Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kruszywa łamane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W Polsce od kilku lat trwa intensywna modernizacja infrastruktury i sieci kolejowej. Obecnie, w ramach Krajowego Programu Kolejowego, do roku 2023 przewiduje się modernizację 9000 km torów, z czego aż 8500 km zostanie dostosowanych do większych prędkości pociągów. Te gigantyczne inwestycje wymagają stabilnych dostaw surowców, głównie kruszyw łamanych. W tym kontekście wydaje się zasadnym zaprezentować aktualny stan naszej krajowej bazy zasobowej i możliwość jej wykorzystania, uaktualniając wcześniej publikowane dane (Radwanek-Bąk B., Miśkiewicz W„ Brzeziński D., 2014, 2015).
PL
Właściwości kruszyw mineralnych zależą od cech surowca skalnego, ale również od wykorzystanej technologii przeróbki. Stosując odpowiednie operacje przeróbcze, można wpływać na poprawę jakości. Eksploatacja kruszyw piaskowo-żwirowych często prowadzona jest spod lustra wody, na mokro, zaś kruszyw łamanych ze skał zwięzłych - na sucho, chociaż w procesie przeróbki stosowane są operacje płukania. Sposób eksploatacji surowca narzuca już w pewnym stopniu sposób jego przeróbki. Operacje kruszenia czy przesiewania prowadzone są niezależnie od sposobu eksploatacji.
PL
Proces suchej separacji prowadzony z wykorzystaniem powietrznego stołu koncentracyjnego FGX, oparty na wytworzeniu przez nadawę oraz powietrze autogenicznego ośrodka (medium), umożliwia rozdział ziaren w zależności od ich wielkości i gęstości. Zaletą tego procesu jest również możliwość oczyszczania frakcji drobnych z ziaren pyłowych. Wykorzystanie tego procesu stwarza podstawę jego zastosowania w uszlachetnianiu kruszyw łamanych. W Centrum Niskoenergetycznych Technologii Budowlanych i Zarządzania Środowiskiem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego od 2012 roku prowadzi się prace badawcze z wykorzystaniem tego urządzenia. W artykule przedstawiono istotę metody suchej separacji, możliwości przeprowadzenia prób na instalacji badawczej oraz obszary potencjalnego zastosowania tego procesu w celu poprawy parametrów jakościowych kruszyw łamanych.
EN
Dry separation process is carried out using air concentration FGX table. It consists in creating (for feed & air) the fluidized bed, which allows separation of grains for depending on their size and density. The advantage of the process is the possibility of treating the fine fraction of the dust particles. Use these advantages of dry separation process creates the basis for its use in refining produced crushed aggregate. In the Center of Low-Energy Construction Technology and Environmental Management in Institute of Mechanized Construction and Rock Mining from 2012 research with the use of this device are carried out. The article presents the essence of the method of dry separation, the feasibility of testing on the pilot plant and the potential areas of application of this process to improve the quality crushed aggregates.
PL
Gnejsy są jedną z najmniej eksploatowanych skał metamorficznych w Polsce. Eksploatacja ich prowadzona jest obecnie na większą skalę tylko w trzech kopalniach. Tradycyjnie są wykorzystywane głównie do produkcji kruszyw łamanych na cele budowy dróg, linii kolejowych oraz w budownictwie. W ostatnich latach coraz częściej stosuje się je również do robót hydrotechnicznych oraz jako kamień ozdobny. Szczególnie ta druga branża rozwija się dynamicznie ze względu na duże walory zdobnicze. Skały, ze względu na skład mineralny, posiadają również możliwości ich wykorzystania w innych gałęziach przemysłu. Prowadzone badania wykazały potencjalne nowe kierunki ich zastosowania w przemyśle ceramicznym i szklarskim. Istnieje również, po przeprowadzeniu odpowiednich badań, szansa na zastosowanie pyłów gnejsowych oraz drobnych jego frakcji do produkcji nawozów dla rolnictwa.
EN
Gneisses are one of the least excavated metamorphic rocks in Poland. The excavation is carried out on a large scale in only three open pits. Traditionally, they are mainly used for the production of crushed aggregate for the construction of roads, railways and building construction. In recent years they have been more often applied also in hydrotechnical construction works and as decorative stones. Especially the latter branch is growing rapidly due to gneisses’ ornamental qualities. Due to their mineral composition these rocks can be also used in other industries. Studies have demonstrated potential new directions for their use in ceramic and glass industries. After suitable research there is also an opportunity to use gneiss dust and small particles for the production of fertilizers for agriculture.
5
Content available Kruszywa w budownictwie. Cz. 1. Kruszywa naturalne
PL
Kruszywa są podstawowym surowcem stosowanym przez ludzkość niemal od początku rozwoju cywilizacyjnego i zapotrzebowanie na nie ciągle wzrasta. Wykorzystuje się je przede wszystkim w budownictwie. Zastosowanie piasku niezbędne jest również w przemyśle do produkcji układów krzemowych, paneli słonecznych, szkła, układów elektronicznych, kosmetyków itp.
EN
Aggregates are a basic raw material used by humanity almost from the beginning of civilization development and the demand for them is still increasing. They are used mainly in construction. The use of sand is also necessary in the industry for the production of silicon chips, solar panels, glass, electronic components, cosmetics, etc.
PL
Artykuł prezentuje układy do produkcji kruszyw łamanych o ziarnach foremnych i nieforemnych, które mogą mieć duże znaczenie zarówno w przypadku minimalizacji liczby stadiów rozdrabniania w dużych zakładach stacjonarnych produkujących grysy, jak i w małych zakładach z instalacjami mobilnymi.
PL
Produkcja kruszyw naturalnych łamanych w Polsce rosła nieprzerwanie w latach 2003-2011 wskutek intensywnego rozwoju budownictwa drogowego, osiągając 88,7 mln ton w 2011 r., przy ograniczeniu o ponad 30% w kolejnych trzech latach. Intensywny rozwój produkcji kruszyw łamanych notowany był szczególnie w rejonie Kielc dzięki bliskości chłonnych rynków w województwie mazowieckim, łódzkim i lubelskim. To przyczyniło się do znaczącego wzrostu udziału na rynku kruszyw łamanych wapiennych (z 9% do 25%), a także dolomitowych i piaskowcowych. Wzrosło znaczenie dolnośląskich kruszyw granitowych (z 6% do 15%) oraz kruszyw ze skał metamorficznych. Zmalał natomiast udział kruszyw bazaltowych (z 17% do 11%), mimo ich wciąż dużego znaczenia w produkcji mieszanek MMA (mineralno-asfaltowych) do warstw ścieralnych dróg. Liczba czynnych kopalń dostarczających kruszywa łamane wzrosła zarówno na Dolnym Śląsku, jak i w rejonie Kielc. Otwarto ponad 20 nowych kopalń dostarczających kruszywa łamane ze skał magmowych i metamorficznych na Dolnym Śląsku oraz z wapieni i dolomitów w rejonie Kielc. Na Dolnym Śląsku ponownie otwarto ponad dziesięć kopalń dostarczających kruszywa ze skał magmowych (bazalt, granit, melafir), a w kilku kopalniach granitu zmieniono profil produkcji – z pozyskiwania kamienia blocznego na rzecz produkcji kruszyw łamanych.
EN
Natural crushed aggregates production in Poland was continuously increasing in the years 2003-2011 due to intensive development of roads construction, up to 88.7 million t in 2011, with over 30% reduction in the next three years. Intensive development of crushed aggregates production was especially reported in Kielce vicinity, due to proximity of important markets in Warsaw, Łódź and Lublin voivodeships. As a result, limestone aggregates share in market rose from 9% to 25%, with some increase of dolomite and sandstone aggregates too. Importance of aggregates made of granite or metamorphic rocks, coming from Lower Silesia, was also increasing. On the contrary, share of basalt aggregates decreased (from 17% to 11%), in spite of their importance in the production of mineral-asphalt mixes for surface road layers. Amount of active crushed aggregates mines rose both in Lower Silesia and Kielce vicinity. There were over 20 new quarries opened - delivering crushed aggregates of magmatic or metamorphic rocks in Lower Silesia, as well as aggregates of limestone or dolomite in Kielce vicinity. Moreover, in Lower Silesia over 10 quarries were reopened (basalt, granite, melaphyre), while in a few granite mines production profile was changed - from dimension stone to crushed aggregates production.
8
Content available remote Metoda oceny ilościowej pracy ciągów technologicznych surowców skalnych
PL
Pozyskiwanie kopalin odbywa się układami technologicznymi urabianie-transport-przeróbka (obróbka). Przedstawiono metodę porównania pracy układu stacjonarnego i mobilnego. Podano też sposób obliczenia prawdopodobieństwa pracy układów zależnie od rodzajów połączeń. Elementy układów mogą być połączone: szeregowo, równolegle i w sposób mieszany, co w zasadniczo wpływa na stabilną na ich pracę. Każdy element został oceniony przez prawdopodobieństwo pracy, co pozwoliło na wyznaczenie prawdopodobieństwa pracy całego układu, zależnie od sposobu połączeń i cząstkowych prawdopodobieństw elementów układu technologicznego. Umożliwia to prognozowanie wydajności tych układów w odniesieniu do ich potencjalnej wydajności.
EN
The extraction of hard rock in quarries is based on drilling and blasting, loading, haulage and processing technology. A method for comparing the work of stationary and mobile processing plants has been presented. It has also been shown how to calculate the probability of the aggregate flow depending on the types of connection. Elements of the processing systems can be connected in series, in parallel or in combination, which fundamentally influences the system's operational stability and efficiency. Each element of the processing system has been calculated by the operational probability, which has made it possible to determine the operational probability of the whole system depending on the way of connection and partial probabilities of the elements of the processing system. This method enables forecasting the capacity of a processing system with regard to its potential capacity.
PL
O roli i funkcji regionu surowcowego w gospodarce kraju decyduje w pierwszym rzędzie wielkość bazy surowcowej i jej jakość, ale też wzajemne rozmieszczenie regionów względem siebie, względem odbiorców, a także istniejąca infrastruktura przestrzenna regionu, jego walory przyrodnicze, kulturowe, kształcące. Wszystko to sprawia, że funkcja i rola regionów surowcowych jest wynikiem wielu zgodnych lub wykluczających się przyczyn. Niniejsze opracowanie wykonano na przykładzie regionów południowej Polski.
EN
The role and function of a rock materials region depends mainly on the size of raw materials base and its quality, but also on mutual distribution of regions in relation to one another, their recipients and the existing spatial infrastructure of the region, its natural, cultural, and educational values. All the above factors influence the role and function of raw materials regions as the result of numerous consistent or exclusive reasons. The analysis was prepared on the example of southern regions of Poland.
PL
Praca poświęcona jest wyznaczeniu granic bilansowania produkcji kopalń surowców skalnych w odniesieniu do stref popytu celem minimalizacji pracy transportowej na jego pokrycie. Rozwiązanie tego problemu zależy od lokalizacji miejsc wydobycia i lokalizacji odbiorców, a także od kosztów transportu samochodowego i kolejowego.
EN
The thesis is devoted to determining the boundaries of balancing the production of rock materials mines with the demand in order to minimize transportation work to cover it. The solution to this problem depends on the location of extraction sites and the location of recipients and also on the costs of railway and motor transport.
PL
Produkcja kruszyw naturalnych łamanych w Polsce rosła nieprzerwanie w latach 2003-2011 wskutek szybko rosnącego popytu, głównie ze strony budownictwa infrastrukturalnego. Łącznie wzrosła ona w tym okresie aż o ponad 240% do 88,7 mln t w 2011 r., przy ograniczeniu do około 64,9 mln t w 2012 r. Zużycie kruszyw łamanych jest nierozerwalnie związane ze stanem budownictwa drogowego i kolejowego, w mniejszym stopniu budownictwa kubaturowego. Szybki, nie mający precedensu w historii rozwój popytu na kruszywa naturalne łamane w Polsce, trwający do 2011 r., był rezultatem m.in. dużych inwestycji drogowych, kolejowych i infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. W rezultacie nastąpił wzrost tego zapotrzebowania do aż 93,6 mln t w 2011 r., przy ograniczeniu w 2012 r. o 28% do około 67,7 mln t. Regionalne rynki kruszyw naturalnych łamanych mają zróżnicowane źródła podaży, co jest wynikiem skupienia ich bazy zasobowej i produkcji w Polsce południowej. W województwie dolnośląskim, małopolskim i świętokrzyskim podaż kruszyw naturalnych łamanych kilkakrotnie przekracza zapotrzebowanie regionu. Z drugiej strony, aż w dziesięciu województwach notowany jest trwały deficyt kruszyw łamanych, najwyższy w województwie mazowieckim, wielkopolskim, pomorskim i łódzkim. Brak źródeł do produkcji kruszyw naturalnych łamanych w Polsce północnej, centralnej i wschodniej powoduje konieczność dostaw takich kruszyw głównie z trzech wymienionych regionów, a wobec stosunkowo wysokich kosztów transportu takich kruszyw – także częściowo kruszyw importowanych. W przyszłości należy oczekiwać zasadniczo utrzymania tych relacji, przy ewentualnej zmianie znaczenia poszczególnych regionów (np. dalszego rozwoju importu kruszyw łamanych do Polski północnej).
EN
Production of crushed aggregates in Poland was increasing continuously in the years 2003-2011 due to quickly rising demand, mainly demand of infrastructure construction. It rose by ca. 240% up to 88.7 million t in 2011, with reduction down to 64.9 million t in 2012. Crushed aggregates consumption is closely related to the tendencies in road and railway construction, and in housing to a lesser extent. Very quick, unprecedented demand growth for crushed aggregates in Poland, which took place until 2011, was a result of large road, railway and other infrastructure investments, co-financed by EU funds. As a result, crushed aggregates consumption rose to even 93.6 million t in 2011, with 28% reduction down to 67.7 million t in 2012. Regional markets of crushed aggregates have various sources of supply, what results from unevenly located resources of rocks for their production, being concentrated in the southern Poland. In the Dolnośląskie, Świętokrzyskie and Małopolskie voivodeships crushed aggregates production several times exceeds regional demand for them. On the contrary, in ten voivodeships permanent deficit of crushed aggregates is reported, the highest one in Mazowieckie,, Wielkopolskie, Pomorskie and Łódzkie voivodeships. Lack of sources for crushed aggregates production in the northern, central and eastern Poland necessitates their supplies from the three above mentioned voivodeships, but due to significant transportation costs - also from abroad. In the coming years, such supply/demand relation in individual voivodeships are expected to be maintained, with possible change of individual regions importance, e.g. further development of crushed aggregates imports to the northern Poland.
PL
W artykule podjęto próbę określenia zużycia kruszyw łamanych do 2020 roku w odniesieniu do trzech scenariuszy rozwoju gospodarczego kraju: dynamicznego, umiarkowanego i spowolnienia gospodarczego. Za najważniejsze czynniki mogące wpłynąć na przyszły poziom zapotrzebowania na kruszywa uznano dynamikę rozwoju budownictwa i postęp w realizacji programów budowy nowych dróg oraz modernizacji istniejących odcinków sieci drogowej i kolejowej. Dla każdego ze scenariuszy rozwoju kraju przyjęto inne tempo zużycia cementu i realizacji programów inwestycyjnych dotyczących dróg i kolei. Na tej podstawie obliczono przyszłe zapotrzebowanie na kruszywa łamane na poziomie całego kraju, a następnie opracowano prognozę wydobycia surowców skalnych do ich produkcji na Dolnym Śląsku. Wysokość produkcji dolnośląskich kamieni łamanych i blocznych kształtowana jest bowiem przez zapotrzebowanie w innych regionach kraju, a Dolny Śląsk dostarcza największą ilość kruszyw łamanych na rynek krajowy.
EN
A demand for crushed aggregates in Poland till 2020 with respect to three scenarios of the country’s development (dynamic development, moderate development and economic slowdown) was estimated in the paper. Dynamics in the building construction sector and progress in the construction of new roads and modernization of existing road and rail networks were found to be the most crucial factors influencing the future demand for aggregates. For each scenario of the country’s development different of rates of cement consumption and different progress of road and rail investments were considered. On this basis future demands for crushed aggregates in Poland were calculated and forecasts of natural stone production were presented for the Lower Silesia region. The level of aggregates production in the Lower Silesia results from the demand in other parts of the country – the region delivers the largest amount of aggregates to national market.
13
Content available remote Metoda oceny roli i funkcji regionów surowców skalnych w gospodarce kraju
PL
Surowce skalne odgrywają podstawową rolę w gospodarce każdego kraju, zarówno w budownictwie, komunikacji, przemyśle chemicznym, metalurgicznym i innych. Wydobywane są w sposób ciągły w kolejnych latach, a wielkość wydobycia zależy od chwilowego popytu. Miejsca ich pozyskiwania cechują się zwykle rozległością obszarową; istnieje więc zawsze swoboda lokalizacji nowej produkcji, jak i dalszego rozwoju już istniejącej. O roli i funkcji regionu w gospodarce kraju decyduje w pierwszym rzędzie wielkość bazy surowcowej i jej jakość, ale też w wzajemne rozmieszczenie regionów względem siebie, względem odbiorców, i istniejąca infrastruktura przestrzenna regionu, jego walory przyrodnicze, kulturowe, kształcące. Wszystkie to sprawia, że funkcja i rola tych jest wynikiem wielu zgodnych, lub wykluczających się przyczyn. Opracowanie wykonano na przykładzie regionów Polski południowej.
EN
Rock materials play the crucial role in the economy of any country, in the building industry, communication, chemical and metallurgical industries, and many others. Rock materials are exploited in a continuous way in subsequent years and the amount of output depends on temporary demand. Rock materials exploiting sites tend to be located in extensive areas and therefore there is always freedom of locating a new production site as well as further development of the existing one. The role and function of a rock materials region depends mainly on the size of raw materials base and its quality, but also on mutual distribution of regions in relation to one another, their recipients and the existing spatial infrastructure of the region, its natural, cultural, and educational values. All the above factors influence the role and function of raw materials regions as the result of numerous consistent or exclusive reasons. The analysis was prepared on the example of southern regions of Poland.
PL
Korzystanie z surowców mineralnych, w tym z kruszyw, od zawsze było, jest i będzie związane z podstawową działalnością człowieka. Wydobywanie, uszlachetnianie i wszelakie wykorzystywanie kopalin dotyczy ponad 70% działań gospodarczych. Od 1 maja 2004 roku, a więc momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, można zauważyć coraz większy udział naszego kraju w budżecie Wspólnoty na lata 2007-2013. To z kolei może być kołem zamachowym dla rozwoju gospodarczego. Obecnie wzrost zapotrzebowania na kruszywa naturalne dla budownictwa ogólnego, jak i na potrzeby drogownictwa wiąże się ściśle z inwestycjami na EURO 2012. Pozostaje pytanie, czy tendencja wzrostowa utrzyma się i po zakończeniu tak dużej imprezy masowej?
EN
The use of mineral resources, including aggregates, has always been, is and will be connected with the basic human activity. Both extraction and processing affect more than 70% of economic activities. From 1 May 2004, the date of Polish accession to the European Union, you may notice an increasing share of our country in the Community budget for 2007-2013. This in turn could be detrimental to our economic development. Currently, the high demand for natural aggregates is closely linked to investments made for EURO 2012. The question remains whether the upward trend will continue after such a large mass event has finished?
PL
Województwa Polski południowej - dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie - są częścią kraju o bardzo wysokim poziomie eksploatacji złóż podstawowych zwięzłych kopalin skalnych, udokumentowanych jako złoża kamieni budowlanych i drogowych oraz wapieni i dolomitów przemysłowych. Jest to związane z budową geologiczną tego obszaru, a także z dużymi tradycjami w produkcji kruszyw łamanych, kamienia budowlanego, kamienia wapiennego i dolomitowego, cementu i wapna. W niniejszej pracy podjęto próbę analizy regionalnej podaży surowców produkowanych z tych kopalin w odniesieniu do zapotrzebowania na nie ze strony lokalnego budownictwa i innych dziedzin gospodarki. Wskazano województwa o wyraźnej nadwyżce podaży kruszyw łamanych nad regionalnym popytem (dolnośląskie, małopolskie, opolskie) oraz województwa wykazujące niewielki deficyt w tym zakresie (śląskie, podkarpackie). Zwrócono uwagę na znaczenie produkcji kruszyw łamanych, kamieni budowlanych, cementu, wapna i dolomitów przemysłowych na omawianym obszarze także dla innych regionów Polski, pozbawionych źródeł do produkcji tych surowców.
EN
Voivodeships of southern Poland - Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Małopolskie and Podkarpackie voivodeship - are this part of the country, where intensive extraction deposits of the main compact rock minerals - recognized as deposits of dimension and crushed stone, industrial limestone or industrial dolomite - is developed. The main reasons are geological setting of this part of Poland, as well as long tradition of production of crushed aggregates, dimension stone, limestone and dolomite rock, cement and lime. The paper is a trial of analysis of regional supply of raw materials made of these rocks, in comparison to local demand of construction and industry. Voivodeships with visible surplus of crushed aggregates supply over regional demand (Dolnośląskie, Małopolskie, Opolskie) and with some deficit in crushed aggregates (Śląskie, Podkarpackie), were indicated. It was noticed, that production of crushed aggregates, dimension stone, cement, lime and industrial dolomite in the area of southern Poland is crucial also for other regions of Poland, where there is a lack of sources for such production.
PL
Scharakteryzowano podstawowe trendy w rozwoju krajowej podaży kruszyw naturalnych łamanych w ostatnich dwudziestu latach. Szczegółowej analizie poddano zmiany w strukturze asortymentowej produkcji tych kruszyw, z rosnącą rolą kruszyw granitowych i amfibolitowo-migmatytowych oraz kruszyw ze skał osadowych. Przedstawiono także zasadnicze zmiany w strukturze geograficznej produkcji, a zwłaszcza jej rozwój we wschodniej części województwa dolnośląskiego i wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Podkreślono znaczenie procesów konsolidacji własnościowej dla rozwoju tej branży, a także rolę konkurencji, jaką są dla kruszyw krajowych dostawy kruszyw z krajów sąsiednich.
EN
The paper presents basic trends of development of domestic natural crushed aggregates supply in the last twenty years. Changes of the assortment structure of their production were analysed in detail, taking into account increasing importance of aggregates made of granite, amphibolite-migmatite and sedimentary rocks. The basic changes in the geographic structure of crushed aggregates production in Poland were also characterized, especially development of their production in the eastern part of Dolnośląskie Voivodeship and eastern part of Świętokrzyskie Voivodeship. Importance of ownership consolidation for the development of crushed aggregates production was stressed. Competitiveness and importance of aggregates coming from the neighbouring countries were also taken into account.
17
Content available remote Mobilne i stacjonarne układy przeróbcze na przykładzie kopalni "Piława Górna"
PL
Przedstawiono wykorzystanie mobilnych układów przeróbczych na etapie budowy kopalni amfibolitu i migmatytu "Piława Górna". Zaprezentowano walory układów mobilnych wynikające z ich podstawowej cechy, tzw. "elastyczności" procesowej, na etapie udostępniania złoża i uruchomienia produkcji kruszyw nieomal w każdych warunkach przestrzennych i czasowych. Opisano korzyści biznesowe wynikające z właściwego wykorzystania tych układów. Artykuł jest również próbą odpowiedzi na pytanie jaki wpływ na wybór rodzaju technologii ma przyjęta strategia rozwoju firmy. Uzasadniono także wybór stacjonarnego zakładu przeróbczego jako rozwiązania docelowego, warunkującego uzyskanie najwyższych standardów jakości wyrobów w przyjętej przez inwestora strategii utrzymania pozycji lidera rynku producentów kruszyw.
EN
Source of inspiration to write the article were relations between stone aggregate market and processing technologies. In the article use of mobile processing devices is shown during construction works in Piława Górna quarry. The stress is put on mobile plants' assets derived from their basic feature - flexibility that enables production of aggregate almost in every spatial and time circumstances. Readers' attention is drawn to business advantages that are effect of proper usage of mobile processing sets. The article is also an attempt to answer the question: what influence on choice of specific technology an implemented strategy of company's development has. The text also includes explanation for choosing stationary processing plant by DSS SA as target basic solution for production determining highest market quality standards in the strategy implemented by the investor for sustaining market's leader position among stone aggregate producers.
PL
Przedstawiono metodykę sterowania rozdrobnieniem urobku robotami strzałowymi jako możliwy sposób na obniżenie kosztów produkcji kruszyw łamanych w zakładach górniczych.
EN
Methodology of blasting rocks crumbling steering as a possibility of costs reduction during aggregate extraction has been presented in the paper.
19
Content available remote Popyt na kruszywa dla drogownictwa - prognozy i wrażliwość cenowa
PL
Związek popytu na kruszywa oraz ich cen jest dość złożony, jako że popyt na kruszywa zależy także od kosztów innych składników kosztów operacyjnych firm drogowych. Na wstępie analizowano ewolucję cen kruszyw łamanych, porównując dane z naszych ankiet wśród zarządów firm drogowych oraz dane z innych źródeł, biorąc przy tym pod uwagę istotną rolę kosztów transportu w cenach dla odbiorców końcowych, a także wrażliwość kosztów i rentowności firm drogowych na ceny kruszyw. Pozwala to na analizę powiązania cen kruszyw i ich zużycia. Przedstawiono też własną, uaktualnioną prognozę popytu na kruszywa ze strony branży drogowej do 2015 roku.
EN
The relationship between demand for crushed rock and its price is a complicated one, since the demand depends also on prices of other components of the road-building companies' operational costs. First, we study historical price changes, taking into account transportation costs of aggregates, and we assess the figures for 2009. Next, we analyze the sensitivity of the costs and profit margins of roadbuilding companies to prices of aggregates. Finally, we analyze the mutual dependence of crushed rock consumption and its price. Our outlook till 2015 for the demand for crushed rock for Polish road-building industry is also presented.
PL
W pracy przedstawiono, na tle trendów rozwoju krajowej bazy zasobowej i produkcji kruszyw naturalnych łamanych, ich szczegółową strukturę geograficzną. Poddano ocenie stopień intensyfikacji wydobycia i produkcji kruszyw w poszczególnych województwach, wyrażony m.in. wielkością przeciętnego wydobycia z jednej kopalni oraz w tonach wydobycia na km2 powierzchni województwa. Przedstawiono także znaczenie każdego z województw w łącznej krajowej produkcji głównych sortymentów tych kruszyw. W końcowej części scharakteryzowano znaczenie wymiany międzyregionalnej w zakresie tych surowców obecnie i w bliskiej przyszłości.
EN
The paper presents detailed geographical structure of natural crushed aggregates production, on the background of development tendencies of domestic reserve base and production of such aggregates. Degree of intensification of aggregates' mining output and production, illustrated by average single mine output in each region and by tonnes of mining output per km2, was evaluated. Significance of each voivodeship as producer of the main types of such aggregates, was presented. Finally, present and future importance of interregional trade of natural crushed aggregates was characterised.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.