Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 532

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sztuczna inteligencja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł stanowi drugą część cyklu artykułów na temat zmian stabilności chemicznej wody podczas procesu sztucznej infiltracji. W pierwszej części zostały opisane metody oceny stabilności chemicznej i korozyjności uzdatnianej wody.
EN
This article is the second part of a series of articles on changes in the chemical stability of water during the artificial infiltration process. The first part describes the methods of assessing the chemical stability and corrosivity of the treated water.
PL
Diagnostyka najczęściej jest źródłem informacji, bywa źródłem wiedzy, a gdyjest odpowiedniej jakości może być wykorzystana do kreowania strategii eksploatacji, utrzymania technicznego i modernizacji. Jakość wiedzy na podstawie diagnostyki zależy od jakości badań, interpretacji ich wyników oraz ocen stanu technicznego i prognoz trwałości. Diagnostykę w Pro Novum traktuje się jako system zintegrowany z eksploatacją urządzeń. Jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy wykorzystująca wyniki badań nieniszczących i niszczących, analizy wytrzymałościowe, a w ostatnim czasie także zaawansowaną analitykę i metody sztucznej inteligencji. Diagnostyka powinna odpowiednio wykorzystywać dotychczaI sowe doświadczenia, klasyczne, sprawdzone metody badań oraz najnowsze technologie analityczne i informatyczne. Zasady tego rodzaju diagnostyki zostały opracowane i software’owo zaimplementowane w formie Platformy Informatycznej LM System PRO+® firmy Pro Novum.
EN
Diagnostics is most often a source of information, sometimes it is a source of knowledge, and when it is of appropriate quality, it can be used to create a strategy for operation, technical maintenance and modernization. The quality of knowledge on the basis of diagnostics depends on the quality of tests, the interpretation of their results, the assessment and durability forecasts. Diagnostics in Pro Novum is treated as a system integrated with the operation of devices. It is an interdisciplinary field of knowledge that uses the results of non-destructive and destructive testing, strength analysis, and recently also advanced analytics and Al methods. Diagnostics should properly use existing experience, classic, proven research methods and the latest analytical and information technologies. The principles of this type of diagnostics have been developed and software implemented in the form of the LM System PRO+®IT Platform by Pro Novum.
PL
Przeanalizowano odpowiedzi 350 pracowników zatrudnionych w 9 działających w Polsce przedsiębiorstwach chemicznych, aby określić poziom zaufania tych osób wobec rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji obecnych w ich miejscach pracy. Badanie wykazało, że poziom ten jest umiarkowanie wysoki.
EN
Three-hundred-fifty questionnaires from 9 Polish chem. companies were statistically evaluated to assess the level of employees’ trust in artificial intelligence. The level was found moderately high.
4
Content available remote Boosting trees in application to hand grenades fuzes
EN
The article in the introduction presents a brief description of the decision tree, and the purpose of the article was defined. Then, the process of building boosting trees was characterized, paying attention to the algorithm of their building. A method of building boosting trees for UZRGM fuzes is described. The assortment of fuzes in which this type of fuze is used is indicated, and the individual features of the fuze are presented, which are checked during laboratory diagnostic tests. The importance classes that were used to classify the revealed inconsistencies were also described. A boosting classification tree for UZRGM fuzes was designed and built. An exemplary graph of the built tree and its structure and also a fragment of specific values predicted in individual analyzed classes are shown. The matrix of incorrect classifications was determined, which determines the accuracy of the incorrect predictions. On selected examples of the analyzed classes, the designed model was assessed on the basis of the lift chart and gains chart.
PL
We wstępie przedstawiono krótki opis drzew decyzyjnych oraz określono cel artykułu. Następnie, scharakteryzowano proces budowy wzmacnianych drzew, zwracając uwagę na algorytm ich budowy. Opisano metodę budowy drzew wzmacnianych dla zapalników typu UZRGM. Wskazano asortyment, w którym stosowane są tego typu zapalniki, oraz przedstawiono poszczególne cechy zapalnika, które sprawdzane są podczas prowadzonych laboratoryjnych badań diagnostycznych. Opisano również klasy ważności, które zostały zastosowane do klasyfikacji ujawnianych niezgodności. Zaprojektowano oraz zbudowano wzmacniane drzewo klasyfikacyjne dla zapalników typu UZRGM. Pokazano przykładowy wykres zbudowanego drzewa oraz jego strukturę, a także fragment określonych wartości przewidywanych w poszczególnych analizowanych klasach. Określono macierz błędnych klasyfikacji, która określa trafność błędnych predykcji. Na wybranych przykładach analizowanych klas, oceniono zaprojektowany model na podstawie wykresu przyrostu i wykresu zysku.
EN
The article considers the methods of calculating radio signal power. The main factors influencing the distribution and their connection with the error in the calculations of the indicators' peak values are analyzed. The regularities of signal propagation and the correlation between the distance from the radio signal source and the ratio of noise to useful information are determined. These patterns allow us to develop a model of artificial intelligence, which improves the prediction of results compared to existing calculation methods. The obtained results present the efficiency of the offered method.
PL
Rozważono metody obliczania mocy sygnału radiowego. Przeanalizowano wpływ głównych czynników na rozkład i ich związek z błędem w obliczeniach wartości szczytowych wskaźników. Wyznaczono zależności na propagację sygnału i korelację między odległością od źródła sygnału radiowego a stosunkiem szumu do informacji użytecznej. Zależności te pozwalają na opracowanie modelu sztucznej inteligencji, który poprawia predykcję wyników w porównaniu z dotychczasowymi metodami obliczeń. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować o skuteczności oferowanej metody.
PL
Zaprezentowano zagadnienia przygotowane w formie referatów i dyskutowane podczas Sesji Technicznych Komitetu Studiów B3 Stacje i instalacje elektroenergetyczne. Położono nacisk na bieżące tendencje, które istotnie kształtują i będą kształtować w przyszłości kierunki rozwoju w tym obszarze. Szczególną uwagę zwrócono na budowanie i utrzymywanie poprawnych relacji pomiędzy energetyką a środowiskiem naturalnym, w tym promocję technologii neutralnych bądź nawet wspierających środowisko naturalne. W tym zakresie promowano rozwiązania wolne od gazu SF6, technikę próżniową dla wyłączników wysokiego napięcia i stosowanie czystego powietrza w rozdzielnicach z izolacją gazową. Podkreślono znaczenie nowoczesnych technologii informatycznych wspierających proces tworzenia i użytkowania obiektów elektroenergetycznych, zwłaszcza modelowania trójwymiarowego pozwalającego na etapie projektowania przewidywać wszelkie zdarzenia, jakie mogą pojawić się w trakcie budowy i eksploatacji i skutecznie nimi zarządzać oraz drukowania trójwymiarowego, które pomaga szybko i w miarę tanio tworzyć części zamienne dla aparatów i urządzeń. Odrębny obszar zagadnień to właściwe podejście do zabiegów o charakterze konserwacyjnym i naprawczym. Wskazano na zdecydowaną preferencję dla interwencji wynikających z aktualnego stanu elementu, w miejsce dotychczas stosowanych przeglądów okresowych, realizowanych w stałych odstępach czasowych. Podano informacje dotyczące bezpieczeństwa ludzi pracujących w bezpośrednim sąsiedztwie elementów czynnych i w obszarze oddziaływania pól elektromagnetycznych.
EN
Presented are problems prepared in the form of papers and discussed during Technical Sessions of the Study Committee B3 Substations and electrical installations. An emphasis was put to current tendences which significantly shape now and will shape in future directions of development in this field. Special attention was paid to build and maintain proper relations between energy industry and the natural environment including promotion of neutral technologies and the ones which even support the environment. In this scope promoted are SF6 gas free solutions, vacuum technology for HV breakers and application of clean air in gas-insulated switchgears. Emphasized is the importance of modern information technologies supporting the process of construction and operation of power industry objects especially including 3D modelling which allow at the designing stage to foresee all events that can happen during construction and operation and help to manage them effectively. At the same level of importance is the 3D printing that helps quickly and not too expensively produce spare parts for equipment and appliances. The separate topics area is the proper attitude to maintenance and repair operations. Indicated is a strong preference for interventions resulting from the actual condition of an element in place of previously used periodic inspections carried out at fixed time intervals. Given are informations concerning safety of people working in the immediate vicinity of active elements and in the area of the impact of electromagnetic fields.
7
Content available remote Artificial Intelligence and Machine Learning in Emergency Medicine
EN
The advent of Artificial Intelligence (AI) has resulted in development of novel applications in a multitude of fields, such as in Medicine, to aid medical professionals in clinical diagnosis. Specifically, the field of Emergency Medicine has been of immense interest to researchers, with vast untapped potential for AI solutions to improve operational efficiencies and quality of healthcare. Aside from primary healthcare facilities, the Emergency Department serves as the first line of contact to patients, who often present with varying and undifferentiated symptoms. Several challenges faced by clinicians and patients alike, such as waiting times and diagnostic dilemmas, present opportunities for application of AI solutions. In this paper, we aim to summarise the applications of AI in the field of Emergency Medicine by reviewing recent developments in Emergency Department operations and in the clinical management of patients.
EN
Alzheimer’s disease (AD) is an irreversible, progressive brain disorder that slowly destroys memory and thinking skills. It is one of the leading types of dementia for persons aged above 65 worldwide. In order to achieve accurate and timely diagnosis, and for detection of AD in its early stages, numerous Artificial Intelligence (AI) based Computer-aided Diagnostic (CAD) approaches have been proposed using data from brain imaging. In this paper, we review the recent application of AI based CAD systems on AD and its stages, with a particular focus on the use of structural MRI due to its cost effectiveness and lack of ionizing radiation. We will review important factors of different AI techniques pertinent to AD, summarize contributions from different research groups, critically discuss challenges involved and propose directions for future research. Ultimately, it would be ideal for development of a diagnostic framework that could be applicable to not only AD, but to different types of dementia as well in the future.
9
Content available remote Przyszłość rozwoju Europy – możliwe wizje w kontekście bhp
PL
Odkąd bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników zajęło istotne miejsce w polityce społecznej Unii Europejskiej, zaczęły powstawać strategie, plany, programy, idee, koncepcje, podejścia, polityki, drogi, harmonogramy, kroki, projekty działań, wizje, koncepty, scenariusze, zamierzenia, kierunki, systemy itp. Opisywanie procedur dotyczących najbliższej i dalszej przyszłości, które miałyby zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, a przede wszystkim pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak należałoby w przyszłości zorganizować rynek pracy i dokąd on zmierza – zaczęło zajmować coraz więcej stron, półek, bitów, dysków. W planowaniu pomija się jednak istotne dane wyjściowe. Trudno jest bowiem mówić o tym, jak należy się zachować w określonych okolicznościach, jeśli te okoliczności nie są przewidywalne.
PL
Monitoringi wizyjne są obecnie jednymi z najszerzej wykorzystywanych środkow mających wpływać na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warunkiem pełnego wykorzystania możliwości monitoringu wizyjnego jest przestrzeganie norm technicznych na etapie budowy i eksploatacji systemu. Obecnie aspekty techniczne reguluje norma PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 1-1:Wymagania systemowe – Postanowienia ogolne. Dynamiczny rozwoj technologii informatycznych, w tym opartych na sztucznej inteligencji daje coraz większe możliwości. Systemy wykorzystujące zaawansowane oprogramowanie pozwalają na automatyczne sygnalizowanie zagrożeń. Daje to możliwość ograniczenia personelu oraz zwiększenie skuteczności monitoringow wizyjnych. Przykładem systemu opartego na tego typu oprogramowaniu jest Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz.
EN
CCTV system is currently one of the most commonly used means of influencing the safety and public order. A necessary condition for taking full advantage of the system is following technical standards in the process of creating and using CCTV. The current standard for technical standards is PN-EN 62676-1-1: 2014-06 CCTV Surveillance systems used in security. Part 1-1: system requirements – General provisions. The dynamic development of information technologies, including those based on artificial Intelligence, offers a wide range of possibilities. Systems based on advanced software allow automatic notification of threats. This in turn enables limiting the number of employees as well as increasing the efficiency of CCTV. An example of a system based on such software is the Intelligent System of Monitoring and Analysis in Katowice.
EN
CCTV system is currently one of the most commonly used means of influencing the safety and public order. A necessary condition for taking full advantage of the system is following technical standards in the process of creating and using CCTV. The current standard for technical standards is PN-EN 62676-1-1: 2014-06 CCTV Surveillance systems used in security. Part 1-1: system requirements – General provisions. The dynamic development of information technologies, including those based on artificial Intelligence, offers a wide range of possibilities. Systems based on advanced software allow automatic notification of threats. This in turn enables limiting the number of employees as well as increasing the efficiency of CCTV. An example of a system based on such software is the Intelligent System of Monitoring and Analysis in Katowice.
PL
Monitoringi wizyjne są obecnie jednymi z najszerzej wykorzystywanych środkow mających wpływać na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warunkiem pełnego wykorzystania możliwości monitoringu wizyjnego jest przestrzeganie norm technicznych na etapie budowy i eksploatacji systemu. Obecnie aspekty techniczne reguluje norma PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 1-1: Wymagania systemowe – Postanowienia ogolne. Dynamiczny rozwoj technologii informatycznych, w tym opartych na sztucznej inteligencji daje coraz większe możliwości. Systemy wykorzystujące zaawansowane oprogramowanie pozwalają na automatyczne sygnalizowanie zagrożeń. Daje to możliwość ograniczenia personelu oraz zwiększenie skuteczności monitoringow wizyjnych. Przykładem systemu opartego na tego typu oprogramowaniu jest Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz.
EN
Purpose: The main goal of the article is to develop a method that automatically allocates the warehouse zones of the product range of the studied enterprise for the selected machine learning algorithm. Design/methodology/approach: The problem of the studied issue is presented in the context of a specific company. The research used the double ABC method for the initial classification of zones. Input data were prepared according to the developed methodology. Selected machine learning algorithms were tested for the same data. Findings: Machine learning methods can be used to classify storage zones in that specific warehouse. Especially Boosted Trees and Neural Networks gives small errors at training stage witch our methodology. There may be differences in errors at the stage of learning the algorithm and the stage of implementing it with completely new data. Originality/value: Machine learning is a new solution that is increasingly used in various areas of logistics. The article draws attention to some problems in implementing this solution for enterprises.
EN
Purpose: The article focuses on defining the concept of new technologies as well as presenting selected technologies that have a significant impact on reality. The aim of the article is to draw attention to the phenomenon of the increase in the importance of robots and artificial intelligence and presenting the opportunities for world development resulting from the escalation of the phenomenon of creating new technologies and threats to the development of the modern world in the context of these technologies. As a result, the rapid development of the modern world was assessed. Design/methodology/approach: The results of the analysis allowed to determine what the main technologies dominate the life of society and determine to what extent a person is able to give up their personal data for comfort. Findings: The article shows the essence of new technologies in the modern world and the direction and speed of its development in this aspect. The article defines the impact of new technologies on social reality and provides a general analysis of new technologies and artificial intelligence. The information contained in the article determines the importance of new technologies and their autonomy in social life, and indicates the level of comfort in the loss of privacy. Originality/value: The information contained in the article defines the concept of new technologies and presents selected technologies that have a significant impact on reality.
EN
Purpose: The purpose of the article is to present dependency graphs and parametric game tree structures as tools in generating and acquiring knowledge. Design/methodology/approach: The thematic scope of work concerns the author's method of generating graphs and decision trees. The scope of work includes the analysis of computational assumptions of guidelines supporting knowledge generation and decision making. Findings: The paper presents a method of generating game tree structures that allow to change the values of decision parameters in the issues of decision making and knowledge generation. Research limitations/implications: Further development directions of the presented issues should be conducted in the field of computer implementation of the developed algorithms. Practical implications: The most important in this regard will be the selection of the optimal programming environment with the possibility of installing the program in laboratory room systems for decision support and knowledge management for students. At a later stage, the use of tools in various problems in companies with a managerial and technical profile. Social implications: The application of method can improve the quality of decision alignment and give access to problem solving of various technical problems. Originality/value: A novelty is the use of parametric game tree structures as an alternative method to induction trees and multi-valued logical trees. Because game structures, unlike other methods, are built directly from the graph.
EN
This paper discusses various challenges in remote welding with a surgical robot equipped with a digital camera used to observe the welding zone, in particular the difficulty in detecting the boundaries of the weld pool. The difference in the processing of the real image by the human brain is discussed in comparison with the image in the form of a film from a digital camera. In addition to the need of performing the second derivative of the image in real-time, three models of human recognition of an image were discussed, one of which was already studied by researchers from Cambridge, UK. The concept of melting the base material by bending the weld pool with the pressure of non-ionized arc gases and the American implementation of the measurement of the third dimension of the weld pool and determining the weld penetration by electronics of the welding machine are discussed. Desired movement trajectories of the electrode tip based on the physics of the welding arc and welding technology are presented along with difficulties in teaching the movements to welding trainees. Basics of the neural model of the brain with the vector model of artificial intelligence are also presented.
PL
W artykule omówiono różne wyzwania związane ze spawaniem zdalnym za pomocą robota chirurgicznego wyposażonego w kamerę cyfrową do obserwacji strefy spawania, w szczególności dyskutowano trudność w wykrywaniu granic jeziorka spawalniczego. Omówiono różnicę w przetwarzaniu obrazu rzeczywistego przez ludzki mózg w porównaniu z obrazem w postaci filmu z aparatu cyfrowego. Oprócz potrzeby wykonania drugiej pochodnej obrazu w czasie rzeczywistym, omówiono trzy modele rozpoznawania obrazu przez człowieka, z których jeden był już badany przez naukowców z Cambridge w Wielkiej Brytanii. Omówiono koncepcję topienia materiału podstawowego przez zaginanie jeziorka spawalniczego ciśnieniem niejonizowanych gazów łukowych oraz amerykańską implementację pomiaru trzeciego wymiaru jeziorka spawalniczego i określania wtopienia stymulowanego przez elektronikę spawarki. Przedstawiono pożądane trajektorie ruchu końcówki elektrody w oparciu o fizykę łuku spawalniczego i technologię spawania oraz trudności w uczeniu ruchów praktykantów. Przedstawiono również podstawy neuronowego modelu mózgu wraz z modelem wektorowym sztucznej inteligencji.
EN
The main goal of the study will be to pay attention to awareness of technological and digital development. Sense of responsibility unites certain groups of entrepreneurs, scientists and decision-makers. The main principles of the idea of corporate social responsibility are related to maintaining balance in business activity between three kinds of capital - economic, human and natural. Following the technological and digital development in recent years, more attention is given to socially responsible creation and implementation of innovation. Corporate Digital Responsibility (CDR), which in recent months has been taking formal shape, is a new initiative within social responsibility. CDR means the awareness of duties binding the organisations active in the field of technological development and using technologies to provide services. The article refers to the dynamic development of technologies that threatens also global labour market due to automation and mass implementation of solutions based on artificial intelligence. Being aware of this dynamic process it is worth to emphasise that businesses and employees have far less time to thoroughly examine social consequences of ongoing implementations related to digitalisation.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane techniki monitorowania stanu przenośników taśmowych. Dobór technik monitorowania odbywał się ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania nowoczesnych technik komputerowych, takich jak sztuczna inteligencja czy wizja komputerowa. Pod uwagę zostały w pierwszej kolejności wzięte zagadnienia, które w obecnej sytuacji nie są w wystarczający sposób opracowane. Wewnątrz artykułu znajdują się opisy detektora drgań w oparciu o kable światłowodowe, monitoring za pomocą badania natężenia dźwięku oraz detekcje wizualne problemów występujących podczas pracy przenośników taśmowych.
EN
The article presents selected techniques for monitoring the status of belt conveyors. The selection of techniques was carried out with particular emphasis on the possibility of using modern computer techniques such as artificial intelligence or computer vision. Issues that were currently not sufficiently addressed in the current situation were taken into account. Inside the article are descriptions of the vibration detector based on fiber optic cables, monitoring by means of sound intensity testing and visual detection of problems occurring during the operation of belt conveyors.
EN
Blackouts in the USA and another developed countries at the end of the twentieth century implied the necessity of new network erection - Smart Grid, implying obligatory electricity sources connect to power system (PS). In result, old hierarchical management electric PS slowly changed itself in the dispersed management system. Development of renewable electric sources (RES) combined in microgrids working as distribution. Second important consequences of SG is dispersing idea of Smart to homes, buildings, cities, regions etc. Parallel developed new informatics tools as AI, IoE/IoT, sensor networks, Cloud Computing and communication results in problem of big data (BD) and when for few years in practical use will be 5G, SG and communication problem needs new solutions. In conclusion there are negative evaluation of domestic state of electric power energy and AI application.
PL
Blackouty w USA i innych krajach rozwiniętych w końcu dwudziestego wieku spowodowały konieczność utworzenia nowych sieci Smart Grid wymagających obligatoryjnie dołączenia wszystkich źródeł energii do systemu elektroenergetycznego. Spowodowało to stopniową zmianę starego hierarchicznego systemu zarządzania w systemie elektroenergetycznym w rozproszony system zarządzania. Rozwój źródeł odnawialnej energii (OZE) pracujących w mikrosieci w trybie wyspowym lub połączone z systemem elektroenergetycznym powodują wzrastającą liczbę przekształtników AC/DC i implikują myśl utworzenia stałoprądowych sieci rozdzielczych. Drugą ważną konsekwencją rozwoju Smart Grid stało się przeniesienie idei smart do mieszkań, budynków, miast, regionów itd. Równolegle rozwijały się zastosowania sztucznej inteligencji, IoE/IoT, sensorów i łączenia ich w sieci, obliczenia w chmurze wywołując problem Bis Data (BD) i zastosowanie sieci telekomunikacyjnych 5G, co wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Konkluzja podaje negatywną ocenę stanu systemu elektroenergetycznego i zastosowań sztucznej inteligencji w Polsce.
EN
Ongoing progress in the introduction of new technologies, rapid social adaptation to the fourth industrial revolution, implementation of new solutions related to information and communication become incentives to conduct interdisciplinary scientific analyses. The following paper is a review article and the presented analysis to a large extent is based on theoretical considerations referring to studies of other authors. Presenting the sources of this notion in the context of industry 4.0 and sustainable development is a foundation for possible further experimental research. However, the primary aim of this article is to demonstrate the sources of scientific interest in artificial intelligence, directions of research on this notion and potential sociological research areas related to AI. Another goal of this article is to indicate the implications that can be used in planned research projects. The scope of the analysis is largely based on the study of literature.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.