Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  informatyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
4
Content available Narzędzia informatyczne wspomagające budownictwo
PL
Wzorem innych sektorów także w branży budowlanej widać wyraźnie wzrastający trend związany z informatyzacją. W budownictwie korzysta się z udogodnień z tym związanych już na etapie projektu, przez wykonanie, aż do zarządzania gotowym obiektem. Informatyczne i elektroniczne technologie wspierające procesy budowlane pozwalają na ich lepszą efektywność, poszukiwanie niestandardowych rozwiązań i realizację coraz bardziej nowoczesnych projektów.
5
PL
W artykule opisano historyczną rolę i znaczenie COIG SA w procesie informatyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1951-2018. Omówiono historię i najbliższe perspektywy rozwoju systemu SZYK2.
EN
The article describes the historical role and importance of COIG SA in the process of computerization of the Polish hard coal mining in the years 1951-2018. History is discussed. and the closest prospects for system development SZYK2.
PL
Wejście w życie najpierw ustawy o informatyzacji, a następnie nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, przemodelowującej instytucję państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na rejestr publiczny, prowadzony w postaci systemów teleinformatycznych, spowodowało, że na płaszczyźnie wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii przez organy administracji geodezyjnej zaktualizowały się obowiązki związane z należytym prowadzeniem przez te organy systemów teleinformatycznych, służących wykonywaniu zadań publicznych. W konsekwencji organy administracji geodezyjnej poddane zostały także systemowi kontroli działania systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, prowadzonej (względem tych organów) przez właściwego wojewodę. Jednocześnie ustawa o informatyzacji nie wyłączyła stosowania przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie kontroli, jaką sprawuje wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego nad działalnością organów administracji geodezyjnej. Spowodowało to powstanie zbiegu regulacji prawnych dotyczących kontroli organów administracji geodezyjnej w zakresie wykorzystywania przez nie systemów teleinformatycznych do wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii, a w konsekwencji i kłopoty interpretacyjne wskazanych regulacji.
EN
The entry into force first of the law on computerization and then the amendment of the geodetic and cartographic law remodeling the state institution of geodetic and cartographic resource to the public register carried out in the form of teleinformatic systems caused that at the level of geodetic and cartographic tasks carried out by the geodetic administration authorities, obligations related to the proper conduct of teleinformatic systems by said authorities to perform public tasks have been updated. As a consequence, the geodetic administration authorities have also been subjected to the system of control of the teleinformatic systems used to perform public tasks in terms of compliance with the minimum requirements for teleinformatic systems or minimum requirements for public registers and information exchange in electronic form conducted (relative to these authorities) by the competent voivode. At the same time, the law on computerization does not exclude the application of the provisions of the geodetic and cartographic law in terms of control, which the provincial inspector for geodetic and cartographic supervision has over the activities of geodetic administration authorities. This resulted in the convergence of legal regulations concerning control of geodetic administration authorities in the field of their use of teleinformatic systems to perform tasks in the field of geodesy and cartography, and, consequently, interpretation problems of the indicated regulations.
PL
Inteligentne systemy do zarządzania odgrywają bardzo ważną rolę we współczesnej logistyce, a digitalizacja łańcucha dostaw staje się koniecznością, aby nadążyć za wymaganiami pełnego wyzwań rynku. Czy nowoczesne systemy IT to odpowiedź na największe problemy, z którymi obecnie zmagają się załadowcy i przewoźnicy? Czy otworzą przed branżą nowe możliwości?
PL
Autorka omawia proces informatyzacji sądów powszechnych, wskazując jej zakres i cechy charakterystyczne w odniesieniu do rozpoznawania i rozstrzygania spraw cywilnych. Informatyzacja postępowania cywilnego obejmuje zarówno postępowanie rozpoznawcze, jak i egzekucyjne, ale również odnosi się do funkcjonowania rejestrów sądowych, do których wpisy następują w trybie postępowania nieprocesowego. Autorka wskazała zasadnicze skutki, szanse i zagrożenia związane z postępującą elektronizacją czynności sądowych i procesowych, a także ich znaczenie dla realizacji prawa do sądu w sprawach cywilnych.
EN
The Author discusses the process of informatization of common courts, indicating its scope and characteristics in relation to the recognition and execution of civil cases. Informatization of civil procedure covers both examination and enforcement proceedings, but also refers to the functioning of the judicial records, to which entries are done in accordance with the non-litigious proceedings. The Author pointed out the essential implications, opportunities and risks associated with the progressive informatization of legal actions and proceedings, as well as their importance for the implementation of the right to a court in civil matters.
PL
Współczesne czasy charakteryzują się bardzo szybkim rozwojem technologii, których wykorzystanie znacznie ułatwia funkcjonowanie społeczeństwa. Informatyzacja coraz częściej wykorzystywana jest także w rolnictwie. Istnieje coraz więcej programów przeznaczonych dla gospodarstw rolnych. Badania ankietowe przeprowadzone w powiecie łomżyńskim w 2017 r. miały na celu wykazanie znajomości i wykorzystania programów komputerowych wspomagających produkcję rolniczą przez właścicieli gospodarstw rolnych. Uzyskane odpowiedzi wykazały dużą znajomość programów komputerowych przez ankietowanych producentów rolnych, jednak ich małe wykorzystanie w swoich gospodarstwach. Brak stosowania ich w gospodarstwach może być spowodowany ceną, dostępnością, brakiem umiejętności obsługi oraz małą wiarą w ich skuteczność. Część rolników uważa, że nie potrzebuje specjalistycznych programów do zdobywania informacji związanych ze swoją działalnością. Zapotrzebowanie na programy wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym występuje głównie w sferze tworzenia wniosków i druków oraz dobierania nawozów, czy środków ochrony w produkcji roślinnej.
EN
Nowadays, a great deal of attention is paid to the development of technology, the use of which significantly simplifies the functioning of society. The computerisation is increasingly used in agriculture. There are a growing number of programmes dedicated to farm. The survey conducted in Łomża County in 2017 was aimed at demonstrating the knowledge and use of computer programs supporting agricultural production by farm owners. The answers obtained showed a good knowledge of computer programs by the agricultural producers in question, but their low use on their farms. Failure to use them on farms can be caused by price, availability, lack of service skills and low confidence in their effectiveness. Some farmers consider that they do not need specialist programmes to obtain information on their activities. The demand for farm management support programmes is mainly related to the creation of applications and prints, as well as the selection of fertilizers and crop protection products.
EN
In this paper, description of a concept of cloud Storage age is offered. One of the most practical methods of storing required information to cloud storage is also considered. Method of creating screenshots is proposed. Theoretical research is carried out and there are justified advantages and disadvantages of different methods of storing information in social networks. The best technique of creating screenshots has been practically implemented. Problems that might come up while working with approach given in this article and its solutions are stipulated. There is analyzed a necessity of setting a zoom parameter which is to transfer after transmitting size value of the picture in social networks. In the article the parameter that specifies the width of the final image and clearly affects the quality of the image is also considered. There is analyzed the effectiveness of creating an information system that saves time for such information processes as tracking the photo and its comments. In the paper the task of changing bets, which are not immediately fixed in social networks is optimized. Also there is implemented in practice a scalability problem of information processes in social networks. In the article a separation of the script is also put into practice. One part of which directly performs the request of image and downloads it to cloud storage. With help of another part the information process is transmitted on the photo where the user identifies.
12
Content available Logistyka informacji odnośnie Internetu
PL
Artykuł objaśnia pojęcia „logistyki informacji”. Przedstawione zostały zasady i dążenia logistyki informacji oraz jej pozycja jako dziedzina nauki.
EN
The article explains about concept of “information logistics”. Rules, aspirations and its position as branch of science has been presented in this article.
EN
This article considers ICTs and the related Smart Sustainable city concept as tools to overcome urban challenges of the 21st century. The aim is to investigate different approaches applied to measuring “Smartness” and “Sustainability” of cities. Using our selection model, we identified 5 specific indexes for detailed comparison along with their results, namely which cities are the smartest and the most sustainable worldwide. We have also outlined the major concerns and limitations that exist in the indexes we covered in our research. This article is the first step on the way to developing a Smart Sustainable city index for Ukrainian cities.
PL
Pomimo kilku lat intensywnej modernizacji infrastruktury kolejowej do dzisiaj nie udało się dopracować obowiązującego modelu stanowiska dyżurnego ruchu. Wydawało się, że uruchomienie projektu budowy symulatora (trenażera) wywoła konieczność wyspecyfikowania wymagań dla stanowiska dyżurnego ruchu, zarówno w aspekcie ergonomii, jak i rozwiązań technicznych porządkujących konfigurację interfejsu: dyżurny ruchu – urządzenia obsługiwane. Niestety tak się nie stało. Jak to wygląda dzisiaj?
20
Content available remote Elementy i układy bezpieczeństwa w szafach sterowniczych
PL
Mimo że w dobie informatyzacji do sterowania zespołem urządzeń i całymi liniami produkcyjnymi wykorzystuje się komputery, to jednak nadal szerokie zastosowanie mają tradycyjne, analogowe szafy sterownicze. Wynika to nie tylko z już istniejących systemów sprawowania nadzoru i zabezpieczeń urządzeń produkcyjnych, stopniowo rozbudowywanych, ale także z faktu szeregu zalet takich rozwiązań. Główną zaletą funkcjonalną stosowania szaf sterowniczych jest centralizacja wszystkich przyłączy energii elektrycznej zasilających urządzenia zakładu w jednym miejscu. Wpływa to na oszczędności ekonomiczne związane z ograniczeniem do minimum okablowania elektrycznego, prowadzącego np. do urządzeń produkcyjnych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.