Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 751

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie jakością
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
PL
Produkcyjne procesy obróbki chemicznej należą w dużej mierze do grupy procesów specjalnych. W ramach ich doskonalenia wyszczególnia się błędy, źródła występowania oraz wskazuje przyczyny ich powstawania. W działaniach takich wykorzystuje się instrumenty zarządzania i dostępne technologie. Dokonano analizy obróbki powierzchni tłoków w procesie cynowania. Tłoki te były przeznaczone do wysokoprężnych silników pojazdów osobowych. W ramach realizacji założeń badań zidentyfikowano źródła niezgodności tłoków powstające w procesie cynowania odlewów. W tym celu wykorzystano i zintegrowano wybrane metody zarządzania jakością. Podjęte działania przyczyniły się do znacznego zwiększenia poziomu jakości tłoków o powłoce cynowej.
EN
Selected quality management methods (Ishikawa diagram, gemba walk) were used to det. the cause of the incorrect coverage of the Al piston surface with a Sn layer. The defects resulted from the wrong sequence of adding components to the tinning bath.
PL
W opracowaniu przedstawiono pokrótce przemyślenia Autora pracy w odniesieniu do aktualnego stanu i rozwoju dyscypliny naukowej, jaką jest kwalitologia, a zwłaszcza kwalitologia stosowana – inżynieria jakości, w aspekcie zarządzania jakością. Zdefiniowano omawiane pojęcia, a także wskazano na ich usytuowanie w strukturze nauki. Wytyczono możliwe kierunki rozwoju tej interesującej dyscypliny naukowej.
EN
The study briefly presents the author’s reflections on the current state and the development of the scientific discipline of qualitology, and especially applied qualitology – quality engineering, in terms of quality management. The discussed concepts were defined and their location in the structure of science was indicated. Possible directions for the development of this interesting scientific discipline have been set out.
PL
Kompleksowo rozumiana jakość we współczesnym świecie posiada znaczenie strategiczne. Stanowi szansę na sukces organizacji funkcjonujących w warunkach zmian, niepewności, ryzyka, chaosu oraz braku ciągłości działania. Należy nią skutecznie zarządzać z wykorzystaniem coraz bardziej rozwijających się narzędzi i metod w ramach technologii IT. Warunkiem rozwoju i doskonalenia jakości jest dostęp do informacji i wiedzy oraz chęć działania. W centrum problematyki jakości znajduje się troska o klienta i zaspokojenie jego potrzeb. Newralgicznym problemem ze względów ekonomicznych i społecznych jest mierzenie jakości. Dorobek światowych i polskich klasyków jakości stanowi kanwę dla badań naukowych i rozwiązań praktycznych w obszarze jakości. Jednocześnie tempo zmian, jakie narzucają rozwiązania Przemysłu 4.0, zmusza do szerszego spojrzenia na problemy związane z jakością. Rozwiązania powstające w ramach Rewolucji 4.0 wymuszają transformację do Gospodarki 4.0, w tym także obejmują konieczność transformacji do Jakości 4.0 i poszukiwania możliwości jej doskonalenia w czasach cyfryzacji i sztucznej inteligencji. Rozwiązania te posiadają wiele zalet, ale budzą także obawy i lęk. Dlatego badania nad koncepcją Jakości 4.0 stają się koniecznością.
EN
Broadly understood quality in the modern world is of strategic significance. It is an opportunity for the success of organizations operating in conditions of change, uncertainty, risk, chaos and discontinuity. Quality should be effectively managed with the use of more advanced and sophisticated tools and methods based on IT technology. For quality development and improvement people need access to information and knowledge and the will to act to improve their products and services. In the center of the quality issue is the concern about the customer and meeting their needs. A critical problem is the measurement of quality. Many seminal works of foreign and Polish provide the basis for scientific research and offer practical solutions in the area of quality. At the same time, the pace of changes imposed by Industry 4.0 solutions forces us to take a broader look at the problems related to quality. Solutions emerging within the 4.0 Revolution force transformation to the 4.0 Economy, including the necessity of transformation to Quality 4.0 and searching for possibilities of quality improvement in times of digitalization and artificial intelligence. These solutions have many advantages, but they also raise concerns and fears. Therefore the research on Quality 4.0 concept becomes a necessity.
EN
This article analyzes the service quality of airport complexes, which occupy a leading position in the behavioral economy and are accompanied by increasing safety needs. The peculiarities of the domestic and European airline market are the following prerequisites for the study: the increasing capacity of flights, the growth of air transportation because of the introduction of powerful low-cost airlines to the market, and the development of technical equipment and services at airport complexes. The theoretical basis of the study is the doctrine of the development of perfect monopolistic competition, where the main factor of competition is the qualitative provision and service of, in particular, air carriers. The purpose of the study is to determine the position of selected airport complexes according to the criterion of quality of B2B airport service. The research method was a representative survey of air carriers and a comparative analysis – allow us to rank the providers of airport services. In this work, in order to prove the purpose, the methodology of B2B clients’ evaluation of the quality of airport complex services, ground, and airport servicing of airplanes was used with the help of the main groups of criteria. These criteria are the following: aerodrome and airport safety; aviation ground handling, settlement, and settlement of cargo and mail; organization of support of aircraft fitness, provision of fuel and lubricants, promotion of carrier flights, etc. The results of the study revealed the weak sides of quality assurance at Zaporizhzhia International Airport: in maintaining the airworthiness of aircraft, in the organization of settlements and processing of cargo and mail, and in the ground handling of aircraft. The results of the study show that the quality of services at Zaporizhzhia International Airport in the market of air transportation services is rated at an average level for Ukraine, with a tendency for improvement.
PL
Artykuł jest poświęcony ocenie jakości usług portów lotniczych, która zajmuje przodującą pozycję w ekonomii behawioralnej ze względu na rosnące potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Podstawę badań stanowiły charakterystyczne aspekty krajowego i europejskiego rynku linii lotniczych: rosnąca liczba przewozów lotniczych, stymulacja przewozów lotniczych podyktowana wejściem na rynek potężnych tanich linii lotniczych, rozwój wyposażenia technicznego i usług świadczonych w portach lotniczych. Podstawę teoretyczną badań stanowi doktryna rozwoju doskonałej konkurencji monopolistycznej, w której głównym czynnikiem konkurencji jest jakościowe świadczenie usług, w szczególności przewoźników lotniczych. Celem pracy jest określenie lokalizacji wybranych kompleksów lotniskowych według kryterium jakości obsługi lotniskowej B2B. Metodą badawczą było reprezentatywne badanie przewoźników lotniczych i metoda analizy porównawczej, która pozwala na pozycjonowanie świadczących usługi lotniskowe. Pragnąc osiągnąć postawiony cel, w niniejszym opracowaniu wykorzystano metodykę oceny przez klientów B2B jakości usług świadczonych w portach lotniczych, jak też obsługi naziemnej i lotniskowej samolotów z uwzględnieniem wyróżnionych grup kryteriów. Tymi grupami są: wyposażenie lotniska, naziemna obsługa samolotów, organizacja rozliczeń i obsługi ładunków oraz poczty, organizacja wsparcia sprawności technicznej samolotów, zaopatrzenie w paliwo i środki smarne, promocja lotów przewoźników itp. Wyniki badań ujawniły słabe strony w zapewnieniu wysokiej jakości usług świadczonych przez „Międzynarodowe lotnisko Zaporoże”, które są związane z utrzymaniem zdatności samolotów do lotów, obsługą naziemną samolotów, a także organizacją rozliczeń i obsługą przewożonych ładunków. Biorąc pod uwagę poziom jakości usług, „Międzynarodowe lotnisko Zaporoże” sytuuje się na rynku przewozów lotniczych jako przedsiębiorstwo o średnim dla Ukrainy poziomie obsługi naziemnej i lotniskowej linii lotniczych z tendencją do poprawy.
EN
Purpose: The purpose of this publication is to investigate the linear correlation relationship between the deployment of five certified management systems (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 27001:2013 and ISO 45001:2018) in organizations operating within the European Union. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of secondary sources - data about number of certifications (ISO 9001; ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001) in EU countries in 2018. Findings: The publication focuses on the analysis of quantitative relations between the industry standards that make up the integrated management system. The focus was on the three most common systems: quality management system (ISO 9001:2015), environmental management system (ISO 14001:2015) and occupational health and safety management system (ISO 45001:2018). In addition, the analysis took into account two systems often occurring as a component of integrated systems: ISO 27001:2013 information security management system and ISO 22000:2018 food safety management system, which are industry standards that make up the integrated management system. Originality/value: Detailed analysis of relations between numbers of main ISO certificates in EU countries.
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze relations between the implementation of industry management systems in European Union countries. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of statistic data about: quality management system (ISO 9001:2015), environmental management system (ISO 14001:2015) and occupational health and safety management system (ISO 45001:2018) in European Union countries. Findings: The publication focuses on the analysis of quantitative relations between the industry standards that make up the integrated management system. The analysis of data concerning the number of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 22000:2018 and ISO 45001:2018 certificates implemented in the European Union countries allows to conclude that there are correlations between the number of implemented particular standards. In particular, the presence of a standard concerning the quality management system ISO 9001 is positively correlated with all other analyzed certified management systems. The results of the analysis support the H1 hypothesis, which says: the presence of other industry management systems is positively correlated with the presence of ISO 9001:2015 quality management system in organizations. Originality/value: In the paper we found that in most European Union countries, implementation of particular standards, especially ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001, is strongly correlated.
EN
Purpose: The goal of the paper is to analyses process of implementation and effectiveness of 5S method in an industrial enterprise. Design/methodology/approach: Critical literature analysis, questionnaire analysis, case study analysis. Findings: On the example of industrial organization that was in the presented paper an analysis of effectiveness of 5S implementation. On the basis of conducted analysis the main objectives of using 5S are: order in the workplace, maintenance of cleanliness and efficiency of machines and devices, shorter duration of activities. The main causes of problems with 5S implementation are connected with no time to do the work and lack of funds. The overall rating of efficiency of 5S method in analyzed enterprise is very good. Originality/value: Detailed analysis of main objectives of using 5S method and the main causes of problems with it in the industrial enterprise.
8
Content available A spreadsheet to support the Suzuki ABCD method
EN
Purpose: Main aims of research is to create and present the concept of using a spreadsheet to create a tool supporting the assessment of significance of causes in accordance with the principles of the Suzuki ABCD method. Design/methodology/approach: The ABCD method itself was discussed first. Based on the literature research, several different variants have been identified. One chosen option has been described in more detail. A support tool has been proposed for this option. Its structure was discussed. The two main elements of the tool are presented in detail, including the workbook, in which the assessment is performed, and the aggregate workbook. Solutions used to support individual significance assessments and solutions for the automatic generation of required summaries were presented and discussed. Findings: The presented solution shows that the spreadsheet can be treated as a sufficient environment to create a tool supporting the Suzuki ABCD analysis. The assumed functionality of the tool can be obtained without the need to register macros or create code in any programming language. Practical implications: The presented solution can be used when applying the Suzuki ABCD method in practice. Originality/value: The described concept is an original solution created by the author.
9
Content available remote Analysis of the causes of porosity identified by non-destructive testing
EN
Product quality management refers to a set of activities, which allow checking the product quality and eliminating any inconsistencies. In eliminating incompatibilities its necessary to identify their root causes. It is possible by using the selected quality management techniques. As it was shown, it is very useful after analyses the incompatibilities identified by popular non-destructive tests (NDT), which are used to check an incompatible product. It was concluded that practice quality management techniques after NDT are necessary because NDTs are effective in finding incompatibilities in the product (without its destruction) but not identifying their causes. The aim of the study was the analysis of using the selected quality management techniques (Ishikawa diagram and 5Why method) to identify the source of the porosity which was detected by the fluorescent method. The problem was identified in an enterprise localized in the Podkarpacie region. But after identifying the incompatibility in the product, no further analyses to find the root cause of the problem occurrence were made. After the NDT (fluorescent inspection method) on the product (made from 410 steel) used in the aviation industry, the porosity was identified. Because the root cause of porosity was not known, the sequence of the Ishikawa diagram and 5Why method was used. These methods were used in an adequate way (first the Ishikawa diagram and second the 5Why method) because only in this way it is possible to find the root cause of the problem. By the Ishikawa diagram, the potential causes and two main causes (i.e. inadequate preparation, water in molding sand) were identified. The source of the porosity (contaminated material) was found through the 5Why method. It was concluded that the selected quality management techniques (Ishikawa diagram and 5Why method) were useful in finding the root cause of the porosity of the product. Additionally, the paper proposed the use of the Ishikawa diagram and 5Why method after the NDT test, and this sequence was effective in finding the root causes identified by NDT tests, so it can also be used to solve other problems with incompatibilities.
10
Content available remote Zarządzanie jakością i etyka jakościowa
PL
Jakość jest pojęciem względnym, a przynajmniej pozostaje takim, dopóki nie zostanie konkretnie zdefiniowana. Minimalne wymagania jakościowe dotyczące różnego rodzaju wyrobów określają normy krajowe i międzynarodowe. W niektórych przypadkach, np. wyrobów medycznych, normy te są wyjątkowo wymagające i szczegółowe, a standardy branżowe - wysokie. W innych przypadkach normy określają jedynie ramy jakościowe, będące absolutnym minimum, którego niespełnienie oznacza powodowanie zagrożenia zdrowia użytkowników produktu.
EN
The aim of the study is to use the 8D methodology to solve the production problem, which was the incorrect installation of the rings in the piston designed for excavators. The idea of the method used is to correctly identify the causes of the problem and implement corrective actions to prevent recurrence of the problem. In order to detect as many potential causes of non-compliance as possible, the working team conducted brainstorming sessions and then developed the Ishikawa diagram. Team members found that the most common source of the problem was human error. In order to eliminate it, it was decided to carry out a series of training courses and to additionally equip assembly stations. The presented methodology of solving quality problems can be implied in every production company.
EN
The paper presents the results of research aimed at assessing the level of satisfaction of individual customers of a company offering Internet access services. The study was conducted using the CSI (Customer Satisfaction Index) method. The study process consisted of 2 stages. The first study conducted in 2017 identified customer requirements and revealed insufficient customer satisfaction with the services provided to date. The analysis of the CSI revealed that customer satisfaction in these areas was not the highest. This state of affairs forced the company to carry out a broad improvement program, which is characterized in this paper. The second study was conducted (in 2019) a year after the implementation of the changes. Owing to this, it was possible to compare customer satisfaction ratings and the customer requirements, as well as to assess the effectiveness of the improvement measures taken. The study allowed to broaden the knowledge about the analyzed service in terms of methods of its measurement and factors having a decisive influence on its quality and efficiency. The service under analysis has been effectively improved.
13
Content available Main functions of operation management
EN
Presented paper concentrate on problems connected with the function of operation management within the company. Operation function is responsible for producing products and delivering services. But it needs support and input from others areas of the organization. The aim of the paper it to analyze on the basis on inter-national the main functions of operation management. We can distinguish seven main functions of operation management in the industrial enterprise: planning, scheduling, purchasing, controlling, quality control and inventory control. In each of those fields operations managers should conduct many decision affecting of-organization effectiveness.
EN
Making a complex analysis of the problem in order to identify the root of its occurrence, is the process burdened with the risk of uncertainty. This risk is in case of the quality analysis, in which the choice and making a decision is not confirmed by reliable information (number). This risk is in case of the quality analysis, in which the choice and making a decision is not confirmed by reliable information (number). But these techniques do not include the risk of uncertainty, so their sequence should be expanded about the appropriate method, to take this into account. It was considered beneficial to demonstrate that this method is the Fuzzy Analytic Hierarchy Process method (FAHP). The aim of the study to implement the FAHP method in the sequence of traditional quality management techniques (Ishikawa diagram and 5Why method) and proposition new, not practiced yet the method to complex analysis of the problem and identify the root of its root cause. The subject of the study was the furniture front, on which the incompatibility was identified (shortened foil). From the categories to which the potential causes of the inadequate foil were assigned, by using the Ishikawa diagram and the FAHP method in an integrated manner, were defined the most important categories (method and machine) in a precise (numerical) way. Next, using the same tools, the relationship between the potential causes was analysed and selected the main causes of the problem. Then, by using the 5Why method the root of the problem was defined (lack of the new machine and failure to comply with labor standards). The obtained results could differ depending on the subjectivity, however, the method itself proved to be effective and can be used to solve other types of the problem.
15
Content available Analysis of the internal door technological process
EN
Designing and proper implementation of effective processes and providing the customer with high quality products undoubtedly determines the stable position on the market. The aim of the study was to analyse the cost and value of the technological process of doors in the context of creating added value and to identify unnecessary processes (not creating added value) in relation to which appropriate corrective actions could contribute to their elimination. Thanks to the application of remedial measures, consistent with the lean manufacturing concept, the study eliminated, among other things, operations related to unnecessary transport and storage of products, which resulted in both the reduction of time and costs of process implementation.
PL
Nowa gospodarka to nowy ład gospodarczy, w którym ma miejsce silna koncentracja na zasobach niematerialnych, w tym wiedzy. Jest to także nowy porządek ekonomiczny trzeciej fali rozwoju społecznego, w którym decydującą rolę pełni wiedza, techniki cyfrowe, sieci i działania w czasie rzeczywistym. Kluczem do sukcesu organizacji w nowej rzeczywistości jest jakość i wiedza. Wiedza musi być ukierunkowana na jakość wyrobu, procesów, informacji i życia. Wiedza i umiejętności jej stosowania do tworzenia innowacji to podstawowe determinanty kreowania wartości. Ważne są wyróżniające kompetencje oraz stały rozwój kapitału ludzkiego. Sukces w warunkach nowej gospodarki mierzy się osiągnięciami w zarządzaniu wiedzą oraz efektami uzyskanymi w wyniku pośredniej i bezpośredniej eksploatacji własności intelektualnej. W warunkach nowej gospodarki przedsiębiorstwa powinny stosować projakościowe zarządzanie, które umożliwia efektywne prowadzenie biznesu. Wysoka jakość zarządzania stwarza warunki do wzrostu efektywności i konkurencyjności organizacji. Współczesny nurt zarządzania organizacjami oparty jest na kryterium jakości. Zarządzanie jakością to dynamiczny i innowacyjny proces, który umożliwia promocję świadomości projakościowej oraz tworzy podstawy dla stałego doskonalenia zarządzania. Skuteczność tego doskonalenia zależy od jakości wiedzy. W artykule pokazano istotę nowej gospodarki, jej założenia, elementy, uwarunkowania funkcjonowania. Wskazano na potrzebę projakościowego zarządzania w organizacjach funkcjonujących w warunkach nowej gospodarki. Podkreślono rangę zasobów niematerialnych w procesie zarządzania oraz doskonalenia organizacji. W artykule wykorzystano analizę krytyczną dostępnej literatury oraz wnioskowanie.
EN
The new economy is a new economic order in which there is a strong concentration on intangible resources, including knowledge. It is also a new economic order of the third wave of social development, in which knowledge, digital techniques, networks and real time activities play a decisive role. The key to the success of an organisation in the new reality is quality and knowledge. Knowledge must be embedded in the quality of product, processes, information and life. Knowledge and the ability to apply it to create innovations are basic determinants of value creation. Distinctive competences and continuous development of human capital are crucial. Success in the conditions of the new economy is measured by achievements in knowledge management and effects obtained as a result of direct and indirect exploitation of intellectual property. In the conditions of the new economy, enterprises should apply pro-quality management, which enables effective operation of business. High quality of management creates conditions for increasing the effectiveness and competitiveness of the organisation. Modern organisation management is based on the criterion of quality. Quality management is a dynamic and innovative process, which enables the promotion of pro-quality awareness and creates the basis for continuous improvement of management. The effectiveness of this improvement depends on the quality of knowledge. The article shows the essence of the new economy, its assumptions, elements, conditions of functioning. It indicates the need for proquality management in organizations operating in the new economy. The role of non-material resources in the process of management and improvement of the organization was emphasized. The article uses critical analysis of available literature and logical reasoning.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod pomiaru jakości usług. Obiektem badań są metody pomiaru jakości dedykowane przedsiębiorstwom usługowym. Do osiągnięcia założonego celu badawczego wykorzystana została krytyczna analiza literatury przedmiotu z zakresu zarządzania jakością, marketingu i geografii usług oraz analiza wybranych czasopism. Artykuł składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano rozumienie i znaczenie pojęcia „jakość usług”. Druga część zawiera zestawienie wybranych metod pomiaru jakości usług, a trzecia – przedstawia zastosowania tych metod. Czwarta część dotyczy doskonalenia jakości usług. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z przeprowadzonych analiz.
EN
The purpose of the article is to present selected methods for measuring the quality of services. The object of research are quality measurement methods dedicated to service companies. To achieve the assumed research goal, critical analysis of the literature on the subject in the field of quality management, marketing, geography of services and selected magazines were used. The article consists of four main parts. The first section concentrates on the understanding and meaning of the term ‘service quality’. The second part contains a review of selected methods for measuring service quality, and the third part presents the use of these methods. The fourth part describes improving the quality of services. Finally, the fifth part concludes the paper.
PL
Celem opracowania jest analiza modelu 70-20-10 uczenia się i rozwoju w planowaniu rozwoju pracowników, jako jednego ze sposobów wzrostu poziomu jakości oferowanych wyrobów w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Opracowanie stanowi formę implementacji teorii w praktyce, a za studium przypadku posłużyło przedsiębiorstwo produkcyjne Agmar. Do korzyści, jakie zidentyfikowano w przedsiębiorstwie dzięki wprowadzeniu modelu uczenia się i rozwoju, należy wzrost średniej wartości (o 10% w stosunku do roku poprzedniego) wskaźnika produktów dobrych jakościowo i wskaźnika produktów o dobrej jakości z uwzględnieniem elementów powtórnie przetworzonych. Dodatkowo poziom udziału czynnika ludzkiego w powstawaniu wyrobów niezgodnych został w znacznym stopniu zredukowany.
EN
The aim of the study is to analyze the 70-20-10 model of learning and development in employee development planning as one of the ways to increase the quality level of offered products in a modern production enterprise. The study is a form of implementation of theory in practice and the case study was based on the production company Agmar. The benefits that have been identified in the company thanks to the introduction of the learning and development model include an increase in the average ratio (by 10% compared to the previous year) of good quality products and the ratio of good quality products including recycled elements. In addition, the level of human factor involvement in the formation of non-compliant products has been significantly reduced.
19
Content available remote Jakość w projektowaniu w technologii BIM
EN
Background: Due to the increasing demand on product quality and operation efficiency, supplier quality management has become increasingly important in supporting organizations to achieve the desired excellence. With the rapid globalization happening in these few decades, the business world is experiencing a higher complexity phase. However, there are only a limited number of studies that has been conducted on supplier quality management (SQM) and organization’s competitive advantage (OCA) in the context of multinational corporations (MNC). The purpose of this study is to identify critical elements in supplier quality management as well as testing the significance of supplier quality management in affecting organization’s competitive advantage. Methods: This study employed self-administered questionnaire that has been distributed to 355 respondents and the data is analyzed using Statistical Program for the Social Science (SPSS) software version 23. The population of study is concentrated on multinational corporations in Malaysia. Results: The results revealed that 5 elements have been identified as critical elements for supplier quality management namely Tracking of Cost of Supplier Quality, Supplier Audit, Supplier Scorecard, Close Loop Corrective Action and Engagement of Suppliers in Quality System. Conclusions: The findings of the study show that supplier quality management is found to be significantly affecting organization’s competitive advantage in positive direction. The managerial implications of this study have been discussed as well.
PL
Wstęp: Ze względu na wzrastające wymagania odnośnie jakości wyrobów oraz efektywności operacji, zarządzanie jakością dostawcy staje się coraz istotniejszym elementem wspomagającym uzyskanie przez organizację pożądanej skuteczności. Wraz z gwałtownym wzrostem globalizacji na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci, wzrasta również stopień kompleksowości operacji biznesowych. Mimo to istnienie niezbyt duża liczba badań poświęconych zarządzaniu jakością dostawcy (SQM) oraz przewagą konkurencyjną organizacji (OCA) w kontekście międzynarodowych korporacji (MNC). Celem tej pracy jest zidentyfikowanie elementów krytycznych w zarządzaniu jakością dostawcy jak również przetestowanie istotności wpływu zarządzania jakością dostawcy na przewagę konkurencyjną organizacji. Metody: W pracy wykorzystano specjalnie do tego celu przygotowaną ankietę, na którą zebrane odpowiedzi od 35 ankietowanych. Uzyskane w ten sposób dane poddano analizie statycznej przy pomocy programu statystycznego Social Science (SPSS) wersja 23. Populacja poddana badaniom była skoncentrowana w międzynarodowych korporacjach w Malezji. Wyniki: Na podstawie uzyskanych danych zidentyfikowano 5 elementów jako elementy krytyczne dla zarządzania jakości dostawcy: śledzenie kosztu jakości ostawcy, audyt dostawcy, ocena dostawcy, działania korygujące oraz zaangażowanie dostawców w system jakości. Wnioski: Uzyskane w pracy wyniki wskazują, że zarządzanie jakości dostawcy istotnie wpływa w sposób pozytywny na uzyskanie przez organizację przewagi konkurencyjnej.
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.