Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy jest empiryczne oszacowanie jednostkowej mocy efektywnej, odniesionej do masy mokrej i suchej substancji, potrzebnej do cięcia pędów wybranych rodzajów roślin energetycznych przeznaczonych na fermentację beztlenową do produkcji biogazu. W badaniach wykorzystano materiał roślinny topinambura, rdestowca sachalińskiego, ślazowca pensylwańskiego, palczatki Gerarda, miskanta olbrzymiego, prosa rózgowatego i spartiny preriowej. Pędy roślin rozdrabniano w sieczkarni wyposażonej w czujniki do pomiaru prędkości obrotowej i momentu obrotowego na WOM ciągnika oraz ciśnienia i natężenia przepływu oleju w układzie hydraulicznym napędu adaptera i zespołu walców wciągająco-zgniatających. Rozdrobniony materiał scharakteryzowano przez podanie wilgotności (70,70-85,07%) i średniej geometrycznej wymiaru cząstek (5,08-10,40 mm), które były statystycznie istotnie zróżnicowane, mimo że rośliny zbierano w tym samym czasie (koniec czerwca) i rozdrabniano w porównywalnych warunkach funkcjonalnych sieczkarni. Stwierdzono, że jednostkowa moc efektywna, odniesiona do masy mokrej i suchej substancji, potrzebna do cięcia materiału była zależna od gatunku rośliny i wilgotności. Najmniejsza jednostkowa moc efektywna była potrzebna do cięcia topinambura (2,69 kJ*kg-1). Charakteryzowała się ona również najmniejszą dyspersją, co pozwala na zastosowanie ciągnika o najmniejszym zapasie mocy silnika. Podczas cięcia spartiny preriowej zapotrzebowanie na moc tego rodzaju było niemal dwukrotnie większe (4,80 kJ*kg-1).
EN
The purpose of the work is to empirically estimate unit effective power referred to wet and dry mass required to cut roots of the selected energy plants for anaerobic digestion for biogas production. The following plant materials were used for research: topinambour, giant knoweed, Virginia mallow,Gerard cymbopogon, giant miscanthus, switchgrass and spartina pectinata. Plant roots were cut in a chaff-cutter equipped with a sensor for measuring rotational speed and turning moment at the tractor PTO and for measuring pressure and intensity of oil flow in a hydraulic system of an adapter drive and a pulling and crushing shafts unit. Cut material was characterised by determining moisture (70, 70 -85,07%) and geometric mean of fractions dimension (5,08-10,40 mm), which were statistically considerably different, although plants were collected at the same time (the end of June) and were cut in comparable functional conditions of a chaff-cutter. It was determined that unit effective power, referred to mass of wet and dry substance, required to cut material depended on plant species and moisture. The lowest unit effective power was necessary to cut topinambour (2,69 kJ*kg-1). It was also characterised by the lowest dispersion, which allowed to use a tractor of the lowest power stock of an engine. Demand for this kind of power was almost two times higher during cutting spartina pectinata (4,80 kJ*kg-1).
PL
Celem pracy było opracowanie charakterystyk rozdrobnionej biomasy z roślin energetycznych zbieranych w dwóch fazach rozwojowych z przeznaczeniem do produkcji kiszonki i następnie biogazu. W badaniach wykorzystano materiał roślin spartiny, miskanta, ślazowca i rdestowca zebrany pod koniec czerwca i na początku października, który pocięto w sieczkarni toporowej. W tych dwóch stanach wymiary cząstek rozdrobnionego materiału rdestowca i ślazowca zmniejszyły się, a miskanta i spartiny zwiększyły, mimo że wilgotność roślin w pierwszym terminie zbioru była większa i wynosiła średnio 74,5%, a w drugim mniejsza - 59,5%. Rozkłady wymiarów cząstek charakteryzowały się prawostronną asymetrią i były umiarkowanie platokurtyczne. Największą asymetrią i skoncentrowaniem charakteryzowały się rozkłady wymiarów cząstek spartiny, a dla pozostałych roślin charakterystyki były zbliżone. Zastosowanie sieczkarni z toporowym zespołem rozdrabniającym przy prędkości kątowej tarczy 104,7 s-1 i 10 nożach oraz prędkośi zasilania walców wciągająco-zagęszczających 0,82 m∙s-1 pozwoliło na uzyskanie mieszaniny o średnich wymiarach 5,1-8,2 mm. Rozkłady skumulowane aproksymowane modelem Rosina-Rammlera-Sperlinga-Bennetta wykorzystano do predykcji oddzielenia ilości materiału po cięciu spełniającego wymagania wymiarów cząstek do produkcji biogazu i stwierdzono, że zastosowanie sita o wymiarze oczek 15 mm lub 10 mm pozwoliłoby na wydzielenie mieszaniny w ilości, odpowiednio 0,4-4,5% lub 2,6-21,9% początkowej biomasy do ponownego rozdrobnienia.
EN
The aim of this study was to develop the characteristics of chopped biomass of energy plants harvested in the two phases of growth for the production of silage and then biogas. In the investigation plant material of spartina, miscanthus, Virginia mallow and polygonaceous was; the material was harvested in late June and early October by means of a flywheel forage harvester. In these two stages the particle sizes of polygonaceous and Virginia mallow chopped material decreased and those of miscanthus and spartina increased, although the moisture content of plants in the first period of harvest was larger and averaged 74.5%, and in the second it was lower - 59.5%. The particle size distributions were characterized by a right-hand asymmetry and were moderately platokurtoic. The spartina particle size was characterized by the greatest asymmetry and concentration and for other plants the characteristics were similar. The use of forage harvester with flywheel unit at angular velocity of 104.7 s-1 and 10 knives and a feedroller with the speed of 0.82 m∙s-1 made it possible to obtain a mixture of medium size 5.1-8.2 mm. Cumulative distributions approximated by a Rosin-Rammler-Sperling-Bennett model were used to predict the separation of material after cutting which meets requirements of the particle size for biogas production and it was found that the use sieves with an opening of 15 mm or 10 mm would allow for the separation of the mixture in the amount of 0.4-4.5% or 2.6-21.9% of initial biomass for re-shredding.
PL
Artykuł przedstawia budowę i możliwości badawcze kanału glebowego. Przedstawiono konstrukcję stanowiska, zasady przygotowania gleby w kanale, sposób napędu Badanych zespołów roboczych, wyposażenie do pomiaru zwięzłości i gęstości gleby, kształtu powierzchni gleby oraz sposobu przeprowadzania badań.
EN
The article presents soil channel structure and testing potential. It shows measurement setup design, principles concerning soil preparation in the channel, driving system employed in the examined working sets, equipment for soil compactness and density measurement, soil surface form, and testing method.
PL
W pracy opisano prototyp uniwersalnej, bezrzędowej maszyny do zbioru roślin energetycznych w formie zrębków lub sieczki. Na przystawki ścinające, które wykonano w dwóch wersjach, złożono do Urzędu Patentowego zastrzeżenie patentowe P 385 536. W jednej z wersji zespół podający jest w postaci palców sprężystych, a w drugiej - walców ślimakowych. Maszyna ma budowę modułową, co zapewni jej łatwą modyfikację, a napęd hydrauliczny ze sterowaniem elektrohydraulicznym pozwoli na dobranie optymalnych parametrów pracy elementów i zespołów roboczych, do różnych warunków polowych. Maszyna może ścinać rośliny na wysokości do 100 mm o średnicy pędów do 70 mm i rozdrabniać na cząstki o wymiarze 20-60 mm.
EN
The paper describes prototype of a universal machine for harvesting energy plants grown without rows, in form of chips or chaff. Patent Office received patent claim no. P 385 536 concerning cutting attachments made in two versions. In one of them, feeding unit has the form of elastic fingers, and in second - worm rollers. The machine has modular structure allowing its easy modifications. Hydraulic drive with electro-hydraulic control will allow to select optimal parameters for working elements and units in various field conditions. The machine may cut down plants at the height of up to 100 mm, for sprout diameters reaching up to 70 mm, and shred them into pieces sized 20-60 mm.
PL
Celem pracy było porównanie rozkładów wymiarów cząstek rozdrobnionych siedmiu gatunków roślin energetycznych w toporowym zespole tnącym sieczkarni polowej i rozdrabniaczu bijakowym oraz przedstawienie możliwości wykorzystania modelu Rosina-Rammlera-Sperlinga-Bennetta do predykcji oddzielenia ilości materiału po cięciu i zmieleniu spełniającego wymagania wymiarów cząstek do produkcji peletów lub brykietów. Zachowanie się rankingów wartości średnich wymiarów cząstek pociętego i zmielonego materiału potwierdziło dotychczasowe wnioski cząstkowe iż różnice w rozkładach dla roślin wynikają z właściwości ich biomasy. Wykazano praktyczną możliwość wykorzystania modelu RRSB do wyznaczenia ilości oddzielonego materiału spełniającego wymagania wymiarowe przy produkcji paliw formowanych.
EN
The purpose of the work was to compare size distributions for shredded particles of seven energy plant species in flywheel cutting unit of field cutter and beater shredder, and to present possibilities for using the Rosin-Rammler-Sperling-Bennett model to predict separation of the amount of cut and ground material meeting requirements set for sizes of particles used in production of pellets or briquettes. Behaviour of mean value rankings for dimensions of cut and ground material particles has confirmed partial conclusions reached to date that the differences in distributions for plants result from their biomass properties. The research allows to prove the practical possibility to use the RRSB model to determine the amount of separated material meeting dimension requirements for production of formed fuels.
PL
Materiałem badawczym były rozdrobnione cząstki roślin wierzby krzewiastej, róży wielokwiatowej, miskantusa olbrzymiego, rdestu sachalińskiego, spartiny preriowej, ślazowca pensylwańskiego i topinamburu. Różnice w rozkładach długości cząstek mieszanin były cechą gatunkową roślin energetycznych. Spośród mieszanin rozdrobnionych roślin długość cząstek wierzby charakteryzowała się największą średnią geometryczną i rozkład długości był najlepiej wyrównany, a mieszaniny z roślin topinambura i spartiny były najkrótsze, ale najbardziej nierównomierne. Różnice między średnimi wartościami długości cząstek, obliczonymi metodą średniej geometrycznej i według modelu Rosina-Rammlera były mniejsze od wartości odchylenia standardowego, a spójność między tymi wartościami była bardzo wysoka (R=0,993).
EN
The distribution of particle length was studied for some energetic plants disintegrated in a hammer mill. As a material for studies the particles of following energetic plants were used: shrub willow (Salix viminalis), multiflorous rose (Rosa multiflora), giant miscanthus (Miscanthus giganteus), Polygonum sachalinense, Spartina pectinata, Virginia mallow (Sida hermaphrdita) and topinambur (Helianthus tuberosus). The differences in particle length distribution of the mixtures were typical feature of energy plant species. From among the mixtures of disintegrated plants the length of willow particles was characterized by the highest geometric mean at best equalization of the length distribution, whereas the topinambur and Spartina mixtures were the shortest and most irregular. Differences among the mean values of particle length calculated by using geometric mean method and according to Rosin-Rammler's model, were lower than the value of standard deviation and the connectivity between these values was very high (R = 0.933).
PL
Przeprowadzono badania stacjonarne przyczepianej sieczkarni polowej wyposażonej w toporowy zespół tnący, których celem było określenie wpływu wielkości szczeliny roboczej zawartej pomiędzy płytką denną a łopatkami rzutnika na wskaźniki jakościowe materiału roślinnego kukurydzy i energetyczne toporowego zespołu rozdrabniającego. Wpływ wielkości szczeliny na rzeczywistą długość roślin, współczynnik nierównomierności sieczki oraz pracę jednostkową okazał się nie istotny statystycznie oraz wysoce istotny na wskaźnik rozdrobnienia ziaren kukurydzy i zapotrzebowanie na moc efektywną zespołu rozdrabniającego. Przy porównywaniu efektów rozdrabniania ziaren i długości roślin można stwierdzić, że wpływ szczeliny roboczej na rozdrobnienie ziaren był znacząco większy niż wpływ na rozdrabnianie roślin.
EN
The aim of this research was to estimate the influence of the working clearance between the thrower paddles and the bottom plate on plant material quality and energetic indexes of the pulled forage harvester with the flywheel chopping unit. It was found the influence of the working clearance on the real chaff and the chaff length irregularity coefficient did not statistically significant, but on the grain chopping index and the power requirement was highly significant. Influence of the working clearance on breaking-up of grain was large majority of significant than on plant chopping.
PL
Celem pracy było przeanalizowanie wpływu parametrów techniczno eksploatacyjnych maszyny na wybrane wskaźniki energetyczne agregatu złożonego z ciągnika i kombajnu podczas zbioru korzeni marchwi. Stwierdzono, że wszystkie trzy czynniki: prędkość ruchu agregatu, prędkość przenośnika odsiewającego i szczelina między zgarniaczami separatora a taśmą przenośnika poprzecznego miały wpływ na moment obrotowy WOM. Zwiększające się ciśnienie oleju na wejściu do silników hydraulicznych napędzających separator i przenośnik stołu przebierczego było proporcjonalne do zwiększonych oporów ich ruchu, powiązanych ze zmniejszającą się szczeliną roboczą separatora. Prędkości ruchu agregatu i przenośnika odsiewającego miały wpływ na zużycie paliwa przez silnik ciągnika. Pozostałe mierzone wielkości fizyczne: prędkość obrotowa WOM, natężenie strumienia oleju w układzie hydraulicznym i siła na zaczepie ciągnika nie zależały od badanych czynników.
EN
The purpose of the work was to carry out an analysis of the impact of a machine technical and operating parameters on selected power indicators for a unit consisting of tractor and harvester during carrot root harvesting. The researchers found that all three factors: the unit running speed, sieving conveyor speed, and the gap between separator sweep and transverse conveyor belt, affected WOM torque. Growing oil pressure at inlet to hydraulic engines driving the separator and picking table conveyor was proportional to increased resistance of their movement due to narrowing working gap of the separator. Running speeds of the unit and sieving conveyor affected tractor engine fuel consumption. Other measured physical quantities: WOM rotational speed, strength of oil stream in hydraulic system and force at tractor coupling did not depend on examined factors.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań toporowego zespołu rozdrabniającego wyposażonego w różne łopatki rzutnika. Celem badań było wyjaśnienie wpływu konstrukcji tych łopatek na wskaźniki jakościowe materiału roślinnego kukurydzy i energetyczne toporowego zespołu rozdrabniającego przyczepianej sieczkarni polowej. Wpływ konstrukcji łopatek rzutnika, który zbadano przy różnych zmiennych parametrach technicznych i eksploatacyjnych okazał się wysoce istotny statystycznie. Nie stwierdzono istotnego zróżnicowanie jedynie dla pracy jednostkowej. Najlepsze efekty zarówno cięcia roślin, jak i rozdrabniania ziaren kukurydzy osiągnięto przy zastosowaniu gładkich łopatek rzutnika z ostrą krawędzią natarcia.
EN
The paper presents results of tests performed on flywheel shredding unit equipped with various feeder beater blades. The purpose of the research was to explain the impact of design of these blades on qualitative indicators for maize vegetable material and power-related indicators for the flywheel shredding unit in an attached field flywheel cutter. The effect of feeder beater blades design, which was examined at various variable technical and operating parameters, came out to be statistically very important. No significant diversification was found only for unit operation. The best effects, both for plant cutting and maize grain shredding, were achieved when using smooth feeder beater blades with sharp hitting edge.
PL
Przedstawiono metodę monitorowania plonu trawy zbieranej sieczkarnią polową przez pomiar grubości warstwy materiału roślinnego między walcami wciągająco-zgniatającymi. Stwierdzono, że podczas pomiaru grubości tej warstwy potrzebne jest również ciągłe monitorowanie prędkości obrotowej górnego walca, prędkości ruchu agregatu ciągnik-sieczkarnia i wilgotności roślin. Wymagana jest także informacja o rozstawie wałków trawy.
EN
The method for yield monitoring during grass harvesting with the trailed forage harvester, based on plant material layer thickness measured between the rear feeding rolls is presented. It was found that the layer during thickness measurements it was essential to monitor constantly the upper roll rotational speed, tractor-harvester aggregate speed and plant moisture content. The information on the grass swath spacing was also needed.
PL
Przedstawiono monitorowanie plonu roślin kukurydzy przez pomiar zapotrzebowania mocy efektywnej bazy sieczkarni (I), grubości warstwy roślin między tylną parą walców wciągająco-zgniatających (II) i siły naporu dynamicznego strumienia masy w kanale wyrzutowym (III) z uwzględnieniem ciągłego pomiaru wilgotności. Na bazie tych metod sporządzono mapy plonów kukurydzy z wykorzystaniem DGPS. Błąd pomiaru plonu w stosunku do plonu rzeczywistego, wyznaczony w odniesieniu do całkowitej masy zebranych roślin kukurydzy wynosił dla metody I - 2-4%, II - 0,5-2% i III - 0,4-2%.
EN
The were presented the yield monitoring methods for green maize, based on efficient power requirement measurements of silage harvester base (I), plant material layer thickness between the couple of rear feeding rolls (II), and mass flow rate impact force in the spout (III). The moisture content of silage being harvested was considered too. Using DGPS, the silage corn yield maps based on these methods were created. The yield error calculated between measurements values and real yield was related to the whole mass of green maize harvested and amounted for particular methods to: method I - 2-4%, method II - 0,5-2% and method III - 0,4-2%.
12
Content available remote Porównanie metod pomiaru strumienia masy kukurydzy w sieczkarniach polowych
PL
Celem podjętych badań było porównanie wybranych metod pomiaru strumienia masy w maszynach stosowanych do zbioru materiału roślinnego z pasz zielonych. Na podstawie przeprowadzonych badań stacjonarnych można stwierdzić, że strumień masy kukurydzy i jej wilgotność ma wpływ na całkowite zapotrzebowanie na moc na WOM ciągnika, siłę naporu dynamicznego rozdrobnionej masy na płytkę w kanale wyrzutowym sieczkarni, grubość warstwy materiału między walcami podająco-zgniatającymi i siłę w sprężynach dociskających te walce. Z przeprowadzonych badań wynika, że na mierzone parametry większy wpływ miał strumień rozdrobnionej masy materiału niż jego wilgotność.
EN
The studies aimed at comparison of selected methods to measuring the mass flow in green crop harvesting machines. The results of stationary experiments showed that the amount of chopped maize and its moisture content affected the total power requirement on tractor PTO, dynamic pressure of chopped mass stream on a plate in discharging chute, the thickness of chopped material layer and force in compressive springs of the feeding rolls. Conducted experiments proved also that the stream of chopped plant material stronger affected the measured parameters than the moisture content of maize plants.
PL
Podczas badań stwierdzono, że uwzględnienie stanu technicznego maszyny wymaga pomiaru mocy dla dwu stanów: pod obciążeniem i na biegu jałowym. Uzasadniono, że podczas pomiaru mocy potrzebny jest również ciągły pomiar prędkości ruchu agregatu ciągnik-sieczkarnia i wilgotności roślin. Wymagana jest także informacja o przełożeniu między prędkością obrotową wału napędzającego i napędzanego, liczbie noży na tarczy zespołu rozdrabniającego oraz szerokości i liczbie zbieranych rzędów roślin kukurydzy.
EN
Paper presented the method of monitoring the yield of green maize harvested with a tractor driven forage harvester. The method is based on measuring the tractor PTO power output. It was stated that to recognize the technical condition of the machine, power measurements have to be taken at two states - under loading and at idle running. The power output measurements should be accompanied by continuous monitoring of the tractor-forage harvester speed and testing moisture content of plants harvested. The technical parameters such as rotational speed ratio of driving and driven shafts, the number of knives on chopper flywheel, spacing and number of harvested plant rows, are also necessary to be known.
PL
Podczas zbioru zielonki z wałka, koszonej w fazie strzelania w źdźbło i kłoszenia oraz słomy i kukurydzy z pnia sieczkarnią polową z toporowym zespołem rozdrabniającym, przy teoretycznej długości cięcia 8,8 mm, 17,5 mm i 43,8 mm osiągnięto rzeczywistą długość sieczki 10,8-54,1 mm, która zależała od gatunku zbieranych roślin. Współczynnik nierównomierności długości sieczki wynosił 2,99 - 1,07 i zmniejszał się wraz ze zwiększającą się długością cięcia. Przy cięciu materiału na dłuższe odcinki wymagany jest mniejszy moment obrotowy, ale stosunek szczytowego zapotrzebowania na moment obrotowy do wartości średniej jest większy, co wskazuje, że w tych warunkach można zastosować ciągnik o mniejszej mocy, ale potrzebne jest zapewnienie większej rezerwy mocy silnika.
EN
Forage harvester with a flywheel chopping assembly was used to picking-up and gathering green crop (mown at shooting and earing stage) and the straw from the windrows as well as to harvest standing maize crop. At theoretical chopping lengths 8.8, 17.5, 43.8 mm, the real lengths of chaff ranging from 10.8 to 54.1 mm were obtained, depending on harvested crop. The coefficient of chaff length non-uniformity was 2.9901.07 and its value diminished along with increasing of chopping length. Less torque was required at chopping of the plant material into longer sections, however, the top torque requirement to its medium value ration was higher. Thus, in such circumstances the tractor of lower engine power could be used, nevertheless it would be necessary to ensure the higher reserve of engine power.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.