Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  extreme phenomena
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemów zagospodarowania wody opadowej w szczególnych warunkach. Znajomość zjawisk meteorologicznych jest nadal niewystarczająca dla potrzeb rozwiązywania systemów. Wszystkie oceny mają charakter dość ogólnych założeń. W praktyce konieczne jest posługiwanie się w Polsce wzorami empirycznymi. Od ponad 20 lat systematycznie spotykamy się ze zjawiskami wykraczającymi poza tradycyjne granice. Niezależnie od tego istniejące rozwiązania powinny zapewniać użytkownikom minimalny poziom komfortu oraz nie stwarzać zagrożeń. Istniejące problemy przedstawiono na przykładzie funkcjonowania Gdańskiego systemu wodnego. Wykazano, że aczkolwiek znajomość historii jest bardzo ważna to jednak nie powinna być ona traktowana jako fetysz. Wskazano błędy planowania zagospodarowania przestrzeni. Podano założenia programu planowania wieloletniego rozwoju systemu zagospodarowania wód opadowych w mieście Bydgoszczy. Program bydgoski jest pierwszą w Polsce próbą racjonalnego podejścia do zagadnienia.
EN
The issues related to the functioning of rainwater management systems in particular conditions were presented. Knowledge of meteorological phenomena is still insufficient for needs of solving systems. All evaluations are of a fairly general nature. In practice, it is necessary to use empirical models in Poland. For more than 20 years, we have systematically encountered phenomena beyond traditional boundaries. Regardless of this, existing solutions should provide users with minimum comfort level and no hazards. Existing problems are illustrated by the functioning of the city Gdańsk water system. It has been shown that although knowledge of history is very important, however, it should not be regarded as a fetish. Errors of the land development planning are indicated. The assumptions of the program of long-term planning of the rainwater management system in the city of Bydgoszcz are presented. The Bydgoszcz program is Poland’s first attempt at a rational approach to the issue.
EN
Agricultural production, which takes place in rural areas, is the sector of the economy, which is the most dependent on the natural conditions of weather. The climate changes, which are taking place, and the extreme phenomena, which are their consequence, affect precisely these areas the most. The content of the present work is the exploration of the definitions of natural variability, extreme phenomena and disasters, and the analysis of the statistics on natural disasters. In the final part of the paper, we have indicated, which support instruments for farmers are available in such events on the part of the State. Climate change is a fact, and unless we realize that, it will be difficult to take any action allowing us to adapt to the new conditions.
PL
Produkcja rolna odbywająca się na obszarach wiejskich jest kierunkiem gospodarki najbardziej uzależnionym od naturalnych uwarunkowań pogodowych. Zachodzące zmiany klimatu oraz będące ich konsekwencją zjawiska ekstremalne, najbardziej dotykają właśnie te obszary. Treścią pracy jest analiza definicji naturalna zmienność, zdarzenia ekstremalne i klęski żywiołowe oraz analiza statystyki dotyczącej klęsk żywiołowych. W końcowej części pracy wskazano narzędzia pomocy, które w razie wystąpienia takich zdarzeń producent rolny może uzyskać od Państwa. Zmiany klimatyczne stały się faktem, bez uzmysłowienia sobie tego trudno podjąć jakiekolwiek działania mające na celu zaadaptowanie się do nowych warunków.
PL
Artykuł jest wprowadzeniem do czterech artykułów zawartych w niniejszym tomie. Omówiono w nim tło głównego tematu sympozjum SGP "Globalne zmiany klimatu i ich implikacje dla rzeźby Polski" oraz zarysowano problematykę prezentowaną przez referentów na sympozjum oraz na sesji posterowej. W końcowej części artykułu ustosunkowano się do zagadnienia roli zjawisk ekstremalnych we współczesnym kształtowaniu rzeźby oraz ich sekwencji kaskadowych w środowisku geograficznym Polski. Wskazano najczęściej pojawiające się sekwencje zjawisk ekstremalnych w Polsce.
EN
The article is an introduction to four articles in the present volume. It discusses the main background of the APG workshop "Global climatic changes and their implication for landforms in Poland" and outlines problems presented by ordered authors on workshop and on poster session. In the final part the paper takes an attitude towards problems of the extreme events in contemporary relief formation and their cascade sequences in geographical environment of Poland. There was indicated the most often appearance of extreme events sequences in Poland.
PL
W niniejszym opracowaniu omówiono charakterystyki ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych dla du- żych regionów morfogenetycznych Polski lub konkretnych przypadków studialnych, co wynika z różnego przebiegu i skutków procesów geomorfologicznych w zależności od ich skali przestrzennej. Zatem prezentowany opis tych zjawisk jest zróżnicowany pod względem szczegółowości. Stąd nacisk położono na geomorfologiczne zjawiska ekstremalne, natomiast ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne przywołano skrótowo jedynie w tych przypadkach, kiedy wynikały z nich zdarzenia geomorfologiczne. Główny okres analityczny obejmuje lata 1951–2000, ale często uwzględniano także spostrzeżenia wcześniejsze oraz z początku XXI w. Za ekstremalne zjawisko geomorfologiczne w polskich warunkach morfoklimatycznych uznano każdy proces, który przez swoje duże natężenie albo czas trwania prowadzi do usuwania, przemieszczania (transportu) oraz depozycji dużych ilości substancji mineralnych. Procesy takie wywołują istotne zmiany w ukształtowaniu terenu, czy to w postaci przekształceń istniejących form terenu lub powstania nowych form erozyjnych i denudacyjnych, czy to w postaci form akumulacyjnych. Podano katalog ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych (G-1 do G-9). W wyniku analizy ekstremalnych zjawisk geomorfologicznych na obszarze Polski uzyskano rozpoznanie głównych rodzajów tych zdarzeń w poszczególnych regionach oraz, w wielu przypadkach, ich natężenia. Generalnie ujmując zmienność przestrzenną, można stwierdzić, że różnice w natężeniu i rodzajach ekstremów geomorfologicznych występują w malejącym gradiencie południkowym z południa na północ, z najmniejszymi zagrożeniami w pasie pojezierzy i ponownym niewielkim ich wzrostem na wybrzeżu. Występuje także drugorzędny gradient równoleżnikowy z zachodu na wschód, w tym przypadku bardziej zmienia się rodzaj najczęstszych zdarzeń ekstremalnych. Ze względu na ciągłe ocieplanie się klimatu w skali globalnej, odnotowane obserwacyjnie również w Polsce, należy spodziewać się wzrostu częstości oraz intensywności meteorologicznych, hydrologicznych, a w konsekwencji też geomorfologicznych zdarzeń ekstremalnych.
EN
:In present article the attention has been paid on discussion about characteristic of extreme geomorphologic phenomena for big morphogenetic regions of Poland or for specific case study, what results from diverse course and effects of geomorphic processes depending on their spatial scales. Therefore presented description of these phenomena is diversified according to details. Hence in the article the emphasis has been put on extreme geomorphic phenomenon, whereas extreme meteorological and hydrological phenomena were mentioned shortly, only there when they were the reason of geomorphologic events. The main analytical period comprise years between 1951 and 2000 year, however, earlier observations and also from the beginning of XXI century were taken into consideration. As an extreme geomorphologic phenomena in Polish morphoclimatic conditions was recognized every process that, because of its intensity or duration, leads to removing, displacement (transportation) or deposition of huge amounts of mineral matter. Such processes can produce substantial changes of relief, in the form of transformation of existing landforms or can lead to form new erosion and denudation landforms and also accumulation landforms. The extreme geomorphologic phenomena catalogue has been given (G-1 to G-9). As a result of analysis of extreme geomorphologic phenomena on the territory of Poland the main types of these events of individuals regions were gained and, in many cases, their intensity. Express in general spatial diversity, we can verify that differences in the intensity and types of extreme geomorphologic phenomena appear in decreasing longitudinal gradient from the South to the North, with smaller threat in the lake district belt and again small their growth along the seaside. There is also the secondary parallel gradient from the West to the East. In this case the type of the most frequently extreme event changes. With regard to global warming, recorded also in Poland, we can expect an increase of frequency and intensity of meteorological, hydrological, and as a result of them also geomorphologic extreme events.
PL
Na podstawie 100-letnich (1901-2000) danych dotyczących średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza i miesięcznych sum opadów atmosferycznych uśrednionych dla obszaru województwa podkarpackiego obliczono wartości odchyleń temperatury powietrza i procent normy opadów o empirycznym prawdopodobieństwie nieosiągnięcia i przewyższenia 1-5, 7 i 10% dla szeregów uporządkowanych rosnąco i malejąco. Umożliwiło to identyfikację ekstremalnych wartości średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznych sum opadów atmosferycznych, zwłaszcza w sytuacji obserwowanych zaburzeń ekologicznych i szkód gospodarczych. Uzyskane wyniki mogą być również uzupełnieniem charakterystyki zróżnicowania przebiegu pogody w krótkim, zazwyczaj kilkuletnim, okresie badań terenowych lub doświadczeń polowych jako punkt odniesienia nie tylko do normy, ale także do wartości ekstremalnych.
EN
For the sake of identification of extreme thermal and precipitation phenomena the paper presents deviations of mean monthly temperature from the norm and the per cent of mean precipitation of the probability of 1-5, 7 and 10 % in the period of 100-years. The study period concerned the years 1901-2000 and covered the area of south-eastern Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.