Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technology transfer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available The impact of technology transfer on innovation
EN
The aim of this paper is to examine the two types of relationships - the first one between R&D activities of the firms and innovations and the second relationship between technology transfer and innovation among businesses in Azerbaijan. Data collection were conducted through surveys among 300 small and medium businesses operating in different sectors of economy in Azerbaijan. The novelty of the research lies in 1) surveying the SME sector which have less intensive innovation activities than large, capital intensive firms; 2) SMEs owned entirely by foreign investors are more innovative as compared to firms owned by local investors. Developed and developing economies have attached significant importance to technology transfer as a catalyst of innovation. Transfer of knowledge and technology from generators of such technology including universities and research institutions to industry has shown its result in the example of countries where there is a strong bridge between universities and industry. In other economies where there is not such a strong link between industry and research institutions, innovation can be promoted through adopting ready technology developed by universities and businesses abroad. The results of econometric analysis indicate that while a strong relationship exists between R&D investment and innovation, there is not a strong empirical support that obtaining licenses will increase innovation potential of firms. The partnership between firms and research centers as well as universities, on the other hand lead to increased innovativeness of the businesses under study.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie dwóch rodzajów relacji - pierwszy między działaniami badawczo-rozwojowymi firm a innowacjami oraz drugi związek między transferem technologii i innowacjami między przedsiębiorstwami w Azerbejdżanie. Gromadzenie danych przeprowadzono poprzez ankiety wśród 300 małych i średnich przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki w Azerbejdżanie. Nowość badań polega na: badaniu sektora MŚP, które prowadzą mniej intensywne działania innowacyjne niż duże firmy kapitałochłonne; i MŚP będących w całości własnością inwestorów zagranicznych które są bardziej innowacyjne w porównaniu do firm będących własnością inwestorów lokalnych. Rozwinięte i rozwijające się gospodarki przywiązują dużą wagę do transferu technologii jako katalizatora innowacji. Transfer wiedzy i technologii z generatorów takich technologii, w tym uniwersytetów i instytucji badawczych, do przemysłu pokazał swój wynik na przykładzie krajów, w których istnieje silny pomost między uniwersytetami a przemysłem. W innych gospodarkach, w których nie ma tak silnego powiązania między przemysłem a instytucjami badawczymi, innowacje można promować poprzez przyjęcie gotowej technologii opracowanej przez uniwersytety i przedsiębiorstwa za granicą. Wyniki analizy ekonometrycznej wskazują, że chociaż istnieje silny związek między inwestycjami w badania i rozwój a innowacjami, nie ma silnego empirycznego wsparcia, że uzyskanie licencji zwiększy potencjał innowacyjny firm. Z drugiej strony partnerstwo między firmami i ośrodkami badawczymi oraz uniwersytetami prowadzi do zwiększenia innowacyjności badanych przedsiębiorstw.
EN
The need to undertake research work on the commercialization of results from scientific research and development projects emerged from the Author’s professional experience as well as the incomprehensive literature on the role of Polish research institutes in the process of technology transfer and commercialization of innovative solutions, in particular in the case of mining machinery and equipment. From the available literature, the commercialization of research results and technology transfer are analyzed from the perspectives of academia and entrepreneurs, but there is no analysis of this challenge from the perspective of the research institutes which create the majority of innovative solutions implemented in Poland. The research results presented in this article identify and highlight not only the main factors which facilitate knowledge transfer in the widest sense, but also the barriers which should be overcome. An integrated commercialization model of research results, developed by the Author, is described in the article. Some examples of other models, used to assess innovative technology transfer processes, i.e. Transfer model of the Cracow University of Technology, Jolly’s model, United model (science + market), Trzmielak’s linear – subsequent model, Network – interactive model and IpOp model, are also presented. Special attention is paid to the process of generating innovative ideas and to the area of efficient project management. Based on the integrated model, practical management recommendations for the successful commercialization of innovative solutions are given. It is highlighted that the integrated model can be treated as a diagnostic tool, enabling an efficient assessment of the transfer of research results and commercialization of innovative solutions.
3
Content available Scouting w procesie komercjalizacji wiedzy
PL
Artykuł ma charakter przeglądowy a jego celem jest zaprezentowanie scoutingu wiedzy. To tylko jedno z zagadnień związanych z komercjalizacją wiedzy, a szczególnie z początkowym etapem tego procesu. Scouting to metoda identyfikacji projektów naukowych, które charakteryzują się wysokim potencjałem rynkowym. W artykule przedstawiono zakres prac scoutów oraz ich zadania i kompetencje. Wskazano również na problemy, które stanowią przyczynek do dyskusji wokół komercjalizacji wyników badań naukowych.
EN
The article is a review, its aim is to present the scouting of knowledge. This is just one of the issues related to the commercialization of knowledge, especially with the initial stage of this process. Scouting is a method of identifying scientific projects that are characterized by high market potential. The article presents the scope of scout works and their tasks and competences. Also pointed to the problems that contribute to the discussion about the commercialization of research results.
PL
Rozwijanie innowacyjnych komponentów w modelu otwartym lub kupowanie półproduktów to dwa modele pozyskiwania nowych rozwiązań do produktu końcowego. Źródłem pozyskiwania rozwiązań są dostawcy, instytuty badawcze, a nawet konkurenci. Źródła i procesy pozyskiwania innowacji tworzą różnego rodzaju ryzyka. W artykule przedstawiono listę rodzajów ryzyka, które może pojawić się w procesie rozwoju oraz zakupu innowacji w branży motoryzacyjnej. Podano sposoby na redukowanie zidentyfikowanych rodzajów ryzyka. Opisano przykład Toyoty, której dostawcy wydają się nie stwarzać ryzyka związanego z innowacyjnością łańcucha dostaw.
EN
Developing innovative components in the open model or buying intermediates are two models for acquiring new solutions for the final product. The providers, research institutes and even competitors are the source of acquiring solutions. The sources and processes of obtaining innovation create various types of risks. The article presents a list of risks that may appear in the development process and the purchase of innovations in the automotive industry. In the article are presented the solutions to reduce the identified risks. The research for this article was based on the company Toyota, whose suppliers do not pose a risk relating to the innovation in the supply chain.
EN
Poland has a strong ambition to evolve rapidly into a knowledge-driven economy. Since 2004, it has been the largest beneficiary of European Union cohesion policy funds among all member states. Between 2007 and 2013, Poland was allocated approximately EUR 67 billion, whereas for 2014-2020 the EU budget earmarked EUR 82.5 billion for Polish cohesion policy. This means that in the coming years, Poland’s R&D intensity will grow. But the question remains: is 27 years of free market economy enough to enable a country’s economy to become knowledge-based ? This paper offers an analysis of Polish R&D expenditures and investments in terms of their sources (business, government or higher edu-cation sectors), types (European Union or state aid) and areas of support (infrastructure, education or innovation). It also characterises the Polish R&D market with its strengths and weaknesses. Then, it examines the process of technology transfer in Poland, comparing it to best practice. Finally, the paper lays out the barriers to effective commercialisation that need to be overcome, and attempts to answer the question raised in its title.
EN
The paper presents evolution of the Formula One powertrain systems and its synergies with the Automotive industry. The article emphasises the influence of trends in the Automotive industry and general environmental awareness on the Formula One development. The technical regulations introduced by the FIA in 2006 made a first steps to align Formula One technology progress with course of automotive world. Improvements of the regulations in 2009 and 2014, gradually introduced hybrid systems to the Formula One and made its technology more relevant to the current production vehicles. On the other hand, paper also shows the examples of the automotive projects which utilised Formula One technology features and qualities. This review analyses technology transfer based on Mercedes-Benz and other companies dependent on Daimler AG.
EN
The aim of this publication is to evaluate the potential of technology platforms and their environment in various countries by empirical comparisons of technology platforms, centres of technology transfer, innovation centres and companies within the same economic area of interest. The information contained in this publication is based on literature studies as well as personal interviews with representatives of technology platforms, universities, research institutes, centres of technology transfer and companies in Poland and Spain with a special focus on the textile industry field, in particular the biotechnology and chemical sectors. This article deals with issues relating to the transfer of technology and the creation of NTBF as well as the support extended to them. The author also presents solutions for SMEs that cannot compete with large firms in the field of technology development, which often results in the collapse of small companies.
PL
Głównym celem tej publikacji jest ewaluacja potencjału platform technologicznych i instytucji otoczenia biznesu w dwóch regionach o podobnych specjalizacjach regionu. Informacje pozyskane na potrzeby artykułu zostały zebrane na podstawie źródeł literaturowych i indywidualnych wywiadów autora z przedstawicielami platform technologicznych, centrów transferu technologii, instytutów badawczych oraz firm z Polski i Hiszpanii ze szczególnym skupieniem się wokół sektora przemysłu włókienniczego. Ten artykuł wskazuje na problematykę związaną z transferem technologii i tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych opartych na wysokiej technologii. Autor także przedstawia rozwiązania dla sektora MŚP który w warunkach gospodarki opartej na wiedzy często nie może konkurować z dużymi podmiotami gospodarczymi.
9
Content available Badania i rozwój w świetle polityki innowacyjnej
PL
Przeanalizowano zagadnienie badań i rozwoju oraz budownictwa innowacyjnego w kontekście aktualnej wiedzy z zakresu polityki innowacyjnej. Przybliżono Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje ze środków funduszy strukturalnych, drugi pod względem budżetu krajowy program na lata 2014–2020, dzięki któremu naukowcy i przedsiębiorcy zyskują nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, których wyniki będą praktycznie wykorzystane w gospodarce.
EN
For conducting business activities in an effective manner it is necessary to continuously renew and improve its processes, products and means of production. This improvement enables the organisation to get better results, which can be measured by increased economic activity, safety improvements, or productivity. Systematic and systemic implementation of changes designed for organization’s development is necessary for the company to compete effectively on the market. The introduction of new solutions is aimed at obtaining better results but it is also a necessity resulting from the changes that occur in the surroundings of every organization. Such phenomena apply to each industry, including mining. Selected examples of areas in which innovation activities are taken in the hard coal mining sector in Poland are presented in this article.
PL
Dla skutecznego prowadzenia działalności każdej organizacji niezbędne jest ciągłe odnawianie oraz udoskonalanie jej procesów, produktów lub środków produkcji. To udoskonalanie pozwala na uzyskiwanie lepszych rezultatów prowadzonej działalności, mierzonych wzrostem wyniku ekonomicznego, poprawą bezpieczeństwa lub wydajności pracy. Systematyczne i systemowe wprowadzanie takich zmian, służących rozwojowi organizacji, jest niezbędne dla efektywnego konkurowania firm na rynku. Wprowadzanie nowych rozwiązań służy uzyskiwaniu lepszych rezultatów, jednak jest również koniecznością, która wynika ze zmian, jakie zachodzą w otoczeniu każdej organizacji. Zjawiska takie dotyczą każdej branży, w tym również górnictwa. W artykule zostały zaprezentowane, na wybranych przykładach, obszary, w których podejmowane są działania o charakterze innowacji, realizowane w górnictwie węgla kamiennego w Polsce.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty innowacji, znaczenia współpracy nauki i przemysłu dla całej gospodarki oraz poszczególnych branż i przedsiębiorstw. Podano różne definicje innowacji oraz ich wewnętrzne i zewnętrzne źródła. Przedstawiono podział innowacji w zależności od rodzaju kryteriów. Opisano proces komercjalizacji i transferu technologii w procesie innowacji, zaprezentowano również stosowane w Polsce procedury komercjalizacji badań. Przedstawiono czynniki determinujące osiągnięcie sukcesu w procesie transferu wiedzy i technologii. Szczegółowo zaprezentowano relacje nauki i przemysłu w kontekście innowacji oraz ich komercjalizacji. Szczególną uwagę zwrócono na bariery hamujące proces komercjalizacji i sposoby ich przezwyciężenia. Opisano również warunki decydujące o efektywności procesów innowacyjnych. Dodatkowo zaprezentowano podstawy polityki państwa w zakresie innowacyjności i komercjalizacji. Korzystając z wartości syntetycznego wskaźnika innowacyjności porównano Polskę z innymi krajami Unii Europejskiej.
EN
The aim of the article is to present the essence of innovation, the importance of cooperation between science and industry for the entire economy and individual industries and enterprises. The article cites different definitions of innovation as well as its internal and external sources. It classifies innovation according to different criteria. It also describes the processes of commercialization and technology transfer in the process of innovation showing different procedures of research commercialization applied in Poland. Moreover, the article identifies the determinants of success in the process of knowledge and technology transfer. The correlations between science and industry in terms of innovation and commercialization are presented in detail, given special attention to existing inhibitors of commercialization process and the way of overcoming them. The article describes also the conditions of innovation processes’ efficiency and presents the basics of state policy in terms of innovation and commercialization. Thanks to the value of synthetic innovation indicator, Poland was compared with other European Union countries.
EN
The statutory mission of a university, in addition to the creation of scientific knowledge and education, lies in the cooperation with the economic sector through the transfer of knowledge and technology. The effectiveness of this process directly affects the affluence of any given State’s economy. Owing to the new amendments to the Act on Higher Education, many barriers that hinder commercialisation of knowledge in Poland have been brought down. Nicolaus Copernicus University in Toruń sets an excellent example in this respect having established a special purpose entity, which has already managed to set up thirteen spin-off companies in just 18 months.
PL
Ustawowa misja uczelni, oprócz tworzenia wiedzy naukowej i kształcenia, obejmuje również współpracę z sektorem gospodarczym poprzez transfer wiedzy i technologii. Efektywność tego procesu bezpośrednio wpływa na zasobność danej gospodarki narodowej. Dzięki ostatnim nowelizacjom ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym udało się znieść wiele barier utrudniających komercjalizację wiedzy. Dobrym przykładem zmian w tym zakresie jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który po półtorej roku działalności swojej spółki celowej, posiada już trzynaście spółek typu spin-off.
13
Content available Building an ecosystem for economic growth
EN
Paper describes mutually beneficial industry university partnership aim to promote and stimulate economic growth. Students and faculty from four different majors at Penn State Hazleton are involved in industry university projects focusing on commercialization of inventions or new technologies. Paper describes the details of that industry university cooperation as well as the benefits to all the partners involved.
PL
Artykuł opisuje wzajemnie korzystne partnerstwo pomiędzy uczelnią a biznesem w celu promowania i stymulowania wzrostu ekonomicznego. Studenci i pracownicy z 4 różnych kierunków na Penn State Hazelton są zaangażowani w projekty realizowane w partnerstwie pomiędzy biznesem i uczelnią w celu komercjalizacji nowych innowacji i technologii. Artykuł szczegółowo opisuje tę współpracę oraz korzyści wynikające z partnerstwa pomiędzy uczelnią a biznesem.
EN
The article of empirical nature is an attempt to evaluate the influence of the abilities to exploit newly acquired technologies possessed by finance companies operating in Poland on the competitive advantages they gain. The findings obtained confirm the existence of such influence, although its force seems rather moderate. A stronger influence was noted in relation to the jointly analyzed individual components, as well as the one related to general organization, which constitute the exploitation abilities, as well as in relation to three basic specialized assets within this type of abilities.
PL
Niniejszy artykuł o empirycznym charakterze stanowi próbę oceny wpływu posiadanych przez działające w Polsce przedsiębiorstwa finansowe zdolności do eksploatowania nowo pozyskiwanych technologii na zdobywanie rynkowych przewag konkurencyjnych. Uzyskane wyniki badań potwierdzają występowanie tej zależności, choć jej siła – ku zaskoczeniu – wydaje się raczej umiarkowana. Oznacza to, że rozwój tych zdolności w ramach potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych nie wywoła radykalnego zwiększenia posiadanych przez nie rynkowych przewag konkurencyjnych. Nieco silniejsze oddziaływanie zostało zidentyfikowane w przypadku łącznie analizowanych personalnych, jak również ogólnoorganizacyjnych składników zdolności eksploatacyjnych, a także niektórych wyspecjalizowanych w tym obszarze zasobów, w tym zwłaszcza powiązań systemu kontroli pracowników z systemem motywacyjnym.
PL
W artykule opisano statki wodne, powietrzne i kosmiczne. Dokonano analizy różnic i podobieństw związanych z przeznaczeniem eksploatacyjnym statków oraz ich konstrukcją. Dokonano próby odpowiedzi na pytanie, czy nazywanie tych trzech środków transportu statkami jest uzasadnione.
EN
The article describes the ships, aircraft and spacecraft. Analyses of the similarities and differences related to the intended connection operational ships and their design. An attempt to answer the question whether the naming of three means of transport vessels is justified.
EN
Since, along with licensing, research-based spin-offs have become the most promoted and desired mechanism of knowledge and technology commercialisation, the aim of this article is to contribute to the literature on public research spin-off activity in selected EU Member States. Based on literature review and empirical studies, the authors compare the major modes of creation and operation of research-based companies established by the Italian and Polish universities and non-academic public research organisations. The analyses the authors conducted for each country concerned the following three detailed research areas: (1) the national regulations governing the establishment of spin-offs at universities and research institutes introduced, (2) the institutional spin-off policies and procedures as implemented by the Italian and Polish research organisations, and last but not least (3) the statistical analysis on public research-based spin-offs in the two socio-economic contexts. The studies employed a desk research method. Interviews with the representatives of units responsible for the commercialisation of research results at research organisations selected for analyses were also conducted.
PL
Ze względu na fakt, że firmy spin-off są obecnie, obok licencjonowania, jednym z najbardziej promowanych i popularnych mechanizmów transferu wyników prac badawczych do zastosowań gospodarczych, zaprezentowany artykuł skupiony jest na kwestii tworzenia tego typu firm w wybranych krajach UE. Na podstawie analizy stanu wiedzy i badań empirycznych autorzy porównują zasady powstawania i funkcjonowania spółek typu spin-off tworzonych przez pracowników włoskich i polskich jednostek naukowo-badawczych. Autorzy skupili się na analizie czynników zewnętrznych (regulacji krajowych) jak i wewnętrznych (wewnątrzinstytucyjne przepisy i procedury) determinujących powstawanie tego typu struktur transferu technologii, a także dokonali analizy statystycznej z zakresu działalności firm spin-off we Włoszech i w Polsce. W badaniach wykorzystano metodę ‘desk research’ oraz wywiady z reprezentantami jednostek ds. transferu technologii przy uczelniach i instytutach objętych próbą badawczą.
EN
The development of knowledge-based economies is dictated by the intensification of globalisation processes and the emergence of information societies characterised by the growing demand for knowledge and innovations. Effective execution of the knowledge and technology transfer processes is therefore the foundation of the contemporary knowledge-based economy because as a result of these processes novel technologies are brought to the market and the development of better products and services meeting the actual customer requirements is stimulated, and the national innovation performance and the level of competitiveness are improved. The author presents the issues connected with the organisation and management of knowledge and technology transfer from R&D organisations. The discussion is based on international case study analyses whose results helped to indicate the models and procedures commonly applied by these institutions to ensure an effective execution of the transfer process.
PL
Rozwój gospodarek opartych na wiedzy podyktowany jest intensyfikacją procesów globalizacyjnych i rozwojem społeczeństw informacyjnych, w których znacząco wzrasta zapotrzebowanie na wiedzę i innowacje. Skuteczna realizacja procesów transferu wiedzy i technologii stanowi zatem podwaliny współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, gdyż w rezultacie tych procesów rynek zasilany jest innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, systemowymi i procesowymi stymulującymi rozwój lepszych produktów i usług odpowiadających faktycznemu zapotrzebowaniu konsumentów i jednocześnie odgrywa kluczową rolę w kreowaniu innowacyjności gospodarki i podnoszeniu poziomu jej konkurencyjności. W artykule omówiono zagadnienia organizacji i zarządzania procesem transferu wiedzy i technologii z jednostek naukowo-badawczych. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych międzynarodowych studiów przypadku, które pozwoliły na wyłonienie modeli i procedur powszechnie stosowanych w celu zapewnienia efektywnej realizacji tych procesów.
EN
A comprehensive evaluation of multifaceted R&D projects and their application potential should play a decisive role in the justification of research task continuation and a practical use of its results. It is therefore essential to use adequate, effective tools in directing these projects that allow assessing work progress and commercialization probability. This article describes a practical application of simulation methods for the assessment of implementation maturity, commercial potential, and innovation for supporting the management of project implementation, based on selected examples of innovative solutions of the Strategic Programme, “Innovative Systems of Technical Support for Sustainable Development”. The article presents the results of the evaluations and their interpretation, which facilitates taking appropriate corrective action. The examples of the application of assessment methods of the implementation maturity level (SDW), commercial potential (PK), and innovation potential presented in this article confirm the high suitability of the proposed methodology in the evaluation of R&D projects to rationalize product development processes. Moreover, a practical verification of assessment methods for innovative solutions facilitates the establishment of potential development directions of the methods themselves, and of the original, comprehensive assessment system of the efficiency and effectiveness of the research project implementation of innovative products as their result.
PL
Kompleksowa wieloaspektowa ocena realizacji projektów R&D oraz potencjału aplikacyjnego uzyskanych wyników powinny odgrywać decydującą rolę w odniesieniu do zasadności kontynuacji podjętych zadań badawczych oraz praktycznego wykorzystania ich rezultatów. Dlatego istotne jest zastosowanie w sterowaniu tymi projektami odpowiednich, skutecznych narzędzi pozwalających na ocenę stanu zaawansowania prac oraz urealnienie szans komercjalizacji. W artykule opisano praktyczne wykorzystanie autorskiej metody oceny dojrzałości wdrożeniowej, potencjału komercyjnego oraz innowacyjności do wspomagania zarządzania realizacją projektu na przykładzie wybranych, innowacyjnych rozwiązań stanowiących rezultat Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Zaprezentowano wyniki ocen oraz ich interpretację umożliwiającą podjęcie właściwych działań korygujących. Przykłady zastosowań metod oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW), oceny potencjału komercyjnego (PK), a także potencjału innowacyjnego zaprezentowane w artykule potwierdzają wysoką przydatność proponowanej metodyki w ewaluacji projektów R&B do racjonalizacji procesów rozwoju produktu. Praktyczna weryfikacja metod oceny innowacyjnych rozwiązań pozwoliła także wyznaczyć potencjalne kierunki rozwoju samych metod i autorskiego systemu kompleksowej oceny skuteczności i efektywności realizacji projektów badawczych i innowacyjnych produktów stanowiących ich wynik.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8791--8798, CD3
PL
Realizacja koncepcji gospodarki opartej na wiedzy zakłada efektywne wykorzystanie potencjału w postaci zasobów wewnętrznych i właściwym doborze brakujących zasobów z zewnątrz. W wyniku tak prowadzonej procedury przedsiębiorstwa budują swój potencjał innowacyjny. Duże organizacje mają większe szanse na utrzymanie się na rynku gdyż posiadają kapitał materialny i niematerialny niezbędny do wprowadzania nowych usług oraz produktów. MŚP nie mają tak dobrych warunków do rozwijania potencjału innowacyjnego. Jednak firmy takie dostrzegają coraz częściej potrzebę inwestowania w innowacje. Dlatego też, konieczne wydaje się wskazanie odpowiedniej ścieżki zarządzania innowacjami. Zaproponowana przez autora metoda może korzystnie wpłynąć na rozwój postaw innowacyjnych wśród MŚP branży metalowej. W artykule zaprezentowana została analiza literaturowa z zakresu innowacyjności oraz branży metalowej i metodologia prowadzonych badań poparta wynikami badań pilotażowych.
EN
Delivering the knowledge-based economy implies the effective use of the potential in the form of internal resources and the proper selection of scarce resources from outside. As a result of such a task carried out companies build their innovation potential. Large organizations are more likely to stay in business because they have tangible and intangible capital necessary to introduce new services and products. SMEs do not have such good conditions to develop the innovation potential. However, such companies increasingly recognize the need to invest in innovation. Therefore, it seems necessary to identify the appropriate path of innovation management. Proposed by the author method can have a positive impact on the development of innovative attitudes among SMEs in the metal industry. The article presented an analysis see reference in the field of innovation and the metal industry and methodology of the research supported by the results of pilot studies.
PL
Stosowane technologie oraz umiejętność ich pozyskiwania są znaczącymi czynnikami bycia konkurencyjnym na rynku, stąd również przedsiębiorstwa usług logistycznych biorą udział w tych działaniach. Jednocześnie przedsiębiorstwa te, będąc odbiorcami technologii, same stają się ich dostawcami zarówno dla swoich klientów, jak i innych przedsiębiorstw logistycznych. Uwzględniając ten związek, określono cel artykułu, którym jest przedstawienie rozważań dotyczących istotności zagadnienia technologii i jej transferu w przypadku przedsiębiorstw usług logistycznych.
EN
The technologies used and the ability of their acquisition is a significant factor in being competitive on the market. Thus, the logistics enterprises are involved in these activities. At the same time, these companies being recipients of technology also become the suppliers of technology both for their customers and other logistics enterprises. Considering this connection defines the purpose of the article, which is to present considerations on the significance of the issue of technology and its transfer in the case of logistics enterprises.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.