Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  postęp naukowo-techniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedmiotem artykułu jest problem ograniczeń rozwoju współczesnej cywilizacji technicznej oraz społeczno-ekonomicznej. Autor polemizuje z tezą o szybkim postępie społeczno ekonomicznym, która ma charakteryzować cywilizację na przełomie XX i XXI wieku. Uważa, że w ostatnich latach nastąpiło wyraźne wyhamowanie procesów rewolucji naukowo -technicznej a sama organizacja życia społeczno gospodarczego jest niedostosowana do wyzwań XXI w; w niektórych przypadkach, zmiany oznaczają regres. W złych rozwiązaniach systemowych upatruje główną przyczynę kryzysów finansowych i gospodarczych lat 2008–2011. Jeśli nie zmieni się system organizacji życia społeczno- ekonomicznego, obecnej cywilizacji grozi niebezpieczeństwo jej upadku, podobnie jak to miało miejsce w przypadku niektórych cywilizacji antycznych. Autor wskazuje również główne niekonsekwencje w rozwiązaniach systemowych organizacji społeczeństw oraz proponuje wybranie pewnych kierunków działań, które – jego zdaniem – mogłyby się przyczynić do usunięcia istniejących patologii.
EN
The issue of the article is the problem of limitations in the development of modern technical civilization. The author contradicts the thesis about rapid socio-economic progress, which is to characterize civilization at the turn of the 20th and 21st centuries. Believes that in recent years there has been a marked slowdown in the processes of scientific and technical revolution, and the very organization of socio-economic life is unsuited to the challenges of the 21st century; in some cases, changes mean regression. In poor systemic solutions, he sees the main cause of financial and economic crises in 2008–2011. If the system of organizing the social economic life does not change, the current civilization is in danger of its collapse, as was the case with some ancient civilizations. The author also points out the main inconsistencies in the system solutions of societal organizations and suggests choosing certain directions of action, which – in his opinion – could contribute to the removal of existing pathologies.
PL
Celem artykułu jest analiza spostrzeżenia, że gospodarowanie umożliwia zaspokajanie potrzeb o różnej specyfice oraz różnej pilności (randze), w związku z czym uzasadnione staje się zróżnicowane podejście do procesów wytwarzania i podziału różnych grup dóbr. Autor dzieli dobra na trzy podstawowe grupy: dobra związane z utrzymaniem się przy życiu (wegetacyjne), dobra wyższego rzędu których konsumpcja jest racjonalna oraz dobra zbytku,będące przejawem rozpasanego konsumpcjonizmu przechodzącego niekiedy w patologię. Wytwarzaniem dóbr pierwszej grupy powinny rządzić w zasadzie wyłącznie prawa techniczno bilansowe (optymalizacja nakładów) jako, że konieczność zaspokojenia potrzeb wegetacyjnych leży poza wszelką dyskusją. Dobra drugiej grupy to typowe produkty ekonomiczne, którymi rządzą klasyczne reguły ekonomii m. in prawo popytu i podaży. Trzecia grupa dóbr to dobra rozpasania konsumpcyjnego często bardzo kontrowersyjnych, ale których w liberalnym społeczeństwie zabronić nie można. W tym przypadku w działaniu człowieka znajduje potwierdzenie ekonomia behawioralna (Kahnemanaine) [2]. Gospodarowaniem rządzą przede wszystkim prawa psychologii z pominięciem zasad klasycznej racjonalności. Na przykład, dobra muszą być odpowiednio drogie lub wytwarzane ręcznie w określony i niczym nieuzasadniony sposób.
EN
Résumé is content of article observation, that farming enables alleviating of requirement about different specificity and different urgency Differentiated approach becomes by reason of that for processes of fabricating reasonable and distribution of group of different goods Author differs three product groups of consuming. First there are: goods, which are essential to keep person at life Superior.Upper; row economic good (typically). Third segment are luxuiry goods, Production and distribution of goods of first segment should be state-controlled. Operation of this sector corresponds with concept of warranted civil revenue.
PL
W pracy przedstawiono metodyczne aspekty określania postępu naukowo-technicznego w badaniach makro i mikroekonomicznych. Na tle postawionego problemu badawczego scharakteryzowano poszczególne etapy badań kładąc szczególny nacisk na stronę metodologiczną. Określono podstawowe wskaźniki ekonomiczno-rolnicze: wydajności ziemi, wydajności pracy, aktywności zasobów logistyki, efektywności wykorzystania infrastruktury logistycznej oraz wskaźnik inwestycyjności logistycznej.
EN
The work presents methodical aspects of determination of scientific and technical progress in macro- and microeconomic tests Particular stages of tests were characterised in the context of the research problem being discussed, with particular focus on methodological aspects. Primary economic and agricultural indexes were determined with regard to: soil productivity, labour productivity, activity of logistic resources, efficiency of use of the logistic infrastructure and logistic investment.
PL
Praca dotyczy związków pomiędzy różnymi kategoriami postępu naukowego a wybranymi charakterystykami ekonomiczno-rolniczymi w mikro i makroskali. Stwierdzono, że postęp biologiczny i chemiczny wpływają na wzrost wydajności ziemi a postęp techniczny na wzrost wydajności pracy. Istnieją jednak ujemne konsekwencje wprowadzanego postępu w sferach ekologicznych i społecznych.
EN
The work describes relationships between different scientific progress categories and selected economic and agricultural characteristics in micro- and macro-scale. It has been observed that progress in biology and chemistry results in increasing soil productivity, and technological progress allows to increase productivity of work. However, there are also negative consequences of progress introduced in ecological and social spheres.
PL
Praca stanowi trzeci etap badań dotyczących oddziaływania postępu naukowo-technicznego na wskaźniki wydajności ziemi i pracy w rolnictwie. Ten etap zawiera badania porównawcze pomiędzy ośmioma regionami w Polsce. Obejmuje wskaźniki technicznego uzbrojenia oraz postępu naukowo-technicznego uzbrojenia oraz postępu naukowo-technicznego wykazane dwoma metodami. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę o wpływie postępu technicznego na wydajność pracy.
EN
Paper presents the third stage of investigations dealing with the influence of scientific-technical progress on the indices of land and human labour productivity in agriculture. This stage includes the comparative studies among the eight regions of Poland, concerning indi-ces of technical equipment of the farms and scientific-technical progress revealed by using two methods. The hypothesis on the impact of technical development on labour efficiency was positively verified.
6
Content available Etapy rozwoju mechanizacji produkcji zwierzęcej
PL
Przedstawiono tendencje rozwoju mechanizacji, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej oraz zmian roli czynników produkcji w rolnictwie krajów rozwiniętych. Zwrócono uwagę na ewolucję zmian wymagań społeczeństwa odnośnie warunków pracy, dobrostanu zwierząt, poszanowania środowiska naturalnego i jakości produktów żywnościowych, która wraz z czynnikami natury ekonomicznej będzie wyznaczać kierunki dalszego rozwoju mechanizacji produkcji zwierzęcej.
EN
Study presented the development trends in farm mechanization with particular regard to animal production, and the changing role of production factors in agriculture of developed countries. Special attention was paid to evolution in the requirements of the society concerning human labour conditions, animal welfare, respect to natural environment and the quality of food products. Such evolution, together with the factors of economic nature, will indicate the directions of further development in mechanization of animal production.
PL
W pracy obliczono wskaźniki postępu naukowo-technicznego i jego efektywności oraz wyznaczono przy użyciu analizy regresji logistycznej cechy gospodarstw o największej sile dyskryminacji tych wskaźników. Badania w formie wywiadu kierowanego przeprowadzono w trzydziestu gospodarstwach z gminy Gródek nad Dunajcem. Zebrane dane dotyczyły zmian zachodzących w gospodarstwach w okresie 10 lat. Na podstawie badań uzyskano niezbędne informacje do określenia podstawowych cech opisujących obiekty. Cechami o największej sile dyskryminacji dla wskaźnika postępu technicznego okazały się powierzchnia warzyw oraz koszty usług. Dla wskaźnika efektywności postępu są to produkcja zwierzęca, nakłady pracy na hektar oraz koszty surowców.
EN
The paper shows calculated scientific and technological and efficiency progress indicators. Moreover, the logistic regression analysis was employed to find the characteristics of farms showing highest power of discrimination for these indicators. Research in form of an interview was carried out in thirty farms from the Grodek nad Dunajcem borough. Collected data concerned changes taking place in these farms over 10 years. The research allowed to obtain information necessary to determine primary characteristics describing the facilities. The surface of vegetables and costs of services proved to be the characteristics showing highest power of discrimination for the technological progress indicator. For the efficiency progress indicator these are: animal production, labour amount per hectare, and raw material costs.
PL
Przedstawiono wskaźnik technicznego uzbrojenia, postęp naukowo-techniczny i jego efektywność oraz przyrost produkcji czystej, w gospodarstwach różniących się stopniem uproszczenia produkcji roślinnej. Przedmiotem badań były biznes plany złożone przez 116 rolników do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie, których mieli szansę otrzymać pomoc finansową na zakup nowych maszyn i urządzeń. Informacje zawarte w tych wnioskach pozwoliły na ocenę wyposażenia technicznego gospodarstw a w konsekwencji na określenie ww. wskaźników w latach 2002-2007.
EN
A technological index of equipment, scientific and technological progress and its effectiveness as well as net production increase in the farms with varying production facilitation degree were presented. The subject of research pertained to business plans submitted by 116 farmers before Agriculture Restructuring and Modernizing Agency in order to have a chance to get a financial grant for a purchase of new machinery and equipment. Information contained in those applications were used to evaluate technical equipment used in the farms, and consequently, determine above mentioned indices for years 2002-2007.
PL
W pracy przedstawiono wskaźnik technicznego uzbrojenia oraz postęp naukowo-techniczny i jego efektywność, w gospodarstwach prowadzących różną działalność produkcyjną. Badaniami objęto 116 gospodarstw rozwojowych położonych na terenie Małopolski, które dzięki unijnej pomocy finansowej mogły zmodernizować własny park maszynowy. Na podstawie zebranych informacji oceniono m.in. wyposażenie techniczne gospodarstw, co pozwoliło na określenie ww. wskaźników, w latach 2002-2007. Przeprowadzono również analizę statystyczną wykorzystując program STATISICA 6.0.
EN
Paper presents a technical equipment index, scientific and technological progress and its effectiveness in farms conducting a variety of production activities. Research included 116 developing farms located within region of Małopolska. The selected farms could modernize their own machine equipment due to the EU financial support. Based on collected data it was possible to evaluate the technical equipment in those farms and determine the above mentioned indexes within period of 2002 to 2007. A statistical analysis was also conducted using STATISTICA 6.0 software.
10
Content available remote Funkcja maszyny rolniczej w kreowaniu postępu naukowo-technicznego w rolnictwie
EN
Machines, allowing the application of relevant technologies or restricting the erroneous activities of the farmer, bring knowledge to farms. These machines reduce the effort of work and meet the requirements formulated by Professor R. Michalek and Professor J. Kowalski in the research into the scientific and technical progress in the agricultural industry. The cognitive objective has been associated with the evaluation of the machines in the context of the problems of knowledge distribution. The observations of orchards in the Nowy Sącz District have provided some assistance, based upon the example of which, the following matters have been considered, notably: - the issues of farms modelling, as the overall grounds for further analyzes; - the possibilities of attaining the cognitive objective, as the detailed subject. The conceptual modelling has been proposed, in accordance with principles used in the IT science and corresponding to the UML language philosophy. The difficulties seen in farms modelling arise from the dissipation of knowledge, its size, and the necessity of specifying numerous, related structures. The ontology issues have created the necessity of establishing the base, acting as the prime, universal cognitive backbone. Some proprietary solutions have also been proposed. The following notions have been introduced to facilitate the realization of the detailed subject: - The declarative knowledge, related to the implementation of a specific technology by the machine; - The procedural knowledge, allowing the machine to respond depending on the situation it has recognized; - The declarative or procedural knowledge, describing the machine capabilities of interacting with other systems, in particular, with its operator. This has been called the potential for interaction. The types of declarative and procedural machines, as well as combined types and finely machines with potential for interaction have been relevantly recognized. The focus has chiefly been on the declarative type, the most popular in the solutions currently applied. The hypothesis about the possibility of determining the amount of knowledge that characterizes these machines in a formal way has been confirmed. The proprietary methods of evaluating this amount of knowledge based upon cognitive modelling, symbolic models of physics and qualitative interpretation of phenomena have been presented. The assumptions adopted have set out the relevant perspective, physical situation and the original space with the specific inception entropy. The method has been illustrated with the examples from the orchards sector. The problem of the "amount" of knowledge, the carrier of which machines are, was not considered in the agricultural industry, and the results are part of the cognitive model of the farm. The procedural knowledge features different and diversified character, mostly corresponding to the algorithmic issues with a certain computation complexity. The behavioural models assisted assessments of information processing by individuals are problematic and difficult. The arguments and examples documenting the necessity of further works have been presented. It is doubtless that the designers and researchers should aim at incorporating the aspects of shaping and distribution of knowledge between the farmer and the farming machine in a way that is less intuitive and more formal.
11
Content available remote Wartość odtworzeniowa parku maszynowego a efektywność postępu w rolnictwie
PL
Przedstawiono wartość odtworzeniową parku maszynowego brutto i netto, wykorzystanie parku maszynowego i koszty mechanizacji oraz efektywność postępu naukowo-technicznego. Do analizy przyjęto 30 gospodarstw leżących na terenie gminy Waśniów, w województwie świętokrzyskim. Zebrane informacje dotyczyły roku 1995 i 2001. Za pomocą programu statystycznego przeprowadzono analizę, która pozwoliła odpowiedzieć na pytanie: czy istnieje zależność pomiędzy wartością odtworzeniową netto a efektywnością postępu naukowo-technicznego.
EN
The paper presents gross and net reconstruction value of the machinery park, the use of machinery and costs of mechanization and efficiency of technological and scientific progress. The analysis was performed taking into account 30 farmsteads located in the area of Waśniów commune, the Świętokrzyskie province. The gathered data referred to 1995 and 2001 year. The analysis performed using the statistical program, allowed to answer the question: does it exist any relation between the net reconstructing value and the efficiency of the technological and scientific progress.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.