbą osób zamieszkujących peryferyjne części miasta oraz gmin ościennych tworzących aglomerację wrocławską. Jako przykład sprawnie funkcjonującej sieci szybkiej kolei miejskiej wykorzystującej tunel średnicowy przytoczono sieć S – Bahn w Monachium, w której wykorzystywany tunel kolejowy przebiegający przez centrum miasta determinuje duże potoki pasażerów i jest to w związku z tym jeden z głównym środków transportu na obszarze całej aglomeracji. W dalszej części omówiono pokrótce stan obecny Wrocławskiego Węzła Kolejowego pokazując tym samym duży potencjał miasta do utworzenia sieci SKM. Wskazano miejsca, w których należałoby zapewnić bezpośredni dostęp do sieci kolejowej. Zaproponowano utworzenie dwóch tras średnicowych w całości przebiegających z tunelu. Ich przebieg powinien być podyktowany lokalizacją wskazanych w artykule generatorów ruchu w centrum Wrocławia. W podsumowaniu autor przedstawia korzyści idące za budową nowych tras oraz wspomina o potrzebie rozwoju sieci transportu szynowego wynikającej z Wrocławskiej Polityki Mobilności. Utworzenie nowej trasy przebiegającej przez centrum miasta w znaczący sposób zwiększyłoby atrakcyjność przewozową kolei a co za tym idzie, nowa trasa stanowiłaby kluczowy element dla utworzenia sprawnie funkcjonującej sieci SKM na terenie miasta oraz całej aglomeracji wrocławskiej.
EN
The article presents a proposal for the construction of a cross-city rail route in Wrocław in order to create a LRT system. The main motivation for the creation of the LRT system is the constantly growing traffi c towards the center caused by the increasing number of people living in the peripheral parts of the city and neighboring municipalities making up the Wrocław agglomeration. As an example of an efficient LRT system using a cross-city tunel is the S-Bahn system in Munich was cited, in which the railway tunnel running through the city center determines large fl ows of passengers and is therefore one of the main means of transport in the entire agglomeration. In the next part, the current state of the Wrocław Railway Junction is briefl y discussed, thus showing the city's great potential to create the LRT system. Places where direct access to the railway network should be provided have been indicated. It was proposed to create two cross-diameter routes running entirely from the tunnel. Their course should be dictated by the location of the traffic generators indicated in the article in the center of Wrocław. In the summary, the author presents the benefi ts of building new routes and mentions the need for the development of the rail transport network resulting from the Wrocław Mobility Policy. The creation of a new route running through the city center would significantly increase the transport attractiveness of the railways, and thus, the new route would be a key element for the creation of an efficiently functioning LRT system in the city and the entire Wrocław agglomeration.
PL
Miasto smart to miasto świadome swoich zasobów, świadome potrzeb swoich mieszkańców, gotowe do podejmowania ambitnych wyzwań i ulepszania wszystkich aspektów jego funkcjonowania w celu podnoszenia jakości życia mieszkańców.
EN
The aim of this article is to determine whether the modernization activities and investments carried out so far in Wroclaw's large housing estates are heading towards an ecological estate and whether they meet the requirements of sustainable development. The analyses were based on available literature and the author's inventory of housing estates in Wroclaw in terms of technical modernization of buildings and improvement of the functional and spatial program. This paper is a general review and the individual activities are connected to examples from other Polish and European cities, with particular emphasis on energy efficiency, ecology and adaptation of housing estates to contemporary challenges of civilization.
PL
Artykuł ma na celu określenie, czy dotychczas wdrażane działania modernizacyjne oraz inwestycje realizowane we wrocławskich osiedlach wielkoblokowych zmierzają w kierunku ekologicznego osiedla, a także czy spełniają wymagania zrównoważonego rozwoju. Analizy przeprowadzono w oparciu o dostępną literaturę oraz autorską inwentaryzację osiedli we Wrocławiu w zakresie modernizacji technicznej zabudowy oraz poprawy programu funkcjonalno-przestrzennego. Praca ma charakter przeglądowy, a poszczególne działania odniesiono do przykładów z innych miast Polski i Europy, ze szczególnym naciskiem na kwestie energooszczędności, ekologii oraz adaptacji osiedli do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.
EN
The article aims to present the assumptions and a part of the chamber study results conducted on the Księże Małe estate in Wrocław. The starting point for the research was the observation that the pre-war German housing estates were planned in a functional way, with great care for the surroundings of the buildings, as well as with the use of solutions that would now be defined as elements of blue or green infrastructure. Thus, the pre-war spatial arrangement manner is in line with the contemporary postulates of sustainable development and "healthy" cities. However, the functions of green areas and their elements have degraded over time and nowadays it is often possible to read the former planning concept only by means of comparative cartographic studies. The results of the preliminary research confirm that the subsequent housing development transformations were of a degrading nature, and the pre-war character of the building surroundings is illegible for residents and readable in archival materials that have not been elaborated so far. Recalling the memory of the former arrangement method may contribute to project activities in the area of urban adaptation to climate change, and past practices, a model for shaping contemporary urban plans.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie założeń i części wyników badań kameralnych prowadzonych dla osiedla Księże Małe we Wrocławiu. Punktem wyjścia do rozpoczęcia badań było spostrzeżenie, że przedwojenne osiedla niemieckie zostały zaplanowane w sposób funkcjonalny, z dużą dbałością o otoczenie budynków, a także z zastosowaniem rozwiązań, które obecnie określono by jako elementy błękitnej czy zielonej infrastruktury. Tym samym przedwojenny sposób zagospodarowania wpisuje się we współczesne postulaty zrównoważonego rozwoju i „zdrowych” miast. Funkcje terenów zieleni oraz ich elementów uległy jednak z czasem degradacji i obecnie odczytanie dawnego zamysłu planistycznego możliwe jest często jedynie za pomocą kartograficznych badań porównawczych. Wyniki wstępnych badań potwierdzają, że kolejne przekształcenia sposobu zagospodarowania osiedli miały charakter degradujący, a przedwojenny charakter otoczenia budynków jest nieczytelny dla mieszkańców i możliwy do odczytania w archiwalnych materiałach, które do tej pory nie były opracowane. Przywrócenie pamięci o dawnym sposobie zagospodarowania może być przyczynkiem do działań projektowych w nurcie adaptacji miast do zmian klimatu, a dawne praktyki – wzorcem dla kształtowania współczesnych zamierzeń urbanistycznych.
EN
The goal of the study was to present the process and the effects of digital reconstruction of unrealised architectural projects for Wrocław. The subject of the research were the projects by renowned architects such as Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Stefan Müller, Zenon Prętczyński, Andrzej Frydecki. The visualisations are the first attempt of digital reconstructions based on preserved incomplete archival plans. The attempt was presented as a process aimed at presenting original design ideas in new light, allowing realistic presentation of the buildings in the surroundings, they were designed for. The authors of the article tried to reconstruct the proportions of buildings, their locations, relations with context and textures they were meant to be finished with. The article presents the most intriguing aspects of the work and the difficulties of the research. The authors based their work not only on the archival projects but also on the architectural tendencies they are clearly rooted in. The presentation of the projects in the form of visualisations allows better understanding of the original architectural goals of their designers and the opens new perspective at the post-war modern architecture.
PL
Celem artykułu było przedstawienie procesu i efektu odtwarzania cyfrowego niezrealizowanych koncepcji architektonicznych dla Wrocławia. Przedmiotem pracy były projekty takich architektów jak Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Stefan Müller, Zenon Prętczyński, Andrzej Frydecki. Przygotowane wizualizacje są pierwszą próbą odtworzenia projektów na podstawie niepełnych materiałów archiwalnych. Próba ta została ukazana jako proces, którego celem jest przybliżenie oryginalnych idei projektowych w nowym ujęciu, pozwalającym na rzeczywiste przedstawienie ich kontekście, w którym miały powstać. Podczas pracy autorzy artykułu starali się zarówno odtworzyć proporcje budynków, ich lokalizację, relacje z otoczeniem, jak i materiały, jakimi miały być wykończone. W artykule omówiono też najbardziej intrygujące zagadnienia i trudności związane z badaniem. Opierano się nie tylko na koncepcjach, ale także na ówczesnych tendencjach projektowych, w których dane koncepcje są wyraźnie zakorzenione. Ukazanie projektów za pomocą wizualizacji pozwala na lepsze zrozumienie założeń architektonicznych przyjętych przez ich autorów, a także spojrzenie na krajobraz miasta z perspektywy powojennych projektantów.
PL
Drzewa wymagają ochrony, a w warunkach miejskich mamy do czynienia z palącym problemem - to bezdyskusyjny fakt. Otwarte pozostaje pytanie, jak sią do tego zabrać. Najnowszą propozycję ma Wrocław, który postanowił sformalizować i skatalogować zagadnienie w odniesieniu do miejskich inwestycji.
PL
Historia Ptasiego Zagajnika, jak to często bywa, rozpoczęła sie od marzeń. Marzeń okolicznych mieszkańców o pięknym skwerze, na którym mogliby się ze sobą spotkać.
PL
Kiedy zapraszamy do Wrocławia, miasta o ponad tysiącletniej tradycji, wymieniamy jego liczne atrakcje, czesto nie zdając sobie sprawy, że kilka najważniejszcyh gromadzi wokół siebie jeden zespół parkowy.
PL
Czy można zajmować się urządzaniem, pielęgnacją zieleni, nie uwzględniając potrzeb ludzi, którzy z niej korzystają? To niemożliwe. Duża liczba kontaktów telefonicznych, korespondencja tradycyjna i mailowa... wszystko to sprawia, że kluczową kwestią dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania zarządu zieleni jest odpowiednia organizacja. Jak się to robi w Zarządzie Zieleni we Wrocławiu?
PL
Tematem referatu jest życie i działalność zawodowa patrona Wrocławskiego Oddziału SEP, prof. Kazimierza Idaszewskiego. Postać prof. Kazimierza Idaszewskiego jest ściśle związana ze stolicą Dolnego Śląska – Wrocławiem. Tak jak miasto zostało odgruzowane po II wojnie światowej, tak prof. Kazimierz Idaszewski odbudował tradycje naukowe Politechniki Lwowskiej tworząc oraz organizując życie akademickie we Wrocławiu. My, tzn. członkowie SEP jesteśmy mu za to wdzięczni, a wdzięczność tę okazujemy czcząc Jego pamięć, przechowując wspomnienia i pamiątki. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie sylwetki profesora jako wzoru do naśladowania dla wielu młodych ludzi, Polaków i Europejczyków.
EN
The subject of this paper is a presentation of the life and professional career of Professor Kazimierz Idaszewski, the Patron of the Association of Polish Electrical Engineers in Wrocław. Professor Kazimierz Idaszewski had very close ties with the capital of the Lower Silesia – Wrocław. As the city was rebuilt after the Second World War, also Professor K. Idaszewski rebuilt the scientific traditions of the Lvov University of Technology by creating and organizing the academic life in Wrocław. We, the members of the Association of Polish Electrical Engineers in Wrocław, are eternally grateful to him for doing so and would like to show our gratitude by commemorating him and by preserving his mementoes and memories of him. The purpose of this paper is presenting Professor K. Idaszewski as a role model for the future generations of young Polish and European people.
13
Content available remote Multimodalne węzły przesiadkowe w przestrzeni Wrocławia
PL
Pasażerski transport multimodalny może w przyszłości stanowić efektywny i wydajny sposób przemieszczania się ludności. W polskiej przestrzeni widoczne są inwestycje służące budowie węzłów przesiadkowych w wielu miastach, które umożliwiają wygodne przesiadanie się między różnymi środkami transportu. Ten rodzaj organizacji przewozów może być badany nie tylko w makroskali w przewozach międzyregionalnych, np. w drodze do kurortów nadmorskich i górskich, ale też w skali lokalnej w przypadku przesiadki np. z pociągu na środek transportu miejskiego. Celem artykułu jest identyfikacja multimodalnych węzłów przesiadkowych we Wrocławiu, określenie ich lokalizacji, stopnia multimodalności oraz zależności przestrzennych między nimi, co pozwoli wskazać węzły funkcjonujące efektywnie oraz te, wymagające usprawnień. Do wykorzystanych metod należą przede wszystkim obserwacje, analizy sieciowe oraz analizy przestrzenne oparte na autokorelacji przestrzennej. Efektem badań są zarówno charakterystyki najważniejszych węzłów, jak i mapy przedstawiające ich przepustowość. Za węzły multimodalne zostały uznane zespoły przystanków umożliwiających przesiadkę między transportem: lotniczym, kolejowym, autobusowym, tramwajowym i rowerowym oraz autobusami regionalnymi i dalekobieżnymi, a także miejsca umożliwiające zmianę własnego samochodu na inne środki transportu. W końcowej części artykułu zaproponowane zostały rozwiązania usprawniające funkcjonowanie węzłów przesiadkowych we Wrocławiu, z uwzględnieniem spodziewanych inwestycji rozwojowych w zakresie transportu publicznego.
EN
Multimodal passenger transport may, in the future, be an effective way of traveling. In the Polish space, there are visible investments in the construction multimodal interchanges in many cities which enable comfortable change between various means of transport. This type of transport organization can be tested not only on a macroscale in interregional transport, for example on the way to seaside and mountain resorts, but also on |a local scale, for example a change from a train to urban transport. The aim of this article is to identify multimodal interchanges in Wrocław, to determine their location, the degree of multimodality and spatial dependencies between them, which will allow to identify effective nodes and those which require improvement. The methods include, first of all, observations, network analyzes and spatial analyzes based on spatial autocorrelation. The results of the research are both the characteristics of the most important interchange and maps showing their capacity as far as travelling around Wrocław is concerned. As multimodal nodes, the author classified groups of stops enabling a change between air, rail, bus, tram and bicycle transport as well as regional and long-distance buses and changing private car to another way of transport. In the final part of the article proposed investments were presented to improve the functioning of multimodal interchanges in Wrocław, taking into account the expected investments in the development of public transport.
14
Content available remote Przestrzenie dla Piękna! Przestrzenie dla Szkła!
EN
Józef Hałas is one of the classics of Polish painting at the turn of the 20th and 21st century. The artist associated with Wrocław entered the history of art as an author whose main form of transmission was paintings. The aim of the article is to show the character of Hałas as an interdisciplinary artist, which is manifested in activities in the public space of the city. The research was based on a qualitative review of the author's work supported by sorting available data. The analysis of Hałas's artistic objects designed for the city space was presented in the form of a description with explanation and subjected to logical interpretation. Based on the conducted process, conclusions were made demonstrating the artist's commitment to introducing various artistic forms into the city space. These activities go beyond the generally accepted image of the artist limited to his painting activity.
PL
Józef Hałas to jednen z klasyków polskiego malarstwa przełomu XX i XXI wieku. Związany z Wrocławiem artysta zapisał się w historii sztuki jako autor, którego główną formą przekazu były obrazy. Cel artykułu to ukazanie postaci Hałasa jako twórcy interdyscyplinarnego, czego przejaw stanowią działania w przestrzeni publicznej miasta. Badania zostały oparte na jakościowym przeglądzie dorobku autora popartym sortowaniem dostępnych danych. Analiza obiektów artystycznych Hałasa zaprojektowanych do przestrzeni miasta została przedstawiona w formie opisu z wyjaśnieniem i poddana logicznej interpretacji. Na podstawie przeprowadzonego procesu zostały wysunięte wnioski świadczące o zaangażowaniu twórcy we wprowadzanie zróżnicowanych form artystycznych w przestrzeń miasta. Działania te wykraczają poza powszechnie przyjęty obraz artysty ograniczający się do jego aktywności malarskiej.
PL
Zanieczyszczenia obecne w pyle drogowym, pochodzące z ruchu ulicznego takie jak WWA i inne związki organiczne czy metale ciężkie, są wymywane wraz z deszczem i dostają się do wód, ostatecznie kumulując się w osadzie dennym na wiele lat, tym samym zagrażając organizmom wodnym oraz istotnie wpływając na jakość wód. Aby zbadać wpływ tych związków na zdrowie organizmów żywych, nie wystarczą tylko rutynowe badania chemizmu wód i badania osadów dennych, ponieważ do tego celu bardziej nadają się organizmy żywe. Z tego powodu chcąc poznać reakcję na tego typu zanieczyszczenia organizmów żywych, do badania toksyczności pyłów drogowych spłukiwanych z dróg po raz pierwszy w Polsce zastosowano test toksyczności chronicznej OSTRACODTOXKIT F™, który polega na obserwacji rozwoju Heterocypris incongruens naturalnie występującego w osadach dennych. Małżoraczki H. incongruens wykorzystane w badaniach są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie metalami ciężkimi, stanowią zatem odpowiednie narzędzie do badania toksyczności pyłu drogowego wymywanego do fazy wodnej. Badania prowadzono w aglomeracji wrocławskiej (w centrum miasta i na przedmieściach), na stanowiskach różniących się intensywnością ruchu drogowego. Stwierdzono, że pył drogowy ma istotny wpływ na zahamowanie wzrostu oraz żywotność małżoraczków, ponieważ na obszarach o dużym natężeniu ruchu drogowego ich śmiertelność była bardzo duża, co korespondowało z podwyższonymi poziomami stężenia badanych pierwiastków na tych stanowiskach badawczych. Z kolei pył drogowy zebrany na przedmieściach Wrocławia nie powodował śmiertelności małżoraczków i tylko nieznacznie wpłynął na ich rozwój. Podsumowując, stwierdzono, że test toksyczności chronicznej OSTRACODTOXKIT F™ jest odpowiednim narzędziem do badania wpływu pyłów drogowych na ekosystem wodny.
EN
The application of OSTRACODTOXKIT F™ test to assess metals contamination in road dust in Wrocław agglomeration. Pollutants present in road dust deriving from traffi c, such as PAHs and other organic compounds or heavy metals, are washed out with rain and get into the water bodies accumulating in sediments for many years and simultaneously posing a threat to aquatic life and signifi cantly affecting water quality. To study the impact of these toxic compounds on the health of living organisms, routine tests of water and sediments chemistry are insuffi cient as studies based on living organisms are much more reliable. And therefore, in order to know the response of living organisms to road dust pollutants which enter the water bodies the chronic toxicity test OSTRACODTOXKIT F™ was used. This test is based on the observation of development of Heterocypris incongruens that normally lives in sediments. Ostracod, H. incongruens is very sensitive to heavy metal contamination, thus it is a very good tool to study toxicity of road dust washed out with rain into the water bodies. The research was conducted in the Wrocław agglomeration (in the city centre and suburbs) at sites differing in the intensity of car traffi c. We observed that road dust had a signifi cant effect on growth inhibition and death of ostracods, as highest growth inhibition and mortality in the busy areas occurred which also corres ponded with highest concentrations of studied elements at these sites. On the other hand, road dust collected in the suburbs of Wrocław did not cause death of H. incongruens and only slightly affected their development. In conclusion, we can state that the chronic toxicity test OSTRACODTOXKIT F™ is a suitable tool to study the impact of road dust on the aquatic ecosystem.
17
Content available remote Oznakowanie i wykorzystanie parkingów Kiss & Ride
PL
W ostatnich latach w polskich miastach pojawiły się parkingi Kiss & Ride. Idea parkingu polega na podwiezieniu pasażera do węzła przesiadkowego, aby dalszą część podróży mógł wykonać za pomocą komunikacji zbiorowej. Parkingi tego typu są zlokalizowane również w pobliżu innych miejsc, gdzie występuje konieczność podwiezienia lub odebrania innej osoby (np. w rejonie szkół, hoteli). W artykule przedstawiono oznakowanie parkingów Kiss & Ride w polskich miastach. Przeprowadzono badania parkowania na czterech parkingach tego typu we Wrocławiu podczas szczytu porannego i podczas szczytu popołudniowego. Określono czas postoju oraz cel postoju.
EN
In recent years, Kiss & Ride car parks have appeared in Polish cities. The idea of the car park is to transfer the passenger to the transfer node, so that the rest of the journey can be done by public transport. Car parks of this type are also located near other places, where it is necessary to lift or pick up another person (for example, near schools, hotels). The article presents marking of Kiss & Ride car parks in Polish cities. The parking analysis was carried out on four car parks of this type in Wrocław during morning peak and during afternoon peak. The stopping time and purpose of parking were determined.
PL
Most Tumski stanowi jeden ze znaków rozpoznawczych Wrocławia, który przyciąga tłumy turystów. W zeszłym roku podjęto decyzję, że stan techniczny 130-letniego obiektu wymaga naprawy. Prace remontowe już się skończyły i turyści oraz mieszkańcy mogą znowu korzystać z tej wizytówki Wrocławia.
EN
Tumski Bridge is one of the landmarks of Wrocław, which attracts crowds of tourists. Last year, it was decided that the technical condition of the 130-year-old structure requires repair. The renovation works are over and tourists and the city’s residents can use this iconic facility of Wrocław again.
PL
Tematem artykułu jest architektura domów Towarzystwa Mieszkaniowego Urzędników (Beamten-Wohnungsverein zu Breslau eGmbH) oraz Towarzystwa Mieszkaniowego Miejskich Urzędników i Nauczycieli (Wohnungsverein städtischer Beamten und Lehrer zu Breslau eGmbH) – najstarszych i największych we Wrocławiu przed I wojną światową spółdzielni, których celem było dostarczenie zdrowych, solidnie wykonanych, nowocześnie wyposażonych mieszkań, o czynszach konkurencyjnych dla budownictwa komercyjnego. Zbadanie zachowanej dokumentacji archiwalnej pozwoliło na rozpoznanie uwarunkowań prawnych ich powstania oraz działalności inwestycyjnej, jak wybór i zakup terenu, finansowanie przedsięwzięcia, sposób wykonania projektów, ich autorstwo i organizacja budowy. W opracowaniu została omówiona architektura ośmiu zespołów budynków spółdzielczych wraz z ich otoczeniem, kameralnymi ogrodami i placami zabaw na dziedzińcach. Domy wznoszone w tradycyjnej zabudowie obrzeżnej wyróżniały się spośród sąsiednich kamienic czynszowych prostotą bryły i dekoracji elewacji. Już wtedy można było dostrzec tendencję do ujednolicania planu i elewacji długich budynków z kilkoma klatkami schodowymi, co prowadziło do powstania pierwszych domów typu „bloków mieszkalnych”. W artykule przeanalizowano sposób kształtowania mieszkań, ich rozplanowania, podziału funkcjonalnego, wielkości, udogodnień technicznych oraz wspólnego zaplecza gospodarczego, odpowiadających wymaganiom spółdzielców i współczesnym tendencjom reformatorskim, które znajdą swoją kontynuację w budownictwie mieszkaniowym w czasach Republiki Weimarskiej.
EN
The subject of the article is the architecture of the houses of the Housing Association of Civil Servants (Beamten-Wohnungsverein zu Breslau eGmbH) and the Housing Association of Municipal Civil Servants and Teachers (Wohnungsverein städtischer Beamten und Lehrer zu Breslau eGmbH) – the oldest and biggest cooperatives in Wrocław before World War I, the purpose of which was the construction of healthy, solid and modernly equipped apartments with rents competitive for commercial construction. Examination of the preserved archival documentation made it possible to identify the legal conditions of their establishment and investment activities such as land selection and purchase, project financing, project implementation, their authorship and organization of construction. The study discusses the architecture of eight complexes of cooperative buildings along with their surroundings, intimate gardens and playgrounds in the courtyards. The houses built in traditional perimeter development stood out from the neighbouring tenement houses by the simplicity of their shape and façade decorations. Already at that time a tendency to unify the plan and façade of long buildings with several staircases could be seen, which led to the creation of the first houses of the "residential blocks" type. The article analyzes the way apartments were shaped, their layout, functional division, size, technical facilities and common economic facilities, which met the requirements of cooperatives and modern reform tendencies, which would find their continuation in housing construction in the times of the Weimar Republic.
PL
Po sześciu miesiącach prac inwestycyjnych Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu udostępnił mieszkańcom pierwszą część Skweru Skaczącej Gwiazdy, która została poddana rewitalizacji.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.