Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  e-usługi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Purpose: the main purpose of this paper is to present the idea of a new e-service concerning post-mining areas, which is being developed in the Silesian Voivodeship and which is expected to increase their attractiveness. Design/methodology/approach: The new e-service is based on the development of a system for the inventory and valorisation of post-mining areas. In the course of the work, a field inventory of the areas is carried out, which involves collecting information on their location, configuration in relation to main transport routes, surface configuration and the manner of their management. These data are collected in a database system, which is additionally linked with algorithms enabling benchmarking, assessment of ecosystem services and evaluation of investment attractiveness. All of this will create a new e-service that will enable decisions to be made regarding their further use by various stakeholders. Findings: The value of post-mining and post-industrial areas in the processes of economic transformation of the Silesian Voivodeship and the needs of stakeholders for information regarding these areas. Research limitations/implications: The results provide a basis to improve the effectiveness of regional development planning, especially solutions for SME involvement and cooperation. The results confirm, that a detailed study of entrepreneurs' needs should be included as the main instrument for the implementation and for gaining reliable information on the effectiveness of implemented solutions in the field of innovation support. Practical implications: The Silesia Voivodeship has a large number of post-industrial areas, for which the state and degree of degradation is often undefined. Building new e-services for a region in transition is an important factor for its competitiveness. The OPI-TPP 2.0 service allows the valorisation of sites and additionally provides information to potential investors on the necessary planning, investment and environmental measures. Originality/value: The contribution of the research to the development e-services in post-mining land management.
EN
Among the processes that take place in service enterprises and that determine their results, the service provision process needs special attention. Customers take an active part in it, deciding what the service should look like, and having the option to modify it while it is being providing. Therefore, the course of the service provision process influences how customers perceive a given service, whether they are satisfied, and whether the services quality is at the appropriate level. The development of technology and digitization have resulted in the fact that many customers prefer e-services, shopping online. In this case, the service provision process looks different from the traditional services, and the customers’ participation in this process is even greater. All activities related to ordering the service are performed by them. They base their decisions on own experience or the opinions of other customers. Therefore, when assessing the services quality, the customer largely assesses its provision process. The aim of the paper was to assess the course of the service provision process by customers from various European countries. The results’ analysis was based on the assumptions of the Importance Performance Analysis (IPA). The research allowed not only to assess the service provision process, but also to indicate the attributes that, according to customers, met their expectations and those that cause their dissatisfaction and lower the overall level of service quality, so need potential corrective actions. The research can be used by different e-service enterprises in order to improve their service provision process. The attributes indicated in the work, which are important for customers, should be taken into account by e-shops to improve the quality of the services they provide, and thus affect the level of customer satisfaction.
PL
Wśród procesów zachodzących w przedsiębiorstwach usługowych i determinujących ich wyniki na szczególną uwagę zasługuje proces świadczenia usług. Klienci biorą w nim czynny udział, decydując o tym, jak ma wyglądać usługa i mając możliwość jej modyfikacji w trakcie jej świadczenia. Dlatego też przebieg procesu świadczenia usługi wpływa na to, jak klienci postrzegają daną usługę, czy są zadowoleni i czy jakość usług jest na odpowiednim poziomie. Rozwój technologii i cyfryzacja spowodowały, że wielu klientów preferuje e-usługi, zakupy online. W tym przypadku proces świadczenia usług wygląda inaczej niż w przypadku tradycyjnych usług, a udział klientów w tym procesie jest jeszcze większy. Wszystkie czynności związane z zamówieniem usługi są przez nich wykonywane. Swoje decyzje opierają na własnych doświadczeniach lub opiniach innych klientów. Dlatego oceniając jakość usług, klient w dużej mierze ocenia proces jej świadczenia. Celem artykułu była ocena przebiegu procesu świadczenia usług przez klientów z różnych krajów europejskich. Analiza wyników została oparta na założeniach IPA (Importance Performance Analysis). Badanie pozwoliło nie tylko ocenić proces świadczenia usług, ale także wskazać atrybuty, które zdaniem klientów spełniły ich oczekiwania oraz te, które powodują ich niezadowolenie i obniżają ogólny poziom jakości obsługi, a więc wymagają ewentualnych działań naprawczych. Badania mogą być wykorzystane przez różne przedsiębiorstwa e-usługowe w celu usprawnienia procesu świadczenia usług. Wskazane w pracy atrybuty, które są ważne dla klientów, powinny być brane pod uwagę przez e-sklepy w celu podniesienia jakości świadczonych przez nich usług, a tym samym wpłynąć na poziom zadowolenia klientów.
PL
Trwający kryzys związany z pandemią COVID-19 pokazał zaangażowanie miast w działania wspomagające służbę zdrowia, przedsiębiorców, wolontariuszy czy nauczycieli, ale też w informowanie mieszkańców o aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Obecna sytuacja ujawniła również, jak nic nigdy wcześniej, wyzwania czy braki w zakresie cyfryzacji usług miejskich oraz zarządzania miastem.
PL
Proces transformacji Górnego Śląska jest związany ze zwiększającą się ilością niezagospodarowanych terenów zwalnianych przez przemysł wydobywczy. Kojarzone są z negatywnym wpływem na środowisko i krajobraz, stanowiąc istotne obciążenie dla jednostek administracyjnych, na terenie których są zlokalizowane. Jednocześnie tereny te charakteryzują się wieloma walorami, których odpowiednie wykorzystanie może przyczynić się do rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu i usług. Nowo budowana e-usługa publiczna OPI-TPP 2.0 ma na celu udostępnienie danych i informacji o terenach pogórniczych oraz aktywizację inwestorów w ocenie ich przydatności do lokalizacji nowych inwestycji.
EN
The transformation process of Upper Silesia is related to the increasing amount of brownfields released by the mining industry. They are associated with a negative impact on the environment and landscape, which is a significant burden for the administrative units in which they are located. At the same time, these areas are characterised by many advantages, the appropriate use of which may contribute to the development of innovative sectors of industry and services. The newly built public e-service OPI-TPP 2.0 is aimed at providing access to data and information on post-mining areas and activating investors in assessing their suitability for the location of new investments.
PL
Zmieniający się świat oddziałuje na strukturę miast i wpływa na funkcjonowanie mieszkańców. Jakość życia w polskich miastach wzrasta. Co zrobić, by lepiej czuć się w inteligentnym mieście?
PL
Inteligentny system sterowania ruchem drogowym, rozbudowa sieci szerokopasmowej, monitoring jakości powietrza, platforma e-usług dla mieszkańców – to zadania z zakresu smart city, które będą realizować władze Rudy Śląskiej.
PL
Serwicyzacja gospodarki i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych niosą nowe wyzwania dla kwalimetrii. Obszerną grupą usług, których dotyczy ten problem, są usługi elektroniczne. Celem artykułu była identyfikacja proponowanych przez różnych badaczy wymiarów, przez które klienci postrzegają konstrukt odzwierciedlający jakość usług elektronicznych. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę literatury. W rezultacie zidentyfikowano opisane w literaturze modele jakości e-usług oraz przedstawiono wyróżnione w nich wymiary jakości proponowane przez różnych autorów. Implikacją artykułu jest zweryfikowanie stanu analizowanego zagadnienia w literaturze światowej i wykazanie różnorodności wymiarowości badanego konstruktu.
EN
Servicization and the development of information and communication technologies bring new challenges to qualimetrics. A wide group of services affected by this problem are electronic services. The aim of the paper was to identify dimensions, through which customers perceive the electronic service quality, proposed by different researchers. As a research method, literature analysis was used. Consequently models of e-service quality described in literature were identified, as well as quality dimensions distinguished in these models by different authors were presented. Implication of the paper is verification of the state of art in a worldwide literature and refutation of multidimensionality of the examined construct.
EN
In current public administration, technology and internet solutions are playing a more important role in increasing efficiency and reducing costs. This article’s aim is explaining and analysing the Estonian model of e-governance providing services to citizens via different electronic solutions. The example of the Estonian Road Administration bureau is used to illustrate the possible ways of improving public service accessibility and making the service faster and accessible from different parts of the country without a need to appear in person in the office. First the development of Estonian e-service is described and analysed, the different stages of development are discussed and theoretical aspects are evaluated. The research results led to the conclusion that the success of the public service does not depend only on the proposed solutions, but also on the availability of information to the potential users - the citizens. The e-service has to be easily accessible, useful to the user and easy to use, if these elements are already envisaged in the development stage the service can also achieve the other objectives – efficiency and cost benefits.
PL
W obecnej administracji publicznej technologia i rozwiązania internetowe odgrywają rosnącą rolę w dążeniu do zwiększenia efektywności i ograniczenia kosztów. W artykule wyjaśniono i poddano analizie estoński model e-zarządzania w świadczeniu usług dla obywateli z wykorzystaniem różnych rozwiązań elektronicznych. Na przykładzie biura Estońskiego Zarządu Dróg przedstawiono różne sposoby poprawy szybkości i dostępności usług w różnych częściach kraju bez potrzeby fizycznego pojawienia się w urzędzie. W pierwszej kolejności opisano rozwój estońskich e-usług, omówiono stopnie ich rozwoju i oceniono aspekty teoretyczne. Rezultaty badań prowadzą do wniosku, że sukces usług publicznych zależy nie tylko od zaproponowanych rozwiązań, lecz także od dostępności informacji dla potencjalnych użytkowników – obywateli. Usługa elektroniczna musi być łatwo dostępna, przydatna dla użytkownika i łatwa w użyciu. Jeśli te elementy zostaną uwzględnione już w fazie rozwoju usługi, możliwe jest osiąganie także innych celów w zakresie efektywności i kosztów.
PL
W artykule przedstawiono problematykę analizy funkcjonowania usług elektronicznych administracji publicznej. Opisano przykład sposobu wykorzystania rejestrów systemowych potrzebnych do analizy procesów związanych z realizacją e-usług. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości metody oraz dostępne narzędzia eksploracji procesów.
EN
This article presents the analysis of the problems in functioning electronic services of public administration. The article describes the possibility of using system logs to analyze the processes related to the implementation of e-services. Special attention in the article is paid to the possibility of process mining methods and tools.
PL
Mapa zasadnicza jako podstawowy element Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego funkcjonuje od kilkudziesięciu lat i jest najbardziej aktualnym i szczegółowym opracowaniem dotyczącym sytuacji i uzbrojenia terenu. W artykule autorzy analizują funkcjonowanie mapy zasadniczej na przestrzeni lat wraz z technologiami jej prowadzenia oraz przybliżają umiejscowienie mapy zasadniczej w obecnych realiach prawnych, które jest dość nieszczęśliwe i powoduje liczne problemy i nieporozumienia, a nawet dyskusję nad sensem dalszego jej prowadzenia. Opinie te wynikają często z niewiedzy o zasadach prowadzenia i wykorzystywania mapy zasadniczej, konieczne jest więc przybliżenie korzyści dla społeczeństwa z jej funkcjonowania. Artykuł obejmuje również analizę wyników ankiety przeprowadzonej pośród użytkowników mapy zasadniczej. Wyniki pokazują jednoznacznie, że mapa zasadnicza jest opracowaniem potrzebnym, często wykorzystywanym i korzystnie wpływającym na realizację procesów inwestycyjnych.
EN
The base map is a key element of the National Geodetic and Cartographic Resource and has been functioning for several decades. Also it is the most up-to-date and detailed study on the land situation and utilities. The authors analyze the functioning of the base map over the years including technologies and current legal reality. Because of many misunderstandings there is even a discussion on the sense of further base map usage. The article describes the benefits of the base map existence to the society and the investment processes. The authors analyze results of a survey conducted among users of the base map. The results show unequivocally that the base map is indispensable, often used and advantageously influencing the implementation of investment processes.
PL
Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa lubelskiego mają dostęp do systemów i narzędzi umożliwiających tworzenie, udostępnianie oraz procedowanie e-usług dlatego też, powinny udostępniać szereg usług obywatelom i przedsiębiorcom, stale je aktualizować i podnosić poziom ich dojrzałości. W artykule przedstawiono wyniki badań, które obejmowały ocenę stopnia wykorzystania e-usług w administracji samorządowej w województwie lubelskim.
EN
Local Administration Entities of Lubelskie Voivodeship have access to systems and tools allowing for creating, implementing and providing access to e-services. Thus, they should make these services available to citizens and entrepreneurs, update them on a regular basis and improve their maturity level. This article presents results of research, including evaluation of the utilization rate of e-services provided by the local administration in Lubelskie Voivodeship.
PL
W artykule przedstawiono analizę responsywności wybranych portali udostępniających usługi elektroniczne administracji publicznej. W artykule szczególną uwagę zwrócono na budowę interfejsu użytkownika strony głównej pod kątem automatycznego dopasowania treści do rozdzielczości urządzeń mobilnych.
EN
This article presents an responsive web design analysis of selected portals that provide electronic services of public administration. Particular attention was paid to the construction of front-end for automatic resolution adjustment web content for mobile devices.
PL
Chmura, jako miejsce gromadzenia danych, może mieć strategiczne znaczenie dla funkcjonowania instytucji publicznych oraz świadczenia e-usług. Z jej wykorzystywaniem łączą się jednak określone zagrożenia.
16
PL
Służba Celna wprowadza coraz więcej innowacyjnych rozwiązań poprawiających obsługę klienta. Jednym z takich rozwiązań jest e-usługa eBooking BUS, która stwarza dla klientów możliwość elektronicznego powiadomienia o przybyciu zorganizowanych grup turystycznych na przejścia graniczne. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych informacji o systemie BUS eBooking m.in. opis tej usługi oraz charakterystykęjej dotychczasowego wykorzystania.
EN
The Customs Service introduces more and more innovative solutions to improve customer service. One such solution is the e-service "eBooking BUS" which creates the possibility for clients of the electronic notification about the arrival of organized tourist groups on border crossing points. The aim of the article is to present basic informations about the eBooking BUS system among others a description of the service and the characteristics of its previous use.
PL
Jednym z nowoczesnych rozwiązań wdrażanych w ostatnich latach przez Służbę Celną jest system awizacji odpraw samochodów ciężarowych – eBooking TRUCK, w którym można dokonać elektronicznej rezerwacji terminu odprawy pojazdu. Głównym celem wprowadzenia systemu jest skrócenie czasu odprawy ciężarówek (zmniejszenie kolejek na przejściach granicznych) i lepsza organizacji pracy służb granicznych. W artykule zaprezentowane są podstawowe informacje dotyczące tego systemu, sposób jego realizacji, udostępnione kanały komunikacji z klientem oraz charakterystyka działań pilotażowych.
EN
One of the innovative solutions implemented in recent years by the Customs Service is notifcation of trucks custom clearence system – eBooking TRUCK, where you can make electronic booking deadline for clearance of the vehicle. The main goal of introducing the system is to shorten the clearance time of trucks (reducing queues at border crossings) and better organisation of work of border services. In this paper are presented basic information about the system, the way of its implementation, available channels of communication with the customer and the characteristics of pilot actions.
PL
Cyberprzestrzeń jest nieodzownym elementem współczesnego świata. Większość osób korzysta z dóbr dostarczanych przez cyberprzestrzeń i jednocześnie może paść jej ofiarą. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych, najczęściej spotkanych zagrożeń, często pomijanych i niezauważanych.
EN
Cyberspace is an integral part of the modern world. It is present in every area of human life. Most people use services supplied by cyberspace, but anyone can become victim of it. The aim of this article is to present selected and most often encountered cyberspace threats.
PL
W artykule opisany jest system eBooking BUS, który daje firmom przewozowym możliwość elektronicznej awizacji planowanego przekroczenia granicy przez autokary/busy. Przedstawione są podstawowe informacje dotyczące tego systemu, którego celem jest skrócenie czasu odprawy autokarów/busów (eliminacja lub redukcja kolejek na przejściach granicznych), jak i poprawa organizacji pracy organów celnych.
EN
In the article eBooking BUS system, which provides transport companies for electronic notification of the planned crossing of the border by coaches/buses, is desribed. Basic informations regarding this system, the aim of which is primarily shortening the time of coaches/buses spent on customs clearance (eliminating or reducing queses on the border crossing) and improving the work organisation of customs services, are presented.
PL
Służba Celna realizuje coraz większą liczbę nowoczesnych usług elektronicznych. Jednym z celów wprowadzania e-usług jest stopniowe ograniczanie papierowego obiegu dokumentów. Do wdrożonych rozwiązań w roku 2014, stwarzających możliwość dostarczania elektronicznie części dokumentów dołączanych do zgłoszenia celnego, jest usługa e-Załączniki. Początkowo obsługa dokumentów w e-Załączniki wymagała dużej liczby czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy celnych. W ramach rozwoju wprowadzony jest automatyczny kanał do przetwarzania pakietu e-załączników. Celem artykułu jest m.in. prezentacja aplikacji dla przedsiębiorców służącej do przesyłania dokumentów kanałem automatycznym w usłudze e-Załączniki – opisany jest sposób jej działania i dotychczasowe wykorzystanie.
EN
Customs Service realizes an increasing number of modern electronic services. One of the objectives of the introduction of e-services is the gradual reduction of paper documents flow. For solutions implemented in 2014, posing the possibility of providing electronic parts of the documents attached to the customs declaration, is a service e-Attachments. Initially, document handling in e-Attachments service required a large number of activities performed by customs officers. As part of the development an automatic channel for processing package of e-attachments is introduced. The purpose of this article is, among others, presentation application for entrepreneurs used to send documents in the automatic channel in e-Attachments service – described is a method of its action and its previous use.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.