Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenie klimatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Poza największymi polskimi metropoliami w mniejszych miejscowościach zamieszkuje ponad połowa ludności miejskiej, której reprezentanci w samorządach obecnie posiadają stosunkowo niewielki warsztat umożliwiający relatywnie szybką reakcję na zagrożenia klimatyczne. Z tego wzglądu istnieje niezbędna potrzeba uwzględnienia roli średnich i małych miast w kształtowaniu krajowej strategii adaptacyjnej.
EN
One of the particularly significant threats during exploitation is the climatic threat, which is associated with an increase in the overall costs that are allocated to combating it. The rise in the virgin temperature of the rock mass by 1oC increases the demand for the required cooling capacity to be taken from the air. The publication assesses the effectiveness of the air-conditioning installation by testing its operation on a selected example. The assessment of the efficiency of the air-conditioning installation for a selected hard coal mine showed that none of the five tested coolers achieved the maximum assumed rated power. The use of total power (7.5 MW) in mining excavations was less than 50% and amounted to η = 0.472%. The research showed that the main reason for obtaining low cooling parameters is the inability to locate them in the place of the highest air temperatures. The other problem is an insufficient airflow rate of cooling water supplied to the coolers at too high temperature. The above considerations indicated that the cooling power from built-in air- conditioning systems is not properly and effectively used. Improving the efficiency of its functioning is possible by proceeding research that will eliminate the above factors and by using air conditioning equipment, taking into account the periodic audit of their work to reduce electricity consumption.
PL
W niniejszym tekście zaprezentowano i scharakteryzowano działania profilaktyczne odnoszące się do bardzo istotnego i znaczącego ze względu na bezpieczeństwo pracy górników zagrożenia klimatycznego. Omówione zostaną na przykładzie wybranych rejonów kopalń rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A. realizowane działania profilaktyczne odnoszące się do sfery techniczno-organizacyjnej, jak i pracowniczej. Egzemplifikacjami prowadzonych działań profilaktycznych będą wyrobiska pola eksploatacyjnego oraz wiązki wyrobisk chodnikowych. Zasadniczym rozwiązaniem profilaktycznym w wymienionych wyrobiskach górniczych jest stosowanie techniki klimatyzacyjnej. Korzystając z wyników pomiarów parametrów klimatycznych powietrza kopalnianego, przeprowadzona zostanie analiza skuteczności zwalczania zagrożenia klimatycznego środkami wentylacyjnymi oraz z zastosowaniem techniki klimatyzacyjnej. Zasygnalizowane zostaną problemy identyfikacji i oceny zagrożenia klimatycznego (cieplnego) wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych uregulowań pracodawcy.
EN
The paper presents and describes the preventive actions related to the climate threat which is important and significant issue for the safety of miners’ work. On the example of selected areas of copper ore mines of KGHM Polska Miedź S.A., preventive measures related to the technical, organisational and employee aspects will be discussed. An example of such preventive measures will be mining workings and bunch of roadways (headings). The basic preventive solution in the above mentioned mine workings is the use of air-conditioning technology. Based on the results of measurements of the climatic parameters of the mine air, the effectiveness of preventing the climatic threat will be achieved by means of ventilation and air-conditioning technology. The problems of identification and assessment of the climatic (thermal) hazard arising from the current legal regulations and internal regulations of the employer will be indicated.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę zagrożeń aerologicznych wpływających ze wzrostem głębokości prowadzonej eksploatacji na bezpieczeństwo prowadzonych robót górniczych. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenie klimatyczne i metanowe i ich wzajemne powiązania. Współwystępowanie zagrożeń naturalnych przyczynia się do obniżenia bezpieczeństwa prowadzonych robót górniczych. Wzrost występujących zagrożeń naturalnych wiąże się ze wzrostem kosztów prowadzonej eksploatacji wynikających głównie z konieczności ich zwalczania.
EN
The article presents the characteristics of natural hazards occurring with the increase in the depth of exploitation and their impact on the safety of mining operations. Particular attention was paid to climate and methane hazards and their interrelationships. Co-occurrence of natural hazards contributes to a decrease in the safety of mining operations. The increase in natural hazards is associated with an increase in operating costs resulting mainly from the need to combat them.
PL
W wyrobiskach podziemnych, którymi przepływa powietrze występują naturalne i technologiczne źródła dopływu strumienia ciepła. W wyniku tego notuje się w nich wysokie temperatury, co po uwzględnieniu równie wysokiej wilgotności powietrza, powoduje znaczne pogorszenie warunków klimatycznych. Skutkuje to pogorszeniem takich funkcji organizmu człowieka jak: zdolność percepcji, koncentracji, uwagi, spostrzegawczości. Ten niekorzystny wpływ temperatury i wilgotności na organizm ludzki określamy pojęciem zagrożenia klimatycznego. Problematyka poprawy warunków klimatycznych w wyrobiskach górniczych stanowiła istotną dziedzinę działalności naukowej pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Aktualnie problemy związane z projektowaniem przewietrzania i klimatyzacji wyrobisk w kopalniach podziemnych nabierają coraz większego znaczenia z uwagi na zwiększającą się głębokość prowadzenia robót górniczych. Właściwe zaprojektowanie klimatyzacji powinno zapewnić jak największą efektywność wykorzystania mocy chłodniczej w wyrobiskach górniczych. Dlatego też w artykule przedstawiono, na podstawie przeprowadzonych pomiarów, efektywność wykorzystania zabudowanej mocy chłodniczej oraz przedstawiono czynniki wpływające na jakość uzyskiwanych parametrów pracy instalacji klimatyzacyjnych. W końcowej części artykułu podano czynniki, które mogą przyczynić się do wzrostu efektywności klimatyzacji.
EN
In underground excavations with airflow the natural and technological sources of heat stream inflow occur. As a result, high temperatures occur in underground excavations, which, after taking into account equally high humidity, causes significant deterioration of climatic conditions. This causes a decrease in such functions of the human body as the ability to perceive, concentrate, attention, and perceptiveness. We refer to this adverse effect of temperature and humidity on the human body as climate hazard. The issue of improving climatic conditions in mining excavations was an important area of scientific activity of employees of the Faculty of Mining and Geoengineering of the AGH University of Science and Technology in Krakow. Currently, problems related to the design of ventilation and air conditioning of excavations in underground mines are becoming increasingly important due to the increasing depth of mining works. Proper designing of air conditioning should ensure the greatest efficiency in the use of cooling power in mining excavations. Therefore, the article presents, based on the measurements carried out, the effectiveness of the use of built-in cooling power and presents factors affecting the quality of the obtained parameters of air conditioning systems. The final part of the article lists the factors that can contribute to the increase in the efficiency of air conditioning.
7
Content available Strategia rozwoju klimatyzacji kopalń
PL
Zagrożenie klimatyczne w polskim górnictwie węgla kamiennego oraz rud miedzi wzrosło w ostatniej dekadzie. Istniejące instalacje klimatyzacyjne w tych kopalniach powoli wyczerpują swoje możliwości obniżania tego zagrożenia. Konieczne staje się poszukiwanie nowych rozwiązań zmierzających do poprawy efektywności schładzania powietrza na stanowiskach pracy. W artykule przedstawiono przegląd techniki klimatyzacyjnej w górnictwie światowym. Wskazano na wykorzystywanie lodu jako kolejnego etapu zwiększania mocy chłodniczych w kopalniach podziemnych. Omówiono możliwe sposoby wytwarzania i wykorzystania lodu w klimatyzacji kopalń. Przedstawiono uwarunkowania polskich kopalń w zakresie stosowania lodu. Zaproponowano koncepcje wykorzystania lodu zarówno dla kopalń eksploatujących istniejące instalacje klimatyzacje, jak i dla kopalń, które zamierzają wprowadzić klimatyzację.
EN
The climate hazard in the Polish hard coal and copper ore mining industry has increased in the last decade. The existing mine cooling installations in mines are slowly depleting their possibilities to reduce this hazard. It is necessary to look for new solutions aimed at improving the efficiency of cooling air at workplaces. An overview of mine cooling technology in global mining is presented in the article. The use of ice was indicated as the next stage of increasing cooling capacity in underground mines. Possible ways of making and using ice in mine cooling are discussed. The conditions of Polish mines in the field of ice use are presented. The concepts of using ice are proposed for both mines operating on the existing cooling installations and for mines that intend to introduce cooling systems.
PL
Tematem artykułu jest prezentacja praktycznych doświadczeń w prowadzeniu ściany silnie zagrożonej klimatycznie, przy eksploatacji cienkiego pokładu węgla ścianowym kompleksem strugowym. Opisano również sposób postępowania służb kopalni, od etapu wykonania prognozy klimatycznej do prezentacji efektów pracy chłodnic powietrza w czasie eksploatacji ściany.
EN
The subject of the article is presentation of practical experiences in conducting a low-thickness caving plow longwall system with high climatic hazard. It also describes the mining staff procedure from the forecast of the climatic hazard to the presentation of work of coolers during exploitation of the longwall.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z zagrożeniem klimatycznym występującym w drążonych wyrobiskach korytarzowych. Przedstawiono wskaźniki pozwalające na dokonanie oceny zagrożenia klimatycznego. Na podstawie wyników pomiarów parametrów fizycznych powietrza w dwóch chodnikach, różniących się pod kątem zastosowanego urządzenia chłodniczego oraz wentylatora lutniowego, wyznaczono wskaźniki klimatyczne. Wskazano na wyraźny wpływ stosowanego urządzenia chłodniczego na warunki klimatyczne pracy górników w drążonych przodkach górniczych.
EN
The article presents the issues related to the thermal hazard in a blind drift. The indices for assessing the thermal hazard have been presented. The results of the measurements of air physical parameters in two excavations have been shown. The booster fans and cooling devices applied in these excavations were different. The thermal indices for the measured air parameters have been calculated. The effect of the used cooling devices on the thermal conditions of miners’ work in the blind drift has been indicated.
PL
Równanie bilansu cieplnego człowieka przedstawia sposoby i wartości wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. W celu zapewnienia optymalnych warunków klimatycznych należy stosować klasyczne metody ich poprawy lub metody z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych. Istnieją także metody organizacyjne, które odpowiednio dobrane, mogą przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia klimatycznego i poprawy warunków pracy. W artykule omówiono między innymi: bilans cieplny organizmu człowieka, wpływ poszczególnych czynników na obciążenie termiczne, metody poprawy warunków klimatycznych, oraz zaproponowano hierarchię działań poprawiających warunki klimatyczne.
EN
The equation of the heat balance for the human body represents the ways and the values of the exchange of heat between a man and the surroundings. In order to ensure the optimum climatic conditions, classic methods of their improvement or methods using cooling devices should be applied. Moreover, organizational methods, when suitably chosen, can contribute to the decrease of the climatic hazard and the improvement of working conditions. The article discusses, among others, the heat balance for the human body, the influence of individual factors on the thermal stress, as well as methods of improving climatic conditions. The hierarchy of measures adjusting the climatic conditions has been proposed.
PL
Przyszłość polskich kopalń należących do KGHM Polska Miedź S.A. związana będzie z eksploatacją na coraz większych głębokościach. Powoduje to zwiększenie zagrożeń aerologicznych, przede wszystkim zagrożenia klimatycznego. Obecnie wprowadza się zaawansowane środki techniczne, aby minimalizować niekorzystny wpływ temperatury powietrza na pracujących na dole ludzi. Na podstawie stosowanych i możliwych do zastosowania sposobów przewietrzania planowanych oddziałów wydobywczych w głębszych partiach złoża rud miedzi, w artykule podjęta została analiza sposobów przewietrzania umożliwiających zapewnienie wymaganych klimatycznych warunków pracy w przestrzeniach roboczych, a tym samym planowe wydobycie złoża rud miedzi.
EN
The future of the Polish mines owned by KGHM Polska Miedź S.A. will be connected with mining at greater depths. This results in an increase in aerological hazard, especially climatic hazard. At present, advanced technical measures are being introduced to minimise the adverse impact of air temperature on people working in mining workings. On the basis of the applied and possible to apply methods of ventilation of the mining divisions planned in the deeper parts of the copper ore deposit, in the article an analysis of ventilation methods has been undertaken to ensure the required climatic working conditions in working spaces, and thus the planned mining of the copper ore deposit.
EN
The article discusses changes in Polish regulations concerning assessment of the climate hazard in underground mines. Currently, the main empirical index representing the heat strain, used in qualification of the workplace to one of the climate hazard levels in Poland is the equivalent climate temperature. This simple heat index allows easy and quick assessment of the climate hazard. To a major extent, simple heat indices have simplifications and are developed for a specific working environments. Currently, the best methods used in evaluation of microclimate conditions in the workplace are those based on the theory of human thermal balance, where the physiological parameters characterising heat strain are body water loss and internal core temperature of the human body. The article describes the results of research on usage of equivalent climate temperature to heat strain evaluation in underground mining excavations. For this purpose, the numerical model of heat exchange between man and his environment was used, taken from PN-EN ISO 7933:2005. The research discussed in this paper has been carried out considering working conditions and clothing insulation in use in underground mines. The analyses performed in the study allowed formulation of conclusions concerning application of the equivalent climate temperature as a criterion of assessment of climate hazards in underground mines.
PL
W artykule omówiono zmiany w polskich przepisach dotyczących oceny zagrożenia klimatycznego w kopalniach podziemnych. Obecnie głównym wskaźnikiem zaliczenia stanowiska pracy do jednego ze stopni zagrożenia klimatycznego jest temperatura zastępcza klimatu. Ten prosty wskaźnik mikroklimatu umożliwia wykonanie, w łatwy i szybki sposób, oceny zagrożenia klimatycznego. Proste wskaźniki mikroklimatu w dużej mierze posiadają uproszczenia i są opracowane do konkretnego środowiska pracy. Najlepszymi obecnie metodami oceny warunków cieplnych pracy są metody oparte na teorii bilansu cieplnego człowieka, gdzie parametrami fizjologicznymi charakteryzującymi obciążenie cieplne jest ubytek wody z organizmu oraz temperatura wewnętrzna ciała. W artykule opisano wyniki badań nad zasadnością zastosowania temperatury zastępczej klimatu do oceny obciążenia cieplnego w wyrobiskach podziemnych. W tym celu wykorzystano model numeryczny wymiany ciepła między organizmem człowieka a otoczeniem, zaczerpnięty z normy PN-EN ISO 7933:2005. Omawiane badania zostały przeprowadzone przy uwzględnieniu ciężkości pracy oraz izolacyjności termicznej odzieży stosowanej w zakładach górniczych. Zrealizowane badania pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących zastosowania temperatury zastępczej klimatu jako kryterium oceny zagrożenia klimatycznego w kopalniach podziemnych.
PL
Naturalne zagrożenie klimatyczne oraz zagrożenie metanowe przyczyniły się do decyzji o budowie skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego na terenie kopalni ,,Pniówek", który dostarcza między innymi niezbędną energię chłodniczą na potrzeby centralnej klimatyzacji kopalni. W artykule zawarto: charakterystykę zagrożenia klimatycznego w kopalni ,,Pniówek"; koncepcje centralnej klimatyzacji w kopalni ,,Pniówek"; opis efektywnej energetycznie produkcji energii chłodniczej na potrzeby centralnej klimatyzacji ,,Pniówek"; doświadczenia z zarządzania energią chłodniczą dołowej części centralnej klimatyzacji.
EN
Natural climatic and methane hazards have contributed to the decision on construction of a combined power and cooling system at ,,Pniowek" mine, which supplies, among other things, the necessary cooling energy for the needs of the central air conditioning of the mine. The article includes: characteristics of the climatic hazard in ,,Pniowek" mine; a concept of central air conditioning in ,,Pniowek" mine; description of energy-efficient production of cooling energy for central air-conditioning of ,,Pniowek" mine; experiences of managing the cooling energy of the underground part of the central air conditioning system.
PL
Dla zbadania wpływu głębokości eksploatacji węgla na ilość ciepła traconego przez górotwór zastosowano metodę symulacji numerycznych. W pracy rozważa się oddziały wydobywcze składające się z chodnika podścianowego, ściany eksploatacyjnej i chodnika nadścianowego. Do każdego z rejonów powietrze świeże od szybu wdechowego doprowadzane jest przekopem głównym i pochylnią do pokładu węglowego. Rozważa się oddziały wydobywcze, na których temperatura pierwotna skał wynosi odpowiednio: 35÷37°C (najpłytszy), 40÷42°C, 45÷47°C oraz 50÷52°C (najgłębszy). Dane początkowe do obliczeń dla wszystkich oddziałów przyjęto takie same, za wyjątkiem temperatury pierwotnej skał i wysokości geodezyjnych, na których zlokalizowane są badane wyrobiska. Wykonano alternatywne prognozy klimatyczne, przy czym potencjał chłodniczy w każdym wariancie dobrano tak, aby prognozowana temperatura powietrza mierzona termometrem suchym była nie wyższa od 33°C. Dla takich warunków (korzystając z metody różnic skończonych) wyznaczono strefy wychłodzenia górotworu otaczającego wyrobiska korytarzowe i ścianowe każdego z wymienionych rejonów wydobywczych. Po porównaniu ze sobą wyników obliczeń wykonanych dla poszczególnych oddziałów wydobywczych stwierdzono, że ilość ciepła oddawana przez górotwór do najgłębiej położonych wyrobisk (zlokalizowanych na głębokości, na której temperatura pierwotna skał wynosi 50÷52°C) jest czterokrotnie większa od ilości ciepła oddawanej przez górotwór do wyrobisk położonych najpłycej (zlokalizowanych na głębokości, na której temperatura pierwotna skał wynosi 35÷37°C). Oddział wydobywczy, w którym temperatura pierwotna skał wynosi 40÷42°C otrzymuje od górotworu dwa razy tyle ciepła co oddział najpłytszy. W podsumowaniu zwrócono uwagę, że prowadzenie wydobycia na dużej głębokości jest związane z koniecznością stosowania klimatyzacji. Zatem trzeba ponieść dodatkowe koszty związane z chłodzeniem powietrza. Koszty te jednak mogą się częściowo zwrócić, jeśli zagospodaruje się ciepło oddawane przez górotwór. Ciepło to można odprowadzić na powierzchnię, np. z gorącą wodą (o temperaturze powyżej 40°C) z chłodnic wyparnych ziębiarek, pracujących na dole kopalni i wykorzystać do celów komunalnych lub do zasilania ziębiarek amoniakalnych zabudowanych na powierzchni.
EN
A method of numerical simulations has been used for investigating the impact of coal mining depth on the heat emitted by the rock mass. This work deals with the mining districts consisting of the lower longwall gate, longwall face and the upper longwall gate. For each district, fresh air is supplied from the exhaust shaft through the main drift and ramp into a coal deposit. The mining districts considered have been those in which the primary rock temperature is as follows: 35÷37°C (the shallowest one), 40÷42°C, 45÷47°C and 50÷52°C (the deepest one). Input data for calculations for all districts have been assumed the same, except the primary temperature of rocks and geodetic heights, at which investigated workings are being located. Alternative climate predictions have been performed. Cooling potential in all variants have been chosen in such a way so that the predicted air temperature measured with dry-bulb thermometer is not higher than 33°C. For such conditions, the cooling zones of the rock mass surrounding gallery and longwall workings have been determined for each of mentioned mining area (applying the finite difference method). Based on a comparison of the results of calculations performed for the individual mining districts it has been stated that the amount of heat emitted by the rock mass into the deepest workings (located at a depth where the primary rock temperature is 50÷52°C) is four times higher than the amount emitted by the rock mass into the workings located at the shallowest depths (located at the depth at which the primary rock temperature is 35÷37°C). The mining district, in which the primary rock temperature is 40÷42°C, obtains from the rock mass twice as much heat as the shallowest district. In the summary it has been pointed out that carrying out exploitation at large depths requires use of air conditioning. Thus, additional costs associated with air cooling have to be incurred. These can, however, be partially recouped if the heat emitted by the rock mass is to be utilized. This heat can be transported to the surface e.g. with hot water (at temperature above 40°C) from evaporative coolers of chillers operating underground and then used for municipal purposes or to power ammonia chillers installed on the surface.
PL
Referat dotyczy budowy klimatyzacji grupowej wyrobisk dołowych w partii L, pokład 405 w południowej części obszaru górniczego KWK „Halemba-Wirek”. Przeprowadzone prognostyczne obliczenia rozkładu temperatury w wyrobiskach eksploatacyjnych i drążonych przodkach wykazały, że konieczne będzie chłodzenie powietrza w wyrobiskach górniczych. Na podstawie analizy zagrożenia temperaturowego określono zapotrzebowanie mocy chłodniczej dla eksploatacji w partii L w pokładzie 405 obszaru górniczego KWK „Halemba-Wirek”. System klimatyzacji wyrobisk będzie oparty na agregatach chłodniczych wytwarzających wodę lodową. Woda rozprowadzana będzie rurociągami do wodnych chłodnic powietrza zlokalizowanych w rejonach eksploatacji i prowadzonych robót przygotowawczych w partii L. Ciepło skraplania z agregatów chłodniczych odprowadzane będzie do wody z systemu odwadniania kopalni.
EN
The reports talks about the collective air–conditioning of the headings and the longwalls in the region L in the southern district of the “Halemba-Wirek” mine. According to the research applying to the temperature scheme in the exploiting headings and longwalls it shown that the air cooling in the coal-headings is highly necessary. Basing on the temperature thread analysis the need of the air – conditioning power for the headings and the longwalls in the L region was estimated. The air conditioning system for the headings and the longwalls will be based on the cooling units producing icy water. The water will be sent by water pipelines to the air – cooling radiators located in the headings and the longwalls situated in the exploiting region L. The temperature of the condensation from the cooling units will be sent to the mine dewatering system.
PL
Zapewnienie stabilnych w czasie parametrów mikroklimatu drogą wentylacji wyrobisk jest trudne do uzyskania. W najbliższej przyszłości należy się liczyć z dalszym pogarszaniem się warunków klimatycznych w polskich kopalniach w wyniku zwiększenia koncentracji wydobycia oraz schodzenia z eksploatacją na głębsze poziomy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie stosowanych metod zwalczania zagrożenia klimatycznego w górnictwie polskim oraz wskazanie na skuteczność pracy urządzeń. W wyrobiskach podziemnych, którymi przepływa powietrze występują naturalne i technologiczne źródła dopływu strumienia ciepła. Wysoka temperatura i równie wysoka wilgotność powietrza prowadzą do pogorszenia warunków klimatycznych. Coraz większego znaczenia nabierają zatem problemy związane z projektowaniem przewietrzania i klimatyzacji wyrobisk w kopalniach podziemnych.
EN
It is difficult to ensure stable parameters of microclimate by means of ventilation and air-conditioning in underground excavations. In the nearest future a further deterioration in ther-mal hazard in Polish coal mines can be expected as a result of mining at deeper and deeper levels. The aim of this article is to present used methods of climatic conditions control and to indicate errors in design. There are natural and technological heat flux sources in mine airways. High air temperature and humidity lead to worse climatic conditions. It results in slowing down some functions of a human organism, such as perception, concentration and attention. This unfavorable effect of air temperature and humidity on human body is known as thermal hazard. Problems connected with design of ventilation and cooling systems in underground mines are becoming more and more important.
PL
Jak duży ośrodek miejski przygotować na gwałtowne zmiany pogody? Należy zacząć od wdrożenia strategii adaptacji do zmian klimatu. Obecnie tego typu projekt jest wdrażany w Warszawie. Z jakim skutkiem?
PL
W artykule przedstawiono opis działania programu komputerowego MWC, który pozwala wyznaczyć wielkości charakteryzujące obciążenie termiczne organizmu górnika oraz maksymalny dopuszczalny czas jego pracy na podstawie parametrów środowiska i wydatku energetycznego. Aplikacja umożliwia tworzenie nomogramów, za pomocą których określa się dopuszczalne przedziały pracy dla pełnej dniówki roboczej, w danych warunkach mikroklimatu. Nomogramy te można generować dla wielu zestawów parametrów wejściowych, co pozwala przeanalizować różne scenariusze związane z narażeniem człowieka na trudne warunki mikroklimatu. W związku z powyższym program MWC może być bardzo pomocny dla pracowników dozoru górniczego zajmujących się problematyką klimatyzacji kopalń.
EN
This paper presents a description of MWC computer program which allows to indicate values for thermal load of a miner´s body and maximum acceptable working time, on the basis of parameters of the environment and expenditure of energy. This software allows to create nomograms which determine the acceptable work intervals for a complete work day in particular microclimate conditions. These nomograms can be created for many sets of input parameters allowing to analyze different scenarios of exposing a worker to difficult conditions of the microclimate. Thus, the MWC program may be very helpful for mining supervision workers who deal with the problem of mine ventilation.
PL
W artykule przedstawiono kształtowanie się zagrożenia klimatycznego w KHW S.A. KWK „Murcki-Staszic” oraz sposoby jego zwalczania, przy wykorzystaniu zabudowanej instalacji klimatyzacji grupowej. Podano jej krótką charakterystykę oraz omówiono przykłady zastosowania wraz z osiągniętymi efektami, związanymi z obniżeniem temperatury powietrza w wyrobiskach eksploatacyjnych. Przytoczono także przykład wykorzystania instalacji klimatyzacji grupowej w sytuacjach awaryjnych związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej w trudnych warunkach mikroklimatu.
EN
The article features the development of the climatic hazard in the Murcki-Staszic coal mine and the methods of fighting against this hazard with the use of a group installation of air conditioning. A short description of this type of air conditioning was provided along with the examples of its application and effects achieved due to lower air temperature in exploited excavations. The authors also gave an example how a group installation of air conditioning is used in emergency situations related to rescue operations carried out in harsh climatic conditions.
PL
W polskim górnictwie węgla kamiennego coraz częściej pojawia się problem zagrożenia klimatycznego. W niedalekiej przyszłości należy się liczyć z dalszym pogarszaniem warunków klimatycznych, w wyniku zwiększenia głębokości eksploatacji oraz koncentracji wydobycia. Trudne warunki mikroklimatu mogą być przyczyną nie tylko spadku wydajności pracy, ale przede wszystkim przegrzania organizmu i zagrożenia zdrowia oraz życia pracowników. W artykule omówiono analizę mikroklimatu w wyrobiskach ścianowych na podstawie wskaźników mikroklimatu: intensywności chłodzenia powietrza Kw, temperatury zastępczej francuskiej TFR, temperatury zastępczej klimatu, wskaźnika WBGT.Na podstawie wyników pomiarów parametrów powietrza w ścianach eksploatacyjnych przeprowadzono ocenę komfortu cieplnego pracowników. Ocenę wykonano na podstawie amerykańskiej temperatury efektywnej ATE oraz wskaźnika dyskomfortu cieplnego w zależności od izolacyjności termicznej odzieży, wydatku energetycznego lub zaaklimatyzowania. Przedstawiono konfrontacje polskich przepisów z innymi wskaźnikami mikroklimatu pod kątem normalnego i skróconego czasu pracy.
EN
In the Polish hard coal mining sector increasingly raises the problem of the climate threat. In the nearest future these conditions may be expected to get even worse as mining is started at deeper levels and production is even more concentrated. Difficult conditions of underground microclimate can cause not only the decline in labour productivity, but above all, overheating of the body and health risks and life of workers. an The analysis of microclimate in the longwalls based on the indicators microclimate: relative index of air cooling power Kw, equivalent French temperature TFR, equivalent temperature of climate tzk, wet-bulb globe temperature index WBGT are discussed in the paper. Thermal comfort for workers on the basis on measurement results of air flow parameters in longwalls is assessed. The assessment was carried out on the basis of the effective temperature ATE and thermal discomfort are assessment, depending on the thermal insulation of clothing, metabolic rate, or for acclimatisation. Confrontations of Polish legislation with other indexes of microclimate for full and reduced working time are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.