Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lutowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Electron beam brazing of austenitic stainless steel AISI 304
EN
Electron beam brazing is a joining technology combining the advantages of a precisely controlled heat source and those of vacuum brazing process. The oxide layer decomposes in high-temperature vacuum conditions, which improves the wetting process and, consequently, leads to the obtainment of more favourable properties of the brazed joint. In comparison with brazing in vacuum furnaces, the electron beam brazing process enables the precise heating of selected areas without the necessity of heating the entire element, which, in turn, results in smaller structural changes in the brazed material and the lower consumption of energy. During tests discussed in this article, sheets made of stainless steel AISI 304 were brazed using various copper and silver filler metals. Brazed joints were subjected to microstructural tests and shear strength tests. The results revealed the high efficiency of the electron beam brazing of corrosion-resistant steel sheets using filler metals.
PL
Lutowanie wiązką elektronów łączy w sobie zalety precyzyjnie sterowanego źródła ciepła, a także prowadzenie procesu lutowania w próżni. W warunkach wysokiej próżni i wysokiej temperatury warstwa tlenków ulega rozkładowi, co poprawia zwilżanie metalu, skutkując lepszymi właściwościami złącza. W porównaniu z lutowaniem w piecach próżniowych, lutowanie wiązką elektronów umożliwia nagrzewanie precyzyjnie wybranych obszarów bez konieczności nagrzewania całego elementu, co skutkuje mniejszymi zmianami strukturalnymi materiału rodzimego i mniejszym zużyciem energii. W niniejszym artykule blachy ze stali odpornej na korozję w gatunku AISI 304 lutowano przy użyciu różnych spoiw na bazie miedzi i srebra. Połączenia lutowane poddano badaniom mikrostruktury, a także próbie wytrzymałości na ścinanie. Wyniki badań potwierdzają dobrą jakość lutowania wiązką elektronów blach ze stali austenitycznej odpornej na korozję przy użyciu zastosowanych spoiw.
EN
The modified friction stir clinching (MFSC) of 5083 aluminum alloy to brass using pure Zn interlayer has been explored and elucidated for the first time. By that, the influence of the Zn interlayer thickness on the microstructure and the mechanical properties of the 5083/brass joint was investigated. The attained data have revealed that the intermetallic compound (IMC) layer thickness was mainly influenced by the Zn interlayer. The use of the Zn interlayer restrained the creation of brittle Al–Cu IMCs such as Al4Cu9 during the MFSC process and, in return, softer phases such as Cu4Zn, CuZn5, and CuZn were formed. It was also found that with increasing the thickness of the Zn interlayer from 50 to 100 µm, the thickness of the brazed zone increased and the tensile/shear strength of the spot welds significantly improved from 5250 to 8490 N (approximately 60% increment over the welded sample with 50-µm-thick Zn) which can be ascribed to supreme bonding and homogeneous brazing zone at the interface.
EN
The paper presents the evaluation of the brazing capabilities of the multi-beam Trifocal laser joint system made of galvanized steel DX51D with a thickness of 3 mm, covered with a protective coating of Magnelis type. The brazed joints obtained have been subjected to metallographic, strength and corrosion resistance tests in the Ascott CCIP450 salt cell. The tests have shown that there is a certain range of brazing process parameters that allow to make the correct overlap joints of high quality with small welding distortions and a narrow heat affected zone. The obtained joints are characterized by a slightly worse corrosion resistance than the basic material, and zinc evaporation by means of additional low-power laser beams improves the solder's flow.
PL
W pracy przedstawiono ocenę możliwości lutospawania wielowiązkowym systemem laserowym Trifocal złączy zakładkowych ze stali ocynkowanej DX51D o grubości 3 mm, pokrytej powłoką ochronną typu Magnelis. Uzyskane złącza lutospawane zostały poddane badaniom metalograficznym, wytrzymałościowym oraz badaniom odporności korozyjnej w komorze solnej Ascott CCIP450. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje zakres parametrów procesu lutospawania pozwalający na wykonywanie poprawnych złączy zakładkowych charakteryzujących się wysoką jakością z niewielkimi odkształceniami spawalniczymi oraz wąską strefą wpływu ciepła. Uzyskane złącza charakteryzują się minimalnie gorszą odpornością korozyjną od materiału podstawowego, a odparowanie cynku przy pomocy dodatkowych wiązek laserowych niskiej mocy poprawia rozpływność lutu.
EN
Electronic systems are very important part of the automotive industry. Electronic products have high reliability due to the critical functions performed by some of the modern modules. Cyclic mechanical load and vibration are main of the conditions, that the electronic modules are subjected during the transport. In this paper, the main incompatibilities in the internal transport processes of soldering of selected elements for automotive company are presented. The main purpose of the article is to identify the causes of these nonconformities. The source of the cause of nonconformity was determined by means of quality tools and methods: 5 WHY analysis or modified p-FMEA analysis. The results obtained from the presented investigations enable the elaboration solutions for the transport process inside the analyzed company. The presented solutions are the result of eliminating or limiting the amount of nonconformities in the analyzed process. The important expectations of solutions are presented. The proposed solutions are the result of eliminating or limiting the amount of non-conformities in the analyzed process on the soldering line.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie bezpośredniego lutowania diamentu do korpusu narzędzia. Omówiono największe zagrożenia dla złącza lutowanego, takie jak naprężenia i zła zwilżalność. Następnie zaprezentowano wytwarzanie półfabrykatów z polikrystalicznego diamentu różnymi metodami. Dalej przedstawiono stopy metali (lutowia) o osnowie ze srebra, z niklu i miedzi, które wykorzystuje się do lutowania diamentu. Omówiono najczęściej stosowane metody lutowania twardego (oporowe, indukcyjne, laserowe i w poczerwieni).
EN
The article presents the problem of direct brazing of diamond to the tool body. The greatest threats to the brazing joint were discussed: stress and poor wettability. Methods for producing polycrystalline diamond blanks by various methods were presented. The metal alloys (solders) with a silver, nickel and copper matrix that is used for brazing diamonds were described. The most commonly used brazing methods (resistance, induction, laser and infrared) were discussed.
6
PL
Omówiono problematykę badań nieniszczących złączy rur cienkościennych ze stali austenitycznych lutowanych lutem twardym z wykorzystaniem spoiwa na bazie niklu oraz srebra. Badania porównawcze wykonane z wykorzystaniem metody radiograficznej i ultradźwiękowej wykazały możliwość wykorzystania techniki ultradźwiękowej przy określaniu poziomów jakości złączy lutowanych na twardo rur cienkościennych. Metoda ultradźwiękowa stanowić może tańszą alternatywę w porównaniu do metody radiograficznej, w automatyzacji badań nieniszczących takich połączeń w produkcji seryjnej.
EN
The article discusses methods used in the non-destructive testing of brazed joints made in thin-walled austenitic steel pipes using nickel and silver-based filler metals. Comparative tests involving the use of the radiographic and the ultrasonic method revealed the possibility of applying ultrasonic technique when defining quality levels in relation to brazed joints in thin-walled pipes. The ultrasonic method may serve as a cheaper alternative to the radiographic method in the automation of the non-destructive testing of the above-named joints in batch production.
EN
The paper presents a problem of joining graphite-copper composite to aluminium alloy 6060 by soldering method. This type of joints is used in electricity transmitting devices, e.g. in current receivers of rail vehicles. Therefore, the joints should show good electrical conductivity. Soldering process of graphite to aluminium directly is impossible and requires application of metallic interlayers. The problem was solved by using interlayers deposited by electroplating and low pressure cold spraying (LPCS) prior to soldering process. Various methods of substrate preparation were used. The results of shear strength and metallographic analysis were described. The highest shear strength of 17.6 MPa showed sample prepared by grit blasting and cold plasma, simultaneously.
8
Content available remote Types of Surface Impurities versus the Quality of Brazed Joints
EN
Brazing is one of the primary joining processes increasingly often applied in industry. Because of their mechanical properties, overlap joints are particularly popular when making brazed structures. The use of brazed joints in structures of critical importance requires that particular attention be paid to joint quality, e.g. by the appropriate cleaning of surfaces to be joined. The article presents results of non-destructive tests of brazed joints made in steel S235JRG2. Surfaces used in the tests were deliberately contaminated to simulate the presence of welding imperfections. Afterwards, the test specimens were subjected to non-destructive (visual and radiographic) tests aimed to determine the effect of surface impurities on the quality of brazed joints.
PL
Lutowanie twarde jest jednym z podstawowych procesów spajania stosowanym coraz szerzej w przemyśle. Ze względu na własności wytrzymałościowe często wykorzystuje się złącza zakładkowe. Zastosowanie połączeń lutowanych na odpowiedzialne konstrukcje determinuje konieczność szczególnego dbania o jakość złączy m.in. przez odpowiednie oczyszczenie łączonych powierzchni. W pracy przedstawiono wyniki badań nieniszczących połączeń lutowanych na twardo ze stali S235JRG2. Niektóre z łączonych powierzchni celowo zanieczyszczono dla wywołania obecności niezgodności lutowniczych. Próbki poddano następnie badaniom nieniszczącym (wizualnym oraz radiograficznym), których celem było określenie wpływu zanieczyszczenia powierzchni na jakość złączy lutowanych.
9
Content available remote Metody lutowania diamentów w narzędziach
PL
Lutowanie jest jedną z technik wytwarzania narzędzi zawierających diamentowe kryształy, ziarna ścierne i polikrystaliczne spieki jako elementy robocze. Omówiono różne sposoby lutowania diamentów oraz przedstawiono obszary ich zastosowania.
EN
Brazing is one of the techniques for manufacturing of tools comprising diamond crystals, polycrystalline materials and abrasive grits as working elements. Discusses various ways brasing of diamonds and presents their application areas.
10
Content available remote Lutowanie pian aluminiowych i kompozytowych oraz właściwości złączy
PL
Porowatość i wyjątkowe właściwości pian aluminiowych powodują trudności w ich łączeniu. Artykuł zawiera charakterystykę właściwości i zastosowania pian aluminiowych oraz ograniczeń i możliwości lutowania aluminium. Przedmiotami pracy są lutowanie pian AlSi9 i pian kompozytowych AlSi9+SiC oraz struktura i właściwości mechaniczne złączy. Potwierdzono możliwość lutowania pian AlSi9 i pian kompozytowych AlSi9+SiC za pomocą stopów lutowniczych ZnAl i wykazano, że złącza wykazują większą wytrzymałość na zrywanie niż materiał rodzimy.
EN
The porosity and exceptional properties of aluminium foams make it difficult to join them. The article contains the characteristics of the properties and use of aluminium foams, as well as of the limitations and possibilities of their soldering. The subject of the paper are the soldering of the AlSi9 foams and AlSi9+SiC composite foams as well as the structure and mechanical properties of the joints. The possibility to solder the AlSi9 foams and AlSi9+SiC composite foams with the ZnAl solders has been confirmed and it has been shown that the joints exhibit greater break strength than the native material.
EN
In the aerospace industry, passenger safety depends on proper quality control at each production stage. The main responsibility for the correct operation of the aircraft lies within a gas turbine. A proper and rigorous selection of the gas turbine construction material is required, and in a further step, the method of joining the construction parts. Nickel superalloys due to the high heat resistance, strength and creep resistance at high temperatures, toughness and corrosion resistance, are very often used for the construction of a gas turbine engine. In the next step, the selection of joining method is necessary. This method must be able to achieve high-quality connections, resistant to work at high temperatures and corrosive environments. The most effective bonding method that meets the above conditions is brazing. In this study non-destructive (visual) test and destructive (metallographic) test of brazed joint of Inconel 718 and Inconel 625 were conducted.
PL
Lutowanie twarde jest najczęściej stosowaną metodą łączenia miedzianych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Metoda ta ma niewątpliwie zalety, z których najistotniejszą jest szczelność połączenia. W niniejszym artykule omówiono wykonywanie połączeń lutowanych w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.
13
Content available remote Właściwości aluminiowych złączy lutowanych lutami na osnowie cynku
PL
Lutowanie aluminium oraz jego stopów lutami na osnowie cynku o stosunkowo niskiej temperaturze topnienia (382-450 °C) ma coraz większe znaczenie z uwagi na możliwość lutowania elementów o małych grubościach. Jest ono stosowane w budowie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz kolektorów słonecznych. W artykule przedstawiono właściwości złączy kielichowych rur lutowanych przy użyciu lutów na osnowie cynku z zawartością 2, 4 i 22 % wag. Al oraz topnika TLA 4 zawierającego fluoroglinian cezu. Przedstawiono wyniki badań wizualnych, metalograficznych oraz ze statycznej próby ścinania połączeń lutowanych płomieniowo. Przedstawiono również dla porównania wyniki prób lutowania indukcyjnego złączy rurowych lutem ZnAl4.
EN
Soldering of aluminum and its alloys with the use of zinc base solders with a relatively low melting point (382-450 °C) is very important where there is the small thickness of soldered components. It is increasingly being used in the construction of refrigeration, air conditioning and solar panels. This paper presents the properties of joints of tubes soldered using the zinc based solders that contain 2, 4 and 22 wt.%. Al and flux TLA 4 containing cesium fluoroaluminate. The paper presents the results of visual tests, metallographic tests as well as a shear strength tests soldered joints heated by flame. Also presented the results of tests of pipes joints soldered with a ZnAl4 solder using induction heating.
14
Content available remote Trendy rozwojowe technologii lutowania i metod kontrolnych
PL
W artykule przedstawiono tendencje rozwojowe lutowania miękkiego i twardego. Zaprezentowano perspektywiczne kierunki oraz obszary badawcze, które w ostatnich latach dynamicznie ewoluowały. Opisano charakterystyki materiałów, których lutowanie jest problematyczne. Udowodniono, że zastosowanie nowoczesnych technik oraz odpowiedni dobór materiałów dodatkowych, umożliwia ich jakościowe wytwarzanie. Przedstawiono rozwój systemów kontrolnych i stopnia zautomatyzowania stanowisk lutowniczych. Wskazano na dynamicznie rozwijające się metody lutowania, proponując przy tym alternatywne źródła ciepła.
EN
Development trends of soldering and brazing technologies were presented in this paper. Perspective directions and research areas, which in recent years evolved rapidly, were introduced. Characteristics of materials, which soldering and brazing is problematic, were described and it was proven that use of modern techniques and appropriate selection of additive materials, enables their qualitative manufacture. Development of control systems and automation degree of soldering and brazing stations were presented. Rapidly developing methods of soldering and brazing were pointed out, giving an idea of alternative heat sources.
DE
Das Automobil der Zukunft muss die wach-senden gesellschaftlichen Erwartungen im Hinblick auf Energieeffizienz, Kraftstoffver-brauch, Klimaschutz, Sicherheit, Komfort und Nachhaltigkeit erfüllen. Dem Leichtbau kommt dabei eine besondere Rolle zu. Neuere Entwicklungen gestatten es, dem Endan-wender – der Mobilität produzierenden Industrie – bereits mit vorgefertigten Leichtbau-verbundwerkstoffen, den Stahl-Kunststoff-Stahl-Verbundwerkstoffen, zu arbeiten. Diese neuen Stahl-Kunststoff-Stahl-Verbundwerkstoffe intelligent zu nutzen, erfordert geeignete Fügetechnologien. Das tragfähige Verbinden von Stahl-Kunststoff-Stahl-Verbundwerkstoffen unter Beibehaltung des Multimaterialkonzeptes wird zum zentralen Baustein der Realisierung von Leichtbau. Ziel des Beitrages ist es, eine neuartige, effiziente Fügetechnologie zur Herstellung von Karosseriekomponenten mit Stahl-Kunststoff-Stahl-Verbundwerkstoffen und konventionellen Stählen durch den Einsatz thermischer Energie in Form eines metallischen Flüssigkeitsstrahles vorzustellen.
PL
Motoryzacja przyszłości musi sprostać rosnącym społecznym oczekiwaniom związanym z efektywnym wykorzystaniem energii, zużyciem paliwa, ochroną środowiska, bezpieczeństwem, komfortem i trwałością. Lekkie konstrukcje pojazdów odgrywają przy tym szczególną rolę. Najnowsze rozwiązania technologiczne pozwalają użytkownikowi – w tym wypadku branży motoryzacyjnej – pracować z odpowiednio przygotowanymi lekkimi kompozytami na bazie stali i tworzywa sztucznego. Inteligentne zastosowanie tych kompozytów typu sandwich wymaga odpowiedniej technologii łączenia. Uzyskanie połączeń kompozytów, które spełniają warunki nośności, przy uwzględnieniu wielomateriałowej struktury pojazdu będzie głównym aspektem realizacji lekkich konstrukcji w motoryzacji. Celem artykułu jest przedstawienie nowej, efektywnej technologii wykonywania połączeń elementów karoserii z blach kompozytowych i konwencjonalnych z wykorzystaniem energii cieplnej strumienia ciekłego metalu i aktywacji laserowej.
EN
The chapter presents use of the DMAIC method for the analysis and improvement of the process of soldering pins in a plug connecting a bundle of wires to the board of a controller, part of the steering system of a passenger car. The main problem in the soldering process - an unsatisfactory share of bad soldered connections between the board and the plug and the instability of that number - was identified using a five-phase improvement process. Key points and main causes of the defect were pointed out, and process improvement measures suggested. Due to the analysis conducted and the correct implementation of improvement measures the share of defective connections has been decreased twofold.
17
EN
The article presents the application of interlayers deposited by Low Pressure Cold Spraying (LPCS) in the soldering process. The problems concerning soft soldering of aluminium and copper were indicated and a solution with the use of metallic and composite interlayers was proposed. Wettability and spreadability tests with selected solders were performed to evaluate a solderability of various aluminium and copper LPCS coatings. Light and scanning microscopes were used to analyze solder dissimilar Al–Cu joints with previously deposited LPCS interlayer. What is more mechanical properties of the joints, e.g. microhardness and shear strength, were examined. Strength of the soldered Al–Cu joints with the LCPS interlayer highly depend on shape of powder used in spraying process. The joints with the interlayer sprayed with dendritic copper powder have low strength of about 20 MPa. However, the strength of soldered joints with the LPCS interlayer of spherical copper powder is significantly higher and amounts to 36.7 MPa.
18
Content available remote Brazeability of Grade 2 titanium and AZ31B magnesium alloy under flux cover
EN
The article presents the basic issues related to brazing of poorly brazeable materials such as titanium and magnesium alloys. The text contains exemplary chemical compositions of fluxes used in brazing of poorly brazeable materials and presents the results of composition and technological process-related tests concerning fluxes used for brazing of Grade 2 titanium and AZ31B magnesium alloy. The article also presents the brazing properties of fluxes and test results concerning the mechanical properties of brazed joints as well as the results of metallographic examination utilising light and electron microscopy.
EN
Manufacturing and geotechnical engineering utilise a number of machining tools. In their construction, a significant role is played by brazed joints, thanks to which the machining element can be made of WC/Co materials. The metal-ceramics material is joined with steel or cast steel elements with the use of filler metal, based on copper alloys. The components of filler metals are different depending on technological requirements. These may be the alloys of copper, silver, zinc, nickel, cobalt, and manganese. The article presents various techniques of brazing 40HM steel and WC/Co material with filler metal not containing zinc Cu87Mn10Co3. The experimental joints were made with the use of distance rods, steel mesh, and nickel mesh. The impact of the material that provides repeatability of the geometry of the brazing process was tested on the strength of a joint that is subjected to shear stress. The impact of distance elements is mostly positively assessed; however, in some data from publications, the impact of steel mesh is assessed negatively. In order to assess the correctness of joints, x-ray computer tomography was conducted.
PL
Przemysł przetwórczy oraz geotechnika wykorzystują w swojej działalności olbrzymie ilości narzędzi skrawających. W ich konstrukcji znaczącą rolę odgrywa połączenie lutowane, dzięki któremu element skrawający może być wykonywany z materiałów typu WC/Co. Materiał metalowo-ceramiczny łączony jest z elementami stalowymi lub staliwnymi przy wykorzystaniu lutowi wysokotemperaturowych, bazujących na stopach miedzi. Składniki lutowi są różne i, w zależności od wymagań technologicznych, mogą to być stopy: miedzi, srebra, cynku, niklu, kobaltu oraz manganu. W artykule przedstawiono różne techniki wykonania połączenia lutowanego stali 40HM i materiału WC/Co lutowiem bezcynkowym Cu87Mn10Co3. Doświadczalne połączenia wykonywano z wykorzystaniem dystansowych drutów stalowych, siatek lutowniczych stalowych oraz niklowych. Zbadano wpływ materiału zapewniającego powtarzalność geometrii procesu lutowniczego na wytrzymałość połączenia poddanemu naprężeniu ścinającemu. Wpływ elementów dystansujących jest przeważnie oceniany pozytywnie, jednak w niektórych danych literaturowych [5] wpływ siatki stalowej oceniany jest negatywnie. Do określenia poprawności wykonanych spoin wykorzystano rentgenowski tomograf komputerowy.
EN
Purpose: Purpose: The goal of the paper is to focus on waste solder and printed circuit board: the emerging secondary sources for recovery of metals. Design/methodology/approach: The worldwide reserves of high-grade ores are diminishing. At the same time the demand for heavy metals is ever increasing with the progress of the industrialized world. The rapid progress of electronic packaging technology is resulting in huge amounts of electronic waste (E-Waste) particularly in the form of solders and printed circuit boards (PCBs). Such E-waste contains various metals. The waste solders and PCB can act as large stockpiles of metals. Hence, they can be important secondary sources of valuable metals. Thus recycling of waste solders and PCB is not only useful for resource recovery from waste materials, but also for the protection of the environment. Findings: Comparing with the pyrometallurgical processing, hydrometallurgical method is more exact, more predictable, and more easily controlled. Bio-hydrometallurgical processes are emerging as potential environmentally friendly approaches. Research limitations/implications: Several promising metal recovery processes were developed to recover the precious metals from E-waste. There is a need to fill the gap areas in achieving a cleaner and economical recycling process. Also more studies are needed in the area of metal separation and recovery from PCB leach liquor. Orginality/Value: This review article will provide a concise overview of current disposal and recycling operations. Keywords: Electronic waste; Solder; Printed circuit board; Metal recovery; Pyrometallurgy, Hydrometallurgy; Bio-hydrometallurgy.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.