Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 749

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
PL
Pierwsza europejska dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powstała w 1998 roku. W międzyczasie wprowadzano do niej zmiany, jednak nie były one rewolucyjne. Największe obciążenie dla wodociągów spowodowała zmiana w 2015 r. oparta na wymaganiach Euratom. 23 grudnia 2020 r. została opublikowana od dłuższego czasu wyczekiwana nowa dyrektywa 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekształcająca tę z 1998 roku. Debata nad jej treścią trwała kilka lat, instytucje unijne, zgodnie z zasadami, szeroko konsultowały wszystkie zapisy. Wydaje się, że założenia nowej dyrektywy są jasne, jednak czy tak jest okaże się dopiero podczas jej transpozycji, a następnie wdrażania.
PL
Samorządy i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przygotowują się do wdrożenia nowej unijnej dyrektywy w sprawie jakości wody. Na obecnym etapie trudno oszacować koszty inwestycji, jakie będą musiały ponieść. Eksperci ostrzegają, żeby w polskich realiach nie podchodzić do jej zapisów zbyt ambitnie.
PL
Jeśli chcesz mieć beczkę wody, to musisz wstać o 4:00 rano, by pójść do studni położonej w sąsiedniej wiosce. Wtedy jest szansa, że w ciągu 2 godzin uda ci się ją napompować. Jeśli przyjdziesz o 5:00 rano to już będzie za późno i będziesz czekał 3 godziny albo i więcej, żeby się dopchać do studni. Potem im później, tym gorzej. Po południu, jeśli przyjdziesz o 13:00, to będziesz czekał do 17:00-18:00, żeby móc dostać wodę. Więc jest naprawdę ciężko. Jak ktoś przyjdzie z dwiema beczkami to już w ogóle blokuje wszystko. Kolejka robi się coraz dłuższa... STUDNIA TUTAJ POMOŻE WIELU OSOBOM" - Odette Kabore mieszkanka wioski Tiarę w Burkina Faso.
EN
Currently, due to reduced water resources, there is a need to build reservoirs in Poland. Reservoirs perform important economic, natural and recreational functions in the environment, improve water balance and contribute to flood protection. In the construction of reservoirs, it is necessary to consider not only hydrological issues related to water quantity, but also its quality, silting, and many other factors. Therefore, the physiographic, hydrological, hydrochemical, and hydrogeological conditions of the projected reservoirs have to be taken into account to limit the potential negative effects of decisions to build them. In order to assess the suitability of eight projected small water retention reservoirs (to increase water resources in the Barycz River catchment in Lower Silesia and Greater Poland provinces, this article takes into account hydrological indicators (efficiency of the reservoir, operation time, dependence on the intensity of silting, and flood hazard indicator), water quality (phosphorus load and nitrogen load), hydrogeological conditions (type of geological substratum for the reservoir basin and filtration losses), and safety of the reservoir dam. To develop a theoretical model describing the regularities between the indicators, multivariate statistical techniques were used, including the Principal Component Analysis (PCA) and the Factor Analysis (FA). In order to assess the reservoirs, a synthetic indicator was developed to compare the reservoirs with each other in relation to the conditions. The Cluster Analysis (CA) was used for typological classification of homogeneous locations of projected small retention reservoirs. Own research procedure for identification of the most advantageous water reservoirs, with the use of multivariate statistical techniques, may be used as a tool supporting decision making in other facilities intended for implementation in provincial projects of small retention.
PL
Obecnie w Polsce z powodu zmniejszonych zasobów wodnych istnieje potrzeba budowy zbiorników wodnych. Pełnią one w środowisku ważne funkcje gospodarcze, przyrodnicze, rekreacyjne, poprawiają bilans wodny i przyczyniają się do ochrony przeciwpowodziowej. Budując zbiornik wodny, oprócz zagadnień hydrologicznych związanych z ilością wody, należy wziąć pod uwagę jakość wody, która będzie retencjonowana w zbiorniku, jego zamulenie oraz szereg innych aspektów. Bardzo ważna jest więc analiza uwarunkowań zbiorników planowanych, w tym fizjograficznych, hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrogeologicznych, aby ograniczyć potencjalne negatywne skutki podejmowania decyzji o budowie takich obiektów. W celu oceny możliwości realizacji ośmiu planowanych zbiorników małej retencji wodnej w kontekście potrzeby zwiększania zasobów wodnych na obszarze zlewni Barycz w województwie dolnośląskim i wielkopolskim w niniejszym artykule uwzględniono wskaźniki hydrologiczne (sprawność zbiornika, czas eksploatacji ze względu na intensywność zamulania, wskaźnik potencjalnego zagrożenia powodzią), jakości wody (obciążenie ładunkiem fosforu i azotu), hydrogeologiczne (rodzaj podłoża geologicznego pod czaszę zbiornika wodnego i straty filtracyjne) oraz bezpieczeństwa zapory zbiornika. Do opracowania teoretycznego modelu, opisującego prawidłowości zachodzące pomiędzy tymi wskaźnikami, wykorzystano wielowymiarowe techniki statystyczne takie jak: Principal Component Analysis (PCA) i Factor Analysis (FA). W celu oceny planowanych zbiorników w aspekcie najbardziej korzystnych do realizacji opracowano syntetyczny wskaźnik, który umożliwił porównanie tych zbiorników w odniesieniu do rozpatrywanych uwarunkowań. Wykonano również z zastosowaniem Cluster Analysis (CA) typologiczną klasyfikację planowanych zbiorników małej retencji wodnej pod względem jednorodnych lokalizacji na analizowanym obszarze. Zaproponowana w niniejszej pracy autorska procedura badawcza identyfikacji najkorzystniejszych, spośród planowanych do realizacji, zbiorników wodnych z zastosowaniem wielowymiarowych technik statystycznych, może posłużyć jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przy innych obiektach planowanych do realizacji w wojewódzkich planach rozwoju małej retencji.
PL
Żelazo i mangan to wskaźniki bodaj najbardziej kojarzone z jakością wód podziemnych. Właściwie, mówiąc o ujęciach głębinowych, w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na zawartość tych dwóch pierwiastków. Żelazo występuje w wodzie w postaci rozpuszczonej Fe+2. W takiej formie nie jest w ogóle zauważalne – woda zawierająca żelazo dwuwartościowe jest przejrzysta, nie wykazuje oznak zawartości tego składnika. Jednakże bardzo łatwo przekształcić żelazo(II) w widoczne, w postaci kłaczków (mętności) żelazo(III) – poprzez napowietrzanie.
PL
Komisja ds. Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego zatwierdziła w dniu 30 listopada 2020 r. porozumienie dotyczące dyrektywy w sprawie wody pitnej (DWD – Drinking Water Directive – dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) oraz przyjęła rezolucję, w której domaga się prawidłowego wdrożenia prawodawstwa UE dotyczącego wody. Na posiedzeniu plenarnym parlamentu w dniach 14-17 grudnia 2020 r. odbędzie się głosowanie nad przyjęciem obu dokumentów.
PL
Prace nad nową dyrektywą w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (DWD), pomimo przerw związanych z wyborami nowego Parlamentu Europejskiego (PE) i zmianami prezydencji Rady Europejskiej (RE), prowadzone są obecnie bardzo intensywnie i w zasadzie dobiegły końca. Prezydencja rumuńska i fińska bardzo się im przysłużyły, wprowadzając nowe treści i organizując spotkania poza oficjalnymi harmonogramami. Na ostatnim posiedzeniu w ramach TRILOGU, 18 grudnia 2018 r., udało się ustalić ostateczną treść dyrektywy, a na spotkaniu 23 stycznia 2020 r. – sprawy techniczne. Po spotkaniu COREPER (Committee of Permanent Representatives – Komitet Stałych Przedstawicieli) 5 lutego dyrektywa zostanie przekazana do PE i RE celem formalnego zatwierdzenia, a po ukazaniu się jej treści w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Kraje członkowskie (KCz) będą miały 2 lata na jej transpozycję.
PL
Nowa dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia (dokument 2017/0332 (COD)) w wersji ostatecznie zatwierdzonej poświęca dużo miejsca prawu do wody w aspekcie jej dostępności dla wszystkich ludzi przebywających na określonym terenie. W Polsce zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy. Krajowe zapisy ustawowe są obecnie bardzo ogólne i nie określają, jak gmina winna powyższe zadanie trealizować. Ustawa o samorządzie gminnym [1] w art. 7.1 stwierdza, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…) 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
PL
W dniu 28 maja 2018 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody1. Jest to element działań instytucji unijnych na rzecz rozwiązywania problemów niedoboru wody w UE, prowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym i dostosowywania się do zmiany klimatu. W celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska ustanowiono minimalne wymogi dla jakości odzyskanej wody oraz monitorowania zgodności, stąd obowiązek prowadzenia oceny i zarządzania ryzykiem. Wymagania są wynikiem dyskusji prowadzonych na szczeblu ekspertów z państw członkowskich przez 3 lata i zostały oparte na sprawozdaniu Wspólnego Centrum Badawczego, doświadczeniach krajów, które już odzyskują wodę ze ścieków i wykorzystują na cele rolnicze (głównie kraje południowej Europy).
PL
Przez dziesięciolecia polityka surowcowa kraju była stawiana na pierwszym miejscu, daleko przed bezpieczeństwem zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Przedsiębiorstwa wodociągowe chcąc sprostać temu zadaniu musiały nauczyć się współpracować z zakładami górniczymi. W takich warunkach 85 lat temu swoją działalność rozpoczęły Wodociągi Chrzanowskie – w czasach gdy górnictwo miało kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju, a wpływ eksploatacji górniczej na środowisko gruntowo-wodne był marginalizowany.
PL
Dostępność i jakość wody do picia stają się coraz poważniejszym wyzwaniem dla ludzkości. Rozwój cywilizacyjny i zmiany klimatu zaostrzają problemy i stawiają nowe wyzwania w obszarze oczyszczania wody i ścieków. Niekorzystne zmiany wymuszają poszukiwanie coraz lepszych metod i technologii. Artykuł prezentuje rozwiązania wybranych problemów cywilizacyjnych w oczyszczaniu wody i ścieków jakie oferuje nowoczesna bioinżynieria środowiska. Znaczenie bioinżynierii, jako dziedziny nauki i zasobu praktycznych rozwiązań dla środowiska, przemysłu i systemów komunalnych, będzie coraz większe. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej uruchomił studia magisterskie w dziedzinie Bioinżynierii Środowiska.
EN
Many factors affect the quality of water in rivers, including: types of pollution sources, the shape of the catchment, the type of land use, the amount of pollution flowing in. The construction of a retention reservoir is one of the factors affecting changes in the river valley related to the landscape, the environment, and water flow hydraulics. Reducing the velocity of water flow on the section of the reservoir causes changes in the characteristics of the movement of pollutants, some of them are deposited in the reservoir. The article analyzes water quality parameters at intake points located below (Uniejów) and above (Biskupice) of the Jeziorsko dam on the Warta River. The variability of such parameters as BOD5, TOC, pH, temperature, Ntot, Ptot was analyzed. The research also analyzed the dynamics of water inflow and outflow from the reservoir. The actual water retention time in the reservoir, which makes interpretation of the results difficult. The most indicators were characterized by the significance of differences for research in 2014.
PL
Na jakość wody w rzekach wpływa wiele czynników do których należą: rodzaje źródeł zanieczyszczeń, ukształtowanie zlewni, rodzaj użytkowania terenu, ilość dopływających zanieczyszczeń. Budowa zbiornika retencyjnego jest jednym z czynników wpływających na zmiany w dolinie rzecznej związane z krajobrazem, środowiskiem, hydrauliką przepływu wody. Zmniejszenie prędkości przepływu wody na odcinku zbiornika powoduje zmiany w charakterystyce przemieszczania się zanieczyszczeń, część z nich osadza się w zbiorniku. W artykule przeanalizowano parametry jakości wody w punktach poboru zlokalizowanych poniżej (Uniejów) i powyżej (Biskupice) zapory zbiornika Jeziorsko na rzece Warcie. Analizie poddano zmienność takich parametrów jak BZT5, OWO, pH, temperatura, Nog, Fog. W badaniach przeanalizowano również dynamikę dopływu i odpływu wody ze zbiornika. Rzeczywisty czas retencji wody w zbiorniku jest różny co utrudnia interpretację wyników. Najwięcej wskaźników charakteryzowało się istotnością różnic dla badań w 2014 roku.
EN
The paper provides an analysis of current Polish regulations on polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water. The issue was also described in relation to international law. Inconsistency in regulations in terms of definitions of the sum of PAH is highlighted. The influence of PAH concentrations on the classification of water chemical status and the assessment of drinking water quality was analyzed based on the results of concentrations of six PAHs: benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, dibenzo(ah)anthracene, benzo(ghi)perylene and indeno(1,2,3-cd)pyrene. The PAH concentrations were determined in 36 water samples, including 28 samples of spring water and eight samples of snowmelt. The results obtained for most of the samples revealed elevated concentrations of benzo(a)pyrene. The authors underline the fact that a separate assessment of benzo(a)pyrene, the sum of six PAHs, and the sum of four PAHs unveil inconsistency in water quality evaluation. The results also suggest that only benzo(a)pyrene should be considered in the classifications mentioned, since its determination gives the actual view on the water quality in terms of PAH concentrations. The assessments for the sum of six PAHs and four PAHs in accordance with existing regulations indicate higher quality classes, meaning a better water quality in comparison with the concentration of benzo(a)pyrene itself.
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.