Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza eksperymentalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Elementem pomiarowym przepływomierza jest kolano rurowe, które znajduje się w praktycznie każdej instalacji przemysłowej. Kolano, jako element już istniejący w instalacji, nie wprowadza dodatkowych strat ciśnienia. Metoda ta choć mało popularna stanowi często jedyną możliwość pomiaru strumienia cieczy. Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie możliwości i dokładności wyznaczenia charakterystyki przepływomierza kolanowego bez przeprowadzania kalibracji na obiekcie rzeczywistym. Praca obejmuje wyznaczenia charakterystyki rzeczywistego kolana segmentowego w oparciu o badania modelu laboratoryjnego i obliczenia numeryczne CFD.
EN
The measuring element of the flowmeter is a tubular bend which can be found in practically every industrial installation. Tubular bend, as an element already existing in the installation, does not bring additional pressure losses. This method, although not popular, is often the only way to measure the liquid stream flow. The purpose of this paper is to check the ability and accuracy of characteristic designation for the knee-shaped flow meter without calibration on a real object. Article includes the determination of the actual segmental tubular bend characteristics based on laboratory model and numerical CFD calculations.
EN
Purpose: The aim of the work was to analyse the critical state of thin-walled composite profiles with top-hat cross section under axial compression. Design/methodology/approach: The purpose of the work was achieved by using known approximation methods in experimental and finite element methods for numerical simulations. The scope of work included an analysis of the behavior of thin-walled composite structures in critical state with respect to numerical studies verified experimentally. Findings: In the presented work were determined the values of critical loads related to the loss of stability of the structures by using well-known approximation methods and computer simulations (FEM analysis). Research limitations/implications: The research presented in the paper is about the potential possibility of determining the values of critical loads equivalent to loss of stability of thin-walled composite structures and the future possibility of analyzing limit states related to loss of load capacity. Practical implications: The practical approach in the actual application of the described specimen and methodology of study is related to the necessity of carrying out of strength analyzes, allowing for a precise assessment of the loads upon which the loss of stability (bifurcation) occurs. Originality/value: The originality of the research is closely associated with used the thinwalled composite profile with top-hat cross-section, which is commonly used in the fuselage of passenger airplane. The methodology of simultaneous confrontation of the obtained results of critical loads by using approximation methods and using the linear eigenvalue solution in numerical analysis demonstrates the originality of the research character. Presented results and the methodology are intended for researchers, who are concerned with the topic of loss of stability of thin-walled composite structures.
PL
W artykule zwrócono uwagę na rosnący deficyt kruszywa łamanego ze skał litych. Deficyt oraz koszty transportu tego typu kruszyw z południa Polski w znacznym stopniu utrudniają realizację znaczących inwestycji regionu Warmii i Mazur, zwłaszcza w drogownictwie. W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez autorów oraz rezultaty badań publikowanych autorzy wykazują, że kruszywa naturalne z kopalń woj. warmińsko-mazurskiego spełniają wymagania stawiane kruszywom drogowym i popierają ich zastosowanie w elementach konstrukcji nawierzchni. Zwracają także uwagę na możliwość zmniejszenie nakładów finansowych przy realizacji takich inwestycji w regionie Warmii i Mazur.
EN
The article notes the fact that an expanding deficit appears, when it comes to the crushed-stone aggregate created with the use of rocks. Deficit and costs of transport pertaining to such aggregate, with shipments being sent from the southern part of Poland, make it significantly more difficult to implement relevant investments in the Warmian-Masurian region, especially when it comes to the road infrastructure. On the basis of the results of the research carried out by the authors, and the results of the research which had been already published, the researchers make an attempt at proving that natural aggregate coming from the mines located in the Warmian-Masurian Voivodeship meet the requirements defined for the road-building aggregate. The authors endorse application of the said aggregate in the works related to creation of new road surfaces. The Article also stresses the possible reduction of the financial expenditure, when such investments are realized in the Warmian-Masurian region.
EN
The thermo-magnetic convection of paramagnetic fluid in a strong magnetic field is studied. The fluid is aqueous solution of glycerol with gadolinium nitrate hexahydrate. Experimental enclosure – rectangular vessel with aspect ratio equal to 2 – was heated from the bottom, and cooled from the top. Temperature difference between top and bottom walls was kept constant ΔT=5K. The magnetic induction was increased stepwise from 1 to 10 [T]. On the basis of temperature measurements, analysis of heat transfer and fluid flow were performed, showing that magnetic field strongly enhance heat transfer (over 300%) and that aspect ratio of the enclosure has a great influence on heat exchange in the system.
PL
Artykuł prezentuje doświadczenie autora i jego osobiste poglądy na wyzwania, które wynikają z nowych trendów w projektowaniu – Free Form Design (FFD). W oparciu o uzyskane doświadczenie można było zidentyfikować zagrożenia dla systemu konstrukcyjnego, jakie niesie ze sobą nieskrępowane tworzenie formy architektonicznej. Implikuje to potrzebę rozszerzenia zakresu i zmiany standardowego podejścia w analizie konstrukcyjnej.
EN
The paper presents the author’s experience and his personal views on the challenges that arise from the new trend in design – Free Form Design (FFD). Based on the experience gained it was possible to identify the hazards that unfettered creation of architectural form poses for the structural system. This implies the need for extension of range and change of the standard approach in the structural analysis.
EN
The article presents advantages offered by the modal analysis in diagnostics of wood-concrete composite beams. It enables estimating stiffness of a sheared connection between a wooden rib and concrete slab of beam and vertical stiffness of supports if the other mechanical properties of beam are known. The presented considerations are supported by the experimental results obtained for the full scale beam.
EN
Sandwich panels made of deep-profiled steel facesheet, thick and soft PUR core and thin aluminum facesheet are considered. The structural behavior of the panel in two arrangements is analyzed by the way of real experiments. Three-point bending tests were carried out. The laboratory tests unraveled non-linear characteristics of structural behavior. The local instability of the compressed faces was observed. The real experiments were compared with the results of numerical simulations.
PL
Płyta warstwowa jest kompozytem o bardzo atrakcyjnych właściwościach – dzięki swojej budowie jest elementem jednocześnie wytrzymałym i lekkim. Idea pozwalająca na osiągniecie tych własności bazuje na współpracy materiałów o różnych parametrach wytrzymałościowych, co prowadzi jednoczenie do pewnych trudności w analizie i projektowaniu. Celem niniejszej pracy jest lepsze poznanie zachowania płyty warstwowej z okładzinami z płyty cementowo-magnezjowej i rdzeniem wykonanym z polistyrenu ekspandowanego poddanej obciążenie statycznemu na drodze badań laboratoryjnych oraz poprzez analizę stworzonego na ich podstawie modelu obliczeniowego. W celu określenia niezbędnych charakterystyk wytrzymałościowych przeprowadzono testy zginania i ściskania materiałów składowych oraz na próbkach kompozytu. Uzyskane wyniki pozwoliły na stworzenie uproszczonego modelu numerycznego metody elementów skończonych w programie komercyjnym. Z jego pomocą przeprowadzono symulację wspomnianych wcześniej badań doświadczalnych i dokonano porównania otrzymanych wyników z wielkościami pomierzonymi eksperymentalnie.
EN
A sandwich panel exemplifies a durable and light-weight composite structure. The idea of constructing a new substance of superior properties by combining materials possessing completely different mechanical characteristics can cause considerable difficulties in a proper modelling and designing. The aim of the present work is to extend the knowledge of the behavior of a composite sandwich panel with an expanded polystyrene foam core placed between two facings made of magnesium oxide boards under static load in a course of experimental analysis and FEM calculation. In order to obtain a comprehensive picture of the mechanical performance of the sandwich structure a set of compressive, shear and flexural tests were performed both for each single component and for the entire structures. The results obtained in experimental tests were used to create a simplified FEM model within the commercial program ABAQUS/CAE. The results of FEM simulations of the compression and flexure tests for a composite sandwich structure were compared with experimental data.
9
Content available remote Badania nieniszczące kompozytowych powłok cylindrycznych z delaminacją
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki analizy eksperymentalnej i numerycznej kompozytowych paneli cylindrycznych bez i z jedną delaminacją (rozwarstwieniem między warstwami laminatu). Do analizy wykorzystano kompozytowy cylinder wykonany z tkaniny szklanej i żywicy epoksydowej. W badaniach doświadczalnych analizowano propagacje fal w wielowarstwowych powłokach kompozytowych z wykorzystaniem przetworników piezoelektrycznych (PZT). Fala była wzbudzana jednym przetwornikiem piezoelektrycznym i odczytywana innym czujnikiem PZT. Sygnały wzbudzenia i odpowiedzi były wytwarzane i zbierane przez analizator, który był sterowany przez komputer przy wykorzystaniu pakietu MATLAB. Wyniki zostały opracowane z wykorzystaniem wspomnianego pakietu dla paneli bez i z delaminacją. Widoczna jest różnica między sygnałami otrzymanymi dla kompozytu nieuszkodzonego i z delaminacją. Wyniki te zostały porównane z rezultatami otrzymanymi poprzez numeryczną analizę. Analiza numeryczna została przeprowadzona z wykorzystaniem pakietu ANSYS i 3-W elementów skończonych. Przedyskutowano także problematykę optymalizacji i ułożenia czujników z uwagi na możliwość detekcji uszkodzeń laminatu, w którym położenie defektu jest nieznane.
EN
Delaminations are one of the most severe defects associated with multilayered laminated composite structures. In this study, damage detection in fiber-reinforced composite laminated panels using Lamb waves is demonstrated with the use of a sensor array. Experiments are conducted to empirically characterize the wave propagation behavior in a manufactured laminate. Piezoelectric (PZT) patches are used as sensors and actuators in the experiments. These results are used to quantify the difference in the cases of perfect and defected structures. The experimental results are also compared with a numerical analysis for cylindrical panels with the use of 3D finite elements. A lot of numerical results allow us to understand better the influence of various parameters on the form of wave propagation in cylindrical multilayered shells. The problems of optimization and positioning sensors were also discussed due to possibility of detecting damage the laminate, in which the location of the defect is unknown.
10
Content available remote Ekperymentalna i numeryczna analiza procesu głębokiego tłoczenia
PL
Przedstawiono sposób symulacji tłoczenia za pomocą programu LS-Dyna oraz przygotowano metodologię porównywania wyników teoretycznych i doświadczalnych dla procesów tłoczenia. Zaproponowany proces wspomagania projektowania z wykorzystaniem systemu LS-Dyna pozwala na znaczne usprawnienie działań projektowych i daje możliwości zminimalizowania wielu drogich i czasochłonnych prac projektowych. Poprawność działania systemu komputerowego w ocenie tłoczności blach zweryfikowano przeprowadzając badania doświadczalne wybranych procesów tłoczenia.
EN
Presented is a deep drawing operation model produced by means of LS-Dyna software. The obtained FEM numeric results are submitted to verification by experimental method.
11
Content available remote Some Notes on Analysis of Bending and Torsion Combined Loading
EN
The purpose of this paper is to present procedure of stress and strain distribution analyses at the testing sample. Experimental device is designed for combined bending - torque loading. Structural design of the equipment allows loading by constant turn of the clamping parts. The stress and strain magnitude in test sample depends on the shape and material sample. To obtain the exact solution of the stress and strain values is generally very difficult and therefore for their specification was used FE method and experimental measurement using optical system ARAMIS.
PL
Opisano aparaturę do pomiarów dynamicznych wielkich konstrukcji inżynierskich i budowlanych. Przedstawiono przykłady jej wykorzystania do dynamicznych analiz różnych konstrukcji i modeli fizycznych. Stwierdzono, że w analizie konstrukcji inżynierskich i budowlanych powinny być jednocześnie prowadzone analizy teoretyczne i eksperymentalne w celu weryfikacji i walidacji modeli MES.
EN
Especially was presented an equipment for nondestructive research i.e. system for dynamic measurements of giant engineering structures. In paper is also some illustrative examples of usage of this system to dynamical analysis of different structures and models of structures. The authors propose that a new approach become the recommended standard in the analysis of engineering and building structures. According to them, both theoretical and experimental research should be carried out simultaneously in order to verify and validate FEM models.
EN
The work deals with experimental and numerical thermodynamic analyses of cross-flow finned tube heat exchangers of the gas-liquid type. The aim of the work is to determine an impact of the gas non-uniform inlet on the heat exchangers performance. The measurements have been carried out on a special testing rig and own numerical code has been used for numerical simulations. Analysis of the experimental and numerical results has shown that the range of the non-uniform air inlet to the considered heat exchangers may be significant and it can significantly affect the heat exchanger efficiency.
14
Content available remote Expandable intramedullary nail – experimental biomechanical evaluation
EN
Purpose: The paper presents results of experimental analysis of femur and femur - expandable intramedullary nail system. The aim of the work was to determine displacement in three models. In addition, the torsion of the system aiming at determining the moments depending on the torsional angle of the bone was carried out. Design/methodology/approach: Three femurs were selected for studies. The analysis was carried out on the femur - expandable intramedullary nail system. The influence of the loads and displacements on the bone - nail system on the results of experimental analysis was analysed. In order to carry out calculations, three models were selected: model I - bone without fracture gap, model II and III - femur with expansion intramedullary nails - fracture gap was located 100 mm under greater trochanter. The studies were performed on femur models produced by Swedish company Sawbones. The intramedullary "Fixion IM" nails (Ti-6Al-4V alloy) were implanted into the bone. Displacements of determinated models were being recorded from the sensors every 100 N from 10 N to 2000 N. Findings: The analyses showed the difference in displacements, depending on the selected models. Research limitations/implications: The limitations were connected with simplification of boundary conditions during analysis which were the result of the simplification of the models. While studying, muscles and ligaments supporting the bone in anatomic position were not taken into consideration. Instead, the system has been loaded with the axial force (compression). Practical implications: The obtained results can be useful in clinical practice. They can be applied in selection of stabilization methods or rehabilitation as well as in describing the biomechanical conditions connected with type of bone fracture obtained from medical imaging. Originality/value: . The work compares the values of displacement of characteristic points of femur (healthy - model I) with the femur - expandable intramedullary nail system (models II and III) with the applied force. In order to estimate the value of the torsional angle of the upper part in relation to the lower one depending on the applied force, the torsion of the model was conducted. On this basis, it was indicated a maximum moment in which the nail would not become loose in medullar canal.
EN
The aim of this paper is to use a finite element multi-physical model, that is electromagnetic and mechanical, in order to predict the forced vibrations due to the Maxwell forces in the stator structure of a BLDC motor. Numerical calculations are verified by measurements made by sensors measuring the radial component of acceleration in a selected point.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych prędkości propagacji pęknięć zmęczeniowych łopatek sprężarki turbinowego silnika śmigłowcowego. W badaniach wykorzystano grupę łopatek I stopnia sprężarki, zdemontowanych z silników podczas przeglądów okresowych. W badaniach wykorzystano nowoczesny system wibracyjny, pozwalający na precyzyjne sterowanie zarówno częstotliwością, jak również intensywnością wzbudzenia. Oprócz częstotliwości wymuszenia monitorowano także wielkość amplitudy drgań końcówki łopatki oraz długość rozwijającej się szczeliny. Głównym celem pracy było określenie dynamiki rozwoju pęknięć zmęczeniowych w łopatkach sprężarki silnika turbinowego. Dodatkowo wyznaczone zostały także inne parametry, jak np.: charakterystyki czasowe łopatek nieuszkodzonych oraz zawierających szczeliny zmęczeniowe o różnej długości.
EN
In the paper the experimental investigations of crack propagation and damage process of the compressor blade subjected to high cycle fatigue were presented. In the fatigue tests compressor blades of helicopter engine disassembled during technical survey were used. A new vibrometer system for precise control of frequency and induction intensity were applied. During the experiment both amplitude and vibration of the blade tip and size of the crack were monitored. The main goal of the work was determination of dynamics of fatigue cracks propagation of the compressor blades of turbine engine. Additionally there were determined following parameters: time-dependent characteristics of free from damage blades as well as blades with various length of cracks.
17
Content available remote Experimental analysis of the dust at plasma cutting
EN
The paper deals with the elimination of negative aspects of plasma cutting by means of emission exhausting and filtration. The point of the technology application is to minimize the worker exposure as well as the environmental pollution. Plasma cutting technology is characterized by high operation costs, mainly high energy consumption, gases consumption, as well as device wear. In addition, it has negative impact on this working environment by its noisiness, UV radiation emissions and last but not least by harmful substances emissions. These last consist of metallic oxides and toxic gases. It is necessary to exhaust them right after they are generated and filter them from the exhausted air to avoid the environment impairment. One of the noxious dusts elimination methods is ihe application of the proper type of patron filter that would be able to separate the dusts.
EN
The paper deals with experimental analysis of AISI surface irregularities created by abrasive waterjet by means of 3D optical measurement. The surface irregularities has been evaluated by static quality characteristics the arithmetic average height Ra, root mean square roughness Rq and peak to valley height Rz that has been obtained from 24 measurement traces. The surface irregularities have been measured by means of contactless optical method, namely by using an optical commercial profilometer MicroProf (FRT). The main emphasis is put on the analysis of results for defining the process of creation of a new surface generated by the stream of abrasive waterjet, including its geometric parameters and mechanisms of cutting tool-material interaction.
PL
Artykuł dotyczy badań podstawowych, analizy niestabilności przepływów termicznych w modelu wymiennika ciepła. Praca bazuje na wynikach badań eksperymentalnych oraz symulacji numerycznych realizowanych w prostopadłościennym kanale przepływowym będącym modelem pochylonego wymiennika ciepła. Zastosowanie optycznych metod pomiaru pól prędkości i temperatury pozwoliło wyodrębnić trzy podstawowe reżimy konwekcji w funkcji kąta nachylenia kanału w zakresie jego zmian od 0 do 90 st. Celcjusza. Przeprowadzone symulacje numeryczne potwierdziły te obserwacje. Opierając się na rezultatach symulacji numerycznych wyznaczono wpływ kąta pochylenia kanału na liczbę Nusselta (Nu) opisującą efektywność wymiany ciepła badanego kanału. Stwierdzono, że liczbę Nu można zwiększyć 2 krotnie zmieniając kąt nachylenia kanału w zakresie zmian od 0 do 90 st. Celcjusza a maksymalny strumień ciepła pojawia się dla kąta pochylenia = 70 st.
20
Content available remote Continuous bond between glass and steel by means of UHPC
EN
At present the application of structural glass in architecture is usually characterised by structural combinations of steel and glass. The use of point supporting connectors is typical for this kind of mixed building technology. Because brittle materials do not stand up well to stress peaks, the capacity of load transmission via the connector must be improved with elastic interlayers or by a high-quality fit between the glass hole and the connector shaft. Thus the load is transferred along the boundary of the hole as well as via bearing pressure. However, the high in-plane shear capacity of glass panes cannot entirely be exploited by the use of point supporting connectors. This paper presents a new solution based on a linear continuous bond connection between glass and steel. This solution works with a third material between steel and glass. This material transmits shear loads from glass to steel via the bond between both materials. It turns out that Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete (UHPFRC) satisfies the strict requirements for such a bonding material. In order to get a sufficient bonding effect between glass and UHPC, the glass surface in contact is pre-treated in the following way: first enamel paint is mixed with quartz sand, then this mix is brushed onto the glass surface, and finally the glass is annealed. The outcome is a rough surface very similar to abrasive paper. A series of experiments have shown that this method of pre-treatment yields the best bond between glass and UHPC. The bond between UHPC and steel is dealt with in various publications and is considered to be sufficient. The Graz University of Technology is currently completing a project dealing with adhesive bonds between UHPC and construction materials. Glass-steel composite technology offers a wide range of new possibilities for designing modern, transparent and representative steel structures.
PL
Dzisiejsza architektura stosuje szkło konstrukcyjne najczęściej w rozwiązaniach mieszanych, zespolonych. Jako środek łączący wykorzystywane są najczęściej łączniki punktowe. W przypadku materiału tak kruchego jak szkło, miejscowe spiętrzenie naprężeń jest "źle znoszone", a wynika z konieczność przenoszenia sił poprzez krawędzie otworów w szkle. W celu zmniejszenia koncentracji naprężeń otwory wyłożone są gumowymi pierścieniami, pozwalającymi na ich równomierne rozłożenie. W ten sposób siła skupiona w punkcie podparcia przełożona zostaje na obciążenie liniowe (po obwodzie otworu). W przypadku podparć punktowych wysoki potencjał, jaki leży w tarczowej pracy szyb, nie da się w pełni wykorzystać. Celem badań jest poszukiwanie nowych możliwości osiągnięcia połączenia liniowego ciągłego między szklanymi i stalowymi elementami konstrukcji. Cechą takiego sposobu przekazywania sił jest to, że naprężenia w połączeniu nie są bezpośrednio przenoszone ze szklą na stal, lecz pośrednio poprzez medium wypełniające profil stalowy. W wyniku poszukiwań odpowiedniego medium ustalono, że UHPFRC (Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete) spełnia te wysokie wymagania stawiane materiałowi łączącemu. Aby osiągnąć wystarczające zespolenie między szkłem i UHPC, konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni szkła w obszarze kontaktu z betonem. W tym celu na powierzchnię niehartownej szyby zostaje naniesiona farba emaliowa zmieszana z piaskiem wysokiej twardości (korundowym, kwarcowym, basaltowym, granatu). Podczas procesu hartowania piasek wtapia się częściowo w powierzchnie szkła, która przybiera wygląd i chropowatość papieru ściernego. Krawędź szkła, przygotowaną w wyżej opisany sposób umieszcza się w formie i zalewa świeżym betonem. Experymenty potwierdzają, że uzyskane w ten sposób zespolenie między szkłem i betonem wypełnia stawiane połączeniu wymagania. Typowe dotychczasowe zastosowania szkła jako elementu nośnego konstrukcji to dźwigary dachowe z pasmami stalowymi i środnikiem ze szkła, przeźroczyste, statycznie nośne poręcze schodów, szklane belki-ściany które są obciążone np. na nich leżącymi płytami stropowymi, mosty-łączniki ze szkła między sąsiednimi budynkami, samonosné szklane wieże wyciągowe dla wind itp. Budownictwo zespolone szklano-stalowe otwiera nowe możliwości projektantom specjalizującym się w architekturze przeźroczystych budowli ze szkła.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.