Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 312

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ sterowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono układ sterowania małą turbiną wiatrową o regulowanej prędkości obrotowej z odtwarzaniem momentu aerodynamicznego oraz efektywnej prędkości wiatru. W układzie sterowania zastosowano pełny obserwator Luenbergera do estymacji niemierzalnych zmiennych stanu. Zaproponowano algorytm obliczania efektywnej prędkości wiatru. Układ regulacji ma zapewnić maksymalizację uzyskiwanej mocy elektrycznej dla prędkości wiatru w obszarze pomiędzy prędkością startu turbiny, a prędkością wyłączenia ze względu na warunki bezpieczeństwa, tj. w drugiej strefie pracy turbiny. Pokazano wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych układu sterowania z pełnym obserwatorem stanu dla znormalizowanych podmuchów wiatru.
EN
A proposal of the control scheme for micro wind turbine with aerodynamic torque and effective wind speed estimation is presented in this paper. Fully Luenberger observer for the non-measurable state variables estimation is used in this control scheme. Algorithm of the effective wind speed calculation is proposed. The control system of the turbine should ensure maximum captured electrical power for wind speed in the region between start speed of turbine and cut-off speed, when wind turbine is shouted down due to safety reasons, i.e. in a second operating region of the turbine. Simulations results of the control system with the fully state observer for the normalized gusts of wind are shown in the paper.
2
Content available Układ sterowania symulatora ECMO
PL
W pracy przedstawiono zaprojektowany i wykonany układ sterowania symulatora ECMO, który przeznaczony będzie do szkolenia personelu medycznego. W ramach prowadzonych prac został zaprojektowany i wykonany prototyp symulatora, który zbudowany jest z modelu pacjenta, modułów wykonawczych symulujących wykrzepianie krwi w systemie ECMO, mikroprocesorowego układu sterowania oraz interfejsu użytkownika. Mikroprocesorowy układ sterowania oparty jest na mikrokontrolerze z rodziny STM32F4. Opracowano i zaimplementowano algorytmy sterowania w trybie manualnym oraz automatycznym na podstawie ciśnienia krwi w drenach układu ECMO. Aplikacja mobilna umożliwia wprowadzanie parametrów niezbędnych dla działania symulatora i szkolenia personelu medycznego oraz umożliwia rejestrację wyników przeprowadzonych badań.
EN
The paper presents the designed and constructed control system for the ECMO simulator, which will be intended for training medical staff. As part of the work, a simulator prototype was designed and constructed, which is built from a patient model, executive modules simulating blood clotting in the ECMO system, a microprocessor control system and a user interface. The microprocessor control system is based on a microcontroller from the STM32F4 family. Control algorithms have been developed and implemented in manual and automatic modes based on the blood pressure in the ECMO system drains. The mobile application allows you to enter the parameters necessary for the operation of the simulator and the training of medical staff, and allows you to register the results of tests.
EN
This paper deals with a comparative study using numerical simulations between the failures effect caused by the speed sensor faults for a propulsion control system (PCS) of an electrical vehicle (EV) using dualinduction motors structure. The PCS strategies are achieved on two types of controls where the first one is done from a flux-oriented control (FOC) and the second one is conducted from a direct torque control (DTC). For an electric vehicle, we will often guarantee service continuity, in spite of the occurred faults such as an offset fault in speed sensor and a zero-feedback sensor speed fault which both are essentially needed in the structure of the PCS-EV. The occurred fault cited above might influence one of the dual induction motors which could be conducted an unbalance in the dual used motors and from which the control of the vehicle might be also lost. The results of the realized numerical simulations on the EV conducted by the PCS demonstrate clearly the impact of the so-called-fault. Thereafter, we can also appreciate the robustness using each used control propulsion system in despite of the occurred speed sensor fault.
PL
W artykule przedstawiono główne problemy zastosowania układów sterowania i nadzoru sieci ciepłowniczych. Scharakteryzowano najczęściej spotykane układy sterowania i nadzoru. Przedstawiono techniczne i ekonomiczne uwarunkowania wdrożenia układów sterowania i nadzoru w ciepłownictwie.
EN
General problems of steering and control systems in district heating network are presented. Technical and economical conditions of these systems applications in district heating are given. The steering and control systems which they use very often in district heating are presented.
EN
Modern light rail vehicles, such as a tram or rail bus, due to the need to provide mobility for the elderly or disabled people and the requirements of operators operating passenger rail transport or transport in urban areas must have a 100% low floor. Structurally, this is associated with the use of wheelset with independently rotating wheels (IRW) in such vehicles. It is also possible to use a bogie structure without the use of a wheelset axle by mounting the wheels directly in the side parts of the bogie frame. This construction is more complex and will not be discussed in this article. Bearing in mind the dynamic behavior of such vehicles during operation (lateral stability, profile wear) in various driving conditions (curve traffic, crossovers) and taking into account operating costs, it becomes necessary to install wheel rotation control systems to maintain center movement mass of the wheelset around the centerline of the track. The subject of the article will be considerations on modeling and simulation of rail vehicle bogie motion with IRW sets including the wheel control system. Nominal and mathematical models of the analyzed vehicle will be presented, as well as a controlled strategy based on the comparison of the angular velocities of the wheels of the wheelset A review of works on solutions of such systems will be presented, and a control concept will be proposed. The summary contains conclusions regarding the possibility of practical use of the proposed method of steering wheels of a wheelset in the case of independently rotating wheels.
6
Content available remote Study of the dynamic stability of the belt conveyor adaptive drive
EN
Dynamic stability of the adaptive hydraulic drive of the belt conveyor is studied with the help of an improved mathematical model constructed taking into account the physical processes that occur during the mechanical system of the conveyor under load changes. The parameters of the adaptive drive, which provide stable operation of the mechanical system in conditions of its overload, are determined.
PL
Dynamiczna stabilność adaptacyjnego napędu hydraulicznego przenośnika taśmowego jest badana za pomocą ulepszonego modelu matematycznego skonstruowanego z uwzględnieniem fizycznych procesów zachodzących podczas mechanicznego systemu przenośnika pod zmianą obciążenia. Określono parametry napędu adaptacyjnego, zapewniające stabilną pracę układu mechanicznego w warunkach jego przeciążenia.
7
PL
W artykule przedstawiono układ sterowania pneumatycznego kołowrotów przystosowanych do pracy w podziemnych zakładach górniczych. Omówiono funkcje sterowania, w tym: zasilania napędu, sygnalizacji ostrzegawczej i hamowania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i wymagań bezpieczeństwa. Zaprezentowano podstawowe parametry techniczne oraz opisano budowę i zasadę działania układu wraz z możliwością zabudowy w dostępnych na rynku kołowrotach pneumatycznych. Przedstawione sterowanie jest propozycją modernizacji dotychczas stosowanych rozwiązań, nie spełniających obowiązujących przepisów z zakresu stosowania w podziemiach kopalń.
EN
Pneumatic control systems for winches adapted for operation in underground mine plants is presented. Control functions including the drive power supply, warning signalization and braking, which meets current safety requirements and regulations are discussed. Main technical parameters are given and the design of the system and principles of its operation together with a possibility of its installation in the pneumatic winches available on the market are described. The presented control system is a suggestion for modernization of the present solutions, which do not meet the current regulation regarding their use in mine undergrounds.
8
Content available remote 50 lat obrabiarek firmy HURCO(R). 50 lat innowacji
PL
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową, która uzyskała I nagrodę w konkursie, organizowanym przez Oddział Gliwicki SEP, na najlepszą pracę dyplomową z elektryki w 2015 r. Powstała ona jako część składowa większego projektu - sterownika PLC. Praca była realizowana na wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, zaś promotorem był dr inż. Andrzej Malcher. W ramach pracy zaprojektowano i zrealizowano karty DI/DQ oraz AI/AQ, które z jednej strony mają współpracować ze standardowymi przemysłowymi czujnikami oraz urządzeniami wykonawczymi, z drugiej zaś z magistralami: adresową, systemową oraz danych zaprojektowanej jednostki centralnej sterownika PLC. Sercem każdej z kart jest układ FPGA, którego konfiguracja opisana została językiem VHDL. Karta DI/DQ zawiera separowane galwanicznie wejścia i wyjścia binarne oraz wyjścia przekaźnikowe, zaś karta AI/AQ zawiera analogowe wejścia napięciowe i prądowe, wejście dla termopary typuj, a także wyjścia napięciowe oraz prądowe.
EN
The article was based on the diploma thesis, which won the first prize in the competition, organized by Gliwice Division of SEP, for the | best diploma thesis in the field of electrics in 2015. It was created as a part of a larger project, a PLC unit. The diploma was realized at the Faculty of Automation, Electronics and Computer Science, and the promoter was PhD. Eng. Andrzej Matcher. As part of the work, DI/DQ and AI/AQ cards were designed and implemented, which on one hand are to cooperate with standard industrial sensors and actuators, and on the other hand with address, system and data buses of the designed PLC central unit. The heart of each card is the FPGA chipset configured with the VHDL code. The DI/DQ card contains galvanically separated binary inputs and outputs and relay outputs, while the AI/AQ card contains analog voltage and current ; inputs, J-type thermocouple input and analog voltage and current outputs.
PL
W artykule przedstawiono przeprowadzoną modernizację układu napędowego pólprzemysłowej walcarki nawrotnej duo, będącej na wyposażeniu bazy laboratoryjnej Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej. Modernizacja obejmowała wymianę istniejącego układu sterowania silnikami, zrealizowanego na stycznikach, na nowoczesne rozwiązanie z przemiennikami częstotliwości wyposażonymi w technologię DTC. Dzięki temu, znacznie wzrosty możliwości aplikacyjne walcarki, a tym samym, zakres prowadzonych badań zaawansowanych procesów walcowania.
EN
In this paper, modification of main drives of semi-industrial 2-hi reversible rolling mill, which is a part of laboratory base of Institute of Metal Forming and Safety Engineering of Czestochowa University of Technology, was presented. The modernization included replacing of existed control system of drives realized on contractors, on modern solution with frequency converters equipped with DTC technology. It has increased significantly the application abilities of rolling mill, and the same, range of conducted research of advanced rolling processes.
EN
The work covers the issues connected with selection of optimal settings of PID controllers and the influence of sampling frequency of the control signal on their values. The methods used to select the sampling frequency of the control signal were reviewed. In this paper, we determined the ITAE optimum settings of continuous and discrete PID regulators. The influence of the frequency of control signal sampling on the optimum settings of the regulator was analyzed.
PL
Praca porusza zagadnienia związane z doborem optymalnych nastaw regulatorów PID i wpływu częstotliwości próbkowania sygnału sterującego na ich wartości. Dokonano przeglądu stosowanych metod doboru częstotliwości próbkowania sygnału sterującego. W pracy określono optymalne względem kryterium ITAE nastawy ciągłych i dyskretnych regulatorów PID. Dokonano analizy wpływu częstotliwości próbkowania sygnału sterującego na wartości optymalnych nastaw regulatora.
PL
W artykule przedstawiono algorytm sterowania manipulatorem wykorzystywanym jako główna część robota do zdalnego, nieinwazyjnego badania ultrasonograficznego. Algorytm ten został opracowany w ramach projektu ReMeDi (Remote Medical Diagnostician), finansowanego z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji. Na początku artykułu pokazano strukturę układu sterowania manipulatorem i omówiono zasadnicze jego elementy. Następnie przedstawiono problematykę związaną z wyznaczaniem sygnałów zadanych pozycji i orientacji w algorytmie sterowania. Na koniec omówiono niektóre wyniki oceny użytkowników.
EN
The paper presents control algorithm of robotic manipulator used as a main part of robot for remote noninvasive medical ultrasound examination. This algorithm has been developed within the ReMeDi (Remote Medical Diagnostician) project funded by the European Union's Research and Innovation 7th Framework Programme. At the beginning of the article, structure of the manipulator control system as a part of telemanipulation system is shown. The essential control system components are discussed in detail. Then problems and solutions connected with generation and conversion of position and orientation reference signals are presented. Finally, some results of users evaluation are discussed.
PL
Praca przedstawia ogólny opis dotyczący projektowania zrobotyzowanego montażu teleskopu astronomicznego klasy 0,5 m. Scharakteryzowano strukturę mechaniczną i elektryczną urządzenia oraz jego elementy pomiarowe. Następnie przedstawiono algorytm sterowania osią wykorzystujący aktywną kompensację zakłócenia. Wyniki śledzenia trajektorii złącza obrotowego zbadano eksperymentalnie również w odniesieniu do przestrzeni zewnętrznej.
EN
In this paper, a short description of a robotised mount of the 0.5 m class astronomical telescope is provided. Mechanical and electrical parts of the mount and its measuring system are discussed. Next, an algorithm designed for motion control which is based on the active disturbance rejection paradigm is considered. In order to illustrate the performance of the closed-loop system, experimental results of trajectory tracking in the joint and the task spaces are compared.
PL
Jedną z najczęściej stosowanych metod przeróbki nadaw węglowych jest wzbogacanie w węzłach osadzarkowych. O skuteczności tego procesu decydują m.in. sterowanie natężeniem przepływu nadawy oraz odprowadzaniem produktów wzbogacania. Uzasadnia to potrzebę integracji układów sterowania poszczególnych maszyn wchodzących w skład węzła technologicznego, w jeden zintegrowany system. W artykule przedstawiono propozycję innowacyjnego połączenia układów sterowania maszyn tworzących węzeł osadzarkowy, bazującą na korelacjach parametrów procesowych.
EN
One of most frequently applied methods of the aggregate and the coal feed processing is their beneficiation in jig nodes. Effectiveness of the process depends mainly on controlling the feed and distribution of beneficiation products. This justifies the need to integrate the control systems of individual machines, included in the technological node as a part of one integrated system. A proposal for an innovative combination of a machine control systems forming a jig node, based on correlations of process parameters is presented.
EN
The problem of estimating unknown input effects in control systems based on the methods of the theory of optimal dynamic filtering and the principle of expansion of mathematical models is considered. Equations of dynamics and observations of an extended dynamical system are obtained. Algorithms for estimating input signals based on regularization and singular expansion methods are given. The above estimation algorithms provide a certain roughness of the filter parameters to various violations of the conditions of model problems, i.e. are not very sensitive to changes in the a priori data.
EN
The article examines three different kinds of mathematical model of nearly zero energy building. The first model enables to optimize the structure and the definition of key parameters of energy efficient building. The second model is necessary for passive house designing with renewable energy sources. The third model should be used for monitoring and control of energy supply system of nearly zero energy building through year every hour of winter and summer.
PL
W artykule rozważono trzy różne typy matematycznego modelu budynku o niemal zerowym zużyciu energii. Pierwszy model pozwala zoptymalizować strukturę i definicję kluczowych parametrów budynku energooszczędnego. Drugi model jest niezbędny do zaprojektowania domu pasywnego wykorzystującego odnawialne źródła energii. Trzeci model powinien być stosowany do godzinowego monitorowania i monitorowania systemu energetycznego budynku o niskim zużyciu energii przez cały rok.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe parametry i porównanie urządzeń stosowanych w systemach sterowania (sterowników PLC, komputerów przemysłowych, programowalnych kontrolerów automatyki oraz układów mikroprocesorowych). Porównania dokonano pod kątem wykorzystania w adaptacyjnym systemie sterowania ogrzewania budynku z możliwością magazynowania energii. W części pierwszej artykułu omówiono kryteria doboru urządzeń, w części drugiej przedstawiono charakterystykę poszczególnych kontrolerów.
EN
The article presents basic parameters and comparison of devices used in control systems (PLC controllers, industrial computers, programmable automation controllers and microprocessor systems). Comparisons were made for use in an adaptive building heating control system with the possibility of energy storage. The first part of the article discusses the criteria for the selection of devices, the second part presents the characteristics of individual controllers.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe parametry i porównanie urządzeń stosowanych w systemach sterowania (sterowników PLC, komputerów przemysłowych, programowalnych kontrolerów automatyki oraz układów mikroprocesorowych). Porównania dokonano pod kątem wykorzystania w adaptacyjnym systemie sterowania ogrzewania budynku z możliwością magazynowania energii. W części pierwszej artykułu omówiono kryteria doboru urządzeń, w części drugiej przedstawiono charakterystykę poszczególnych kontrolerów.
EN
The article presents basic parameters and comparison of devices used in control systems (PLC controllers, industrial computers, programmable automation controllers and microprocessor systems). Comparisons were made for use in an adaptive building heating control system with the possibility of energy storage. The first part of the article discusses the criteria for the selection of devices, the second part presents the characteristics of individual controllers.
EN
The paper presents the results of work on control and monitoring systems of an active magnetic bearings for the aircraft engine. Mathematic model of the active homopolar electromechanical actuator with permanent magnets is expanded. Mathematical model of the test object is developed what allows to propose a control algorithm. The experimental verification of this theory was performed on the laboratory test stand. Moreover, special monitoring system is also designed. Presented comprehensive approach allows increasing reliability of the aircraft engines, as well as in wind turbines, electric drives and machine tools spindles.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań w zakresie sterowania i monitorowania układu aktywnych łożysk magnetycznych w silniku lotniczym. W pierwszej części pracy przedstawiono model matematyczny homopolarnego aktywnego siłownika elektromechanicznego z magnesami trwałymi. Opracowany model matematyczny badanego obiektu umożliwił zaprojektowanie algorytmu sterowania, którego eksperymentalna weryfikacja została przeprowadzona na stanowisku badawczym. Dodatkowo, zaprojektowano również dedykowany system monitorowania. Przedstawione kompleksowe analizy pokazują możliwość zwiększenia niezawodności silników lotniczych, turbin wiatrowych, napędów elektrycznych oraz wrzecion obrabiarek poprzez zastosowanie aktywnych zawieszeń magnetycznych.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.