Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Pierwsza część artykułu omawia we wstępie obowiązujące obecnie w Polsce akty normatywne dotyczące ochrony odgromowej. Następnie autor omawia zmiany w wymaganiach dotyczących urządzeń piorunochronnych i informuje ogólnie o nowej normie PN-EN 62305 dotyczącej ochrony odgromowej. Z kolei omawia szczegółowo część pierwszą tej normy dotyczącą zasad ogólnych oraz część drugą tej normy dotyczącą zarządzania ryzykiem.
EN
The first part of the article discusses in preface the presently binding normative acts in Poland that concern the lightning protection. Subsequently, Author discusses the changes in requirements concerning the lightning protection installations and informs generally about the new standard PN-EN 62305 concerning the lightning protection. Successively, Author discusses with full particulars the first part of standard PN-EN 62305 concerning the universal principles, and the second part concerning the management of risk.
PL
Trzecia część artykułu omawia część czwartą normy PN-EN 62305. Część czwarta normy to "PN-EN 62305-4:2009 Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach". Dotyczy ona projektowania, instalowania, nadzorowania, konserwacji i badania systemu środków ochrony przed piorunami.
EN
The third part of the article discusses the fourth part of the standard PN-EN 62305. The fourth part of standard that is "PN-EN 62305-4:2009 The electrical and electronics devices in objects". It concern the projects, install, superintendence, preservation and search of systems of mediums of lightning protection.
PL
Druga część artykułu omawia część trzecią normy PN-EN 62305. Część trzecia normy to "PN-EN 62305-3:2009 Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrożenie życia". Dotyczy ona ochrony obiektu i jego otoczenia od szkód fizycznych i od porażenia istot żywych napięciami dotykowymi i krokowymi.
EN
The second part of the article discusses the third part of the standard PN-EN 62305. The third part of standard that is “PN-EN 62305-3:2009 The physical damage of object and threat to life". It refers to the protection of object and their environment from the physical damages and the living creatures from electric shock of touch voltage and of step voltage.
PL
Samoczynne wyłączanie zasilania jest jednym ze sposobów ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. W artykule omówiono zasady sprawdzania skuteczności ochrony tego rodzaju w sieciach TN, TT i IT.
PL
Zmiany w wymaganiach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej oraz zakres wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych były przedmiotem poprzednich artykułów z cyklu poświęconego badaniom okresowym instalacji elektrycznych i piorunochronnych. Obecnie przedstawiamy informacje m.in. o badaniach ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz o pomiarach rezystancji przewodów ochronnych i rezystancji izolacji.
PL
Publikacja zawiera następujące wątki problemu: klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem: ocena ryzyka i zasady jego oceny, klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem mieszanin gazowych, mieszanin pyłowych, kolejność wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, porównanie oznaczeń stref zagrożenia wybuchem, badania i certyfikacja urządzeń, badania typu, oznaczanie urządzeń w wykonaniu prze-ciwwybuchowym, klasy temperaturowe, BHP przy urządzeniach energetycznych, specyfikacja pracy elektroinstalatora z substancjami niebezpiecznymi, szczególne uwagi BHP zawarte w rozporządzeniu, ochrona przeciwporażeniowa, wykonywanie poszczególnych rodzajów prób zgodnie z PN-HD 60364-6:2008,wykonywanie okresowych pomiarów i badań instalacji w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, pomiary drgań silników elektrycznych, pomiary temperatury powierzchni zewnętrznej urządzeń, uzwojeń i łożysk silników, a także obowiązki pracowników wykonujących pomiary w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem oraz uwagi o zakończenie prac pomiarowych.
PL
W artykule podano zasady oceny ryzyka oraz klasyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem mieszanin gazowych i pyłowych. Omówiono również badania i certyfikację urządzeń, oznaczanie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, sposoby ochrony przeciwporażeniowej w przestrzeniach/ strefach zagrożonych wybuchem, zasady wykonywania okresowych pomiarów i badań ochronnych oraz obowiązki pracowników wykonujących pomiary w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.
PL
Początek artykułu - to dokończenie rozdziału rozpoczętego w pierwszej części artykułu, opublikowanej w numerze 1'2010 (88) "Śląskich Wiadomości Elektrycznych", omawiającego wymagania normy PN-HD 60364-4-41 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym". Następnie artykuł omawia wymagania normy PN-HD 60364-6:2008 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie".
EN
The beginning of the article is the completion of the chapter, which was begun in the first part of the article published in No 1'2010 (88) of Silesian Electrical Journal, discussing the requirements of standard PN-HD-60364-4-41 "Low-voltage wiring systems". Part 4-41 "The protection for provision of safety. Electric shock protection". Then the article discusses the requirements of standard PN-HD-60364-6:2008 "Low-voltage wiring system:". Part 6:2008 Verification".
PL
We wstępie omówiono ogólnie modyfikacje i uaktualnienie normy międzynarodowej dotyczącej instalacji elektrycznych niskiego napięcia, co powoduje zmianę odpowiednich norm krajowych. Następnie w rozdziale 1 omówiono zasadę „najpierw chronić, potem zasilać". Rozdział drugi w pierwszej części artykułu omawia wymagania normy PN-HD 60364-4-41 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym".
EN
In the introduction, the article discusses in general the modification and the bringing up to date of the basic international standard concerning the low-voltage wiring systems, which causes the change of the adequate national standards. Then, it was discussed in the first chapter of this article the principle "first to protect and than to supply". The second chapter of the first part of this article presents the requirements of the Polish standard PN-HD-60364-4-41 "Low-voltage wiring systems ". Part 4-41 "The protection for assurance of safety. Electric shock protection ".
PL
Część III artykuł omawia wymagania normy PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-701 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. Omówiono ochronę przed porażeniem elektrycznym w tych pomieszczeniach: wymagania ogólne, środki ochrony podstawowe i uzupełniające, wymagania dla odbiorników energii elektrycznej i dla systemów ogrzewania podłogowego. Ponadto w części III artykułu omówiono warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
EN
The article discusses in the 3 rd part the requirements of standard PN-HD-60364-7-701 Low-voltage wiring systems. Part 7-701 Requirements concerning the special wirings and locations. Accommodation with bathtub or shower. The article discusses the protection against electric shock into that locations: the general requirements, base and auxiliary means of protection, the requirements for receivers of electric energy and for systems of floor heating. Moreover, the article discusses in its 3rd part the technical conditions which should meet buildings and their location.
PL
W pierwszej części artykułu opublikowanej w czerwcowym numerze „elektro.info” omówiono akty normatywne dotyczące pomiarów, zasady i zakres wykonywania prac kontrolno-pomiarowych oraz prawną kontrolę metrologiczną. W tym numerze zostaną omówione ciągłość i pomiar rezystancji przewodów, pomiar rezystancji izolacji, skuteczność ochrony w układach TN, TT i IT, pomiary w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi, pomiar rezystancji uziemień i zasady sporządzania protokołów z pomiarów.
PL
W artykule omówiono błędy popełniane przy wykonywaniu okresowych i pomontażowych pomiarów instalacji elektrycznych. Zwrócono uwagę na prawidłowy dobór przyrządów pomiarowych, stosowanie właściwych metod pomiarowych i właściwy określenie prądu i czasów wyłączenia zasilania. Omówiono również zasadę "najpierw chronić potem zasilać" wprowadzoną przez nowe przepisy ochrony przeciwporażeniowej.
EN
In the paper are discussed errors that can be occurred when typical investigations of low voltage installations are preformed. There are recommended correct methods and measuring instruments for such investigations.
PL
W drugiej części artykułu jest omówione wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi (dokończenie rozdziału rozpoczętego w części I artykułu w numerze 5'2008 "Śląskich Wiadomości Elektrycznych") i pomiar rezystancji uziemienia uziomu. W postaci załączników zamieszczono 5 wzorów protokołów badań oraz wzór metryki urządzenia piorunochronnego.
EN
The second part of the article discusses the measurements execution in wiring systems with residual current circuit breaker (end of chapter beginning in first part article in "Silesian Electrical Journal" number 5'2008) and the measurement of grounding resistance of earth electrode. As enclosures are inserted 5 samples of measurement protocols and the sample of lightning conductor card.
PL
W pierwszej części artykułu, we wstępie są omówione normy i przepisy dotyczące pomiarów ochronnych oraz sprawy ogólne dotyczące pomiarów i terminów ich wykonywania. Następnie w artykule omówiono zasady wykonywania pomiarów, zakres wykonywania okresowych pomiarów, częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań, dokumentację wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych, wykonywanie poszczególnych rodzajów prób, samoczynne wyłączanie zasilania w sieci TN i wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi.
EN
The first part of the article, in the introduction, discusses standards and regulations concerning to protective measurements and the general matters regarding measurements and terms of their realization. Then, the article describes the principles of making of measurements, the scope of making of periodic measurements frequency of making of periodic measurements and testing, documentation of executing control and measurement work, fulfilling of particular sorts of tests, self-acting switching aft the supply in the network TN and making measurement in networks with residual current circuit breakers.
PL
W drugie] części artykułu omówiono wpływ wentylacji przestrzeni zagrożonych na ich klasyfikację, ochronę obiektów zagrożonych wybuchem od skutków wyładowań atmosferycznych oraz wykonywanie pomiarów w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. W zestawieniu literatury, odnoszącej się do obu części artykułu, zamieszczono 30 pozycji.
EN
The second part of the article discusses: influence of ventilation of spaces, which are menaced with explosion hazard, on their classification, protection of buildings menaced with explosion hazard caused by atmospherics discharge and taking measurements in rooms threatened with explosion hazards. The bibliography, relating to both parts of the article, gives 30 items.
PL
W pierwszej części artykułu omówiono znaczenie kompleksowe] oceny zagrożenia i zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych oraz profilaktycznych, klasyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem, podział urządzeń elektrycznych na grupy, kategorie i klasy temperaturowe, podział urządzeń grupy li na kategorie i podgrupy, wymagania Dyrektywy ATEX 100a oraz konstrukcje urządzeń elektrycznych przeciwwybuchowych i ich oznaczanie. Następnie omówiono dobór urządzeń elektrycznych do stref zagrożonych wybuchem, wymagania przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i ochronę instalacji i urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem.
EN
The first part of the article discusses: importance of comprehensive assessment of explosion hazards and of application adequate technological, constructional and preventive solutions, of classification spaces threatened with explosion hazards, division of electrical devices into temperature groups. categories and classes, division of devices of the 2nd group into categories and subgroups, requirements laid down by the Directive ATEX 100a and structure of electrical explosion-proof devices and their marking. Then the article discusses selection of electrical devices for zones threatened with explosion hazards, requirements for execution of electrical wiring systems in spaces threatened with explosion hazards and protection wiring systems and electrical devices in zones, threatened with explosion hazard.
PL
W drugiej części artykułu są omówione następujące zagadnienia: sprawdzanie przekroju przewodów ze względu na zabezpieczenie przed skutkami przetężeń (w tym zabezpieczenie przewodów instalacyjnych przed skutkami przeciążeń oraz zabezpieczenie przed skutkami zwarć), warunki selektywnego działania zabez¬pieczeń przetężeniowych w instalacjach elektrycznych i, bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych
EN
The second part of the article discusses the following issues: verification of cross sections of conductors from the point of view of their protection against the effect of overcurrent (particularly protection of installation wires against the effect of overload and protection against the effects of short circuits), conditions of selective functioning of overcurrent protection in wiring systems and safety of use of wiring systems
PL
We wstępie krótko scharakteryzowano 3 dokumenty (normę N SEP-E-002 "Instalacje w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania", wytyczne wymiarowania i wyposażenia instalacji oraz komentarz do obu ww. dokumentów), których bliższe omówienie jest przedmiotem artykułu. W pierwszej części artykułu są omówione następujące zagadnienia: moc zapotrzebowania mieszkań, wewnętrznych linii zasilających (WLZ) i budynków, szczytowe moce obliczeniowe WLZ i budynków, podstawowe założenia planowania instalacji w budynkach mieszkalnych, przewody ochronne, uziomy, rozwiązania WLZ, rodzaj i zakres niezbędnego wyposażenia instalacji odbiorczych, sprawdzanie przewodów na dopuszczalne spadki napięcia.
EN
The introduction describes 3 documents (the standard N SEP-E-002 "Wiring systems in housing construction. Basis of planning", directive for dimensioning and equipping of wiring systems and a commentary to these documents). The first part of article discusses the following issues: required power input for apartments, internal supply lines and buildings, designed peak power for internal supply lines and for buildings, fundamental principles for planning of wiring systems in housing construction, protective conductors, earth electrodes, design of internal supply lines, type and range of necessary equipment of receiver wiring systems, verification of conductors in relation to permissible voltage drops.
PL
Opisano sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych. Omówiono pomiar rezystancji izolacji oraz sprawdzanie rezystancji podłogi i ścian. Przedstawiono samoczynne wyłączanie zasilania w sieci TN oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układzie IT i TT. Pokazano mierniki do sprawdzania zabezpieczeń nadmiarowoprądowych. Przedyskutowano błędy popełniane przy pomiarze impedancji pętli zwarcia.
EN
Checking on the continuity of protective conductors and equalizing connections; measurement of the resistance of protective conductors. Measurement of the resistance of insulation and checking on the resistance of the floor and walls. Automatic disconnection of supply in the TN network. Effectiveness of shock protection in the IT and TT systems. Instruments for checking on the over-current protections. Discussion of the errors made during the measurement of a short-circuit loop.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.