Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  puncture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Tire punctures with an aluminium penetrator
EN
The article titled "Tyre puncture with an aluminium penetrator" presents the methodology of the measurements related to tire puncture. The creation of a differential profile and differential profiles matrix is discussed. The matrix is analysed based on 3D spatial charts and maps. It has been shown that there is an anomaly in the puncture site. It was discussed in the circumferential direction and the depth of insertion of the penetrator. Conclusions and remarks regarding the practical application of observations are presented.
PL
W artykule pt. "Przebicie opony penetratorem ze stopu glinu" przedstawiono metodykę pomiaru. Omówiono tworzenie profilu różnicowego i macierzy profili różnicowych. Dokonano analizy macierzy na podstawie przestrzennych wykresów 3D i wykresów mapowych. Wykazano, że w miejscu przebicia występuje anomalia. Opisano ją w kierunku obwodowym i głębokości wsunięcia penetratora. Przedstawiono wnioski i uwagi dotyczące praktycznego zastosowania poczynionych spostrzeżeń.
PL
W artykule przedstawiono wyniki porównawczych badań wytrzymałości na przebicie styllusem obuwia specjalnego, stosowanego obecnie w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. W celu porównawczym badania przeprowadzono z wykorzystaniem ostrza znajdującego się w temperaturze normalnej 20°c oraz podwyższonej, wynoszącej 200°c. Do badań wykorzystano dwie nieużywane pary obuwia specjalnego skórzanego. Obuwie tego tyPU charakteryzuje się wzmocnieniem podeszwy oraz noska buta. Materiał, z którego zostały wykonane charakteryzuje duża odporność w warunkach atmosferycznych w zakresie temperatur od –20°c do+40°c. W strażackim obuwiu specjalnym materiał wierzchni mogą stanowić m.in.: skóry naturalne, np. bukaty bydlęce licowe, welurowe, dwoiny bydlęce kryte lub welurowe, materiały skóropodobne, PVC, poliuretan, tkaniny impregnowane, inne materiały [8]. Technologia ta powoduje zwiększenie napięcia powierzchniowego cząsteczek wody, co wstrzymuje przesiąkanie (materiały hydrofobowe). Do wykonania spodów najczęściej wykorzystuje się poniższe materiały i procesy technologiczne [9]: GUMA/ GUMA – dwustopniowa wulkanizacja elektromechaniczna, PU/TPU – dwustopniowy wtrysk poliuretanu, PU/PU– dwustopniowy wtrysk poliuretanu o dwóch gęstościach, PU – jednostopniowy wtrysk poliuretanu, PU/GUMA – bezpośredni wtrysk poliuretanu na wkładkę gumową, inne – łączenie nitrylu, PVC, GUMY. W produkcji obuwia ochronnego wykorzystuje się najczęściej podnoski metalowe, stalowe oraz kompozytowe, a także stalowe i kompozytowe wkładki antyprzebiciowe. Badania wytrzymałościowe wybranych modeli butów o odmiennej konstrukcji, zostały wykonane na specjalnie skonstruowanym innowacyjnym stanowisku opartym na maszynie wytrzymałościowej LabTest 6.100sp.1 ‒2 ‒2300. Skonstruowany układ grzejny ostrza o łącznej mocy 240 w i napięciu wynoszącym 24 v pozwala na swoboda regulację temperatury w zakresie 20 ‒500°c. Wyniki badań wykazały wyraźne różnice w odporności spodów badanych modeli butów. Ponadto wykazano niekorzystny wpływ działania gorącego styllusa, perforacja spodów butów następowała przy mniejszych siłach. Wartość charakteryzująca odporność oraz stopień jej pogorszenia pod działaniem dodatkowego czynnika termicznego, zależy od materiałów warstw spodów i ich konstrukcji. Badania przeprowadzono w ramach projektu badawczo -rozwojowego Nr o rob/ 0011/03/001 „Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych”. Słowa kluczowe: obuwie specjalne, przebicie, innowacyjne stanowisko.
EN
The article presents the results of the comparative strength tests of the special boots used in fire units which are exposed to the sole Puncture with the stylus. The tests have been carried out using the blade in normal 20 °c and higher 200°c temperature. Two pairs of special boots have been used for the tests. The boots have specially protected soles and toecaps. The material used for their production has a high weatherproof quality , from – 20°c till +40°c. The outside layers of the firefighters’ special boots can be made of the following materials: natural leathers such as , cow leather grain, cow leather suede, covered cow leather split or suede as well as the leatherette materials. pvc, polyurethane, impregnated textures and other materials (8). That technology causes the increase water particles surface tension which stops soaking (hydrophobic materials). To produce the soles the mentioned below materials and technological processes are commonly used(9): GUMA/GUM – two stage electromechanical cure, PU/TPU – two stage polyurethane injection, PU/PU– two stage polyurethane injection with two densities, PU – one stage polyurethane injection, PU/GUMA – direct polyurethane injection on the rubber pad, other – nitrile bonding, PVC, rubber. For the production of the protective boots the most commonly used are the metal, steel and composite toecaps as well as steel and composite antipuncture pads. The strength tests of the selected boot models of different design have been carried out on the specially constructed innovative stand based on the testing machine the LabTest 6. 100sp.1 ‒2 ‒2300. The constructed blade heating system of the total power – 240 w and of the voltage – 24 v makes the free regulation of the temperature within 20–500°c possible. The results have shown the significant differences in the strength of the tested boot soles. Moreover the unfavorable influence of the hot stylus has been shown. The sole punctures were observed at smaller powers. The value characteristic for the strength and the level of its worsening, because of the additional thermic factor, depends on the soles material layers as well as on their design. The tests have been carried out in the framework of the r&d project No. o rob/ 0011/03/001 ‘Development of an innovative stands system for testing personal protection.
PL
Przedstawiono przykład wymiarowania płyt płaskich na przebicie w obrębie połączeń ze słupami narożnymi. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z zasadami Model Code 2010, pokazując różnice wyników i konsekwencje wynikające z założenia różnych poziomów dokładności prowadzonej analizy. Uzyskane wyniki skomentowano w świetle rezultatów obliczeń zgodnie z zasadami PN-EN 1992-1-1.
EN
The paper presents the design example how to calculate the flat slab in the connection zones with the corner columns. The analysis was carried out in accordance with the principles of Model Code 2010. The differences between results, which depended on assumed levels of approximations, were shown. The obtained results were commented and compared with the values obtained by calculation conducted in accordance with the principles of Eurocode 2.
EN
This study comparatively presents the static puncture property of different structures of intra-/inter-laminar reinforced hybrid composites via needle punching and thermal bonding techniques. The tensile and bursting properties of two composites with inter-laminar reinforcement by needle-punching and inter-and-intra- laminar reinforcement by both needle punching and using Kevlar fibres were also evaluated comparatively. The significance of process parameters including the low-melting PET fibre content, take-up speed of the punching machine, the plied orientation between the nonwoven and fabric and thermal bonding on the static puncture resistance was firstly investigated to seek out the significant parameters. The effects of significant processing parameters on static puncture and mechanical properties were explored afterwards. The research result shows that the plied orientation, low-melting PET content and thermal bonding affect the static puncture resistance most significantly. The maximum tensile strength and bursting strength occurred when hybrid composites after thermal bonding were composed of parallel-plied nonwovens and 90°-orientated glass fabric, as well as 70 wt% low-melting PET fibres. Recycled Kevlar fibre reinforcement dissipates additional static puncture resistance, and makes the static puncture resistance higher, as well as the tensile and bursting strengths for resultant hybrid fibre composites. Employing recycled Kevlar fibres is economical for the fabrication of hybrid composites. Diversified economical hybrid composites will be applied as a wall interlayer or garment interlining in the future.
PL
Przedstawiono porównawcze omówienie statycznej wytrzymałości na przebicie różnych hybrydowych kompozytowych wzmocnionych struktur laminarnych. Badano wytrzymałość na rozciąganie i przerwanie różnych wariantów kompozytów zarówno igłowanych jak i łączonych termicznie, w tym takich, w których stosowano do wzmocnienia włókna Kevlar. Badano istotność wpływu różnych parametrów na statyczną wytrzymałość na przebicie. Stwierdzono znaczny wpływ orientacji igłowania i zawartości niskotopliwego PET.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań stref podporowych krępych płyt żelbetowych. Badania obejmowały cztery modele w skali 1:2. Wszystkie modele wykonano z tej samej mieszanki betonowej. Również zbrojenie główne było jednakowe we wszystkich modelach. Celem badań było wykazanie wpływu różnie ukształtowanego zbrojenia poprzecznego na nośność płyt na przebicie. Jeden z modeli był bez zbrojenia poprzecznego i służył jako model porównawczy. W pozostałych płytach zastosowano trzy rodzaje zbrojenia na przebicie: klasyczne strzemiona zamknięte obejmujące pręty zbrojenia głównego, strzemiona umieszczone pomiędzy siatkami zbrojenia głównego oraz zbrojenie w postaci drabinek. Wyniki badań wykazały kilkuprocentowe różnice w nośnościach poszczególnych modeli ze zbrojeniem poprzecznym, a najskuteczniejsze okazały się strzemiona klasycznie kształtowane obejmujące pręty zbrojenia głównego.
EN
The results of support zone thick concrete slabs experimental investigation are presented in the paper. The experimental program consisted of 4 square reinforced concrete flat models to 1:2 scale made of the same concrete with the same dimensions and the same flexural reinforcement. The aim of tests was proved the influence of different transverse reinforcement types on punching shear load capacity. One of the models was a comparative slab made without transverse reinforcement. In the other slabs three types of transverse reinforcement were used: typical stirrups enclosing flexure reinforcement, stirrups situated between flexure reinforcement and ladders. The test results show a few percent difference in load capacity between models with transverse reinforcement, the most effective were typical stirrups enclosing the main reinforcement.
PL
Przedstawiono jedną z możliwości rozwiązania problemu błędnego usytuowania zbrojenia górnego strefy przysłupowej w konstrukcji płytowo-słupowej powodującego zmniejszenie nośności na przebicie. Opracowany sposób wzmocnienia strefy przysłupowej zewnętrznym zbrojeniem w postaci płaskowników kotwionych do górnej powierzchni płyty został zweryfikowany doświadczalnie. Podano również przykład obliczenia nośności na przebicie tak wzmocnionej strefy przysłupowej.
EN
The paper presents one of the possible solutions to the problem of incorrect main steel reinforcement dislocation near the slab-column connection in the twoway flat plate construction resulting in reduced punching shear capacity. Designed as strengthening external slab-column connection reinforcement in the form of flat steel bars anchored to the upper surface of the plate, has been verified experimentally. The paper also presents an example of calculating punching shear capacity of slab column connection strengthened by this method.
PL
W artykule omówiono główne problemy identyfikowani laminatu na bazie włókien aramidowych w próbie quasi-statycznego przebijania. Na opracowanym stanowisku badawczym przeprowadzono szereg testów identyfikowania procesu perforacji z zadaną prędkością wykorzystując układ pomiarowy emisji akustycznej. Wyniki z komputerowej analizy akustycznej posłużyły do oceny identyfikowanych własności dynamicznych badanego laminatu.
EN
In the paper was described major problems of identification process the ballistic laminate made of aramid fiber in process of quasistatic puncture. Constructed test stand allowed realized a lot of identification tests of the performation process with constant speed using data system of acoustic emission. Results computer acoustic analysis provide to estimate dynamic properties of tested laminate from identification process.
PL
W artykule zaprezentowano pewien model procesu przebicia osłon balistycznych wykonanych z materiałów włóknistych na bazie tkaniny aramidowej na podstawie nieliniowego elementu sprężystego w konfiguracji z elementem typu Maxwella. Na stanowisku badawczym przeprowadzono identyfikację przebijania, wykorzystując wyniki z prób quasi-statycznych.
EN
The paper presents specific model of puncture process the ballistic shields made at a fibre material in base aramid fabric in support of nonlinear elastic elements used configuration Maxwell elements. Parameters of the estimated model were evaluated basing on quasi-static test.
9
PL
Głównym celem pracy była ocena przydatności testu cięcia i przebijania oraz metody TPA do pomiarów tekstury ciast biszkoptowo-tłuszczowych. Zakres pracy obejmował instrumentalną i sensoryczną ocenę tekstury oraz poszukiwanie korelacji między nimi. Stwierdzono, że do oceny tekstury ciast biszkoptowo-tłuszczowych zalecanym byłoby: stosowanie metody TPA, która umożliwia ocenę elastyczności oraz twardości i łamliwości ciasta oraz uzupełniająco wybraną metodę empiryczną, np. testu przebijania do pomiaru twardości i łamliwości ciasta. Analiza statystyczna wykazała również, że najważniejszymi cechami tekstury ciasta biszkoptowo tłuszczowego są: elastyczność, twardość, łamliwość.
EN
The study aimed at evaluating the usability of cutting and puncture tests and the TPA method to measure the texture of fatty sponge-cake doughs. Instrumental and sensory evaluation of the texture were considered as well as searching of the correlation between them. The application of following procedures would be recommended to evaluate the texture of fatty sponge-cake doughs: use of TPA method assessing dough elasticity, hardness and fragility with selected supplementary empirical method, e.g the puncture test to measure the dough hardness and fragility. Statistical analysis showed also that the most important texture parameters of fatty sponge-cake dough are elasticity, hardness and fragility.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.