Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wspólnota
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper is a continuation of deliberations on meaning (sense) of public spaces. It refers to unofficial spaces for informal activities, which could be called informal alternative spaces or maybe even a bit exaggeratedly “spaces-of-resistance”. Their extremely important features include absence of control and lack of rules, which distinguish them from other spaces. The paramount advantage visitors gain from these places is the ability to give the space a meaning of their own, thus changing the users’s position from that of a mere user into the user in possession. It also changes his/her relation to the space which ceases to be only a ‘closed object’. It is brought into use, as it is created and linked only for the time of the actor-user's (own) performance. The experimental character of the game leads to a reinterpretation of the meaning (or even necessity to change it) that the space has. Such an approach breaks with the patterns embedded in a collective imaginarium, which promote safe, comfortable behaviours – an unofficial, alternative space must be created each time from scratch, such space is a process. It is not treated as a product, it becomes space of commitment – it becomes political space, but as such, it is a challenge and thus it is interesting only for few people. By meeting each other and being with others we fulfill our basic psychological need, but simultaneously we enter into different roles in a social game in which our own “win” often counts above all. Our private satisfaction can also be valued by a sense of community, collaboration, having something in common, and this obviously can bring benefits to everyone. However, without a deeper thought practices that seek and provide best possible conditions for staying in space can lead to a certain inertia, which can turn into “algorithmization” in satisfying space users, specialized only in passive satisfaction of thoughtless users.
PL
W tekście, kontynuując moje rozważania dotyczące sensu przestrzeni publicznych, odnoszę się do nieoficjalnych przestrzeni aktywności, które można nazwać przestrzeniami nieformalnymi, alternatywnymi lub może nawet nieco na wyrost „przestrzeniami oporu”, których niezmiernie istotnymi wyróżniającymi od innych przestrzeni cechami są brak kontroli i brak reguł. Najważniejszą zaletą dla korzystających z tych miejsc jest możliwość nadawania swoich znaczeń przestrzeni, co zmienia ich pozycję z użytkowników na „będących-w-posiadaniu”. Zmianie ulega również ich relacja do przestrzeni, która przestaje być jedynie oddanym do użytkowania „zamkniętym obiektem”. Powstaje i jest związana regułami/relacją jedynie na czas podjętej przez aktorów-użytkowników (ich własnej) gry. Eksperymentalny charakter tej gry skłania do reinterpretacji (a nawet konieczności) zmiany znaczenia przestrzeni. Takie podejście zrywa ze wzorami osadzonymi w zbiorowym imaginarium, które promują bezpieczne, wygodne zachowania – przestrzeń alternatywną, nieoficjalną trzeba tworzyć za każdym razem od nowa, taka przestrzeń jest procesem. Nie jest traktowana jak produkt, staje się miejscem zaangażowania – staje się „polityczna” (ideologiczna), jednak jako taka stanowi pewien kłopot, wyzwanie, a przez to interesuje niewielu. Spotykając się z innymi ludźmi, realizujemy swoją podstawową psychologiczną potrzebę, ale równocześnie wchodzimy w różne role w społecznej grze, w której liczy się często przede wszystkim nasza własna „wygrana”. Nasza prywatna satysfakcja też może być wartościowana przez poczucie wspólnoty, współdziałanie, posiadanie czegoś wspólnego a to oczywiście może przynieść korzyści dla wszystkich. Jednak bez pogłębionej refleksji praktyki poszukujące i zapewniające jak najlepsze warunki do przebywania w przestrzeni mogą doprowadzić do pewnej bezwładności, która z kolei może się przerodzić w „algorytmizację”, wyspecjalizowaną jedynie w biernym zadowalaniu bezrefleksyjnych użytkowników.
2
Content available The state of law or the law of the state?
EN
Rule of law is a collection of institutions that each society fulfills differently. The rule of law is a wider and more complex phenomenon than the courts and judges themselves. The rule of law cannot be based solely on the heroism of an individual or group of one or another category of persons. The rule of law must be a natural component of the legal order. The concept of the primacy of the role of the Constitution - requires the reliable cooperation of at least three authorities - legislative, executive and judicial authorities. Occasional and opportunistic legislation, not much in common with the rule of law. The law is not what we imagine, but what the responsible legislator has established. "There is no more cruel tyranny than that practiced in the shadow of laws and in the colors of justice." What are the rule of law? Can state power influence courts? Whether parliamentary majority equals omnipotence is the main theme of the proposed presentation. The author's assumption is to indicate the essence of the issue in an interdisciplinary approach, to pay attention to its multidimensionality and social importance, leaving the field to undertake own research.
3
Content available remote Smart City: miasto tworzone przez mieszkanców?!
PL
Idea smart city to idea przestrzeni miejskiej zarządzanej sprawnie i przy pomocy najnowszych „inteligentnych” technologii. Technologii, które ułatwiając życie ich użytkownikom, powodują jednocześnie marginalizacje dużych grup społeczeństwa – obierając miejsca pracy i zródła utrzymania; tworząc wirtualne, żyjące w światach równoległych i nie komunikujące się ze sobą wspólnoty; ograniczając dostęp do niektórych usług i aktywności tym, którzy z różnych powodów nie nadażają za postępem. W ten sposób przestrzeń miejska staje się łatwiejsza w zarządzaniu i bardziej zamknięta w sensie społecznym. Artykuł jest próbą zmierzenia się z wyzwaniami technologii przeciwstawionej, czy może jedynie uzupełniającej, działania lokalnych społeczności skierowane na tworzenie przestrzeni miejskich budujących wspólnotę i bardziej humanistyczne przestrzenie życia.
EN
A skillfully and computer-based administered urban space builds the contemporary idea of a smart city. The so called ‘intelligent technologies’ facilitate the life of the inhabitants but at the same time marginalize large groups of society – taking jobs and income sources away; creating communities living in parallel worlds without mutual communication; limiting the access to some services and activities for those who from various reasons are not able to follow the progress. Thus the urban space becomes easier to govern and more closed in a social sense. The article is an attempt to size up the technology, which contrasts with, or perhaps only replenishes the activities of local communities which aim for the creation of community values and more human living spaces.
4
Content available Mój dom w domu?
PL
Opowieść o własnym Domu w śródmiejskim warszawskim domu wielorodzinnym na Hożej zaczęła się w 1973 roku. Od nierealnych i dlatego medialnych wizji studialnych zatytułowanych „Skansen – Centrum”, przez założenie solidarnościowej spółdzielni mieszkaniowej pracowników Politechniki Warszawskiej w 1985 roku. Projekt wykonany został w pracowni na Wydziale Architektury i doprowadził do budowy kolonii mieszkaniowej w zwartej zabudowie śródmiejskiej ze 180 indywidualnie projektowanymi mieszkaniami, 4 zielonymi, pieszymi dziedzińcami i podziemnym parkingiem dla 150 samochodów. Od 1990 roku mieszkamy w prawdziwej, koleżeńskiej wspólnocie, a okolica wokół odżyła dziesiątkami restauracji i kawiarni. Jest tak, jak było w mojej wizji z 1973 roku. Motto z Bottona okazało się realne.
EN
The story about my own Home in a downtown multifamily residential (building) in Warsaw began at Hoża street in 1973. At first there were unrealistic and therefore media-based study visions, titled “Open-air museum – Centre”, subsequently in 1985 a (solidarity) housing cooperative was established by the employees of Warsaw University of Technology, a project which was completed within the studio of the Faculty of Architecture, and finally it all ended up in a housing estate in a compact downtown (housing) development with 180 individually designed apartments, 4 green, pedestrian courtyards and an underground parking for 150 cars. From 1990 we have lived in a real, friendly community, whereas the neighbourhood revived thanks to tens of restaurants and cafes. The situation now seems similar to that of my vision from 1973. Botton’s motto turned to be real.
PL
Zrozumienie procesu tworzenia i transferu wiedzy wymaga nie tylko uwzględnienia jego aspektów w płaszczyźnie epistemologicznej, lecz także ontologicznej. W tej sytuacji wzrasta znaczenie kontekstu, tj. społeczno-kulturowego środowiska, w którym przebiega proces tworzenia wiedzy. Stanowi ono z jednej strony określone ramy determinujące współpracę jednostek, z drugiej natomiast definiuje granice transferu na zewnątrz wiedzy cichej. Przykładem tak rozumianego kontekstu tworzenia wiedzy jest wspólnota. W artykule zanalizowano podstawowe uwarunkowania procesu tworzenia i transferu wiedzy w płaszczyźnie epistemologicznej oraz ontologicznej, a także przedstawiono jego przebieg na przykładzie wspólnoty wiedzy.
EN
The article presents the topic of kibbutz (Israeli socialist, agrarian community). The author presents its evolution from a small, highly collectivistic commune into a modern organization. The emphasis is put into a reform, which was implemented in order to save kibbutz from bankruptcy and flee of their member. The author presented her own research, conducted in a kibbutz in the Northern Israel. However, the topic of kibbutz is just an excuse to make a broader comparison with contemporary organization/enterprises. The authors tries to draw conclusion from the “success story” of the kibbutz and shows how this could be a universal pattern for modern organizations in transition.
PL
W artykule przedstawiono tematykę izraelskiego kibucu (socjalistycznej społeczności rolniczej). Autorka przedstawia ewolucję od małej, bardzo kolektywistycznej komuny do nowoczesnej organizacji. Nacisk został położony na reformę, zrealizowaną w celu ratowania kibucu przed bankructwem i ucieczką jego członków. Autorka bazuje na własnych badaniach, przeprowadzo-nych w kibucu w północnym Izraelu. Temat kibucu to tylko pretekst do szerszego porównania ze współczesnymi organizacjami/przedsiębiorstwami. Autorka próbuje wyciągnąć wnioski z "sukce-su" kibucu i pokazuje, że może to być wzór uniwersalny nowoczesnej organizacji w okresie koniecznych zmian.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji continuity management w logistyce społecznej. Artykuł przedstawia podstawowe założenia dotyczące logistyki społecznej i obszaru continuity management oraz sprzężenia tych dwóch dziedzin. Wykorzystanie doświadczeń biznesowych w obszarze continuity będzie, zatem okazją dla sektora publicznego by w sposób najbardziej efektywny przygotować się na występowanie zagrożeń oraz radzenia sobie z ich skutkami. W sytuacji, gdy nie da się ich unikać, pozwoli to stworzyć system, który będzie w stanie zapewnić ciągłość działania, dostępność do zasobów oraz realizację procesów o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania wspólnoty mieszkańców.
EN
The aim of the paper is to show continuity management process in social logistic. The use of business experience in the area of continuity will therefore provide an opportunity for the public sector to most effectively prepare for the occurrence of hazards and deal with their consequences. In a situation where they can`t be avoided, it will create a system that will be able to ensure continuity of operations, availability of resources and the implementation of processes which are essential to the functioning of the community.
PL
Artykuł nawiązuje do transformacji wsi należących do gminy Środa Śląska: Ciechów, Rakoszyce i Szczepanów. Ze względu na obecność elementów infrastruktury społecznej i usług (tj.: sklepy, szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia, biblioteki) stanowią one lokalne centra w gminie Środa Śląska i rozwijają się szybciej od sąsiadujących z nimi miejscowości. Na powstanie wymienionej infrastruktury wpłynęła mająca miejsce ok. 40 lat temu transformacja wsi należących do gminy Środa Śląska, w której rolę odegrało budownictwo wielorodzinne PGR-u. Wsie Ciechów, Rakoszyce i Szczepanów oferować mogą lepsze miejsce zamieszkania za mniejsze pieniądze, umożliwiając posiadanie na własność skrawka ziemi, uniknięcie niekorzystnych zjawisk związanych z gęstością zaludnienia, intensywnością zabudowy, ujednoliceniem budownictwa, dezorganizacją urbanistyczną, a także wysoką jakość środowiska zamieszkania – bliskość przyrody, elementów infrastruktury społecznej i usług, dostępność kultury, miejsc rekreacji itp.
EN
The article refers to the transformation of the villages of Środa Śląska commune: Ciechów, Rakoszyce and Szczepanów. Due to the presence of social infrastructure and services (such as shops, schools, health care facilities, libraries) they are the centers of the commune of Środa Śląska and develop faster than their neighboring village. The creation of this infrastructure was affected by the transformation of the villages belonging to the commune of Środa Śląska, which had place about 40 years ago and in which significant role was played by multi-family housing of the state farms. The villages Ciechów, Rakoszyce and Szczepanów may offer a better place of residence for less money, allowing people to own piece of land, to avoid the disadvantageous effects of population density, building intensity, standardization of construction, urban disorganization, as well as the high quality living environment – closeness to the nature, the elements of social infrastructure and services, availability of culture services, recreation places, etc.
EN
A sustainable development of housing environment depends on socioeconomical context. Interest towards locality in western countries has a completely different basis than in the post-communist ones. Social capital, which shows, e.g. in trust, as well as ecological awareness are totally different. We do not belong to saturated societies. There is a distinct issue of community shaping of housing environment here. Although eco-friendly housing do emerge, intentional building of community bonds (characteristic, e.g., of the idea of cohousing) is rare. There are many ecological farms, but eco-villages do not arise. Concordant communities and housing cooperatives are also rare. In order to get to know the kind of development of a sustainable housing environment to be promoted, not only a purpose must be determined, but appropriate means need to be adjusted to local capabilities.
10
Content available remote Przestrzeń jednostki - przestrzeń wspólnoty
PL
Przestrzeń publiczna w miejskim środowisku zamieszkiwania to jednocześnie przestrzeń jednostki i przestrzeń wspólnoty. Wzajemne przenikanie tych dwóch obszarów tworzy zarówno antynomię, jak i jednorodną, spójną rzeczywistość zarówno dnia codziennego, jak i zdarzeń o charakterze odświętnym. Odmienna percepcja indywidualna i zbiorowa oraz odmienne formy użytkowania przestrzeni publicznej zmieniają pozornie obiektywne ramy kompozycji przestrzennej przestrzeni publicznej.
EN
Public space in the housing environment builds simultaneously the space of an individual and the community. The merging of both of these spaces consists of both the antinomy and homogenous, coherent reality of everyday and festive events. Various individual and collective perception and different form of the use of the space change seemingly unbiased frame of urban composition of the public space.
12
Content available Wspólnota mieszkańców - passé?
PL
Wspólnota mieszkańców - termin związany ze środowiskiem lokalnym, sąsiedztwem - wydaje się mało atrakcyjny dla architektów. Dziś, po latach narzucanego kolektywizmu, możemy jednak obserwować oddolne próby budowy lokalnych wspólnot mieszkańców. Badaniami objęto wybrane przejawy takich działań w kraju i za granicą. Studia literaturowe i studia przypadków uzupełniono o dokumentację fotograficzną. Zebrane przykłady wskazują, że wspólnota mieszkańców stanowi element współczesnej formuły dobrego środowiska mieszkaniowego i może być przedmiotem intencjonalnych działań osób za to środowisko odpowiedzialnych.
EN
Local community - a term associated with the notion of neighbourhood and the quality of living environment do not seem attractive to architects in Poland nowadays. Following years of collectivism enforced by top-down political decisions, one can currently observe bottom-up movements - attempts of building local communities. This paper presents research of chosen case studies (both Polish and foreign) illustrating the above approach. These examples suggest that focus on local community is fundamental for creating good living environment. This approach may become an important part of design process understood as intentional activity undertaken by designers professionally responsible for the quality of built environment.
13
Content available remote Kibuc - samorządna wspólnota socjalistyczna
PL
Artykuł przedstawia związek między samorządnością a sukcesem ruchu kibucowego. Autorka ukazuje, że wspólnota socjalistyczna nie jest w stanie realizować swoich ideałów poza samorządnością i demokracją. W tym celu zostały przedstawione inne próby życia wspólnotowego, które w przeciwieństwie do kibuców poniosły porażkę.
EN
The article shows the relation between self-government and the success of the kibbutz movement. The author explains that socialist community is not capable to achieve its ideals if it is not democratic and self-governmental. That is why the author describes different attempts of communal life, which, unlike to kibbutz, were not successful.
PL
Dążenie do kreowania więzi sąsiedzkich przybiera w architekturze i urbanistyce, począwszy od przełomu XIX/XX wieku, formę swoistego imperatywu. Imperatyw życia we wspólnocie powiązany jest z imperatywem równowagi społecznej, albowiem niemożliwe jest kreowanie wspólnoty pomiędzy ludźmi, których dzielą zbyt wielkie nierówności. Jednak realizacja imperatywu wspólnotowego napotyka opór ze strony m.in. rosnących tendencji indywidualistycznych. Przykładem skutecznej próby pogodzenia obu trendów jest ruch co-housing.
EN
The intention to create neighbourhood bonds assumed a form of a specific imperative in the architecture and urban planning late in the 19th and early in the 20th centuries. The community life imperative is associated with the social balance imperative, because it is not possible to create a human community when people are divided by considerable inequalities. However, the implementation of the community imperative faces a resistance from e.g. growing individual trends. An example of an effective attempt at bringing both trends together is the co-housing movement.
PL
W niniejszym artykule zostały zaprezentowane treści związane z poszukiwaniem wspólnych fundamentów kulturowych Europy. Opracowanie składa się z czterech części, w których autorka próbuje zebrać i uporządkować europejski dorobek w dziedzinie integracji. Pierwsza część (Wprowadzenie do tematu wielorakiego pojmowania Europy i europejskości) jest wprowadzeniem do tematu. Rozważa się też w niej pojęcia europejskości w sensie geograficznym i kulturowym. Druga część ( Starożytne dziedzictwo kulturowe Grecji i Imperium Rzymskiego jako podstawy europejskiej cywilizacji) podejmuje tematykę związaną z początkami europejskiej filozofii, kultury, sztuki, a także demokracji oraz z podstawami państwa i prawa. Trzecia część (Średniowieczna Respublica Christiana jako najpełniejszy przykład integracji europejskiej) z kolei prezentuje, jaką rolę w budowaniu wspólnych europejskich wartości odegrała religia chrześcijańska, a w szczególności Kościół Katolicki. Ostatnia część opracowania ( Oświecenie i ponowoczesność - poszukiwanie wspólnych wartości. Szanse i zagrożenia współczesnej integracji europejskiej w dobie globalizacji) jest rozważaniem na temat współczesnych idei dotyczących przyszłości europejskiej myśli integracyjnej w kontekście filozofii postmodernizmu. Artykuł nie zawiera klasycznych wniosków końcowych, ponieważ jest jedynie próbą odpowiedzi na doniosłe pytania XXI wieku, dotykające nierozstrzygniętych jeszcze kwestii kształtu Europy nowego milenium.
EN
In hereby article European common cultural foundationses are analysed. Elaboration consists of four parts, which are attempt of assembling and arranging European acquired possessions in sphere of integration. First part is introduction to theme and analysis of European idea notion in geographical and cultural substance. In second part undertook problems related with origin of European philosophy of culture, arts and also bases of democracy, state and law. Third part presents part of Christian religion in building common "European house". Article finishes with conclusions on present idea theme relating European integration thought future in context of postmodern philosophy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.