Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PPM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące nanotechnologii i nanomateriałów. Omówiono pojęcia wchodzące w skład nanonauki. Opisano budowę, właściwości, metody wytwarzania oraz przykłady zastosowania i metody badań nanomateriałów.
EN
Selected topics related to nanotechnology and nanomaterials have been presented. The concept of nanoscience was discussed. The structure, chemical properties, methods of production and examples of practical apllication and research methods were discribed.
PL
Analiza uszkodzeń półprzewodnikowych przyrządów mocy (PPM) daje wartościowe informacje niezbędne do racjonalnego projektowania urządzeń energoelektronicznych. Omówiono różnice w mechanizmach uszkodzeń PPM-ów i przyrządów sygnałowych. Przedstawiono podstawowe przyczyny uszkodzeń diod prostowniczych, tyrystorów konwencjonalnych SCR, tyrystorów wyłączalnych GTO i tranzystorów IGBT. Naświetlono procesy zmęczeniowe spowodowane narażeniami emperaturowo - mechanicznymi. Rozważania zilustrowano przykładowymi fotografiami zniszczonych PPM-ów.
EN
The failure analysis of power semiconductor devices (PSD) is valuable information to make some necessary converter circuit correction. Differences between PSD and signal device failures are described. Main failure mechanisms of rectifier diodes, SCR thyristors, GTO thyristors and IGBT transistors are discussed. Failures due a thermal fatigue are given as well. Selected results with example photos of PSD destroyed surfaces are presented. Application of an expert system for the PSD failure analysis is also discussed.
PL
Liczba i asortyment środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla górnictwa systematycznie wzrasta. Zasadniczym problemem jest ich prawidłowa selekcja i dobór do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. Postęp w dziedzinie konstrukcji i właściwości ochronnych poszczególnych wzorów ŚOI powoduje, że coraz częściej muszą być prawidłowo dobierane do rzeczywistych warunków panujących na danym stanowisku. Wymaganie to wynika zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i czynników ekonomicznych ponieważ specjalizowane ŚOI są na ogół droższe i zapewniają wymaganą efektywność w precyzyjnie rozpoznanych warunkach ich stosowania.
EN
The quantity and assortment of personal protection means (PPM) in mining designed for use in mining are growing systematically. The basic problem is their correct selection and choice to suit the hazards occurring at the work places. The development in design and protection features of the individual specimens of the PPM involves more often a necessity of proper choice to suit the real conditions prevailing at a given work place. That requirement results both from safety considerations and economic factors since, in general, the specialistic PPMs are more expensive and the ensure the required effectiveness in precisely determined specific conditions of their application.
EN
The efficiency of textual input of disabled users can be considerably improved by employing prediction methods as they are used in data compression algorithms. In this paper, the application of the PPM algorithm is described along with a technique of utilizing multiple concurrent prediction models. In a prototypical implementation - called PRIS - the method has been found to reduce the number of keystrokes necessary to enter textual data by 55 to 62 percent over common text entry. Compared with zero-order prediction as used in most textual input aids that are currently used, PRIS reduces the number of keystrokes between 12 and 24 percent.
5
Content available remote Analiza stanów zwarciowych w półprzewodnikowych przyrządach mocy
PL
W artykule podjęto zagadnienie optymalizacji doboru przyrządów półprzewodnikowych mocy (PPM) do warunków zwarciowych jakie występują w przekształtnikach wielkoprądowych. Problem zawiera się w tym, iż dane co do przeciążalności prądowej PPM deklarowane są dla standaryzowanych półsinusoidalnych impulsów prądowych o czasie trwania 10 lub 8,3 ms (50 Hz, 60 Hz) i danej stałej amplitudzie w czasie trwania całego cyklu przeciążeniowego. Natomiast w warunkach eksploatacyjnych amplituda i szerokość impulsów prądu przeciążeniowego w obwodzie z PPM zmieniają swe wartości w czasie trwania zwarcia. Omówiono wyniki badań mających na celu określenie mechanizmów uszkodzeń PPM ( przy różnych wartościach napięcia wstecznego i temperatury przyrządu) oraz wyniki obliczeń temperatur struktury występujących w tych warunkach. Zaprezentowano sposób doboru PPM dla warunków zwarciowych występujących w eksploatacji przekształtników dużej mocy oparty na obliczeniu temperatury struktury PPM. Jako kryterium oceny korelacji przeciążalności PPM przyjęto temperaturę struktury obliczoną dla granicznych prądów przeciążeniowych deklarowanych przez wytwórcę PPM.
EN
The paper discusses the problem of optimum selection of power electronic devices (PED) for the short-circuit conditions which occur in high-current converters. The problem depends on the fact that data concerning current overload capacity of PEDs are being declared for standardized half-sinusoidal current pulses with duration times of 10 or 8,3 ms (50 Hz, 60 Hz) and with constant amplitudes during the whole overload cycle. However the amplitudes and pulse widths of the overload current in circuits with PEDs change their values during the duration time of a short-circuit. Investigation results are discussed intended to determine the mechanizm of damage of PEDs (at various values of inverse voltage and device temperature) as well as results of calculations of structure temperatures occuring in such conditions. A PED selection method for short-circuit conditions occuring in high-power converter operation is presented which is based on calculations of the PED structure temperature. Structure temperatures calculated for overload limit currents declared by PED manufactures are adopted as the criterion for evaluating the PED overload correlation.
PL
Omówiono mechanizmy uszkodzeń pólprzewodnikowych przyrządów mocy w przekształtnikach eksploatowanych w ciężkich warunkach przy częstych i nagłych zmianach obciążeń prądowych. Dokonano oceny konstrukcji obudów z punktu widzenia ich wytrzymałości zwarciowej. Przedstawiono konsekwencje uszkodzeń przyrządów półprzewodnikowych w przekształtnikach. Opisano zagrożenia zwarciowe i środki zapobiegawcze w układach energoelektronicznych. Podano cechy bezpiecznych przekształtników i omówiono zasady koordynacji zabezpieczeń przetężeniowych w urządzeniach energoelektronicznych średniej i dużej mocy.
EN
Power semiconductor device failure mechanisms in converter operation dealing with heavy service conditions with often and sudden changes of current loads are discussed. A valuation of package design from its short circuit strength point of view is analysed. Semiconductor device failure condequences in converter circuit are given. Short circuit hazards and preventive means in power electronic systems are described. Safety converter circuit features are discussed. Principles of overcurrent protection coordination in medium and high power electronic equipment are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.